Research Article
BibTex RIS Cite

Bilinçli Kariyer Farkındalığı: Kavramsallaştırma ve Ölçek Geliştirme

Year 2023, Volume: 4 Issue: 2, 90 - 114, 28.10.2023
https://doi.org/10.54493/jgttr.1362201

Abstract

Bu çalışmanın amacı, bilinçli kariyer farkındalığını kavramsallaştırmak ve ölçülebilir hale getirmektir. Bu amaç doğrultusunda literatür taraması, nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada öncelikle bilinçli kariyer farkındalığı, yapılandırma yöntemiyle bilinçli farkındalık temelinde yükseköğretim öğrencilerine yönelik kavramsallaştırılmıştır. Buna göre bilinçli kariyer farkındalığı, öğrencinin yargılamadan dikkatini mevcut deneyimlerine odaklayarak zihinsel olarak uyanık ve hazır olması yoluyla kariyeri için güncel mesleki gereklilikleri yerine getirebilme çabalarına ve bunun sonucundaki mesleki ihtisaslaşmasına yönelik bilinç düzeyi şeklinde tanımlanmıştır. Daha sonra kavram, turizm rehberliği lisans öğrencilerinin turist rehberliği kariyerleri bağlamında ölçülebilir hale getirilmiştir. Ölçeği geliştirmek için sadeleştirme, ayıklama ve uyumlaştırma yöntemleriyle literatür taramasından 22 ve içerik analizi ile nitel araştırma verilerinden 12 madde üretilmiştir. Nitel araştırma verileri, nitel form aracılığı ile 24 akademisyenden, 30 turist rehberinden ve 18 seyahat acentesi yöneticisinden toplanmıştır (n=62). Literatürden ve nitel araştırmadan üretilen maddeler karşılaştırılmış ve tekrar sadeleştirme sonucunda 28 maddelik genel bir havuz oluşturulmuştur. Ölçeğin kapsam geçerliği için görüşü istenen 25 uzmanın değerlendirmesi sonucunda 8 maddenin geçerli olduğu tespit edilmiştir. Son olarak, turizm rehberliği lisans öğrencilerinden (n=328) elde edilen veriler ile yapılan keşfedici faktör analizi ve güvenirlik analizleri sonuçlarına göre 8 maddelik ve tek boyutlu “Bilinçli Kariyer Farkındalığı Ölçeği (BKFÖ)” geliştirilmiştir. Araştırmanın sonunda ise araştırma sonuçlarına yönelik teorik ve pratik çıkarımlarda bulunulmuştur.

Ethical Statement

Makale üzerindedir.

