Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

An Examination of the Relationship between Mothers’ Self-Efficacy Levels and Children's Psychological Problems and Psychosocial Developments

Year 2021, Volume , Issue 20, 1 - 12, 26.07.2021
https://doi.org/10.30786/jef.825453

Abstract

This research was intended to predict the self-efficacy of mothers, and the psychiatric problems and psychosocial development of childrenaccording to some variables, to determine whether there is a relationship between maternal self-efficacy and children's psychiatric problems and psychosocial development. Mothers with one-three-year-old children and who refered to Family Health Centers in Erzincan, constitute the universe of the research. Also, the sample of the research consists of 128 mothers who applied to four Family Health Centers randomly selected from Family Health Centers located in Erzincan city center. In the study, self-efficacy of mothers were stated with the Self-Efficacy Scale in Parenting Skills, and the determination of children's psychiatric symptom severity and psychosocial development problems with the Social and Emotional Assessment Scale. Correlation and regression analysis were used to evaluate the data. As a result of the research; it was determined that there was a negative and weak relationship between the self-efficacy levels of the mothers and the psychiatric symptom severity levels of the children, and there was a positive and weak relationship between the self-efficacy levels of the mothers and the psychosocial development levels of the children. It was also found that self-efficacy was a significant predictor of both children's psychiatric symptoms and psychosocial developments. In addition, only education level was found to be a meaningful predictor of mothers' self-efficacy level.

