Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2019, Volume 1, Issue 1, 31 - 45, 30.04.2019

Abstract

References

 • Acar, E. (2015). Kamu ve özel spor merkezlerine devam eden üyelerin hizmet kalitesine yönelik algı ve beklenti düzeylerinin karşılaştırılması. (Comparison of the perception of service quality levels, who ongoing members of the public and private fitness center), Unpublished Master’s Thesis, Dumlupınar University, Health Sciences Institute, Kütahya.
 • Akkoyun, İ. (2016). Yerel yönetimlere ait fitness merkezlerinde algılanan hizmet kalitesi: Elazığ il örneği. (Perceived quality of service in the fitness centers of local governments: Case of province of Elazığ), Unpublished Master’s Thesis, Fırat University, Health Sciences Institute, Elazığ.
 • Bal, H. (2016). Türkiye’de düzenlenen uluslararası spor bilimleri kongrelerinde sunulan bildirilerin içerik analizi açısından incelenmesi. (The examination of the declarations presented in sports sciences congresses held in Turkey in terms of content analysis), Unpublished Master’s Thesis, Mehmet Akif Ersoy University, Educational Sciences Institute, Burdur.
 • Barsbuğa, Y. (2013). Yerel yönetim birimlerinden belediyelerin sportif hizmet kalitesinin ölçülmesi (Konya örneği). (The measurement of sport service quality for municipalities as local government units (Konya case), Unpublished Master’s Thesis, Selçuk University, Health Sciences Institute, Konya.
 • Baş, T. (2005). Anket Nasıl Hazırlanır, Uygulanır, Değerlendirilir? Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Ceyhun, S. (2006). Spor işletmelerinde hizmet kalitesi. (Service quality in sport facilities), Unpublished Master’s Thesis, Gazi University, Health Sciences Institute, Ankara.
 • Chelladurai, P., & Chang, K. (2000). Targets and Standarts of Quality in Sport Services. Sport Management Review, 3, 1-22.
 • Creswell, J.W. (2013). Qualitative Inquiry Research Design Choosing Among Five Approaches, Sage Publication.
 • Çalık, M., & Sözbilir, M. (2014). İçerik Analizinin Parametreleri, Eğitim ve Bilim Dergisi, 39(174), 33-38.
 • Çevik, H. (2013). Beş yıldızlı otellerde düzenlenen rekreatif animasyon etkinliklerinin hizmet kalitesi. (The service quality of the recreational animation activities held in five-star hotels), Unpublished Master’s Thesis, Anadolu University, Health Sciences Institute, Eskişehir.
 • Çiltaş, A., Güler, G., & Sözbilir, M. (2012). Türkiye’de matematik eğitimi araştırmaları: Bir içerik analizi çalışması. Eduational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 565-580.
 • Demiray, E. (2012). Aktif spor turistlerinin güdüsel yönelimleri, hizmet kalitesi algıları, memnuniyet düzeyleri ve davranışsal niyetleri arasındaki ilişki. (The relationship among motivational orientation, service quality, satisfaction levels and behavioral intentions of active sports tourists), Unpublished Doctoral Thesis, Ege University, Health Sciences Institute, İzmir.
 • Demirel, H. (2013). Rekreasyonel Spor/Fitness Programı Sunan İşletmelerde Hizmet Kalitesi, (The service quality of the companies providing recreational sport/fitness programme), Unpublished Doctoral Thesis. Gazi University, Health Sciences Institute, Ankara.
 • Doğru, M., Gençosman, T. , Ataalkın, A., & Şeker, F. (2012). Analysis of the postgraduate and doctoral theses conducted on sciences education. Journal of Turkish Science Education (TUSED), 9(1), 49-64.
 • Duygulu, K. (2015). Fitness & spa merkezlerinde hizmet kalitesi üzerine bir araştırma. (A research on measuring of service quality of fitness and SPA centers), Unpublished Master’s Thesis, Beykent University, Social Sciences Institute, İstanbul.
 • Eraslan, A. (2014). Üniversite yerleşkelerindeki rekreasyonel spor merkezlerinde hizmet kalitesi. (The service quality of recreational sports centers on university campuses), Unpublished Master’s Thesis, Gazi University, Health Sciences Institute, Ankara.
 • Erdem, D. (2011). Review of journals in education published during 2005-2006 in Turkey: A descriptive analysis. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 2(1), 140-147.