Supporting Institution

Yok

Thanks

Yok

References

 • Abdel-Aty, Y., & Deraz, H. (2018). Factors influencing summer internship outcomes: Evidence from hospitality undergraduate students. Journal of the Faculty of Tourism and Hotels-University of Sadat City, 2(2), 95-113.
 • Akşit Aşik, N. (2019). Akademik öz yeterlik bilinçli farkındalık ve kariyer stresi ilişkisi turizm öğrencileri üzerinde bir araştırma. International Aegean Symposium on Innovative Interdisciplinary Scientific Researches, İzmir.
 • Alan, H., & Boz, H. (2022). Covid-19 küresel salgınının gençlerin kariyer değerlendirmeleri ve dijital girişimcilik niyetlerine etkisi: Nicel bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 31-62.
 • Albuz, N. (2022). Turizm rehberliği bölümü öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerine yönelik yeterlik algılarının incelenmesi. International Academic Social Resources Journal, 7(36), 521-530.
 • Algadheeb, N.A. (2015). Professional/career orientation, awareness, and their relationship to locus of control. Journal of College Teaching & Learning (TLC), 12(1), 13-38.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (SPSS Uygulamalı) (7.Baskı). Sakarya Yayıncılık: Sakarya
 • Aprinal, H.S., Yusuf, A.M., Iswari, M., & Afdal, A. (2021). Career development in children (Childhood): Literature review. Bisma The Journal of Counseling, 5(1), 36-43.
 • Arterbury, E., Collie, J., Jones, D., & Morrell, J. (1976). The efficacy of career education: Career awareness. National Advisory Council for Career Education
 • Aydoğan, M., Karatepe, R., & Yelken, Y. T. (2022). Examining the relationship between university students' career awareness and skills in the 21st century. İnönü University Journal of the Faculty of Education, 23(3). 1578-1597.
 • Babbie, E. (2001). The practice of social research. London: Wadsworth Thomson Learning.
 • Balula, A., Moreira, G., Moreira, A., Kastenholz, E., Eusébio, C., & Breda, Z. (2019). Digital transformation in tourism education. Tourism in Southern and Eastern Europe, 5, 61-72.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Başoda A. (2020). Turist rehberliğinde uyum sağlama farkındalığı. Düzgün, E. (Ed.). Örnek Olaylarla Turist Rehberliği (109-128). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Başoda, A., & Acar, Y. (2022). Deneyimsel mesleki farkındalığın tutumsal öğrenme çıktıları: Turizm rehberliği lisans öğrencilerine yönelik pilot uygulama. Turist Rehberliği Dergisi (TURED), 5(2), 182-212.
 • Başoda, A., & Gümüş Dönmez, F. (2022). Bilinçli farkındalık mesleki bağlılık ve ruminatif düşünme ilişkisi: Turizm rehberliği öğrencilerine yönelik bir araştırma. Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel, 5(3), 1141–1158.
 • Başoda, A., & Varol, F. (2022). Deneyimsel turist rehberliği: Kavramsal bir çerçeve ve model önerisi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(4), 1716-1738.
 • Bedu-Addo, P.K.A., Braimah, M., & Emmanuella, D.A. (2022). Students career readiness: Issues and evidence from Mawuko girls senior high school in Ho municipality. Integrated Journal for Research in Arts and Humanities, 2(3), 8-14.
 • Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. NursingPlus Open, 2, 8- 14.
 • Bernard, H.R. (2000). Social research methods. London: Sage Publications
 • Bishop, S.R., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, N.D., Carmody, J., Segal, Z.V., Abbey, S., Speca, M., Velting, D., & Devins, G. (2004). Mindfulness: A proposed operational definition. Clinical Psychology: Science and Practice, 11(3), 230–241.
 • Bjorklund, S.A., Parente, J. M., & Sathianathan, D. (2004). Effects of faculty interaction and feedback on gains in student skills. Journal of Engineering Education, 93(2), 153-160.
 • Bollen, K.A. (1989), Structural equations with latent variables, John Wiley and Sons, New York, NY.
 • Boytim, J. A. (1971). An Analysis of the Reactions of Selected Carlisle Senior High School Students to Filmed Simulation Materials and a Unit Designed to Improve Occupational Awareness (Doctoral thesis, 72-6691). Indiana University.
 • Bozyiğit, E., Küçük-Kılıç, S., Öncü, E., & Gürbüz, B. (2022). Sporcu öğrenci kariyer farkındalığı envanteri: Faktör yapısı ve demografik farklılıklar. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 237-251.
 • Braverman, M.T., Young, J., King, N., Paterson, C., & Weisskirch, R.S. (2002). Career awareness and part-time work examined in lives of high school seniors. California Agriculture, 56(2), 55-60.
 • Brown, K.W., & Ryan, R.M. (2003). The benefits of being present: mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 822-848.
 • Büyükkuru, M. (2022). Covid-19 sürecinin turizm rehberliği öğrencilerinin kariyer planı üzerindeki etkisi. Journal of Applied Tourism Research, 3(2), 139-148.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32(32), 470-483.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (18. Baskı). Pegem Akademi: Ankara
