Year 2017, Volume 4 , Issue 3, Pages 282 - 295 2017-09-30

BARTER AS AN ALTERNATIVE TRADING AND FINANCING TOOL AND ITS IMPORTANCE FOR BUSINESSES IN TIMES OF ECONOMIC CRISIS

Ozgul UYAN [1]


Purpose- Today, growing commercial and financial integration between countries with globalization leads to intense competition and global economic crises. Due to these developments, the companies have some difficulties carrying on their business and managing the crises with traditional marketing and financing techniques. So they are turning alternative methods. One of them is barter system meaning buying and selling goods and services without using money. Barter is an innovated form of exchange system used as a trading method since the early ages. Barter offers companies various benefits such as moving inventory, utilizing idle capacity, increasing sales, supplying interest-free credit, debt configuration, foreign trade facilitation. The aim of this study is to examine barter from trade and financial aspects and investigate the use of barter in businesses as a way to overcome economic crises.

Methodology- In the study, firstly the types and effects of economic crisis, then the development, types, benefits and difficulties of barter instrument were examined. Afterwards, the examples of retail, corporate and international barter transactions were given, and the contribution of barter to the enterprises in times of economic crisis was revealed.

Findings- It was determined that barter can contribute the basic business functions of supply, production and marketing. It’s an innovative alternative to traditional mentality based on interest. Barter can contribute to the country's economy by relaxing companies even in times of crisis. Besides, barter industry has not well recognized, institutionalized and become widespread enough in Turkey yet.

Conclusion- Barter is an effective way for businesses to sustain their long-term presence. Therefore companies should use it to formulate their strategies at all level and crisis management plans. It is seen that legal regulations are needed for barter system to function properly.