References

 • Amin, N. A. L., Tam, W. W., & Shorey, S. (2018). Enhancing first-time parents’ self-efficacy: A systematic review and meta-analysis of universal parent education interventions’ efficacy. International Journal of Nursing Studies, 82, 149-162.
 • Baharudin, R., & Luster, T. (1998). Factors related to the quality of the home environment and children's achievement. Journal of Family Issues, 19(4), 375-403.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York: Freeman.
 • Baran, G. & Yurteri Tiryaki, A. (2016). Aile Yaşam Döngüsü. Aile Yaşam Dinamiği. Ed.:Gülen Baran. pp.1-24, Ankara: Pelikan.
 • Binda, V., Figueroa-Leigh, F., & Olhaberry, M. (2019). Low quality of mother-child interaction in infants at psychosocial risk is associated with risk of developmental delay. Revista Chilena de Pediatria, 90(3), 260-266.
 • Bojczyk, K. E., Haverback, H. R., & Pae, H. K. (2018). Investigating maternal self-efficacy and home learning environment of families enrolled in Head Start. Early Childhood Education Journal, 46(2), 169-178.
 • Burrow Sanchez, J. J., & March, R. (2006). Parent-child relationships. In Neil J. Salkind (Ed.). Encyclopedia of human development. (pp.961-963). USA: Sage Publications.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. Ankara: Pegem Academy Publishing.
 • Büyüktaşkapu, S. (2012). Annelerin özyeterlik algıları ile 1-3 yaş çocuklarının gelişimlerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Amasya University Journal of Education Faculty], 1(1), 18-30.
 • Curelaru, V., Muntele-Hendreș, D., Diac, G., & Duca, D. S. (2020). Children's and mothers' achievement goal orientations and self-efficacy: dyadic contributions to students' well-being. Sustainability; 12(5), 1-24.
 • Choi, J.K., Hatton-Bowers & H., Shin, J. (2020). Predicting toddlers' problematic behaviors: the role of poverty, parenting, and childcare. Early Child Development and Care, 1-18.
 • Coleman, P. K., & Karraker, K. H. (2003). Maternal self‐efficacybeliefs, competence in parenting, and toddlers' behavior and developmental status. Infant Mental Health Journal: Official Publication of the World Association for Infant Mental Health, 24(2), 126-148.
 • Deniz, Ü. (2018). Gelişim. Eğitim Psikolojisi. Ed.: Neriman Aral, Tayyip Duman. pp: 32-54, Ankara: Pegem.
 • Derman, M. T., & Başal, H. A. (2013). Okulöncesi çocuklarında gözlenen davranış problemleri ile ailelerinin anne-baba tutumları arasındaki ilişki. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Amasya University Journal of Education Faculty], 2(1), 115-144.
 • Doğan, D.G., Bingöler, E.B. & Ünal, Ö. (2005). Annelik donanımı. In, İlgi Öztürk Erdem (Ed.). Gelişimsel pediatri. pp. 57-63. Ankara: Çocuk Hastalıkları Araştırma Vakfı.
 • Elibol, F., Mağden, D., & Alpar, R. (2007). Anne babalık becerilerinde özyeterlik ölçeği’nin (1-3 yaş) geçerlik ve güvenirliği [The validity and reliability of the self-efficacy scale (1-3 years old) in parenting skills]. Toplum Hekimliği Bülteni, [Bulletin of Community Medicine], 26(3), 25-31.
 • Gözübüyük, F. (2015). Annelerin ebeveynlik özyeterlik algıları, sözel etkileşim uygulamaları ve 1-3 yaş aralığında çocukların gelişimi. [Maternal self effi̇cacy, mothers' verbal interaction practices and toddlers development. (Master Thesis). Maltepe University Institute of Social Sciences, İstanbul.
 • Gürsoy, F. & Özaslan, H. (2014). Aile ve çocuk. Etkili iletişim. Ed.: Abide Güngör Aytar. pp. 122-136, Ankara: Hedef.
 • Jones, T. L. & Prinz, R. J. (2005). Potential roles of parental self-efficacy in parent and child adjustment: A review. Clinical Psychology Review, 25(3), 341-363.
 • Kan, K., Fierstein, J., Boon, K., Kanaley, M., Zavos, P., Volerman, A. & Gupta, R. S. (2020). Parental quality of life and self-efficacy in pediatric asthma. Journal of Asthma, 1-8.
 • Karabekiroğlu, K., Rodopman-Arman, A., Ay, P., Özkesen, M., Akbaş, S. & Taşdemir, G. N. (2007). Kısa 1-3 yaş sosyal duygusal değerlendirme ölçeği (K-1/3-SDD-TR) Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliği. 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 19-22.
 • Kendall, S. & Bloomfield, L. (2005). Developing and validating a tool to measure parenting self‐efficacy. Journal of Advanced Nursing, 51(2), 174-181.
 • Kırman, A. & Doğan, Ö. (2017). Anne-baba çocuk ilişkileri: bir meta-sentez çalışması [Parent - child relationships: a meta-synthesis study]. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal], 4(1), 28-49.
 • Kurt, H. & Aslan, D. (2020). Okul öncesi dönem çocuğu olan annelerin öz-yeterlik, psikolojik sağlamlık ve ebeveyn tutumlarının incelenmesi [Investigation of self-efficacy, psychological resilience and parental attitudes of preschool children], Kadem Kadın Aratırmaları Dergisi [Karaelmas Journal of Educational Sciences], 6(2), 211-240.
