Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

AN EVALUATION ON INFLATION IN TURKEY AFTER 1980 AND THE ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN INFLATION, INTEREST RATES AND EXCHANGE RATES

Year 2019, Volume 6, Issue 3, 124 - 134, 30.09.2019
https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2019.1111

Abstract

Purpose - Interest and exchange rates were determined by market dynamics after adaption of export-oriented industrialization model and liberalization of capital movements in Turkey after 1980s. Important steps have been taken by the Central Bank of Turkey to improve the effectiveness of monetary policy and the execution of monetary and exchange rate policies compatible with free market conditions. However, Turkey experienced chronically high inflation due to the crisis and political imbalances. In this study, the causality relationship between inflation, interest rate and exchange rate is evaluated.

Methodology - The relationship between inflation, interest rates and exchange rate are investigated by VAR Method for 2003: 01-2015: 02. The causality relationship between the variables are investigated by Granger causality analysis. Then, by impulse response analysis the responses of the variables to one-unit shocks and by variance decomposition analysis the explanatory of the variables on each other are investigated.

Findings- After 2008 global crisis, by 2010, the Central Bank adopted financial stability as well as price stability in monetary policy implementations. It is necessary to re-analyze the relationship between inflation, exchange rate and interest rate due to the changes in implementations against inflation during this period. The causality relationship between variables are examined by Granger causality test. As a result, a causality relationship from the interest rate to inflation is determined.

Conclusion- In this study the relationship between inflation, interest rate and exchange rate is examined in Turkey for 2005-2016 period. Findings of analysis result that interest rate is an effective variable on inflation and inflation rate is mostly affected by fluctuations in interest rates. Interest rates can be used as a policy tool against inflation which was the case for Turkey in the near past.

References

 • Atgür, M. and Altay, N.O. (2015). Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi:Türkiye Örneği (2004-2013). Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 22(2), 521-533.
 • Aydoğan, E. (2004). 1980’den Günümüze Türkiye’de Enflasyon Serüveni. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 11(1), 91-110.
 • Bernanke, S. B. and Mishkin, F. S. (1997). Inflation Targeting: A New Framework for Monetary Policy. Journal of Economic Perspectives, 11 (2), 97-116.
 • Berument, M. H. (2002). Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamiği: Türkiye Örneği. Bilkent University Publications: Ankara.
 • Bozdağlıoğlu, E.Y. and Yılmaz,M. (2017). Türkiye’de Enflasyon ve Döviz Kuru İlişkisi: 1994-2014 Yılları Arasında İnceleme. MBEU Akademik İzdüşüm, 2(3), 1-20.
 • Bulut, Ş. (2017). Fiyatlar Genel Düzeyi ile Döviz Kuru Arasındaki Eşbütünleşme ve Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 2(1), 1-10.
 • Carare, A. Schaechter, A. Stone, M. and Zelmer, M. (2002). Establishing Initial Conditions in Support of Inflation Targeting. IMF Working Paper, 02/102.
 • Central Bank of the Republic of Turkey. (2002). Para Politikası Raporu, Temmuz-2002.
 • Central Bank of the Republic of Turkey. (2013). Enflasyon ve Fiyat İstikrarı. Central Bank of the Republic of Turkey Publications: Ankara.
 • Dereli, D.D. (2018). Türkiye’de Döviz Kuru ile Enflasyon Arasındaki İlişkinin Analizi (2005-2017). Turkish Studies, 13(30), 137-150.
 • Doğan, B. Eroğlu, Ö. and Değer, O. (2016). Enflasyon ve Faiz Oranı Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 405-425.
 • Fenira, M. (2014). Democracy: A Determinant Factor in Reducing Inflation. International Journal of Economics and Financial Issues, 4(2), 363-375.
 • Gül, E. and Ekinci, A. (2006). Türkiye’de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984-2003. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 91-106.
 • Güneş, Ş. (2013). Türkiye’de Kur Rejimi Uygulaması ve Enflasyon İlişkisi Üzerine Bir Analiz. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2), 65-77.
 • Işıl, A. and Özdemir, S. (2018), Enflasyon- Faiz Oranı ve Enflasyon-Döviz Kuru İkilemi: GEG Programı Döneminde Türkiye Gerçeği. Ege Akademik Bakış, 18(1), 153-165.
 • Işık, N., Acar, M. and Işık, B. (2004). Enflasyon ve Döviz Kuru İlişkisi: Bir Eşbütünleşme Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 325-340.
 • İşcan, H. and Kaygısız, A.D. (2019). Türkiye’de Döviz Kuru, Enflasyon ve Faiz Oranı İlişkisi: 2009-2017 Uygulaması. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 581-604.
 • Kalaycı, Ş. (2002). Parasal Hedefleme, Enflasyon Hedeflemesi ve Enflasyonist Bekleyişler: Türkiye Ekseninde Bir Değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 271-284.
 • Kutlar, A. and Gündoğan, H. (2012). Türkiye’de 2008 Finansal Kriz Sürecinde Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi. Türkiye Ekonomi Kurumu-Uluslararası Ekonomi Konferansı, 1-3 Kasım 2012, İzmir.
 • Oktayer, A. (2010). Türkiye’de Bütçe Açığı, Para Arzı ve Enflasyon İlişkisi. Maliye Dergisi, 158, 431-447.
 • Okur, A. (2017). Türkiye Ekonomisinde Faiz Oranı ve Döviz Kurunun Enflasyon Hedefi Üzerine Etkisi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 146-164.
 • Öner, H. (2018). Döviz Kuru ve Enflasyon Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Uygulaması. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 343-358.
 • Özel, S. (2000). Türkiye’de Enflasyon, Devalüasyon ve Faiz. Alkım Yayıncılık, İstanbul.
 • Torun, M. and Karanfil, M. (2016). 1980-2013 Dönemi Türkiye Ekonomisinde Enflasyon ve Faiz Oranı Arasındaki İlişki. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(27), 473-490.
 • Peker, O. and Görmüş, Ş. (2008). Türkiye’de Döviz Kurunun Enflasyonist Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,13(2), 187-202.
 • Sever, E. and Mızrak, Z. (2007). Döviz Kuru, Enflasyon ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkiler: Türkiye Uygulaması. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7(13), 264-283.
 • Takım, A. (2011). Türkiye’de Para Politikası Stratejilerinin Fiyat İstikrarına Etkisi: Enflasyon Hedeflemesi Örneği. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 15–35.
 • Uysal, D. and Ayvaz Güven, E.T. (2013). Türkiye’de Döviz Kurlarındaki Değişme ile Enflasyon Arasındaki İlişki (1983-2012). Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(9), 141-156.
 • Ülgen, G. (2005). Türkiye’de Piyasa Ekonomisine Geçiş ve Sürdürülebilirliği. Derin Yayınları, İstanbul.
 • Yeldan, E. (2003). Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi. İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Yükseler, Z. (2005). IMF Programları ve Enflasyon Hedeflemesi: Brezilya Deneyimi ve Türkiye İçin Dersleri, Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metni, 2005/9.
 • Yentürk, N. (2005). Körlerin Yürüyüşü: Türkiye Ekonomisi ve 1990 Sonrası Krizler. Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Year 2019, Volume 6, Issue 3, 124 - 134, 30.09.2019
https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2019.1111