 • Erdoğan, A. (2016). Algılanan hizmet kalitesi, hizmet değeri ve memnuniyet üzerinde algılanan risk faktörünün etkisi: Sağlıklı yaşam ve spor merkezleri üzerine bir uygulama, (The effect of the perceived risk factor on perceived service quality, service value and satisfaction: An application on health and sports centers), Unpublished Master’s Thesis, Selçuk University, Health Sciences Institute, Konya.
 • Gençer, R.T. (2005). Profesyonel futbol külüpleri stadyumlarında algılanan hizmet kalitesi: Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadyumu üzerine bir inceleme. (Perceived service quality in professional soccer clubs` stadiums: An investigation on Fenerbahce Sukru Saracoglu Stadium), Unpublished Doctoral Thesis. Marmara University, Health Sciences Institute, İstanbul.
 • Gevezoğlu, G. (2017). Velilerin demografik özelliklerine göre yaz spor okulları hizmet kalitesi ve memnuniyetlerinin incelenmesi: İstanbul Beylikdüzü Spor Kulübü Yaz Spor Okulları Örneği, (Examination of contentment, and pleasure of summer sport school according to demographic characteristics of parent: Example of summer sport Istanbul Beylikdüzü Sports Club), Unpublished Master’s Thesis, Bahçeşehir University, Social Sciences Institute. İstanbul.
 • Göktas, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G., & Reisoğlu, İ. (2012). Educational technology research trends in Turkey: A content analysis of the 2000-2009 decade. Educational Sciences: Theory & Practice , 12(1), 177-199.
 • Güçlü, N. (2013). Yerel yönetimlere ait fitness merkezlerinde algılanan hizmet kalitesi (Ankara ili örneği). (Perception of service quality in the fitness centers of municipalities (Ankara sample)), Unpublished Master’s Thesis, Abant İzzet Baysal University, Social Sciences Institute, Bolu.
 • Gürbüz, B., Koçak, S., & Lam T.C.E. (2005). The reliability and validity of the turkish version of the service quality assessment scale. Education and Science, 30(38), 70-77.
 • Hayes, A.F., & Krippendorff, K. (2007). Answering the call for a standard reliability measure for coding data, Communication Methods and Measures, 1(1), 77-89.
 • Kanlı, U., Gülçiçek, Ç., Göksu, V., Önder, N., Oktay, Ö., Eraslan, F. vd. (2014). Content analysis of physics education studies published in national science and mathematics education congress proceedings. GUJGEF, 34(2), 127-153.
 • Ko, Y.J., & Pastore, D.L. (2005). A hierarchical model of service quality for the recreational sport industry. Sport Marketing Quarterly, 14(2), 84-97.
 • Kozikoğlu, İ., & Senemoğlu, N. (2015). The content analysis of PhD theses completed in the field of curriculum and instruction (1974-2009). Education and Science. 40,182, 29-41.
 • Merria, S.B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara.
 • Gisev, N., Bell, J. S., & Chen, T. F. (2013). Interrater agreement and interrater reliability: Key concepts, approaches, and applications. Research in Social and Administrative Pharmacy, 9(3), 330–338.
 • Özbey, Ö.F., & Şama, E. (2017). Investigation graduate environmental education in the context of theses published between the years 2012-2016. Bartin University Journal of Faculty of Education, 6(1), 212-226.
 • Özkan, S.E. (2013). Türkiye’deki fitness merkezlerinde hizmet kalitesi beklentilerinin incelenmesi. (An investigation about the service quality expectation of fitness center of Turkey), Unpublished Master’s Thesis, Bahçeşehir University, Social Sciences Institute, İstanbul.
 • Öztürk, M.A. (2014). İzmir ve Manisa illerinde rekreasyonel faaliyet gösteren özel spor işletmelerinin hizmet kalitesi açısından incelenmesi ve karşılaştırılması. (The examination and comparison of recreational sports centers in İzmir and Manisa with regard to quality of service), Unpublished Doctoral Thesis. Gazi University, Health Sciences Institute, Ankara.
 • Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., & Berry, L.L. (1985), A conceptual model of service quality and its implications for future research. Journal of Marketing, 49 (4), 41–50.
 • Polat, M. (2013). A research into completed post-graduate theses in the field of physical science: Celal Bayar University sample. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 46-58.
 • Salahoğlu, H.P. (2010). Spor turizminde hizmet kalitesinin değerlendirilmesi: Antalya’daki futbol kampları üzerinde bir çalışma. (Evaluation of service quality in sport tourism: A research on football camps in Antalya), Unpublished Master’s Thesis, Gazi University, Education Sciences Institute, Ankara.