 • Montigny, F. & Lacharité, C. (2005). Perceived parental efficacy: Conceptanalysis. Journal of Advanced Nursing, 49(4), 387-396.
 • Oktay, A. (2018). Eğitimin Temel Kavramları. Gelişimsel Destek Programları: Tanımlar ve Programlar. Ed. Fulya Temel, Neriman Aral, pp: 12-32, Ankara: Hedef.
 • Oliver, P. H., Guerin, D. W. & Coffman, J. K. (2009). Big five parental personality traits, parenting behaviors, and adolescent behavior problems: A mediation model. Personality and Individual Differences, 47(6), 631–636.
 • Özdemir, G. (2019). Annelerin 3-6 yaş çocuklarına sağladıkları ev ortamının uyarıcılığı ile ebeveyn öz yeterlik düzeyi arasındaki ilişki. [The relationship between parental self- efficacy level of mothers with 3-6 years old children and the stimulation of home environment provided to their children]. (Master Thesis). Maltepe University Institute of Social Sciences, İstanbul.
 • Öztuna, D., Elhan, A. İ. & Kurşun, N. (2008). Sağlık araştırmalarında kullanılan ilişki katsayıları [Correlation coefficients in medical research: review]. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi [Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences], 28(2), 160-165.
 • Özyürek, A. & Tezel Şahin, F. (2010). Anne Baba Olmak ve Anne Babaların Çocuk Yetiştirme Tutumları. Anne Baba Eğitimi. Ed.: Tülin Güler. pp: 35-49, Ankara: Pegem.
 • Paul, P., Pais, M., Kamath, S., Pai, M. V., Lewis, L. & Bhat, R. (2018). Perceived maternal parenting self-efficacy and parent coping among mothers of preterm infants–a cross-sectional survey. Manipal Journal of Medical Sciences, 3(1), 24-27.
 • Rotheram-Fuller, E. J., Tomlinson, M., Scheffler, A., Weichle, T. W., Hayati Rezvan, P., Comulada, W. S. & Rotheram-Borus, M. J. (2018). Maternal patterns of antenatal and postnatal depressed mood and the impact on child health at 3-years postpartum. Journal of consulting and clinical psychology; 86(3), 218- 230.
 • Sener, D. K. & Cimete, G. (2016). A program based on Social Cognitive Theory and Smith's model of health and illness and its effect on maternal self-efficacy and child behavior. Children and Youth Services Review; 64, 82-90.
 • Sevigny, P. R. & Loutzenhiser, L. (2010). Predictors of parenting self‐efficacy in mothersandfathers of toddlers. Child: Care, Health and Development, 36(2), 179-189.
 • Sümer, N., Gündoğdu Aktürk, E. & Helvacı, E. (2010). Anne-baba tutum ve davranışlarının psikolojik etkileri: Türkiye’de yapılan çalışmalara toplu bakış. Türk Psikoloji Yazıları [Turkish Psychological Articles], 13(25), 42-59.
 • Teti, D. M. & Gelfand, D. M. (1991). Behavioral competence among mothers of infants in the first year: The mediational role of maternal self‐efficacy. Child Development, 62(5), 918-929.
 • Topal, M., Eyduran, E., Yağanoğlu, A. M., Sönmez, A. & Keskin, S. (2010). Çoklu doğrusal bağlantı durumunda ridge ve temel bileşenler regresyon analiz yöntemlerinin kullanımı [Use of ridge and principal component regression analysis methods in multicollinearity]. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi [Atatürk University Journal of Agricultural Faculty], 41(1), 53-57.
 • Vance, A. J. & Brandon, D. H. (2017). Delineating among parenting confidence, parenting self-efficacy and competence. ANS. Advances in Nursing Science, 40(4), 18-37.
 • Wenzel, A. (2006). Postpartum depression. In Neil J. Salkind (Ed.). Encyclopedia of human development. (pp.961-963). USA: Sage Publications.
 • Yalçın, H. (2010). Çocuk Gelişimi. Ankara: Nobel.
 • Yaşar Ekici, F. (2015). Okul öncesi eğitime devam eden çocukların sosyal becerileri ile aile özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigating the relationship between social skills and family characteristics of the children that attending pre-school education]. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi [The Black Sea Journal of Social Science], 7(2), 1-3.
 • Yılmaz, G. (2018). Annelerin özyeterlik algısı ile çocuklarının algıladıkları anne tutumu arasındaki ilişkiler [The relation between perceived self efficacy of mothers' and perception of children to their mothers]. (Master Thesis). Nişantaşı University, Institute of Social Sciences İstanbul.
 • Yuan, S., Weiser, D. A. & Fischer, J. L. (2016). Self-efficacy, parent–child relationships, and academic performance: A comparison of European American and Asian American college students. Social Psychology of Education, 19(2), 261-280.
 • Zorbaz, S. D. (2018). Ebeveyn özyetkinliğinin yordayıcısı olarak ebeveyn–çocuk ilişkisi [Child – parent relationship as a predictor of parental self-efficacy]. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi [Buca Faculty of Education Journal], (46), 144-153.