 • Carlson, R.E. (1972). Building a psychological career awareness model: A field study to evaluate the effectiveness of achievement motivation simulation on career development. District of Columbia Public Schools, Washington, D.C.
 • Carpenter, S. (2018). Ten steps in scale development and reporting: a guide for researchers. Communication Methods and Measures, 12(1), 25-44.
 • Carvalho, R.G., Pocinho, M., & Fernandes, D. (2018). Fostering career awareness in elementary schools: Evaluation of an intervention proposal. The Spanish journal of psychology, 21, E16.
 • Chen, C.P. (1998). Understanding career development: a convergence of perspectives. Journal of Vocational Education and Training, 50(3), 437-461.
 • Churchill, G.A. Jr, (1979). A paradigm for developing better measures of marketing constructs. Journal of Marketing Research, 16(1), 64-73.
 • Churchill, G.A., & Lacobucci, D. (2002). Marketing research: Methodological foundations (8th ed.). Forth Worth: TX: Harcour.
 • Coetzee, M. (2023). Students’ career capital resource needs for employability in the technology-driven work world. Journal of Teaching and Learning for Graduate Employability, 14(1), 136-150.
 • Coetzee, M., Ferreira, N., & Potgieter, I. L. (2021). World of work orientation scale (Unpublished research report). Department of Industrial and Organisational Psychology, University of South Africa.
 • Coetzee, M., Ferreira, N., & Potgieter, I. L. (2023). Employees’ career mindsets as career capital for a digital work world orientation. SA Journal of Industrial Psychology, 49, 10.
 • Cole, C. (2011). Connecting students to STEM careers: Social networking strategies (Chapter 2). International Society for Technology in Education (ISTE).
 • Creswell, J.W., & Creswell, J.D. (2017). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage publications
 • Çeşmeci, N., Çalışkan, N., & Özsoy, A. (2020). Turizm rehberliği öğrencilerinin bireysel kariyer hedefleri ve mesleğe yönelik tutumları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(2), 852-869.
 • Dağyar, M., Kasalak, G., & Uğurlu, N. (2021). Yükseköğretimde akademik kariyer farkındalığı: Bir ölçek geliştirme çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 50(230), 557-580.
 • Darj, E., Chalise, P., & Shakya, S. (2019). Barriers and facilitators to cervical cancer screening in Nepal: A qualitative study. Sexual & Reproductive Healthcare, 20, 20-26.
 • De Boever, S., Craps, S., Carbonez, A., & Langie, G. (2021, December). A structural equation approach to investigate different constructs of professional identity development for engineering students. In SEFI 49th Annual Conference Proceedings 2021. SEFI-European Society for Engineering Education; Brussels.
 • De Luca, V., Marcantonio, G., Barba, M.C., & De Paolis, L.T. (2022). A Virtual Tour for the promotion of tourism of the city of Bari. Information, 13(7), 339.
 • DeFleur, L.B., & Menke, B.A. (1975). Learning about the labor force: Occupational knowledge among high school males. Sociology of Education, 48(3), 324-345.
 • Deng, X., Zeng, H., Liang, M., & Qiu, J. (2022). Relations between different career-development profiles, academic self-efficacy and academic motivation in adolescents. Educational Psychology, 42(2), 259-274.
 • DeVellis, R.F. (2003). Scale Development: Theory and Applications. Sage Publications, Thousand Oaks, CA. DeVellis, R.F. (2014). Ölçek geliştirme: Kuram ve uygulamalar (Çeviri Editörü: Tarık Totan), Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Dickens, A.M. (1984). Career awareness: An investigation of career awareness of inner-city students in structured and conventional programs (Disadvantaged, Minority, Urban) (Doctoral dissertation). Rutgers The State University of New Jersey-New Brunswick).
 • Ding, X., Du, J., Zhou, Y., An, Y., Xu, W. & Zhang, N. (2019). State mindfulness, rumination and emotions in daily life: an ambulatory assessment study. Asian Journal of Social Psychology, 22, 369-377.
 • Eliason, G.T., & Patrick, J. (Eds.) (2008). Career development in the schools. IAP.
 • Elmusharaf, K. (2012). Qualitative sampling techniques. Training course in sexual and reproductive health research Geneva. https://www.gfmer.ch/SRH-Course-2012/research-methodology/pdf/Qualitative-samplingtechniques-Elmusharaf-2012.pdf
 • Enderlein, T.E. (1976). A review of career education evaluation studies. monographs on career education. Office of Education (DHEW), Washington, D.C.
 • Eren Bana, P., & Özek, H. (2023). Kariyer planlama ve kendini izleme açısından üniversite öğrencilerinin karşılaştırılması. Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi, 19(2), 395-419.
 • Ernst, J.V., & Bowen, B. (2014). Comparing career awareness opportunities of academically at-risk and non at-risk freshman engineering students. American Journal of Engineering Education, 5(2), 91-98.
 • Eyadat, H.M. (2019). The level of vocational awareness among 10th primary grade students in the selection of vocational education streams atvbani obaid district from the point of view of teachers. European Journal of Social Sciences, 58(1), 61-74.
