Research Article
BibTex RIS Cite

Visitor Experiences from the Perspectives of Museum Managers: A Study in İzmir

Year 2022, Volume: 3 Issue: 1, 42 - 49, 28.03.2022
https://doi.org/10.54493/jgttr.1063939

Abstract

Museums are part of the attractive elements of tourism destinations. As a result, enriching the quality of visitors’ museum experiences is considered as one of the main duties of museum management and modern museology. Following this line of thought, this study aims to analyze visitor experiences in museums from the perspective of museum managers. The study was carried out by using a semi-structured in-depth interview technique and included the participation of the managers of nine museums in İzmir operating under the Ministry of Culture and Tourism. The analysis offers supportive evidence that visitor experiences should be considered as a whole and that it is beneficial for the visitors to research the museum in advance. Moreover, it is determined that the museum administrations’ usage of various applications such as; technology, activities and various additional services that incorporates the visitor in the experience is essential in enhancing its quality. It is also suggested that the state should update its legislation and museum management approach.

References

 • Altunel, M. C. ve Günlü, E. (2015). Deneyimleme Kalitesi, Algılanan Değer ve Memnuniyetin Müze Ziyaretçilerinin Tavsiye Etme Eğilimi Üzerindeki Etkisi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 26(2), 191 – 206.
 • Dierking, L. D., ve Falk, J. H. (1992). Redefining the museum experience: the interactive experience model. Visitor Studies, 4(1), 173-176.
 • Doering, Z. D. (1999). Strangers, guests, or clients? Visitor experiences in museums. Curator: The Museum Journal, 42(2), 74-87
 • Falk, J. H., Moussouri, T., ve Coulson, D. (1998). The effect of visitors ‘agendas on museum learning. Curator: The Museum Journal, 41(2), 107-120.
 • Falk, J. H. ve Dierking, L. D. (2000). Learning from Museums: Visitor Experiences and the Making of Meaning. Walnut Creek: AltaMira Press.
 • Falk, J. H. (2009). Identity and the museum visitor experience. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.
 • Falk, J. H., ve Dierking, L. D. (2013). The museum experience revisited. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.
 • Genoways, H. H., ve Ireland, L. M. (2003). Museum administration: An introduction. Altamira Press.
 • Hauenschild, A. (1998). Claims and reality of new museology: Case studies in Canada, the United States and Mexico. Center for Museum Studies, Smithsonian Institution.
 • Harman, S. ve Akgündüz Y, (2014). Efes Örenyeri Ziyaretçilerinin Müze Deneyimi Beklentilerini Belirlemeye Dönük Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), 113-133.
 • Hood, M. G. (1993). After 70 years of audience research, what have we learned. Visitor studies: Theory, research and practice, 15, 16-27.
 • Jansen-Verbeke, M., ve Van Rekom, J. (1996). Scanning museum visitors: Urban tourism marketing. Annals of tourism research, 23(2), 364-375.
 • Jansson, A. (2018). Rethinking post-tourism in the age of social media. Annals of Tourism Research, 69, 101-110.
 • Keleş, V. (2003). Modern müzecilik ve Türk müzeciliği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (1-2), 1-17.
 • Kervankıran, İ. (2014). Dünyada Değişen Müze Algısı Ekseninde Türkiye’deki Müze Turizmine Bakış. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(11), 345-369.
 • Kırcova, İ., ve Erdoğan, H. H. (2017). Müze Deneyimi Boyutları: İstanbul Oyuncak Müzesi Örneği. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 649-664.
 • Kim Lian Chan, J. (2009). The consumption of museum service experiences: Benefits and value of museum experiences. Journal of Hospitality Marketing & Management, 18(2-3), 173-196.
 • Korkmaz, H., Savaşçı, U. ve Aydın, B. (2019). Müze Tanıtım Faaliyetleri ve Ziyaretçi Deneyiminin Değerlendirilmesi: Troya Müzesi Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(4), 3156-3173.
 • Kotler, N., Kotler, P. (2000). Can Museums Be All Things to All People? Missions, Goals, and Marketing’s Role, Museum Management and Curatorship, 18(3), 271-287.
 • Kotler, N. G., Kotler, P., ve Kotler, W. I. (2008). Museum marketing and strategy: designing missions, building audiences, generating revenue and resources. John Wiley & Sons.
 • Krefting, L. (1991). Rigor in Qualitative Research: The Assessment of Trustworthiness, The American Journal of Occupational Theraphy, 45 (3): 214-222.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2021) Müze ve Örenyerlerine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular. [https://pgm.ktb.gov.tr/TR-137113/muze-nedir.html] Erişim tarihi: 12/11/2021.
 • Lewis, R. C., ve Chambers, R. E. (1989). Marketing leadership in hospitality. Foundations and practices. Van Nostrand Reinhold.
 • McIntosh, A. (1999). Into the tourist’s mind: Understanding the value of the heritage experience. Journal of Travel and Tourism Marketing, 8(1), 41–64.
 • McPherson, G. (2006). Public memories and private tastes: The shifting definitions of museums and their visitors in the UK. Museum Management and Curatorship, 21(1), 44-57.
 • Packer, J. (2008). Beyond learning: Exploring visitors' perceptions of the value and benefits of museum experiences. Curator: The Museum Journal, 51(1), 33-54.
 • Pine, B. J., Gilmore, J. H. (1999). The Experience Economy, Harvard Business Review Press.
 • Rand, J. (2001). The 227-Mile Museum, Or a Visitors’ Bill of Rights. Curator: The Museum Journal, 44(1), 7-14.
 • Sheng, C. W., ve Chen, M. C. (2012). A study of experience expectations of museum visitors. Tourism management, 33(1), 53-60.
 • Şener, S., Bahçeci, V., Doğru, H., Sel, Z. G., Ertaş, M., Songür, S., ve Tütüncü, Ö. (2017). Turizm alanındaki nitel araştırmaların güvenirlik ve geçerlik ölçütleri kapsamında değerlendirilmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 28(1), 7-26.
 • Tufts, S., ve Milne, S. (1999). Museums: A Supply-Side Perspective. Annals of Tourism Research, 26(3), 613-631.
 • Umur, M. (2015). Turist Rehberlerinin Müze Hizmet Kalitesi Algılamaları Üzerine Bir Araştırma: Göreme Açık Hava Müzesi Örneği. Kastamonu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,10, 68-90
 • Duncan, C., ve Wallach, A. (1980). The universal survey museum. Art History, 3(4), 448-469.
 • Yılmaz, İ ve Ardıç Yetiş, Ş. (2016). Göreme Açık Hava Müzesi’ne Gelen Ziyaretçilerin Müze Deneyiminin Demografik Özelliklerine Göre Değişmesi. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 1(1), 44-59.
 • Yucelt, U. (2001). Marketing museums: An empirical investigation among museum visitors. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 8(3), 3-13.

