Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Year 2019, Volume: 1 Issue: 2, 94 - 102, 31.08.2019

Abstract

References

 • Adıgüzel, A., & Karadaş, H. (2013). Okula ilişkin tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 49-66.
 • Alıcı, D. (2013). Okula yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Eğitim ve Bilim,38(168), 318-322.
 • Arslan, A. (2006). Bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi,3(2), 24-33.
 • Berberoğlu, G., & Balcı, A. (1994). Okula Yönelik Tutum Boyutlarının Belli Değişkenlere Göre İncelenmesi. I. Eğitim Bilimleri Kongresi Kitabı (s. 611-621). Adana: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Çetin, İ. (2017). Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrencilerin okula ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Unpublished Master’s Thesis, İstanbul Sabahattin Zaim University,, İstanbul.
 • Durmuş, M. (2010). Güvercinlik teknik ve endüstri meslek lisesi öğrencilerinin okul kültürü algıları. Unpublished Master’s Thesis, Gazi University, Ankara.
 • Eichorn, D. H. (1995). Biyolojik gelisim. J. F. Adams (Ed) Ergenliği Anlamak (81-110) (Çev. Z. Atbaşoğlu) B. Onur (Ed. ). Ankara: İmge Yayınevi.
 • Gelişli, Y. (2010). Gelişli, Y. (2010). Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin, Öğrenim Gördükleri Bölüme Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, (s. 682-688). Balıkesir.
 • Gülcemal, E. (2019). Okula yönelik tutum ve okul algısının öğrencilerin okulu kırma davranışı ile ilişkisi. Unpublished Doctoral Thesis, Hacettpe University, Ankara.
 • Gün, M. (2018). Meslek lisesinde öğrenim gören kız öğrencilerin okula yönelik tutumları. Unpublished Master’s Thesis, Mersin University, Mersin.
 • Gürbüz, H., & Kışoğlu, M. (2007). Tezsiz yüksek lisans programına devam eden fen-edebiyat ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Atatürk üniversitesi örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 71-83.
 • Işıklar, A., Bilgin, M., & Bilgin, M. (2015). İlkokul öğrencilerinin okula sosyal uyum düzeylerinin incelenmesi. Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler dergisi, 29-44.
 • Kaptan, S. (1999). Bilimsel Araştırma Teknikleri. . Ankara: Gazi Yayınları.
 • Karasar, N. (2009). Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Krishnamurti, J. (1994). Eğitim Üzerine Mektuplar, (Çev.:Buket Dilden). İstanbul: Arion Yayınevi.
 • MEB. (2019, 05 16). Milli Eğitim Bakanlığı. http://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_09/19185304_Spor_Liseleri.pdf
 • Mokk, M. M., & Flynn, M. (2002). Mokk, M.C., Flyyn, M. (2002). Determinants of students’ quality of school life: a path model. Learning Environments Research, 275-300.
 • Nergiz, S. (2018). Spor Yapan ve yapmayan lise öğrencilerinin olumlu sosyal ve saldırgan davranışları ile okula yönelik tutumlarının incelenmesi. Unpublished Master’s Thesis, Akdeniz University, Antalya.
 • Oppenheim, A. (1994). Questionnaire design, interviewing and attitude measurement. Journal of Communıty & Applied Social Psychology, 371-372.
 • Özdemir, M. (2012). Özdemir, M. (2012). Lise öğrencilerinin metaforik okul algılarının çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi., Eğitim ve Bilim, 37(163),96-110.
 • Rammey, S. L., R.Gianta, P., & M.Mheridan, R. (1998). Perspectives of former head start children and their parents on school and the transition to school. The Elementary School Journal, 98(4), 311-327.
 • Slee, R. (1992). Reducing The Risks İn Schools By Systematic Change . Australian Council for Educational Research, 177-197.
 • Sözbilir, M., Akıllı, M., & Ozan, C. (2010). Yusufeli`de Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Doyum ve Tükenmişlik Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu, (s. 1-10). Artvin.
 • Stern, M. (2012). Evaluating And Promoting Positive School Attitude İn Adolescents. NewYork: Springer.