 • Salman, G.G. (2008). Profesyonel futbol kulüplerinin hizmet kalitesi ile taraftar memnuniyeti ve taraftar tipolojileri arasındaki ilişki. (The relationship between service quality of professional soccer clubs and fan satisfaction and typology), Unpublished Doctoral Thesis, Marmara University, Social Sciences Institute, İstanbul.
 • Savaş, N. (2012). Hizmet kalitesi, müşteri tatmini ve müşteri sadakati: Fitness merkezi üyeleri üzerinde bir inceleme. (Service quality, costemer satisfaction and customer loyalty: A research on the fitness centre members), Unpublished Master’s Thesis, Balıkesir University, Social Sciences Institute, Balıkesir.
 • Solak, N. (2015). Spor işletmelerinde algılanan hizmet kalitesi üzerine bir araştırma. (A study upon the quality of the service perceived in sports establishments), Unpublished Master’s Thesis, Karadeniz Teknik University, Education Sciences Institute Trabzon.
 • Sözbilir, M., & Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education, (Special Issue), 1-22.
 • Suri, H., & Clarke, D. (2009). Advancements in research systhesis methods: From a methodologically inclusive perspective. Review of Educational Research, 79(1), 395-430.
 • Şahin, E.Y., Kana, F., & Varışoğlu, B. (2013). The research trends of postgraduate dissertations in Turkish education departments. International Journal of Human Science, 10(2), 356-378.
 • Temel, S., Sen, S., & Yilmaz, A. (2015). Validity and reliability analysis for chemistry self-concept inventory. Journal of Baltic Science Education, 14(5), 599-606. Tüfekçi, Ö. (2010). Fitness Merkezleri Müşterilerinin Hizmet Kalitesine Yönelik Beklenti ve Algılarının Değerlendirilmesi. (Assessment of expectations and perceptions of fitness center customers for service quality), Unpublished Master’s Thesis, Balıkesir University, Social Sciences Institute, Balıkesir.
 • Uçan, Y. (2007). Spor- fitness merkezlerinin algılanan hizmet kalitesi ölçeğinin geliştirilmesi. (Developing the perceived service quality scale of sport-fitness centers), Unpublished Doctoral Thesis, Abant İzzet Baysal University, Social Sciences Institute, Bolu.
 • Ulutaş, F., & Ubuz, B. (2008). Research and trends in mathematics education: 2000 to 2006. Elementary Education Online, 7(3), 614-626.
 • Yaşar, Y. (2014). Türkiye’de fıtness sektöründe tüketicilerin hizmet kalitesi algısının Ağaoğlu Myclub World şubesi örneği üzerinden incelenmesi. (Research of service quality perception in fitness industry of Turkey over an example of Ağaoğlu MyClub World), Unpublished Master’s Thesis, Maltepe University, Social Sciences Institute, İstanbul.
 • Yavuz, G., & Yavuz, S. (2017). A content analysis related to theses of project-based learning in science education: The case of Turkey (2002-2014), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 255-282.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6. baskı) Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yıldız, S.M. (2011). An importance-performance analysis of fitness center service quality: Empirical results from fitness centers in Turkey. African Journal of Business Management, 5(16), 7031-7041.
 • Yılmaz, Ş. (2012). 1992-2011 yılları arasında çevre eğitimi ile ilgili yayımlanan yüksek lisans ve doktora tezlerindeki genel yönelimlerin belirlenmesi. (Identifying the general tendencies in the master?s and doctoral theses concerning environmental education which were published between 1992-2011), Unpublished Master’s Thesis, Abant İzzet Baysal University, Education Sciences Institute, Bolu.
 • Yiğit, Ş. (2013). Spor merkezine katılan bireylerin hizmet kalitesine yönelik beklenti ve algılarının araştırılması (Gaziantep ili örneği). (Researching sport center members expectation and perception to service quality (Example of Gaziantep)), Unpublished Master’s Thesis, Dumlupınar University, Health Sciences Institute, Kütahya.
 • Yüzgenç, A.A. (2010). Yerel yönetimlerin sunduğu spor hizmetlerinde hizmet kalitesi (Ankara ili örneği). (Presented at the sports service of local administration service quality (Ankara province, sample)), Unpublished Master’s Thesis, Gazi University, Health Sciences Institute, Ankara.