 • Fadale, L.M. (1975). Assessment of career awareness of elementary school children. Journal of Career Education, 1(4), 80-86.
 • Feldt, R., Bejar, M., Lee, J., & Louison, R. (2021). Vocational identity resources in emerging adulthood: associations with facets of dispositional mindfulness. The Career Development Quarterly, 69(1), 2-18.
 • Fényes, H., Markos, V., & Mohácsi, M. (2021). Volunteering among higher education students as part of individual career management. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 12(2), 3-22.
 • Fetscherin, M., & Stephano, R.M. (2016). The medical tourism index: Scale development and validation. Tourism Management, 52, 539-556.
 • Fields, A. (2005). Discovering statistics using SPSS (2nd ed.). London, England: Sage
 • Gafoor, K.A. (2012). Considerations in the measurement of awareness. In Proceedings of the National Seminar on Emerging Trends in Education, Kerala, India.
 • Galles, J., Lenz, J., Peterson, G.W., & Sampson Jr, J.P. (2019). Mindfulness and decision‐making style: Predicting career thoughts and vocational identity. The Career Development Quarterly, 67(1), 77-91.
 • Getachew, A., Ayele, M., Hailu, E.M., & Tuli, F. (2020). Effectiveness of soft skill training for students’ career development in higher education. Journal of the Social Sciences, 48(4), 1817-1832.
 • Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 105-112.
 • Grimshaw, W.S. (2021). Assessing the Career Awareness of early Adolescent Learners (Doctoral dissertation), Virginia Tech.
 • Güner, O., & Hacıcaferoğlu, S. (2022). Spor bilimlerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin kariyer farkındalıklarının incelenmesi: Karadeniz bölgesi örneği. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 10(28), 111-130.
 • Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., & Black, W.C. (1998). Multivariate data analysis. Prentice Hall International, New York, NY, USA.
 • Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., & Anderson, R.E. (2014). Multivariate data analysis. Pearson Education Limited, Essex, UK.
 • Hall, D.T. (1976). Careers in Organizations. Glenview, IL: Scott Foresman & Co
 • Harren, V.A. (1979). A model of career decision making for college students. Journal of vocational behavior, 14(2), 119-133.
 • Hashish, E.A.A. (2019). The effect of career awareness on perceived career and talent development self-efficacy and career barriers among nursing students. Journal of Research in Nursing, 24(3-4), 233-247.
 • Helwig, A. A. (1984). Increasing vocational self-awareness in high school students. The School Counselor, 32(1), 61-67.
 • Hendrickson, A.E., & White, P.O. (1964). Promax: A quick method for rotation to oblique simple structure. British Journal of Statistical Psychology, 17(1), 65-70.
 • Herr, E.L., Cramer, S.H., & Niles, S.G. (2004). Career guidance and counseling through the lifespan. Boston: Pearson.
 • Hisli Şahin, N.H. & Yeniçeri, Z. (2015). “Farkındalık” üzerine üç araç: Psikolojik farkındalık, bütünleyici kendilik farkındalığı ve Toronto bilgece farkındalık ölçekleri. Türk Psikoloji Dergisi, 30(76), 48-64.
 • Hobfoll, S.E. (2002). Social and psychological resources and adaptation. Review of General Psychology, 6, 307-324.
 • Hsieh, H.F., & Shannon, S.E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288.
 • Hyun-Jung, P., Ji-Young, K., & Hyung-Chul, J. (2015). The Relationship among the Career Consciousness, Career Status and Career Self-Efficacy of Dance Majors in Korea. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 205, 184-188.
 • Ibrahim, R. Wambiya, P. Aloka, P., & Raburu, P. (2014). The status of career awareness among selected Kenyan public secondary school students. Journal of Educational and Social Research, 4(6), 301-312.
 • Janse van Rensburg, J.T., & Goede, R. (2020). Promoting career awareness among IT students in a South African context. Higher Education, Skills and Work-Based Learning, 10(3), 541-565.
 • Jiang, J. (2019). Research on the necessity of career planning education for freshmen. In 2018 International Workshop on Education Reform and Social Sciences (ERSS 2018) (pp. 575-578). Atlantis Press.
 • Jin, L. (2009). The role of personality and filial piety in the career commitment process among Chinese university students (Doctoral Dissertation). University of Hong Kong.
 • Johnson, L.S. (2000). The relevance of school to career: A study in student awareness. Journal of career development, 26(4), 263-276.
 • Jones, K.H., & Womble, M.N. (1997). Perceptions of urban trade and industrial students in the south-eastern USA: school and career-related issues. Journal of Vocational Education and Training, 49(3), 409-430.
 • Kabat-Zinn, J. (1994). Wherever you go, there you are: Mindfulness meditation in everyday life. New York: Hyperion ring dimensions of career adaptability. Journal of Career Assessment, 20(2), 123-139.