Year 2021, Volume , Issue 20, 1 - 12, 26.07.2021
https://doi.org/10.30786/jef.825453

Abstract

References

 • Amin, N. A. L., Tam, W. W., & Shorey, S. (2018). Enhancing first-time parents’ self-efficacy: A systematic review and meta-analysis of universal parent education interventions’ efficacy. International Journal of Nursing Studies, 82, 149-162.
 • Baharudin, R., & Luster, T. (1998). Factors related to the quality of the home environment and children's achievement. Journal of Family Issues, 19(4), 375-403.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York: Freeman.
 • Baran, G. & Yurteri Tiryaki, A. (2016). Aile Yaşam Döngüsü. Aile Yaşam Dinamiği. Ed.:Gülen Baran. pp.1-24, Ankara: Pelikan.
 • Binda, V., Figueroa-Leigh, F., & Olhaberry, M. (2019). Low quality of mother-child interaction in infants at psychosocial risk is associated with risk of developmental delay. Revista Chilena de Pediatria, 90(3), 260-266.
 • Bojczyk, K. E., Haverback, H. R., & Pae, H. K. (2018). Investigating maternal self-efficacy and home learning environment of families enrolled in Head Start. Early Childhood Education Journal, 46(2), 169-178.
 • Burrow Sanchez, J. J., & March, R. (2006). Parent-child relationships. In Neil J. Salkind (Ed.). Encyclopedia of human development. (pp.961-963). USA: Sage Publications.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. Ankara: Pegem Academy Publishing.
 • Büyüktaşkapu, S. (2012). Annelerin özyeterlik algıları ile 1-3 yaş çocuklarının gelişimlerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Amasya University Journal of Education Faculty], 1(1), 18-30.
 • Curelaru, V., Muntele-Hendreș, D., Diac, G., & Duca, D. S. (2020). Children's and mothers' achievement goal orientations and self-efficacy: dyadic contributions to students' well-being. Sustainability; 12(5), 1-24.
 • Choi, J.K., Hatton-Bowers & H., Shin, J. (2020). Predicting toddlers' problematic behaviors: the role of poverty, parenting, and childcare. Early Child Development and Care, 1-18.
 • Coleman, P. K., & Karraker, K. H. (2003). Maternal self‐efficacybeliefs, competence in parenting, and toddlers' behavior and developmental status. Infant Mental Health Journal: Official Publication of the World Association for Infant Mental Health, 24(2), 126-148.
 • Deniz, Ü. (2018). Gelişim. Eğitim Psikolojisi. Ed.: Neriman Aral, Tayyip Duman. pp: 32-54, Ankara: Pegem.
 • Derman, M. T., & Başal, H. A. (2013). Okulöncesi çocuklarında gözlenen davranış problemleri ile ailelerinin anne-baba tutumları arasındaki ilişki. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Amasya University Journal of Education Faculty], 2(1), 115-144.
 • Doğan, D.G., Bingöler, E.B. & Ünal, Ö. (2005). Annelik donanımı. In, İlgi Öztürk Erdem (Ed.). Gelişimsel pediatri. pp. 57-63. Ankara: Çocuk Hastalıkları Araştırma Vakfı.
 • Elibol, F., Mağden, D., & Alpar, R. (2007). Anne babalık becerilerinde özyeterlik ölçeği’nin (1-3 yaş) geçerlik ve güvenirliği [The validity and reliability of the self-efficacy scale (1-3 years old) in parenting skills]. Toplum Hekimliği Bülteni, [Bulletin of Community Medicine], 26(3), 25-31.
 • Gözübüyük, F. (2015). Annelerin ebeveynlik özyeterlik algıları, sözel etkileşim uygulamaları ve 1-3 yaş aralığında çocukların gelişimi. [Maternal self effi̇cacy, mothers' verbal interaction practices and toddlers development. (Master Thesis). Maltepe University Institute of Social Sciences, İstanbul.
 • Gürsoy, F. & Özaslan, H. (2014). Aile ve çocuk. Etkili iletişim. Ed.: Abide Güngör Aytar. pp. 122-136, Ankara: Hedef.
 • Jones, T. L. & Prinz, R. J. (2005). Potential roles of parental self-efficacy in parent and child adjustment: A review. Clinical Psychology Review, 25(3), 341-363.
 • Kan, K., Fierstein, J., Boon, K., Kanaley, M., Zavos, P., Volerman, A. & Gupta, R. S. (2020). Parental quality of life and self-efficacy in pediatric asthma. Journal of Asthma, 1-8.
 • Karabekiroğlu, K., Rodopman-Arman, A., Ay, P., Özkesen, M., Akbaş, S. & Taşdemir, G. N. (2007). Kısa 1-3 yaş sosyal duygusal değerlendirme ölçeği (K-1/3-SDD-TR) Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliği. 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 19-22.
 • Kendall, S. & Bloomfield, L. (2005). Developing and validating a tool to measure parenting self‐efficacy. Journal of Advanced Nursing, 51(2), 174-181.
 • Kırman, A. & Doğan, Ö. (2017). Anne-baba çocuk ilişkileri: bir meta-sentez çalışması [Parent - child relationships: a meta-synthesis study]. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal], 4(1), 28-49.
 • Kurt, H. & Aslan, D. (2020). Okul öncesi dönem çocuğu olan annelerin öz-yeterlik, psikolojik sağlamlık ve ebeveyn tutumlarının incelenmesi [Investigation of self-efficacy, psychological resilience and parental attitudes of preschool children], Kadem Kadın Aratırmaları Dergisi [Karaelmas Journal of Educational Sciences], 6(2), 211-240.