Abstract

References

 • Atgür, M. and Altay, N.O. (2015). Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi:Türkiye Örneği (2004-2013). Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 22(2), 521-533.
 • Aydoğan, E. (2004). 1980’den Günümüze Türkiye’de Enflasyon Serüveni. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 11(1), 91-110.
 • Bernanke, S. B. and Mishkin, F. S. (1997). Inflation Targeting: A New Framework for Monetary Policy. Journal of Economic Perspectives, 11 (2), 97-116.
 • Berument, M. H. (2002). Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamiği: Türkiye Örneği. Bilkent University Publications: Ankara.
 • Bozdağlıoğlu, E.Y. and Yılmaz,M. (2017). Türkiye’de Enflasyon ve Döviz Kuru İlişkisi: 1994-2014 Yılları Arasında İnceleme. MBEU Akademik İzdüşüm, 2(3), 1-20.
 • Bulut, Ş. (2017). Fiyatlar Genel Düzeyi ile Döviz Kuru Arasındaki Eşbütünleşme ve Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 2(1), 1-10.
 • Carare, A. Schaechter, A. Stone, M. and Zelmer, M. (2002). Establishing Initial Conditions in Support of Inflation Targeting. IMF Working Paper, 02/102.
 • Central Bank of the Republic of Turkey. (2002). Para Politikası Raporu, Temmuz-2002.
 • Central Bank of the Republic of Turkey. (2013). Enflasyon ve Fiyat İstikrarı. Central Bank of the Republic of Turkey Publications: Ankara.
 • Dereli, D.D. (2018). Türkiye’de Döviz Kuru ile Enflasyon Arasındaki İlişkinin Analizi (2005-2017). Turkish Studies, 13(30), 137-150.
 • Doğan, B. Eroğlu, Ö. and Değer, O. (2016). Enflasyon ve Faiz Oranı Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 405-425.
 • Fenira, M. (2014). Democracy: A Determinant Factor in Reducing Inflation. International Journal of Economics and Financial Issues, 4(2), 363-375.
 • Gül, E. and Ekinci, A. (2006). Türkiye’de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984-2003. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 91-106.
 • Güneş, Ş. (2013). Türkiye’de Kur Rejimi Uygulaması ve Enflasyon İlişkisi Üzerine Bir Analiz. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2), 65-77.
 • Işıl, A. and Özdemir, S. (2018), Enflasyon- Faiz Oranı ve Enflasyon-Döviz Kuru İkilemi: GEG Programı Döneminde Türkiye Gerçeği. Ege Akademik Bakış, 18(1), 153-165.
 • Işık, N., Acar, M. and Işık, B. (2004). Enflasyon ve Döviz Kuru İlişkisi: Bir Eşbütünleşme Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 325-340.
 • İşcan, H. and Kaygısız, A.D. (2019). Türkiye’de Döviz Kuru, Enflasyon ve Faiz Oranı İlişkisi: 2009-2017 Uygulaması. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 581-604.
 • Kalaycı, Ş. (2002). Parasal Hedefleme, Enflasyon Hedeflemesi ve Enflasyonist Bekleyişler: Türkiye Ekseninde Bir Değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 271-284.
 • Kutlar, A. and Gündoğan, H. (2012). Türkiye’de 2008 Finansal Kriz Sürecinde Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi. Türkiye Ekonomi Kurumu-Uluslararası Ekonomi Konferansı, 1-3 Kasım 2012, İzmir.
 • Oktayer, A. (2010). Türkiye’de Bütçe Açığı, Para Arzı ve Enflasyon İlişkisi. Maliye Dergisi, 158, 431-447.
 • Okur, A. (2017). Türkiye Ekonomisinde Faiz Oranı ve Döviz Kurunun Enflasyon Hedefi Üzerine Etkisi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 146-164.
 • Öner, H. (2018). Döviz Kuru ve Enflasyon Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Uygulaması. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 343-358.
 • Özel, S. (2000). Türkiye’de Enflasyon, Devalüasyon ve Faiz. Alkım Yayıncılık, İstanbul.
 • Torun, M. and Karanfil, M. (2016). 1980-2013 Dönemi Türkiye Ekonomisinde Enflasyon ve Faiz Oranı Arasındaki İlişki. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(27), 473-490.
 • Peker, O. and Görmüş, Ş. (2008). Türkiye’de Döviz Kurunun Enflasyonist Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,13(2), 187-202.