Career Mindfulness: Conceptualization and Scale Development

Year 2023, Volume: 4 Issue: 2, 90 - 114, 28.10.2023
https://doi.org/10.54493/jgttr.1362201

Abstract

This study aims to conceptualize and operationalize career mindfulness. A literature review, as well as qualitative and quantitative research approaches, were employed for this goal. First, this study used a construction technique to conceptualize career mindfulness for undergraduate students on the basis of mindfulness. Accordingly, this study defined career mindfulness as the level of a student's awareness of his/her efforts to fulfill current professional requirements and the resulting professional specialization for his/her career through being mentally alert and ready by nonjudgmentally focusing attention on present experiences. Second, career mindfulness was made measurable in the context of undergraduate students' tourist guiding careers. For developing the scale, 22 items were generated from the literature using simplification, extraction, and harmonization procedures, and 12 items were constructed from qualitative research data using content analysis. Qualitative research data were collected from 24 academicians, 30 tourist guides, and 18 travel agency managers through the qualitative form. After comparing the items produced from the literature and qualitative research, a general pool of 28 items was established by re-simplification. The evaluation of 25 experts whose opinions were solicited for the scale's content validity resulted in a decision that 8 items were valid. Finally, the 8-item and one-dimensional 'Career Mindfulness Scale' was developed based on the results of the exploratory factor analysis and reliability analysis performed with the data collected from tourism guidance undergraduate students (n=328). The study concludes with theoretical and practical implications for the research findings.