Keywords: Barter finance, economic crisis, crisis management, international trade, strategic management
 • Acar, D., Tekşen, Ö. 2007, “Barter Sisteminin Muhasebe Uygulamaları Açısından İncelenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol. 12, no. 3, pp. 1-18.
 • Afşar, M. 2004, Finansal Küreselleşme ve Türk Bankacılık Krizleri Üzerine Etkisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, no. 1558, Eskişehir.
 • Aggarwal, R. 1989, “International Business Through Barter and Countertrade”, Long Range Planning, vol. 22, no. 3, pp. 75-81.
 • Aktan, C. C., Şen, H. 2001, “Ekonomik Kriz: Nedenler ve Çözüm Önerileri”, Yeni Türkiye, Ekonomik Kriz Özel Sayısı, vol. 2, no. 42, pp. 1225-1230.
 • Alptürk, E. 2009, “Barter - Çoklu Takas Organizasyonu”, http://www.xing.com/net/bartergame/fikirler-oneriler-geribildirim-297896/firmalarin-barter-sistemini-kullanma-nedenleri-ve-sekilleri-23062925/
 • Apak, S., Aytaç, A. 2009, Küresel Krizler-Kronolojik Değerlendirme ve Analiz, Avcıol Yayınları, İstanbul.
 • Arslan, C. M., Aykutlu, F. 1999, Barter Uygulaması, Sirküler Rapor Serisi, TÜRMOB Yayınları-97, serial no. 27, Ankara.
 • Arzova, S. B. 2000, Barter İşlemleri-İşleyişi, Hukuki Yönü ve Muhasebeleştirilmesi, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • Atabey, N. A., Yılmaz, B. 2001, “Geleceğin Finansman Tekniği: Barter ve Muhasebeleştirilmesi”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, no. 1-2, pp. 57-71.
 • Aydemir, M., Demirci, M. K. 2005, “Son Dönemlerde Yaşanan Krizlerin İşletmeler Üzerindeki Olumlu Etkilerinin Analizi”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 29, no. 1, pp. 65-81.
 • Baydaş, A., Bakan, İ. and Özyilmaz, A. 2015, “Kriz ve Kriz Yönetimi”, Çağdaş Yönetim Yaklaşımları - İlkeler, Kavramlar ve Yaklaşımlar, Bakan İ. (ed.), Beta Basım, 5th ed., İstanbul, pp. 261-292.
 • Barter Yeni Ekonomi. 2002, “Yeni Ekonomi, Barter: Fazlanı Ver, Eksiğini Al”, no. 49, pp. 10-11.
 • Bauer, P. 2000, From Subsistence to Exchange and Other Essays, Princeton University Press, Princeton, N.J.
 • Bayrav, M. H. 2009, “Alternatif Ticaret ve Finansman Tekniği Olarak Barter Sistemi”, Unpublished Master Thesis, Marmara Üniversitesi, S.B.E., İstanbul.
 • Bilir, B. 2010, “Kriz Dönemleri İçin Bir Fırsat: Mikrodan Makroya Barter Sistemi”, İzmir Ticaret Odası Ar&Ge Bülteni, pp. 13-17.
 • Bozgeyik, A. 2004, Krizleri Fırsata Dönüştürmek, Hayat Yayınları, İstanbul.
 • Cebeci, İ. 2015, “Kriz Dönemlerinde İşletmelerin Çalişanlara Yönelik Kariyer Yönetimi Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma: Çorum İl Örneği”, Unpublished Master Thesis, Hitit Üniversitesi, S.B.E., Çorum.
 • Demiral, H. 2000, “Barter Şirketlerinde Tahsil Edilemeyen Alacakların Gider Yazılması”, Vergi Dünyası Dergisi, no. 228, pp. 67-69
 • Doğan, Z. 2001, “Yeni Bir Finansman Tekniği Olarak Barter ve Muhasebeleştirilmesi”, Muhasebe ve Denetime Bakış, no. 3, pp. 41-55
 • Durmuş, C. N. 2005, “Barter İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Bir Öneri”, Unpublished Doctorate Thesis, Marmara Üniversitesi, S.B.E., İstanbul.
 • Edwards, A. 1996, “Better Business Bartering”, Essence, vol. 27, no. 8.
 • Ekşi, İ. H. 2007, “Finansal Krizlerin KOBİ’ler Üzerinde Etkileri ve Başarılı - Başarısız KOBİ’lerin Kriz Dönemi Stratejileri”, Unpublished Doctorate Thesis, Süleyman Demirel Üniversitesi, S.B.E., Isparta.
 • Erdoğan, H. H. 2010, “Global Mali Krizin KOBİ’lerin Finansal Yapıları Üzerine Etkileri: İzmir İli Tekstil Sektöründe Bir Araştırma”, Unpublished Master Thesis, Süleyman Demirel Üniversitesi, S.B.E., Isparta.
 • Eren, F. M. 2010, “Ekonomik Krizler ve Kriz Göstergeleri: 1990 Sonrası Dünyada Yaşanan Krizler ve Türkiye Karşılaştırması”, Unpublished Master Thesis, Selçuk Üniversitesi, S.B.E., Konya.
 • Erkan, M. 2000, “Yeni Bir Finansman Aracı Olarak Barter’ın Diğer Finansman Teknikleri ile Karşılaştırılması”, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, no. 12, pp. 80-85.
 • Ersun, N., Arslan, K. 2010, “İslam Ülkeleri Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesinde Çok Taraflı Kliring Birliği Projesinin Rolü ve Önemi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, no. 48, pp. 172-190
 • Gençtürk, M. 2002, “Finansal Kriz Dönemlerinde Şirketlerin Hisse Yapılarının Performanslarına Etkisi ve İMKB’de Bir Uygulama”, Unpublished Doctorate Thesis, Süleyman Demirel Üniversitesi, S.B.E., Isparta.
 • Gökmen, S. 2005, “Barter Sistemi, Sisteminin İşleyisiyle Bu Sistemde Kullanılan Barter Çeklerinin 6183 Sayılı Kanun Karşısındaki Durumu”, Vergi Sorunları Dergisi, no. 201, pp. 66-71.
 • Güler, E., Yılmaz, B. 2009, “Ekonomik Kriz, KOBİ’lere Yansıması ve Bir Çıkış Yolu Olarak Barter”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, no. 18, pp. 87-104.
 • Güncel Türkçe Sözlük. (04.04.2017), Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr
 • Hatipoğlu, C. 2011, “Kriz Dönemlerinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ’lerde) İzlenen Rekabet Stratejileri ve Bir Uygulama”, Unpublished Doctorate Thesis, Niğde Üniversitesi, S.B.E., Niğde.
