PDF BibTex RIS Cite

Yeşilyolların Doğa Koruma ve Sürdürülebilirlik Kapsamında İrdelenmesi

Year 2009, Volume: 59 Issue: 1, 27 - 41, 01.01.2009

Abstract

Son yıllarda kentsel alan ve çevrelerinde alan kullanımları giderek
yoğunlaşarak, peyzaj çeşitliliğinde azalma ve doğal alanlarda artan parçalanmaya
neden olmaktadır. Peyzaj plancıları ve peyzaj ekologları, sürdürülebilir peyzaj için
ekolojik çerçevenin (alt yapının) oluşturulması gerekliliğini savunmaktadır. Batı
ülkeleri kentlerinde bu yönde fayda sağlamak amacıyla yeşilyol planlamasına
yönelik örnekler görmek mümkündür. Yeşilyol planlama stratejisi doğa koruma
ve ekonomik gelişimi bir arada öngören bir temel esasa dayandığından
sürdürülebilir kalkınma kavramıyla oluşturulmaktadır. Yeşilyol sistemleri
planlandıkları alanların doğal ve kültürel kaynak değerlerini koruyarak, bu
kaynak değerlerinin devamlılığını sağlamaktadırlar.
Bu bağlamda makalenin amacı; yeşilyolları tanıtarak, doğa koruma ve
sürdürülebilirlik açısından önemini ortaya koymak olarak belirlenmiştir. Bu
yönde; giriş bölümünde geçmişten bugüne yeşil yolların amaç ve fonksiyonları
tanıtılmıştır. Daha sonra bu fonksiyonlar arasından "doğa koruma fonksiyonu"
açıklanarak "koridor" kavramı irdelenmiştir. Sonuçta sürdürülebilir kalkınma,
sürdürülebilir kalkınma stratejisinin bir parçası olarak "sürdürülebilir kentler"
kavramları ve yeşilyolların bu yöndeki katkıları tartışılmıştır.

References

 • Ahern, J., 1995. Greenways as apıanning strategy. Laııdscape and Urban Planning. 33 (1-3),131-155.
 • Arslan, M., 1996. Yeşilyol Planlaması: Ankara Örneği, Çevre Planlaması ve Tasarırruna Bütüncül Yaklaşımlar Sempozyumu, 26-28 Kasım, Ankara.
 • Çulcuoğlu, G., 1997. Ankara Kenti Yeşil Kuşak Çalışmalarının Yabancı Ülke Örnekleri Açısından irdelenmesi ve Yeşil Kuşak Sistemi İçin Öneriler, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Basılmarruş Doktora Tezi, Ankara.
 • Ertürk, H., 1993. Kentsel Çevre Sorunlarının Çözümü Açısından Ekolojik ilkeler, Türkiye'de Kent ve Çevre Planlamaya Ekolojik Yaklaşım, 17. Dünya Şehireilik Günü Kolokyumu, 4-6 Kasım, Mimar Sinan Üniv. ŞBP Bölümü, s.49, istanbuL.
 • Europen Commission, 1998. The Europen Greenways Good Practice Guide: Examples of Actions Undertaken in Cities and the Periphery, Europen Greenways Assosiation, Belçika.
 • Fabos, J., and RL. Ryan, 2004. International Greenway Planning: An Introduction, Landscape and Urban Planning. 68: 143-146.
 • Fabos, J., Ryan R.L., 2006. An introduction to greenway planning around the world, Laııdscape and Urban Planning. 76 (1-4): 1-6
 • Fisunoğlu, M., 1997. Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekonomi, Sürdürülebilir Kalkınmanın Uygulanması, Tartışma Toplantısı, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, 11-12 Aralık 1997, Sayfa 13-21.
 • Flink, C.A and R.M. Searns, 1993. Greenways A Guide To Plarıning, Design, and Development. The Conservation Fund, Washington D.C., 351s.
 • Hess, G.R and Fischer R.A., 2001. Communieating clearly about eonservation corridors, Landscape and Urban Planning, 55: 195-208.
 • Kurdoğlu B.Ç., 2005. "Trabzon-Gümüşhane Eski Devlet Karayolu'na Ait HamsiköyZigana Köy Güzergahı'nm YeşilyolOlarak Planlanması Üzerine Bir Araştırma", Doktora Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Kurdoğlu, B.Ç., O.Kurdoğlu, ve B. Karaşah, 2006. Hatila Vadisi Milli Parkı İçin Farklı Bir Rekreasyonel Yaklaşım. Artvin Orman Fakültesi Dergisi. 7 (2): 145- 158.
 • Labaree, J.M., 1992. How Greenways WorkA Handbook on Ecology. http:// www.glf.org/greenways, Ziyaret tarihi 14 Mayıs 2007.
 • Little, c., 1990. Greenways for America, The John Hopkins University Press, Baltimore.
 • Miller, G.T., 1990. Making Urban Areas More Sustainable, Resource Conservatiorı and Management, Wadsworth, Ine., USA.
 • Planning State Ri.Us. 2001. About Greenways.
 • http://www.planning.state.ri.us/greencouneil/about.htm. Ziyaret tarihi 26 Aralık 2001.
 • Turner, T., 2006. Greenway planning in britain:recent work and future plans, Landscape and Urban Planning. 76 (1-4):240-25 ı.
 • Türkiye Yerel Günden 21 Programı 2007. http://www.la21turkey.net/index.php. Ziyaret tarihi 14 Mayıs 2007.
 • Uyanık, S., 2000. Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Planlaması ve Çevre Yönetimi, Gap- Çevre Kongresi, T.c. Harran Üniversitesi, Mühendislik ve Ziraat Fakülteleri, 16- IS Ekim 2000, Şanlı Urfa, 2. Cilt, sayfa 1023-1032.
 • Walmsley, A., 1995. Greenways and the making of urban form. Landscape and Urban Planning. 33 (1-3) 81-127