References

 • Abdel-Aty, Y., & Deraz, H. (2018). Factors influencing summer internship outcomes: Evidence from hospitality undergraduate students. Journal of the Faculty of Tourism and Hotels-University of Sadat City, 2(2), 95-113.
 • Akşit Aşik, N. (2019). Akademik öz yeterlik bilinçli farkındalık ve kariyer stresi ilişkisi turizm öğrencileri üzerinde bir araştırma. International Aegean Symposium on Innovative Interdisciplinary Scientific Researches, İzmir.
 • Alan, H., & Boz, H. (2022). Covid-19 küresel salgınının gençlerin kariyer değerlendirmeleri ve dijital girişimcilik niyetlerine etkisi: Nicel bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 31-62.
 • Albuz, N. (2022). Turizm rehberliği bölümü öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerine yönelik yeterlik algılarının incelenmesi. International Academic Social Resources Journal, 7(36), 521-530.
 • Algadheeb, N.A. (2015). Professional/career orientation, awareness, and their relationship to locus of control. Journal of College Teaching & Learning (TLC), 12(1), 13-38.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (SPSS Uygulamalı) (7.Baskı). Sakarya Yayıncılık: Sakarya
 • Aprinal, H.S., Yusuf, A.M., Iswari, M., & Afdal, A. (2021). Career development in children (Childhood): Literature review. Bisma The Journal of Counseling, 5(1), 36-43.
 • Arterbury, E., Collie, J., Jones, D., & Morrell, J. (1976). The efficacy of career education: Career awareness. National Advisory Council for Career Education
 • Aydoğan, M., Karatepe, R., & Yelken, Y. T. (2022). Examining the relationship between university students' career awareness and skills in the 21st century. İnönü University Journal of the Faculty of Education, 23(3). 1578-1597.
 • Babbie, E. (2001). The practice of social research. London: Wadsworth Thomson Learning.
 • Balula, A., Moreira, G., Moreira, A., Kastenholz, E., Eusébio, C., & Breda, Z. (2019). Digital transformation in tourism education. Tourism in Southern and Eastern Europe, 5, 61-72.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Başoda A. (2020). Turist rehberliğinde uyum sağlama farkındalığı. Düzgün, E. (Ed.). Örnek Olaylarla Turist Rehberliği (109-128). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Başoda, A., & Acar, Y. (2022). Deneyimsel mesleki farkındalığın tutumsal öğrenme çıktıları: Turizm rehberliği lisans öğrencilerine yönelik pilot uygulama. Turist Rehberliği Dergisi (TURED), 5(2), 182-212.
 • Başoda, A., & Gümüş Dönmez, F. (2022). Bilinçli farkındalık mesleki bağlılık ve ruminatif düşünme ilişkisi: Turizm rehberliği öğrencilerine yönelik bir araştırma. Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel, 5(3), 1141–1158.
 • Başoda, A., & Varol, F. (2022). Deneyimsel turist rehberliği: Kavramsal bir çerçeve ve model önerisi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(4), 1716-1738.
 • Bedu-Addo, P.K.A., Braimah, M., & Emmanuella, D.A. (2022). Students career readiness: Issues and evidence from Mawuko girls senior high school in Ho municipality. Integrated Journal for Research in Arts and Humanities, 2(3), 8-14.
 • Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. NursingPlus Open, 2, 8- 14.
 • Bernard, H.R. (2000). Social research methods. London: Sage Publications
 • Bishop, S.R., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, N.D., Carmody, J., Segal, Z.V., Abbey, S., Speca, M., Velting, D., & Devins, G. (2004). Mindfulness: A proposed operational definition. Clinical Psychology: Science and Practice, 11(3), 230–241.
 • Bjorklund, S.A., Parente, J. M., & Sathianathan, D. (2004). Effects of faculty interaction and feedback on gains in student skills. Journal of Engineering Education, 93(2), 153-160.
 • Bollen, K.A. (1989), Structural equations with latent variables, John Wiley and Sons, New York, NY.
 • Boytim, J. A. (1971). An Analysis of the Reactions of Selected Carlisle Senior High School Students to Filmed Simulation Materials and a Unit Designed to Improve Occupational Awareness (Doctoral thesis, 72-6691). Indiana University.
 • Bozyiğit, E., Küçük-Kılıç, S., Öncü, E., & Gürbüz, B. (2022). Sporcu öğrenci kariyer farkındalığı envanteri: Faktör yapısı ve demografik farklılıklar. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 237-251.
 • Braverman, M.T., Young, J., King, N., Paterson, C., & Weisskirch, R.S. (2002). Career awareness and part-time work examined in lives of high school seniors. California Agriculture, 56(2), 55-60.
 • Brown, K.W., & Ryan, R.M. (2003). The benefits of being present: mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 822-848.
 • Büyükkuru, M. (2022). Covid-19 sürecinin turizm rehberliği öğrencilerinin kariyer planı üzerindeki etkisi. Journal of Applied Tourism Research, 3(2), 139-148.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32(32), 470-483.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (18. Baskı). Pegem Akademi: Ankara
 • Carlson, R.E. (1972). Building a psychological career awareness model: A field study to evaluate the effectiveness of achievement motivation simulation on career development. District of Columbia Public Schools, Washington, D.C.
 • Carpenter, S. (2018). Ten steps in scale development and reporting: a guide for researchers. Communication Methods and Measures, 12(1), 25-44.
 • Carvalho, R.G., Pocinho, M., & Fernandes, D. (2018). Fostering career awareness in elementary schools: Evaluation of an intervention proposal. The Spanish journal of psychology, 21, E16.
 • Chen, C.P. (1998). Understanding career development: a convergence of perspectives. Journal of Vocational Education and Training, 50(3), 437-461.