 • İktisat Terimleri Sözlüğü. (04.04.2017), Türk Dil Kurumu, http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&view=bilimsanat&kategori1=bakdetay2&sozid=IKT
 • Kahya, M. E. 2008, “Kobilerde Kriz Yönetimi, Oluşabilecek Sorunlar ve Sorunların Giderilmesi İçin Uygulanabilecek Stratejiler”, Unpublished Master Thesis, Kadir Has Üniversitesi, S.B.E., İstanbul.
 • Karluk, R. 2003, Uluslararası Ekonomi-Teori ve Politika, Beta Yayınları, 7th ed., İstanbul.
 • Kayarkaya, O. 2006, “1980 Sonrası Türkiye’de Ekonomik Krizler ve Bu Krizlerin Getirdiği Bir Sonuç Olarak Banka Konsolidasyonları”, Unpublished Master Thesis, Dokuz Eylül Üniversitesi, S.B.E., İzmir.
 • Kibritçioğlu, A. 2001, “Türkiye'de Ekonomik Krizler ve Hükümetler, 1969-2000”, Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı, vol. 1, no. 41, pp. 174-182.
 • Kirlioğlu, H., Akaytay, A., Bağdat, A. 2005, “Bir Alternatif Finansman Modeli: Barter İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi”, Journal of Qafqaz University, no. 15, pp. 15-31.
 • Kumpikaite, V., Grybauskas, A., Juodelis, M., Strumyla, D. 2011, “Companies’ Management During Economic Crisis”, 16th International Scientific Conference "Economics and Management, ICEM", (Brno University of Technology, Brno, Czech Republic), published in Economics and Management (Kaunas University of Technology), vol. 16, pp. 789-795.
 • Madura, J. 1992, International Financial Management, West Publishing, 3th ed., St. Paul, Minnesota.
 • McVey, T. B. 1981, “Countertrade and Barter: Alternative Trade Financing by Third World Nations”, Maryland Journal of International Law, vol. 6, issue: 2, article: 6, pp. 196-220. http://digitalcommons.law.umaryland.edu/mjil/vol6/iss2/6
 • Oduncuoğlu, F. 2007, “Konaklama İşletmelerinde Barter Sistemi Uygulamasının Pazarlama Fonksiyonuna Etkisinin Analizi: Barter Sistemine Üye Olan Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama”, Unpublished Master Thesis, Anadolu Üniversitesi, S.B.E., Eskişehir.
 • Oxford Dictionaries. (04.04.2017), Oxford University Press, https://en.oxforddictionaries.com/definition/barter
 • Oyman, M. 2005, "Pazarlama Bakış Açısıyla Karşılıklı Ticaret ve Uygulama Süreci", Pazarlama Dünyası, no. 2005-1.
 • Özden, K. 2011, İşletme ve Örgütlerde Toplam Kriz Yönetimi, Beta Basım Yayım, 2d ed., İstanbul.
 • Özkan, A. 2002, “Barter İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no. 18, pp. 63-86.
 • Özkan, A. 2005, Ekonomik Kriz ve Muhasebe Uygulamalarına Bazı Yansımalar” Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol. 23, no. 2, pp. 165-180.
 • Polat, D. 2002, “Bir Finansman Tekniği Olarak Barter Sistemi, İşleyişi ve Türkiye`deki Barter Uygulamaları”, Unpublished Master Thesis, Anadolu Üniversitesi, S.B.E., Eskişehir.
 • Saygılıoğlu, N. 2009, “Barter Sisteminin Tanımı, Önemi, İşleyişi ve Etkileri”, Yaklaşım, no. 199, pp. 196-199.
 • Schneider, G. K. 2009, “Müşteri Değeri Yönetiminin Kriz Dönemlerine Uyarlanması Üzerine Bir Analiz”, Kriz Yönetimi, Sümer H. and Pernsteiner H. (ed.), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp. 583-612.
 • Söztutan, S. 2004, “Türkiye'de Barter İşletmeleri ve Muhasebesi”, Unpublished Master Thesis, Marmara Üniversitesi, S.B.E., İstanbul.
 • Sürmen, Y., Kaya, U. 2001, “Barter ve Muhasebe İşlemleri”, Vergi Dünyası, no. 239, pp. 130-139.
 • Şimşek, M. S. 2004, Parasız Ticaret: Barter, Kapital Medya Yayınları, İstanbul.
 • Tekşen, Ö. 2006, “Barter İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Vergilendirilmesinin Yeni Finansal Tekniklerle Karşılaştırılarak İncelenmesi: Bir Araştırma, Doktora Tezi”, İktisadi Araştırmalar Vakfı (Ünal Aysal Tez Değerlendirme Yarışma Dizisi; 5), İstanbul.
 • Terry, N. L., Gary, E. K. 1996, Barter & The Future of Money: The Currency Crisis, Master Media Limited, Newyork.
 • Toroslu, M. V. 2010, Barter İşlemleri ve Muhasebesi, Adalet Yayınevi, Ankara.
 • Tugend, A. 2009, “Trading What You Have for What You Need”, New York Times, http://www.nytimes.com/2009/02/14/your-money/household-budgeting/14shortcuts.html
 • Tutar, H. 2000, Kriz ve Stres Ortamında Yönetim, Hayat Yayınları, İstanbul.
 • Türk Barter Üyelik Sözleşmesi. 01.05.2011.
 • Uyan, Ö. 2013a, “Alternatif Bir Ticaret Modeli ve Finansman Tekniği Olarak Barter Sistemi ve Türkiye’deki Barter Uygulamaları”, Unpublished Master Thesis, İstanbul Aydın Üniversitesi, S.B.E., İstanbul.
 • Uyan, Ö. 2013b, “Finansal Sıkıntıdaki İşletmelerde Yeniden Yapılandırma Süreçleri”, Barter Finans Dergisi, no. 22, pp. 7-8.
 • Yakovlev, A. 2000, “Barter in the Russian Economy: Classifications and Implications (Evidence From Case Study Analyses)”, Post-Communist Economies, vol. 12, no. 3, pp. 279-291.
 • Yeşiloğlu, T., Yiğit, S. 1996, “Barter ile Ticaret Çok Avantajlı Oldu”, Ekonomist, no. 47, p. 17.
 • Zügül, M. 1998, “Reform Ülkelerinin Dış Ticaretinde Barter ve Diğer Ödeme Şekilleri-Kırgızistan Uygulamaları”, Unpublished Doctorate Thesis, Marmara Üniversitesi, S.B.E.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ozgul UYAN