Content Analysis of the Theses Done on Service Quality in Sports (2005-2017)

Year 2019, Volume 1, Issue 1, 31 - 45, 30.04.2019

Abstract

In this study, between the years of 2005-2017, a content analysis was made on the postgraduate and doctoral theses related to the subject of service quality in the area of sports sciences, recorded in the database of Turkey National Thesis Center of Council of Higher Education and identified that it is accessible. 17 postgraduates and 7 doctoral theses, included in the scope of the study were examined according to “the university, in which it was done; publication year; concepts and words used in keywords; sector, in which the study was carried out; number of page; sort of study; study model, number of sample; sort of data collecting instruments; data analysis method; and sort and actuality of resources”. For this aim, MAXQDA qualitative data analysis program was utilized. As a result of the study, it was identified that the most theses were made in Gazi University; that at the postgraduate and doctoral level, sort of quantitative study was mostly preferred; that service quality was frequently used in the names and keywords of the theses; and that they were descriptive studies, mostly carried out by receiving the views of customers of sports businesses of private sector. In addition, it was found that scanning design was preferred in most of the postgraduate  and doctorate; that the surveys or Likert  type of scales were used in the theses; that in generalized sub-dimensions, quality of physical environment  was dominant; that the scale “An Instrument for Evaluating Service Quality of Health/Fitness Clubs (SQAS)” was used the most; that statistics t-test and variance analysis was mostly used; that it was worked on 500 and over samples; and that the actual and foreign resources were dominant.