Year 2009, Volume: 59 Issue: 1, 27 - 41, 01.01.2009

Abstract

References

 • Ahern, J., 1995. Greenways as apıanning strategy. Laııdscape and Urban Planning. 33 (1-3),131-155.
 • Arslan, M., 1996. Yeşilyol Planlaması: Ankara Örneği, Çevre Planlaması ve Tasarırruna Bütüncül Yaklaşımlar Sempozyumu, 26-28 Kasım, Ankara.
 • Çulcuoğlu, G., 1997. Ankara Kenti Yeşil Kuşak Çalışmalarının Yabancı Ülke Örnekleri Açısından irdelenmesi ve Yeşil Kuşak Sistemi İçin Öneriler, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Basılmarruş Doktora Tezi, Ankara.
 • Ertürk, H., 1993. Kentsel Çevre Sorunlarının Çözümü Açısından Ekolojik ilkeler, Türkiye'de Kent ve Çevre Planlamaya Ekolojik Yaklaşım, 17. Dünya Şehireilik Günü Kolokyumu, 4-6 Kasım, Mimar Sinan Üniv. ŞBP Bölümü, s.49, istanbuL.
 • Europen Commission, 1998. The Europen Greenways Good Practice Guide: Examples of Actions Undertaken in Cities and the Periphery, Europen Greenways Assosiation, Belçika.
 • Fabos, J., and RL. Ryan, 2004. International Greenway Planning: An Introduction, Landscape and Urban Planning. 68: 143-146.
 • Fabos, J., Ryan R.L., 2006. An introduction to greenway planning around the world, Laııdscape and Urban Planning. 76 (1-4): 1-6
 • Fisunoğlu, M., 1997. Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekonomi, Sürdürülebilir Kalkınmanın Uygulanması, Tartışma Toplantısı, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, 11-12 Aralık 1997, Sayfa 13-21.
 • Flink, C.A and R.M. Searns, 1993. Greenways A Guide To Plarıning, Design, and Development. The Conservation Fund, Washington D.C., 351s.
 • Hess, G.R and Fischer R.A., 2001. Communieating clearly about eonservation corridors, Landscape and Urban Planning, 55: 195-208.
 • Kurdoğlu B.Ç., 2005. "Trabzon-Gümüşhane Eski Devlet Karayolu'na Ait HamsiköyZigana Köy Güzergahı'nm YeşilyolOlarak Planlanması Üzerine Bir Araştırma", Doktora Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Kurdoğlu, B.Ç., O.Kurdoğlu, ve B. Karaşah, 2006. Hatila Vadisi Milli Parkı İçin Farklı Bir Rekreasyonel Yaklaşım. Artvin Orman Fakültesi Dergisi. 7 (2): 145- 158.
 • Labaree, J.M., 1992. How Greenways WorkA Handbook on Ecology. http:// www.glf.org/greenways, Ziyaret tarihi 14 Mayıs 2007.
 • Little, c., 1990. Greenways for America, The John Hopkins University Press, Baltimore.
 • Miller, G.T., 1990. Making Urban Areas More Sustainable, Resource Conservatiorı and Management, Wadsworth, Ine., USA.
 • Planning State Ri.Us. 2001. About Greenways.
 • http://www.planning.state.ri.us/greencouneil/about.htm. Ziyaret tarihi 26 Aralık 2001.
 • Turner, T., 2006. Greenway planning in britain:recent work and future plans, Landscape and Urban Planning. 76 (1-4):240-25 ı.
 • Türkiye Yerel Günden 21 Programı 2007. http://www.la21turkey.net/index.php. Ziyaret tarihi 14 Mayıs 2007.
 • Uyanık, S., 2000. Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Planlaması ve Çevre Yönetimi, Gap- Çevre Kongresi, T.c. Harran Üniversitesi, Mühendislik ve Ziraat Fakülteleri, 16- IS Ekim 2000, Şanlı Urfa, 2. Cilt, sayfa 1023-1032.
 • Walmsley, A., 1995. Greenways and the making of urban form. Landscape and Urban Planning. 33 (1-3) 81-127

