Year 2021, Volume 2 , Issue 1, Pages 1 - 10 2021-03-30

INVESTIGATION OF TOURISM DEMAND IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT: EMPIRICAL EVIDENCES
INVESTIGATION OF TOURISM DEMAND IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT: EMPIRICAL EVIDENCES

Ümit ŞENGEL [1] , Burhanettin ZENGİN [2]


In this study, it is aimed to determine the factors affecting tourism demand for Turkey from an economic, socio-demographic, Tourism-Travel and technological point of view. Another purpose of the study is to determine the decisive role of the development situations of the countries sending tourists in determining these factors. Tourism demand can vary according to the social, political and economic development of the countries sending tourists. Quantitative research methods were used in the study and panel data analysis was used. In the analysis of the data, the STATA program was preferred and the evaluations were made by taking into account comparisons between ordinary least squares, fixed effects and random effects models. 26-year-old data from 82 countries that send the most tourists to Turkey has been analyzed. Countries were divided into two separate groups according to their development status and a comparative analysis was carried out. According to the results of the study, it was found that related factors affect the demand for tourism in Turkey in different directions and with different severity. In addition, another important result of the study is that the development status of the countries sending tourists plays role in determining the factors affecting Turkey's tourism demand.
In this study, it is aimed to determine the factors affecting tourism demand for Turkey from an economic, socio-demographic, Tourism-Travel and technological point of view. Another purpose of the study is to determine the decisive role of the development situations of the countries sending tourists in determining these factors. Tourism demand can vary according to the social, political and economic development of the countries sending tourists. Quantitative research methods were used in the study and panel data analysis was used. In the analysis of the data, the STATA program was preferred and the evaluations were made by taking into account comparisons between ordinary least squares, fixed effects and random effects models. 26-year-old data from 82 countries that send the most tourists to Turkey has been analyzed. Countries were divided into two separate groups according to their development status and a comparative analysis was carried out. According to the results of the study, it was found that related factors affect the demand for tourism in Turkey in different directions and with different severity. In addition, another important result of the study is that the development status of the countries sending tourists plays role in determining the factors affecting Turkey's tourism demand.
 • Aktaş, C. (2005). Türkiye'nin turizm gelirini etkileyen değişkenler için en uygun regresyon denkleminin belirlenmesi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2), 163-174.
 • Aydemir, B. ve Şenerol, H. (2014). İklim Değişikliği ve Türkiye Turizmine Etkileri: Delfi Anket Yöntemiyle Yapılan Bir Uygulama Çalışması, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(31): 381-416
 • Bahar, O. ve Bozkurt, K. (2010). Gelişmekte Olan Ülkelerde Turizm- Ekonomik Büyüme İlişkisi: Dinamik Panel Veri Analizi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21(2): 255-265.
 • Bahar, O. ve Kozak, M. (2014). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
 • Becken, S. (2013). A Review of Tourism and Climate Change as an Evolving Knowledge Domain, Tourism Management Perspectives, 6: 53-62
 • Branson, W. H. (1995). Makro İktisat Teorisi ve Politikası. İbrahim Kanyılmaz (Çev.), İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Brouder, P. ve Lundmark, L. (2011). Climate Change in Northern Sweden: Intra-Regional Perceptions of Vulnerability Among Winter-Oriented Tourism Businesses, Journal of Sustainable Tourism, 19(8): 919-933
 • Çeken, H. (2016). Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık
 • Çeken, H., Ateşoğlu, L., Dalgın, T. ve Karadağ, L. (2008). Turizm talebine bağlı olarak uluslar arası turizm hareketlerindeki gelişmeler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(26), 71-85
 • Çımat, A. ve Bahar, O. (2003). Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi. Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, (6): 1-18
 • Cooper, C. P., Fletcher, J. Gilbert, D. G. ve Wanhill, S. (1993). Tourism: Principles, and Practice, London: Pitman Publishing
 • Crouch, G. (1995), A meta-analysis of tourism demand. Annals of Tourism Research, 22(1), 103-118.
 • Dritsakis, N. (2004). Cointegration analysis of German and british tourism demand for Greece, Tourism Management, 25, 111-119.
 • Dritsakis, N., & Athanasiadis, S. (2000). An econometric model of tourist demand: The case of Greece. Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 7(2), 39-49.