Dates

Publication Date : September 30, 2017

Bibtex @research article { jefa357572, journal = {Journal of Economics Finance and Accounting}, issn = {}, eissn = {2148-6697}, address = {}, publisher = {PressAcademia}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {282 - 295}, doi = {10.17261/Pressacademia.2017.696}, title = {BARTER AS AN ALTERNATIVE TRADING AND FINANCING TOOL AND ITS IMPORTANCE FOR BUSINESSES IN TIMES OF ECONOMIC CRISIS}, key = {cite}, author = {Uyan, Ozgul} }
APA Uyan, O . (2017). BARTER AS AN ALTERNATIVE TRADING AND FINANCING TOOL AND ITS IMPORTANCE FOR BUSINESSES IN TIMES OF ECONOMIC CRISIS . Journal of Economics Finance and Accounting , 4 (3) , 282-295 . DOI: 10.17261/Pressacademia.2017.696
MLA Uyan, O . "BARTER AS AN ALTERNATIVE TRADING AND FINANCING TOOL AND ITS IMPORTANCE FOR BUSINESSES IN TIMES OF ECONOMIC CRISIS" . Journal of Economics Finance and Accounting 4 (2017 ): 282-295 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jefa/issue/32208/357572>
Chicago Uyan, O . "BARTER AS AN ALTERNATIVE TRADING AND FINANCING TOOL AND ITS IMPORTANCE FOR BUSINESSES IN TIMES OF ECONOMIC CRISIS". Journal of Economics Finance and Accounting 4 (2017 ): 282-295
RIS TY - JOUR T1 - BARTER AS AN ALTERNATIVE TRADING AND FINANCING TOOL AND ITS IMPORTANCE FOR BUSINESSES IN TIMES OF ECONOMIC CRISIS AU - Ozgul Uyan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2017.696 DO - 10.17261/Pressacademia.2017.696 T2 - Journal of Economics Finance and Accounting JF - Journal JO - JOR SP - 282 EP - 295 VL - 4 IS - 3 SN - -2148-6697 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2017.696 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2017.696 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Economics Finance and Accounting BARTER AS AN ALTERNATIVE TRADING AND FINANCING TOOL AND ITS IMPORTANCE FOR BUSINESSES IN TIMES OF ECONOMIC CRISIS %A Ozgul Uyan %T BARTER AS AN ALTERNATIVE TRADING AND FINANCING TOOL AND ITS IMPORTANCE FOR BUSINESSES IN TIMES OF ECONOMIC CRISIS %D 2017 %J Journal of Economics Finance and Accounting %P -2148-6697 %V 4 %N 3 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2017.696 %U 10.17261/Pressacademia.2017.696
ISNAD Uyan, Ozgul . "BARTER AS AN ALTERNATIVE TRADING AND FINANCING TOOL AND ITS IMPORTANCE FOR BUSINESSES IN TIMES OF ECONOMIC CRISIS". Journal of Economics Finance and Accounting 4 / 3 (September 2017): 282-295 . https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2017.696
AMA Uyan O . BARTER AS AN ALTERNATIVE TRADING AND FINANCING TOOL AND ITS IMPORTANCE FOR BUSINESSES IN TIMES OF ECONOMIC CRISIS. JEFA. 2017; 4(3): 282-295.
Vancouver Uyan O . BARTER AS AN ALTERNATIVE TRADING AND FINANCING TOOL AND ITS IMPORTANCE FOR BUSINESSES IN TIMES OF ECONOMIC CRISIS. Journal of Economics Finance and Accounting. 2017; 4(3): 282-295.