References

 • Acar, E. (2015). Kamu ve özel spor merkezlerine devam eden üyelerin hizmet kalitesine yönelik algı ve beklenti düzeylerinin karşılaştırılması. (Comparison of the perception of service quality levels, who ongoing members of the public and private fitness center), Unpublished Master’s Thesis, Dumlupınar University, Health Sciences Institute, Kütahya.
 • Akkoyun, İ. (2016). Yerel yönetimlere ait fitness merkezlerinde algılanan hizmet kalitesi: Elazığ il örneği. (Perceived quality of service in the fitness centers of local governments: Case of province of Elazığ), Unpublished Master’s Thesis, Fırat University, Health Sciences Institute, Elazığ.
 • Bal, H. (2016). Türkiye’de düzenlenen uluslararası spor bilimleri kongrelerinde sunulan bildirilerin içerik analizi açısından incelenmesi. (The examination of the declarations presented in sports sciences congresses held in Turkey in terms of content analysis), Unpublished Master’s Thesis, Mehmet Akif Ersoy University, Educational Sciences Institute, Burdur.
 • Barsbuğa, Y. (2013). Yerel yönetim birimlerinden belediyelerin sportif hizmet kalitesinin ölçülmesi (Konya örneği). (The measurement of sport service quality for municipalities as local government units (Konya case), Unpublished Master’s Thesis, Selçuk University, Health Sciences Institute, Konya.
 • Baş, T. (2005). Anket Nasıl Hazırlanır, Uygulanır, Değerlendirilir? Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Ceyhun, S. (2006). Spor işletmelerinde hizmet kalitesi. (Service quality in sport facilities), Unpublished Master’s Thesis, Gazi University, Health Sciences Institute, Ankara.
 • Chelladurai, P., & Chang, K. (2000). Targets and Standarts of Quality in Sport Services. Sport Management Review, 3, 1-22.
 • Creswell, J.W. (2013). Qualitative Inquiry Research Design Choosing Among Five Approaches, Sage Publication.
 • Çalık, M., & Sözbilir, M. (2014). İçerik Analizinin Parametreleri, Eğitim ve Bilim Dergisi, 39(174), 33-38.
 • Çevik, H. (2013). Beş yıldızlı otellerde düzenlenen rekreatif animasyon etkinliklerinin hizmet kalitesi. (The service quality of the recreational animation activities held in five-star hotels), Unpublished Master’s Thesis, Anadolu University, Health Sciences Institute, Eskişehir.
 • Çiltaş, A., Güler, G., & Sözbilir, M. (2012). Türkiye’de matematik eğitimi araştırmaları: Bir içerik analizi çalışması. Eduational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 565-580.
 • Demiray, E. (2012). Aktif spor turistlerinin güdüsel yönelimleri, hizmet kalitesi algıları, memnuniyet düzeyleri ve davranışsal niyetleri arasındaki ilişki. (The relationship among motivational orientation, service quality, satisfaction levels and behavioral intentions of active sports tourists), Unpublished Doctoral Thesis, Ege University, Health Sciences Institute, İzmir.
 • Demirel, H. (2013). Rekreasyonel Spor/Fitness Programı Sunan İşletmelerde Hizmet Kalitesi, (The service quality of the companies providing recreational sport/fitness programme), Unpublished Doctoral Thesis. Gazi University, Health Sciences Institute, Ankara.
 • Doğru, M., Gençosman, T. , Ataalkın, A., & Şeker, F. (2012). Analysis of the postgraduate and doctoral theses conducted on sciences education. Journal of Turkish Science Education (TUSED), 9(1), 49-64.
 • Duygulu, K. (2015). Fitness & spa merkezlerinde hizmet kalitesi üzerine bir araştırma. (A research on measuring of service quality of fitness and SPA centers), Unpublished Master’s Thesis, Beykent University, Social Sciences Institute, İstanbul.
 • Eraslan, A. (2014). Üniversite yerleşkelerindeki rekreasyonel spor merkezlerinde hizmet kalitesi. (The service quality of recreational sports centers on university campuses), Unpublished Master’s Thesis, Gazi University, Health Sciences Institute, Ankara.
 • Erdem, D. (2011). Review of journals in education published during 2005-2006 in Turkey: A descriptive analysis. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 2(1), 140-147.
 • Erdoğan, A. (2016). Algılanan hizmet kalitesi, hizmet değeri ve memnuniyet üzerinde algılanan risk faktörünün etkisi: Sağlıklı yaşam ve spor merkezleri üzerine bir uygulama, (The effect of the perceived risk factor on perceived service quality, service value and satisfaction: An application on health and sports centers), Unpublished Master’s Thesis, Selçuk University, Health Sciences Institute, Konya.