Details

Primary Language English
Journal Section Research Articles (Araştırma Makalesi)
Authors

Banu Çiçek Kurdoğlu This is me

Publication Date January 1, 2009
Published in Issue Year 2009 Volume: 59 Issue: 1

Cite

Bibtex @ { jffiu197264, journal = {Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University}, issn = {0535-8418}, eissn = {1309-6257}, address = {}, publisher = {İstanbul University-Cerrahpasa}, year = {2009}, volume = {59}, number = {1}, pages = {27 - 41}, doi = {10.17099/jffiu.90420}, title = {Yeşilyolların Doğa Koruma ve Sürdürülebilirlik Kapsamında İrdelenmesi}, key = {cite}, author = {Kurdoğlu, Banu Çiçek} }
APA Kurdoğlu, B. Ç. (2009). Yeşilyolların Doğa Koruma ve Sürdürülebilirlik Kapsamında İrdelenmesi . Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University , 59 (1) , 27-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jffiu/issue/18701/197264
MLA Kurdoğlu, B. Ç. "Yeşilyolların Doğa Koruma ve Sürdürülebilirlik Kapsamında İrdelenmesi" . Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 59 (2009 ): 27-41 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jffiu/issue/18701/197264>
Chicago Kurdoğlu, B. Ç. "Yeşilyolların Doğa Koruma ve Sürdürülebilirlik Kapsamında İrdelenmesi". Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 59 (2009 ): 27-41
RIS TY - JOUR T1 - Yeşilyolların Doğa Koruma ve Sürdürülebilirlik Kapsamında İrdelenmesi AU - Banu ÇiçekKurdoğlu Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 41 VL - 59 IS - 1 SN - 0535-8418-1309-6257 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University Yeşilyolların Doğa Koruma ve Sürdürülebilirlik Kapsamında İrdelenmesi %A Banu Çiçek Kurdoğlu %T Yeşilyolların Doğa Koruma ve Sürdürülebilirlik Kapsamında İrdelenmesi %D 2009 %J Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University %P 0535-8418-1309-6257 %V 59 %N 1 %R %U
ISNAD Kurdoğlu, Banu Çiçek . "Yeşilyolların Doğa Koruma ve Sürdürülebilirlik Kapsamında İrdelenmesi". Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 59 / 1 (January 2009): 27-41 .
AMA Kurdoğlu B. Ç. Yeşilyolların Doğa Koruma ve Sürdürülebilirlik Kapsamında İrdelenmesi. J FAC FOR ISTANBUL U. 2009; 59(1): 27-41.
Vancouver Kurdoğlu B. Ç. Yeşilyolların Doğa Koruma ve Sürdürülebilirlik Kapsamında İrdelenmesi. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University. 2009; 59(1): 27-41.
IEEE B. Ç. Kurdoğlu , "Yeşilyolların Doğa Koruma ve Sürdürülebilirlik Kapsamında İrdelenmesi", Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, vol. 59, no. 1, pp. 27-41, Jan. 2009, doi:10.17099/jffiu.90420