 • Montigny, F. & Lacharité, C. (2005). Perceived parental efficacy: Conceptanalysis. Journal of Advanced Nursing, 49(4), 387-396.
 • Oktay, A. (2018). Eğitimin Temel Kavramları. Gelişimsel Destek Programları: Tanımlar ve Programlar. Ed. Fulya Temel, Neriman Aral, pp: 12-32, Ankara: Hedef.
 • Oliver, P. H., Guerin, D. W. & Coffman, J. K. (2009). Big five parental personality traits, parenting behaviors, and adolescent behavior problems: A mediation model. Personality and Individual Differences, 47(6), 631–636.
 • Özdemir, G. (2019). Annelerin 3-6 yaş çocuklarına sağladıkları ev ortamının uyarıcılığı ile ebeveyn öz yeterlik düzeyi arasındaki ilişki. [The relationship between parental self- efficacy level of mothers with 3-6 years old children and the stimulation of home environment provided to their children]. (Master Thesis). Maltepe University Institute of Social Sciences, İstanbul.
 • Öztuna, D., Elhan, A. İ. & Kurşun, N. (2008). Sağlık araştırmalarında kullanılan ilişki katsayıları [Correlation coefficients in medical research: review]. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi [Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences], 28(2), 160-165.
 • Özyürek, A. & Tezel Şahin, F. (2010). Anne Baba Olmak ve Anne Babaların Çocuk Yetiştirme Tutumları. Anne Baba Eğitimi. Ed.: Tülin Güler. pp: 35-49, Ankara: Pegem.
 • Paul, P., Pais, M., Kamath, S., Pai, M. V., Lewis, L. & Bhat, R. (2018). Perceived maternal parenting self-efficacy and parent coping among mothers of preterm infants–a cross-sectional survey. Manipal Journal of Medical Sciences, 3(1), 24-27.
 • Rotheram-Fuller, E. J., Tomlinson, M., Scheffler, A., Weichle, T. W., Hayati Rezvan, P., Comulada, W. S. & Rotheram-Borus, M. J. (2018). Maternal patterns of antenatal and postnatal depressed mood and the impact on child health at 3-years postpartum. Journal of consulting and clinical psychology; 86(3), 218- 230.
 • Sener, D. K. & Cimete, G. (2016). A program based on Social Cognitive Theory and Smith's model of health and illness and its effect on maternal self-efficacy and child behavior. Children and Youth Services Review; 64, 82-90.
 • Sevigny, P. R. & Loutzenhiser, L. (2010). Predictors of parenting self‐efficacy in mothersandfathers of toddlers. Child: Care, Health and Development, 36(2), 179-189.
 • Sümer, N., Gündoğdu Aktürk, E. & Helvacı, E. (2010). Anne-baba tutum ve davranışlarının psikolojik etkileri: Türkiye’de yapılan çalışmalara toplu bakış. Türk Psikoloji Yazıları [Turkish Psychological Articles], 13(25), 42-59.
 • Teti, D. M. & Gelfand, D. M. (1991). Behavioral competence among mothers of infants in the first year: The mediational role of maternal self‐efficacy. Child Development, 62(5), 918-929.
 • Topal, M., Eyduran, E., Yağanoğlu, A. M., Sönmez, A. & Keskin, S. (2010). Çoklu doğrusal bağlantı durumunda ridge ve temel bileşenler regresyon analiz yöntemlerinin kullanımı [Use of ridge and principal component regression analysis methods in multicollinearity]. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi [Atatürk University Journal of Agricultural Faculty], 41(1), 53-57.
 • Vance, A. J. & Brandon, D. H. (2017). Delineating among parenting confidence, parenting self-efficacy and competence. ANS. Advances in Nursing Science, 40(4), 18-37.
 • Wenzel, A. (2006). Postpartum depression. In Neil J. Salkind (Ed.). Encyclopedia of human development. (pp.961-963). USA: Sage Publications.
 • Yalçın, H. (2010). Çocuk Gelişimi. Ankara: Nobel.
 • Yaşar Ekici, F. (2015). Okul öncesi eğitime devam eden çocukların sosyal becerileri ile aile özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigating the relationship between social skills and family characteristics of the children that attending pre-school education]. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi [The Black Sea Journal of Social Science], 7(2), 1-3.
 • Yılmaz, G. (2018). Annelerin özyeterlik algısı ile çocuklarının algıladıkları anne tutumu arasındaki ilişkiler [The relation between perceived self efficacy of mothers' and perception of children to their mothers]. (Master Thesis). Nişantaşı University, Institute of Social Sciences İstanbul.
 • Yuan, S., Weiser, D. A. & Fischer, J. L. (2016). Self-efficacy, parent–child relationships, and academic performance: A comparison of European American and Asian American college students. Social Psychology of Education, 19(2), 261-280.
 • Zorbaz, S. D. (2018). Ebeveyn özyetkinliğinin yordayıcısı olarak ebeveyn–çocuk ilişkisi [Child – parent relationship as a predictor of parental self-efficacy]. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi [Buca Faculty of Education Journal], (46), 144-153.