 • Gençer, R.T. (2005). Profesyonel futbol külüpleri stadyumlarında algılanan hizmet kalitesi: Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadyumu üzerine bir inceleme. (Perceived service quality in professional soccer clubs` stadiums: An investigation on Fenerbahce Sukru Saracoglu Stadium), Unpublished Doctoral Thesis. Marmara University, Health Sciences Institute, İstanbul.
 • Gevezoğlu, G. (2017). Velilerin demografik özelliklerine göre yaz spor okulları hizmet kalitesi ve memnuniyetlerinin incelenmesi: İstanbul Beylikdüzü Spor Kulübü Yaz Spor Okulları Örneği, (Examination of contentment, and pleasure of summer sport school according to demographic characteristics of parent: Example of summer sport Istanbul Beylikdüzü Sports Club), Unpublished Master’s Thesis, Bahçeşehir University, Social Sciences Institute. İstanbul.
 • Göktas, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G., & Reisoğlu, İ. (2012). Educational technology research trends in Turkey: A content analysis of the 2000-2009 decade. Educational Sciences: Theory & Practice , 12(1), 177-199.
 • Güçlü, N. (2013). Yerel yönetimlere ait fitness merkezlerinde algılanan hizmet kalitesi (Ankara ili örneği). (Perception of service quality in the fitness centers of municipalities (Ankara sample)), Unpublished Master’s Thesis, Abant İzzet Baysal University, Social Sciences Institute, Bolu.
 • Gürbüz, B., Koçak, S., & Lam T.C.E. (2005). The reliability and validity of the turkish version of the service quality assessment scale. Education and Science, 30(38), 70-77.
 • Hayes, A.F., & Krippendorff, K. (2007). Answering the call for a standard reliability measure for coding data, Communication Methods and Measures, 1(1), 77-89.
 • Kanlı, U., Gülçiçek, Ç., Göksu, V., Önder, N., Oktay, Ö., Eraslan, F. vd. (2014). Content analysis of physics education studies published in national science and mathematics education congress proceedings. GUJGEF, 34(2), 127-153.
 • Ko, Y.J., & Pastore, D.L. (2005). A hierarchical model of service quality for the recreational sport industry. Sport Marketing Quarterly, 14(2), 84-97.
 • Kozikoğlu, İ., & Senemoğlu, N. (2015). The content analysis of PhD theses completed in the field of curriculum and instruction (1974-2009). Education and Science. 40,182, 29-41.
 • Merria, S.B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara.
 • Gisev, N., Bell, J. S., & Chen, T. F. (2013). Interrater agreement and interrater reliability: Key concepts, approaches, and applications. Research in Social and Administrative Pharmacy, 9(3), 330–338.
 • Özbey, Ö.F., & Şama, E. (2017). Investigation graduate environmental education in the context of theses published between the years 2012-2016. Bartin University Journal of Faculty of Education, 6(1), 212-226.
 • Özkan, S.E. (2013). Türkiye’deki fitness merkezlerinde hizmet kalitesi beklentilerinin incelenmesi. (An investigation about the service quality expectation of fitness center of Turkey), Unpublished Master’s Thesis, Bahçeşehir University, Social Sciences Institute, İstanbul.
 • Öztürk, M.A. (2014). İzmir ve Manisa illerinde rekreasyonel faaliyet gösteren özel spor işletmelerinin hizmet kalitesi açısından incelenmesi ve karşılaştırılması. (The examination and comparison of recreational sports centers in İzmir and Manisa with regard to quality of service), Unpublished Doctoral Thesis. Gazi University, Health Sciences Institute, Ankara.
 • Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., & Berry, L.L. (1985), A conceptual model of service quality and its implications for future research. Journal of Marketing, 49 (4), 41–50.
 • Polat, M. (2013). A research into completed post-graduate theses in the field of physical science: Celal Bayar University sample. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 46-58.
 • Salahoğlu, H.P. (2010). Spor turizminde hizmet kalitesinin değerlendirilmesi: Antalya’daki futbol kampları üzerinde bir çalışma. (Evaluation of service quality in sport tourism: A research on football camps in Antalya), Unpublished Master’s Thesis, Gazi University, Education Sciences Institute, Ankara.