Müze Yöneticileri Gözünden Ziyaretçi Deneyimleri: İzmir İlinde Bir Araştırma

Year 2022, Volume: 3 Issue: 1, 42 - 49, 28.03.2022
https://doi.org/10.54493/jgttr.1063939

Abstract

Müzeler turizm açısından bulundukları destinasyonların çekicilik unsurları arasında yer alırlar. Ziyaretçilerin müze deneyimlerinin kalitesi ve zenginleştirilmesi modern müzecilik anlayışında müze yönetimlerinin görevleri arasında kabul edilmektedir. Bu bağlamda, yapılan bu çalışmada müze yöneticilerinin bakış açısıyla müzelerde ziyaretçi deneyimlerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu çalışma, İzmir’de bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren dokuz müzenin yöneticilerinin katılımıyla, yarı-yapılandırılmış derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bulguları ışığında deneyimi bir bütün olarak ele almanın önemi vurgulanmaktadır. Buna göre ziyaretçilerin gezecekler müzeyi önceden araştırmasının fayda sağlayacağı, ziyaret esnasında ise özellikle müze yönetimlerinin ziyaretçiyi deneyime dahil edecek türden uygulamalarının, teknoloji kullanımının, aktiviteleri ve çeşitli ek hizmetler sağlamasının önem ve gerekliliğine vurgu yapılmaktadır. Ayrıca devletin mevzuatını ve müze yönetim anlayışını güncellemesi gerektiği de önerilmektedir.