Details

Primary Language English
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Fatih AYDOĞDU (Primary Author)
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5123-0824
Türkiye


Burçin AYSU
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
0000-0003-3881-191X
Türkiye


Neriman ARAL
Ankara Üniversitesi
0000-0002-9266-938X
Türkiye


Figen GÜRSOY
Ankara Üniversitesi
0000-0002-6199-4024
Türkiye

Publication Date July 26, 2021
Application Date November 13, 2020
Acceptance Date August 29, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume , Issue 20

Cite

Bibtex @research article { jef825453, journal = {Journal of Education and Future}, issn = {2146-8249}, address = {}, publisher = {Aydın Yayıncılık}, year = {2021}, number = {20}, pages = {1 - 12}, doi = {10.30786/jef.825453}, title = {An Examination of the Relationship between Mothers’ Self-Efficacy Levels and Children's Psychological Problems and Psychosocial Developments}, key = {cite}, author = {Aydoğdu, Fatih and Aysu, Burçin and Aral, Neriman and Gürsoy, Figen} }
APA Aydoğdu, F. , Aysu, B. , Aral, N. & Gürsoy, F. (2021). An Examination of the Relationship between Mothers’ Self-Efficacy Levels and Children's Psychological Problems and Psychosocial Developments . Journal of Education and Future , (20) , 1-12 . DOI: 10.30786/jef.825453
MLA Aydoğdu, F. , Aysu, B. , Aral, N. , Gürsoy, F. "An Examination of the Relationship between Mothers’ Self-Efficacy Levels and Children's Psychological Problems and Psychosocial Developments" . Journal of Education and Future (2021 ): 1-12 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jef/issue/65267/825453>
Chicago Aydoğdu, F. , Aysu, B. , Aral, N. , Gürsoy, F. "An Examination of the Relationship between Mothers’ Self-Efficacy Levels and Children's Psychological Problems and Psychosocial Developments". Journal of Education and Future (2021 ): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - An Examination of the Relationship between Mothers’ Self-Efficacy Levels and Children's Psychological Problems and Psychosocial Developments AU - Fatih Aydoğdu , Burçin Aysu , Neriman Aral , Figen Gürsoy Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.30786/jef.825453 DO - 10.30786/jef.825453 T2 - Journal of Education and Future JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - IS - 20 SN - 2146-8249- M3 - doi: 10.30786/jef.825453 UR - https://doi.org/10.30786/jef.825453 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Education and Future An Examination of the Relationship between Mothers’ Self-Efficacy Levels and Children's Psychological Problems and Psychosocial Developments %A Fatih Aydoğdu , Burçin Aysu , Neriman Aral , Figen Gürsoy %T An Examination of the Relationship between Mothers’ Self-Efficacy Levels and Children's Psychological Problems and Psychosocial Developments %D 2021 %J Journal of Education and Future %P 2146-8249- %V %N 20 %R doi: 10.30786/jef.825453 %U 10.30786/jef.825453
ISNAD Aydoğdu, Fatih , Aysu, Burçin , Aral, Neriman , Gürsoy, Figen . "An Examination of the Relationship between Mothers’ Self-Efficacy Levels and Children's Psychological Problems and Psychosocial Developments". Journal of Education and Future / 20 (July 2021): 1-12 . https://doi.org/10.30786/jef.825453
AMA Aydoğdu F. , Aysu B. , Aral N. , Gürsoy F. An Examination of the Relationship between Mothers’ Self-Efficacy Levels and Children's Psychological Problems and Psychosocial Developments. JEF. 2021; (20): 1-12.
Vancouver Aydoğdu F. , Aysu B. , Aral N. , Gürsoy F. An Examination of the Relationship between Mothers’ Self-Efficacy Levels and Children's Psychological Problems and Psychosocial Developments. Journal of Education and Future. 2021; (20): 1-12.
IEEE F. Aydoğdu , B. Aysu , N. Aral and F. Gürsoy , "An Examination of the Relationship between Mothers’ Self-Efficacy Levels and Children's Psychological Problems and Psychosocial Developments", Journal of Education and Future, no. 20, pp. 1-12, Jul. 2021, doi:10.30786/jef.825453
Gereken durumlarda baş editör ile iletişim kurmak için jef.editor@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.