 • Eralp, Z. (1983). Genel Turizm. Ankara: Ankara Üniversitesi Basım Yayın Yüksek Okul Yayınları
 • Erkan, M. K. (2015). Firma Büyüme Performansının Dinamikleri. Basılmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya
 • Gordon, R. J. (2000). Macroeconomics. New York: Addison Wesley longman, Inc
 • Görmüş, Ş., ve Göçer, İ. (2010). Türkiye’ye yönelik turizm talebini etkileyen faktörlerin panel veri yöntemiyle analiz edilmesi. 11. Ulusal Turizm Kongresi, Kuşadası, 2-5 Aralik, 2010, 44-57.
 • Güneş, E., ve Kabadayı, B. (2015). Türkiye turizm talebini açıklamaya yönelik bir panel çekim modeli analizi. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 31-46.
 • Halunga, A. G., Orme, C. D., & Yamagata, T. (2017). A heteroskedasticity robust Breusch–Pagan test for Contemporaneous correlation in dynamic panel data models. Journal of econometrics, 198(2), 209-230.
 • Hall, R. E. ve Taylor, J. B. (1988). Macro Economics Theory, Performance and Policy. New York: W. W. Norton & Company, Inc
 • Kar, M., Zorkirişçi, E. ve Yıldırım, M. (2004). Turizmin Ekonomiye Katkısı Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme. Akdeniz İ.İ.B.F Dergisi, (8): 87-112
 • Kaya, A. ve Canlı, B. (2013). Türkiye’ye Yönelik Uluslararası Turizm Talebinin Belirleyenleri: Panel Veri Yaklaşımı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 13(1): 43-54
 • Kozak, N., Kozak, M. A. ve Koza, M. (2015). Genel Turizm İlkeler-Kavramlar. Ankara: Detay Yayıncılık
 • Lim, C. (1997). Review of international tourism demand models. Annals of tourism research, 24(4), 835-849.
 • Lim, C., ve McAleer, M. (2002). A cointegration analysis of annual tourism demand by Malaysia for Australia. Mathematics and Computers in Simulation, 59(1-3), 197-205.
 • McIntosh, R. W., Goeldner, C. R. ve Ritche, J. R. B. (1995). Tourism Principles Practices Philosophies. New York: John Wiley &Sons, Inc.
 • Olalı, H. (1990). Turizm Politikası ve Planlaması, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları Olalı, H. ve Timur, A. (1988). Turizm Ekonomisi. İzmir: Ofis Ticaret Matbaacılık Şti.
 • Ouerfelli, C. (2008). Co-integration analysis of quarterly European tourism demand in Tunisia. Tourism Management, 29(1), 127-137. Öztaş, K. ve Karabulut, T. (2006). Turizm Ekonomisi ve Genel Turizm Bilgileri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Pace, R. K., & LeSage, J. P. (2008). A spatial Hausman test. Economics Letters, 101(3), 282-284. Parasız, İ. (1998). Makro Ekonomi Teori ve Politika. Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları
 • Rızaoğlu, B. (2007). Turizm Pazarlaması, Ankara: Detay Yayıncılık
 • Rodrik, D. (2015). İktisadı Anlamak. Can Madenci (Çev.), Ankara: Efil Yayınları
 • Roney, S. A. (2011). Turizm Bir Sistemin Analizi. Ankara: Detay yayıncılık
 • Schiff, A., ve Becken, S. (2011). Demand elasticity estimates for New Zealand tourism. Tourism Management, 32(3), 564-575.
 • Şengel, Ü. (2015). Bitlis İlinin Kalkınmasında Turizmin Rolü: Yerel Paydaşlar Üzerine Bir Araştırma. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Sevinç, E. (2013). Çoklu Regresyon Korelasyon Analizinde Varsayımdan Sapmalar ve Çimento Sektörü Üzerine Uygulama. http://serpam.org/wp-content/uploads/ Sevinc2013.pdf, Erişim Tarihi: 30.05.2019
 • Stock, J. H. ve Watson, M. W. (2011). Ekonometriye Giriş. Bedriye Saraçoğlu (Çev.), Ankara: Efil Yayıncılık
 • Taptık, Y. ve Keleş Ö. (1998). Kalite Savaş Araçları. İstanbul: KalDer Yayınları, Yayın No: 23
 • Tarı, R. (2016). Ekonometri: Geleneksel Yöntemleri, Zaman Serileri Analizi, Panel Veri Analizleri. Kocaeli: KÜV Yayınları
 • Tatoğlu, F.Y. (2016). Panel Veri Ekonometrisi Stata Uygulamalı. İstanbul: Beta Yayıncılık
 • Ünlüönen, K., Tayfun, A. ve Kılıçlar, A. (2015). Turizm Ekonomisi. Ankara: Nobel Yayınları
 • Ünüsan, Ç. ve Sezgin, M. (2004). Turizm Pazarlaması. Konya: Atlas Kitabevi
 • Usta, Ö. (2014). Turizm Genel ve Yapısal Yaklaşım. Ankara: Detay Yayıncılık
 • Wang, Y. S. (2009). The Impact of Crisis Events and Macroeconomic Activity on Taiwan‟s International Inbound Tourism Demand. Tourism Management, 30, 75-82
 • Yapıcı, O. Ö. (2018). Turizm Talebi. Dilek Şahin ve Ali Turan Bayram (Ed.), Turizm Ekonomisi İçinde, İstanbul: Değişim Yayınları, ss. 57-73
Primary Language en
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Published Date İlkbahar
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1284-836X
Author: Ümit ŞENGEL (Primary Author)
Institution: SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6368-0969
Author: Burhanettin ZENGİN
Institution: SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution Yok
Project Number Yok
Thanks Yok
Dates

Application Date : February 4, 2021
Acceptance Date : February 20, 2021
Publication Date : March 30, 2021

APA Şengel, Ü , Zengin, B . (2021). INVESTIGATION OF TOURISM DEMAND IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT: EMPIRICAL EVIDENCES . Journal of Global Tourism and Technology Research , 2 (1) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jgttr/issue/60960/874444