Investigation of Sport High School Student’s Attitudes Towards School

Year 2019, Volume: 1 Issue: 2, 94 - 102, 31.08.2019

Abstract

Attitudes are the performative step of potential
behaviors. They can give prior knowledge about behaviors to be exhibited in the
future. Thus, they can be essential in providing foresight on testing the
attitudes. It is important to know the sports students’ attitude levels
regarding the schools which provide education towards sports. In this research,
it is aimed to examine the sports high school students’ attitude regarding
school. Research participants; 394 students who are studying at Sivas and Çorum
Sports High Schools and are stated according to the convenience sampling
method. Personal information form and “Attitude Regarding School Scale” which
is developed by Adıgüzel (2012) are used to collect data. Besides, “t-test” and
“one way ANOVA” tests are used to detect whether the difference between the
attitudes according to the sportsmen’s country, gender, class level they study,
school preferance state and family wealth are important. Research significance
level is accepted as p<0.05. As a result, significant difference is detected
at these extents: only trust sub-dimension according to gender factor; value
and adaption sub-dimensions according to class level factor; trust, value and
adaption sub-dimensions according to school preferance state factor; value
sub-dimension according to grade repetition factor; love and value
sub-dimensions according to family wealth factor. From this point of view,
attitude regarding school can be changed positively by organizing intramural
and extrascholastic social activities with male and female students from
different levels and from those who have negative or positive attitudes
regarding school, or by providing activities for spending more time together.

References

 • Adıgüzel, A., & Karadaş, H. (2013). Okula ilişkin tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 49-66.
 • Alıcı, D. (2013). Okula yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Eğitim ve Bilim,38(168), 318-322.
 • Arslan, A. (2006). Bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi,3(2), 24-33.
 • Berberoğlu, G., & Balcı, A. (1994). Okula Yönelik Tutum Boyutlarının Belli Değişkenlere Göre İncelenmesi. I. Eğitim Bilimleri Kongresi Kitabı (s. 611-621). Adana: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Çetin, İ. (2017). Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrencilerin okula ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Unpublished Master’s Thesis, İstanbul Sabahattin Zaim University,, İstanbul.
 • Durmuş, M. (2010). Güvercinlik teknik ve endüstri meslek lisesi öğrencilerinin okul kültürü algıları. Unpublished Master’s Thesis, Gazi University, Ankara.
 • Eichorn, D. H. (1995). Biyolojik gelisim. J. F. Adams (Ed) Ergenliği Anlamak (81-110) (Çev. Z. Atbaşoğlu) B. Onur (Ed. ). Ankara: İmge Yayınevi.
 • Gelişli, Y. (2010). Gelişli, Y. (2010). Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin, Öğrenim Gördükleri Bölüme Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, (s. 682-688). Balıkesir.
 • Gülcemal, E. (2019). Okula yönelik tutum ve okul algısının öğrencilerin okulu kırma davranışı ile ilişkisi. Unpublished Doctoral Thesis, Hacettpe University, Ankara.
 • Gün, M. (2018). Meslek lisesinde öğrenim gören kız öğrencilerin okula yönelik tutumları. Unpublished Master’s Thesis, Mersin University, Mersin.
 • Gürbüz, H., & Kışoğlu, M. (2007). Tezsiz yüksek lisans programına devam eden fen-edebiyat ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Atatürk üniversitesi örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 71-83.
 • Işıklar, A., Bilgin, M., & Bilgin, M. (2015). İlkokul öğrencilerinin okula sosyal uyum düzeylerinin incelenmesi. Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler dergisi, 29-44.
 • Kaptan, S. (1999). Bilimsel Araştırma Teknikleri. . Ankara: Gazi Yayınları.
 • Karasar, N. (2009). Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Krishnamurti, J. (1994). Eğitim Üzerine Mektuplar, (Çev.:Buket Dilden). İstanbul: Arion Yayınevi.
 • MEB. (2019, 05 16). Milli Eğitim Bakanlığı. http://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_09/19185304_Spor_Liseleri.pdf
 • Mokk, M. M., & Flynn, M. (2002). Mokk, M.C., Flyyn, M. (2002). Determinants of students’ quality of school life: a path model. Learning Environments Research, 275-300.
 • Nergiz, S. (2018). Spor Yapan ve yapmayan lise öğrencilerinin olumlu sosyal ve saldırgan davranışları ile okula yönelik tutumlarının incelenmesi. Unpublished Master’s Thesis, Akdeniz University, Antalya.
 • Oppenheim, A. (1994). Questionnaire design, interviewing and attitude measurement. Journal of Communıty & Applied Social Psychology, 371-372.
 • Özdemir, M. (2012). Özdemir, M. (2012). Lise öğrencilerinin metaforik okul algılarının çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi., Eğitim ve Bilim, 37(163),96-110.
 • Rammey, S. L., R.Gianta, P., & M.Mheridan, R. (1998). Perspectives of former head start children and their parents on school and the transition to school. The Elementary School Journal, 98(4), 311-327.
 • Slee, R. (1992). Reducing The Risks İn Schools By Systematic Change . Australian Council for Educational Research, 177-197.
 • Sözbilir, M., Akıllı, M., & Ozan, C. (2010). Yusufeli`de Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Doyum ve Tükenmişlik Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu, (s. 1-10). Artvin.
 • Stern, M. (2012). Evaluating And Promoting Positive School Attitude İn Adolescents. NewYork: Springer.