 • Sever, E. and Mızrak, Z. (2007). Döviz Kuru, Enflasyon ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkiler: Türkiye Uygulaması. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7(13), 264-283.
 • Takım, A. (2011). Türkiye’de Para Politikası Stratejilerinin Fiyat İstikrarına Etkisi: Enflasyon Hedeflemesi Örneği. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 15–35.
 • Uysal, D. and Ayvaz Güven, E.T. (2013). Türkiye’de Döviz Kurlarındaki Değişme ile Enflasyon Arasındaki İlişki (1983-2012). Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(9), 141-156.
 • Ülgen, G. (2005). Türkiye’de Piyasa Ekonomisine Geçiş ve Sürdürülebilirliği. Derin Yayınları, İstanbul.
 • Yeldan, E. (2003). Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi. İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Yükseler, Z. (2005). IMF Programları ve Enflasyon Hedeflemesi: Brezilya Deneyimi ve Türkiye İçin Dersleri, Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metni, 2005/9.
 • Yentürk, N. (2005). Körlerin Yürüyüşü: Türkiye Ekonomisi ve 1990 Sonrası Krizler. Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Details

Primary Language English
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Begum ERDİL SAHİN> (Primary Author)

0000-0003-0452-1308


Deniz Dilara DERELİ>

0000-0002-9697-4571

Publication Date September 30, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 6, Issue 3

Cite

APA Erdil Sahin, B. & Dereli, D. D. (2019). AN EVALUATION ON INFLATION IN TURKEY AFTER 1980 AND THE ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN INFLATION, INTEREST RATES AND EXCHANGE RATES . Journal of Economics Finance and Accounting , 6 (3) , 124-134 . DOI: 10.17261/Pressacademia.2019.1111

Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA) is a scientific, academic, double blind peer-reviewed, quarterly and open-access online journal. The journal publishes four issues a year. The issuing months are March, June, September and December. The publication languages of the Journal are English and Turkish. JEFA aims to provide a research source for all practitioners, policy makers, professionals and researchers working in the area of economics, finance, accounting and auditing. The editor in chief of JEFA invites all manuscripts that cover theoretical and/or applied researches on topics related to the interest areas of the Journal. JEFA publishes academic research studies only. JEFA charges no submission or publication fee.

Ethics Policy - JEFA applies the standards of Committee on Publication Ethics (COPE). JEFA is committed to the academic community ensuring ethics and quality of manuscripts in publications. Plagiarism is strictly forbidden and the manuscripts found to be plagiarized will not be accepted or if published will be removed from the publication. Authors must certify that their manuscripts are their original work. Plagiarism, duplicate, data fabrication and redundant publications are forbidden. The manuscripts are subject to plagiarism check by iThenticate or similar. All manuscript submissions must provide a similarity report (up to 15% excluding quotes, bibliography, abstract and method).

Open Access - All research articles published in PressAcademia Journals are fully open access; immediately freely available to read, download and share. Articles are published under the terms of a Creative Commons license which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Open access is a property of individual works, not necessarily journals or publishers. Community standards, rather than copyright law, will continue to provide the mechanism for enforcement of proper attribution and responsible use of the published work, as they do now.