 • Salman, G.G. (2008). Profesyonel futbol kulüplerinin hizmet kalitesi ile taraftar memnuniyeti ve taraftar tipolojileri arasındaki ilişki. (The relationship between service quality of professional soccer clubs and fan satisfaction and typology), Unpublished Doctoral Thesis, Marmara University, Social Sciences Institute, İstanbul.
 • Savaş, N. (2012). Hizmet kalitesi, müşteri tatmini ve müşteri sadakati: Fitness merkezi üyeleri üzerinde bir inceleme. (Service quality, costemer satisfaction and customer loyalty: A research on the fitness centre members), Unpublished Master’s Thesis, Balıkesir University, Social Sciences Institute, Balıkesir.
 • Solak, N. (2015). Spor işletmelerinde algılanan hizmet kalitesi üzerine bir araştırma. (A study upon the quality of the service perceived in sports establishments), Unpublished Master’s Thesis, Karadeniz Teknik University, Education Sciences Institute Trabzon.
 • Sözbilir, M., & Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education, (Special Issue), 1-22.
 • Suri, H., & Clarke, D. (2009). Advancements in research systhesis methods: From a methodologically inclusive perspective. Review of Educational Research, 79(1), 395-430.
 • Şahin, E.Y., Kana, F., & Varışoğlu, B. (2013). The research trends of postgraduate dissertations in Turkish education departments. International Journal of Human Science, 10(2), 356-378.
 • Temel, S., Sen, S., & Yilmaz, A. (2015). Validity and reliability analysis for chemistry self-concept inventory. Journal of Baltic Science Education, 14(5), 599-606. Tüfekçi, Ö. (2010). Fitness Merkezleri Müşterilerinin Hizmet Kalitesine Yönelik Beklenti ve Algılarının Değerlendirilmesi. (Assessment of expectations and perceptions of fitness center customers for service quality), Unpublished Master’s Thesis, Balıkesir University, Social Sciences Institute, Balıkesir.
 • Uçan, Y. (2007). Spor- fitness merkezlerinin algılanan hizmet kalitesi ölçeğinin geliştirilmesi. (Developing the perceived service quality scale of sport-fitness centers), Unpublished Doctoral Thesis, Abant İzzet Baysal University, Social Sciences Institute, Bolu.
 • Ulutaş, F., & Ubuz, B. (2008). Research and trends in mathematics education: 2000 to 2006. Elementary Education Online, 7(3), 614-626.
 • Yaşar, Y. (2014). Türkiye’de fıtness sektöründe tüketicilerin hizmet kalitesi algısının Ağaoğlu Myclub World şubesi örneği üzerinden incelenmesi. (Research of service quality perception in fitness industry of Turkey over an example of Ağaoğlu MyClub World), Unpublished Master’s Thesis, Maltepe University, Social Sciences Institute, İstanbul.
 • Yavuz, G., & Yavuz, S. (2017). A content analysis related to theses of project-based learning in science education: The case of Turkey (2002-2014), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 255-282.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6. baskı) Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yıldız, S.M. (2011). An importance-performance analysis of fitness center service quality: Empirical results from fitness centers in Turkey. African Journal of Business Management, 5(16), 7031-7041.
 • Yılmaz, Ş. (2012). 1992-2011 yılları arasında çevre eğitimi ile ilgili yayımlanan yüksek lisans ve doktora tezlerindeki genel yönelimlerin belirlenmesi. (Identifying the general tendencies in the master?s and doctoral theses concerning environmental education which were published between 1992-2011), Unpublished Master’s Thesis, Abant İzzet Baysal University, Education Sciences Institute, Bolu.
 • Yiğit, Ş. (2013). Spor merkezine katılan bireylerin hizmet kalitesine yönelik beklenti ve algılarının araştırılması (Gaziantep ili örneği). (Researching sport center members expectation and perception to service quality (Example of Gaziantep)), Unpublished Master’s Thesis, Dumlupınar University, Health Sciences Institute, Kütahya.
 • Yüzgenç, A.A. (2010). Yerel yönetimlerin sunduğu spor hizmetlerinde hizmet kalitesi (Ankara ili örneği). (Presented at the sports service of local administration service quality (Ankara province, sample)), Unpublished Master’s Thesis, Gazi University, Health Sciences Institute, Ankara.