References

 • Altunel, M. C. ve Günlü, E. (2015). Deneyimleme Kalitesi, Algılanan Değer ve Memnuniyetin Müze Ziyaretçilerinin Tavsiye Etme Eğilimi Üzerindeki Etkisi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 26(2), 191 – 206.
 • Dierking, L. D., ve Falk, J. H. (1992). Redefining the museum experience: the interactive experience model. Visitor Studies, 4(1), 173-176.
 • Doering, Z. D. (1999). Strangers, guests, or clients? Visitor experiences in museums. Curator: The Museum Journal, 42(2), 74-87
 • Falk, J. H., Moussouri, T., ve Coulson, D. (1998). The effect of visitors ‘agendas on museum learning. Curator: The Museum Journal, 41(2), 107-120.
 • Falk, J. H. ve Dierking, L. D. (2000). Learning from Museums: Visitor Experiences and the Making of Meaning. Walnut Creek: AltaMira Press.
 • Falk, J. H. (2009). Identity and the museum visitor experience. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.
 • Falk, J. H., ve Dierking, L. D. (2013). The museum experience revisited. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.
 • Genoways, H. H., ve Ireland, L. M. (2003). Museum administration: An introduction. Altamira Press.
 • Hauenschild, A. (1998). Claims and reality of new museology: Case studies in Canada, the United States and Mexico. Center for Museum Studies, Smithsonian Institution.
 • Harman, S. ve Akgündüz Y, (2014). Efes Örenyeri Ziyaretçilerinin Müze Deneyimi Beklentilerini Belirlemeye Dönük Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), 113-133.
 • Hood, M. G. (1993). After 70 years of audience research, what have we learned. Visitor studies: Theory, research and practice, 15, 16-27.
 • Jansen-Verbeke, M., ve Van Rekom, J. (1996). Scanning museum visitors: Urban tourism marketing. Annals of tourism research, 23(2), 364-375.
 • Jansson, A. (2018). Rethinking post-tourism in the age of social media. Annals of Tourism Research, 69, 101-110.
 • Keleş, V. (2003). Modern müzecilik ve Türk müzeciliği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (1-2), 1-17.
 • Kervankıran, İ. (2014). Dünyada Değişen Müze Algısı Ekseninde Türkiye’deki Müze Turizmine Bakış. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(11), 345-369.
 • Kırcova, İ., ve Erdoğan, H. H. (2017). Müze Deneyimi Boyutları: İstanbul Oyuncak Müzesi Örneği. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 649-664.
 • Kim Lian Chan, J. (2009). The consumption of museum service experiences: Benefits and value of museum experiences. Journal of Hospitality Marketing & Management, 18(2-3), 173-196.
 • Korkmaz, H., Savaşçı, U. ve Aydın, B. (2019). Müze Tanıtım Faaliyetleri ve Ziyaretçi Deneyiminin Değerlendirilmesi: Troya Müzesi Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(4), 3156-3173.
 • Kotler, N., Kotler, P. (2000). Can Museums Be All Things to All People? Missions, Goals, and Marketing’s Role, Museum Management and Curatorship, 18(3), 271-287.
 • Kotler, N. G., Kotler, P., ve Kotler, W. I. (2008). Museum marketing and strategy: designing missions, building audiences, generating revenue and resources. John Wiley & Sons.
 • Krefting, L. (1991). Rigor in Qualitative Research: The Assessment of Trustworthiness, The American Journal of Occupational Theraphy, 45 (3): 214-222.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2021) Müze ve Örenyerlerine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular. [https://pgm.ktb.gov.tr/TR-137113/muze-nedir.html] Erişim tarihi: 12/11/2021.
 • Lewis, R. C., ve Chambers, R. E. (1989). Marketing leadership in hospitality. Foundations and practices. Van Nostrand Reinhold.
 • McIntosh, A. (1999). Into the tourist’s mind: Understanding the value of the heritage experience. Journal of Travel and Tourism Marketing, 8(1), 41–64.
 • McPherson, G. (2006). Public memories and private tastes: The shifting definitions of museums and their visitors in the UK. Museum Management and Curatorship, 21(1), 44-57.
 • Packer, J. (2008). Beyond learning: Exploring visitors' perceptions of the value and benefits of museum experiences. Curator: The Museum Journal, 51(1), 33-54.
 • Pine, B. J., Gilmore, J. H. (1999). The Experience Economy, Harvard Business Review Press.
 • Rand, J. (2001). The 227-Mile Museum, Or a Visitors’ Bill of Rights. Curator: The Museum Journal, 44(1), 7-14.
 • Sheng, C. W., ve Chen, M. C. (2012). A study of experience expectations of museum visitors. Tourism management, 33(1), 53-60.
 • Şener, S., Bahçeci, V., Doğru, H., Sel, Z. G., Ertaş, M., Songür, S., ve Tütüncü, Ö. (2017). Turizm alanındaki nitel araştırmaların güvenirlik ve geçerlik ölçütleri kapsamında değerlendirilmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 28(1), 7-26.
 • Tufts, S., ve Milne, S. (1999). Museums: A Supply-Side Perspective. Annals of Tourism Research, 26(3), 613-631.
 • Umur, M. (2015). Turist Rehberlerinin Müze Hizmet Kalitesi Algılamaları Üzerine Bir Araştırma: Göreme Açık Hava Müzesi Örneği. Kastamonu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,10, 68-90
 • Duncan, C., ve Wallach, A. (1980). The universal survey museum. Art History, 3(4), 448-469.
 • Yılmaz, İ ve Ardıç Yetiş, Ş. (2016). Göreme Açık Hava Müzesi’ne Gelen Ziyaretçilerin Müze Deneyiminin Demografik Özelliklerine Göre Değişmesi. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 1(1), 44-59.
 • Yucelt, U. (2001). Marketing museums: An empirical investigation among museum visitors. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 8(3), 3-13.
There are 35 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Tourism (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Volkan Bahçeci 0000-0002-0992-0108

Early Pub Date March 14, 2022
Publication Date March 28, 2022
Submission Date January 27, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA Bahçeci, V. (2022). Müze Yöneticileri Gözünden Ziyaretçi Deneyimleri: İzmir İlinde Bir Araştırma. Journal of Global Tourism and Technology Research, 3(1), 42-49. https://doi.org/10.54493/jgttr.1063939

2158721588215892159021591215922159321802 2180322750 23046download