Details

Primary Language English
Subjects Sports Medicine
Journal Section Articles
Authors

Çalık Veli KOÇAK
HITIT UNIVERSITY, FACULTY OF SPORTS SCIENCE
0000-0002-1403-0812
Türkiye


Rahmi YILDIZ
HITIT UNIVERSITY, FACULTY OF SPORTS SCIENCE
0000-0001-9789-7157
Türkiye

Publication Date August 31, 2019
Acceptance Date September 11, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 1 Issue: 2

Cite

APA
KOÇAK, Ç. V., & YILDIZ, R. (2019). Investigation of Sport High School Student’s Attitudes Towards School. The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine, 1(2), 94-102.
MLA
KOÇAK, Çalık Veli and Rahmi YILDIZ. “Investigation of Sport High School Student’s Attitudes Towards School”. The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine, vol. 1, no. 2, 2019, pp. 94-102.
Chicago
KOÇAK, Çalık Veli, and Rahmi YILDIZ. “Investigation of Sport High School Student’s Attitudes Towards School”. The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine 1, no. 2 (August 2019): 94-102.
EndNote
KOÇAK ÇV, YILDIZ R (August 1, 2019) Investigation of Sport High School Student’s Attitudes Towards School. The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine 1 2 94–102.
ISNAD
KOÇAK, Çalık Veli - YILDIZ, Rahmi. “Investigation of Sport High School Student’s Attitudes Towards School”. The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine 1/2 (August 2019), 94-102.
AMA
KOÇAK ÇV, YILDIZ R. Investigation of Sport High School Student’s Attitudes Towards School. JESSM. August 2019;1(2):94-102.
Vancouver
KOÇAK ÇV, YILDIZ R. Investigation of Sport High School Student’s Attitudes Towards School. JESSM. 2019;1(2):94-102.
IEEE
Ç. V. KOÇAK and R. YILDIZ, “Investigation of Sport High School Student’s Attitudes Towards School”, JESSM, vol. 1, no. 2, pp. 94–102, 2019.
JAMA
KOÇAK ÇV, YILDIZ R. Investigation of Sport High School Student’s Attitudes Towards School. JESSM. 2019;1:94–102.