Details

Primary Language English
Subjects Sport Sciences
Published Date Volume 1, Issue 1
Journal Section Articles
Authors

Ali SEVİLMİŞ> (Primary Author)
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
0000-0001-8338-5927
Türkiye


Ali ERDOĞAN>
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
0000-0001-8306-5683
Türkiye


Erkan Faruk ŞİRİN>
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-6837-7758
Türkiye

Publication Date April 30, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 1, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { jessm559336, journal = {The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine}, eissn = {2687-265X}, address = {Mebusevleri Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Sok. No:45/6 Çankaya/ANKARA}, publisher = {Spor Bilimleri Derneği}, year = {2019}, volume = {1}, number = {1}, pages = {31 - 45}, title = {Content Analysis of the Theses Done on Service Quality in Sports (2005-2017)}, key = {cite}, author = {Sevilmiş, Ali and Erdoğan, Ali and Şirin, Erkan Faruk} }
APA Sevilmiş, A. , Erdoğan, A. & Şirin, E. F. (2019). Content Analysis of the Theses Done on Service Quality in Sports (2005-2017) . The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine , 1 (1) , 31-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jessm/issue/44960/559336
MLA Sevilmiş, A. , Erdoğan, A. , Şirin, E. F. "Content Analysis of the Theses Done on Service Quality in Sports (2005-2017)" . The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine 1 (2019 ): 31-45 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jessm/issue/44960/559336>
Chicago Sevilmiş, A. , Erdoğan, A. , Şirin, E. F. "Content Analysis of the Theses Done on Service Quality in Sports (2005-2017)". The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine 1 (2019 ): 31-45
RIS TY - JOUR T1 - Content Analysis of the Theses Done on Service Quality in Sports (2005-2017) AU - AliSevilmiş, AliErdoğan, Erkan FarukŞirin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 45 VL - 1 IS - 1 SN - -2687-265X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine Content Analysis of the Theses Done on Service Quality in Sports (2005-2017) %A Ali Sevilmiş , Ali Erdoğan , Erkan Faruk Şirin %T Content Analysis of the Theses Done on Service Quality in Sports (2005-2017) %D 2019 %J The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine %P -2687-265X %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Sevilmiş, Ali , Erdoğan, Ali , Şirin, Erkan Faruk . "Content Analysis of the Theses Done on Service Quality in Sports (2005-2017)". The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine 1 / 1 (April 2019): 31-45 .
AMA Sevilmiş A. , Erdoğan A. , Şirin E. F. Content Analysis of the Theses Done on Service Quality in Sports (2005-2017). JESSM. 2019; 1(1): 31-45.
Vancouver Sevilmiş A. , Erdoğan A. , Şirin E. F. Content Analysis of the Theses Done on Service Quality in Sports (2005-2017). The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine. 2019; 1(1): 31-45.
IEEE A. Sevilmiş , A. Erdoğan and E. F. Şirin , "Content Analysis of the Theses Done on Service Quality in Sports (2005-2017)", The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine, vol. 1, no. 1, pp. 31-45, Apr. 2019