 • Churchill, G.A. Jr, (1979). A paradigm for developing better measures of marketing constructs. Journal of Marketing Research, 16(1), 64-73.
 • Churchill, G.A., & Lacobucci, D. (2002). Marketing research: Methodological foundations (8th ed.). Forth Worth: TX: Harcour.
 • Coetzee, M. (2023). Students’ career capital resource needs for employability in the technology-driven work world. Journal of Teaching and Learning for Graduate Employability, 14(1), 136-150.
 • Coetzee, M., Ferreira, N., & Potgieter, I. L. (2021). World of work orientation scale (Unpublished research report). Department of Industrial and Organisational Psychology, University of South Africa.
 • Coetzee, M., Ferreira, N., & Potgieter, I. L. (2023). Employees’ career mindsets as career capital for a digital work world orientation. SA Journal of Industrial Psychology, 49, 10.
 • Cole, C. (2011). Connecting students to STEM careers: Social networking strategies (Chapter 2). International Society for Technology in Education (ISTE).
 • Creswell, J.W., & Creswell, J.D. (2017). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage publications
 • Çeşmeci, N., Çalışkan, N., & Özsoy, A. (2020). Turizm rehberliği öğrencilerinin bireysel kariyer hedefleri ve mesleğe yönelik tutumları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(2), 852-869.
 • Dağyar, M., Kasalak, G., & Uğurlu, N. (2021). Yükseköğretimde akademik kariyer farkındalığı: Bir ölçek geliştirme çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 50(230), 557-580.
 • Darj, E., Chalise, P., & Shakya, S. (2019). Barriers and facilitators to cervical cancer screening in Nepal: A qualitative study. Sexual & Reproductive Healthcare, 20, 20-26.
 • De Boever, S., Craps, S., Carbonez, A., & Langie, G. (2021, December). A structural equation approach to investigate different constructs of professional identity development for engineering students. In SEFI 49th Annual Conference Proceedings 2021. SEFI-European Society for Engineering Education; Brussels.
 • De Luca, V., Marcantonio, G., Barba, M.C., & De Paolis, L.T. (2022). A Virtual Tour for the promotion of tourism of the city of Bari. Information, 13(7), 339.
 • DeFleur, L.B., & Menke, B.A. (1975). Learning about the labor force: Occupational knowledge among high school males. Sociology of Education, 48(3), 324-345.
 • Deng, X., Zeng, H., Liang, M., & Qiu, J. (2022). Relations between different career-development profiles, academic self-efficacy and academic motivation in adolescents. Educational Psychology, 42(2), 259-274.
 • DeVellis, R.F. (2003). Scale Development: Theory and Applications. Sage Publications, Thousand Oaks, CA. DeVellis, R.F. (2014). Ölçek geliştirme: Kuram ve uygulamalar (Çeviri Editörü: Tarık Totan), Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Dickens, A.M. (1984). Career awareness: An investigation of career awareness of inner-city students in structured and conventional programs (Disadvantaged, Minority, Urban) (Doctoral dissertation). Rutgers The State University of New Jersey-New Brunswick).
 • Ding, X., Du, J., Zhou, Y., An, Y., Xu, W. & Zhang, N. (2019). State mindfulness, rumination and emotions in daily life: an ambulatory assessment study. Asian Journal of Social Psychology, 22, 369-377.
 • Eliason, G.T., & Patrick, J. (Eds.) (2008). Career development in the schools. IAP.
 • Elmusharaf, K. (2012). Qualitative sampling techniques. Training course in sexual and reproductive health research Geneva. https://www.gfmer.ch/SRH-Course-2012/research-methodology/pdf/Qualitative-samplingtechniques-Elmusharaf-2012.pdf
 • Enderlein, T.E. (1976). A review of career education evaluation studies. monographs on career education. Office of Education (DHEW), Washington, D.C.
 • Eren Bana, P., & Özek, H. (2023). Kariyer planlama ve kendini izleme açısından üniversite öğrencilerinin karşılaştırılması. Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi, 19(2), 395-419.
 • Ernst, J.V., & Bowen, B. (2014). Comparing career awareness opportunities of academically at-risk and non at-risk freshman engineering students. American Journal of Engineering Education, 5(2), 91-98.
 • Eyadat, H.M. (2019). The level of vocational awareness among 10th primary grade students in the selection of vocational education streams atvbani obaid district from the point of view of teachers. European Journal of Social Sciences, 58(1), 61-74.
 • Fadale, L.M. (1975). Assessment of career awareness of elementary school children. Journal of Career Education, 1(4), 80-86.
 • Feldt, R., Bejar, M., Lee, J., & Louison, R. (2021). Vocational identity resources in emerging adulthood: associations with facets of dispositional mindfulness. The Career Development Quarterly, 69(1), 2-18.
 • Fényes, H., Markos, V., & Mohácsi, M. (2021). Volunteering among higher education students as part of individual career management. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 12(2), 3-22.
 • Fetscherin, M., & Stephano, R.M. (2016). The medical tourism index: Scale development and validation. Tourism Management, 52, 539-556.
 • Fields, A. (2005). Discovering statistics using SPSS (2nd ed.). London, England: Sage
 • Gafoor, K.A. (2012). Considerations in the measurement of awareness. In Proceedings of the National Seminar on Emerging Trends in Education, Kerala, India.
 • Galles, J., Lenz, J., Peterson, G.W., & Sampson Jr, J.P. (2019). Mindfulness and decision‐making style: Predicting career thoughts and vocational identity. The Career Development Quarterly, 67(1), 77-91.
 • Getachew, A., Ayele, M., Hailu, E.M., & Tuli, F. (2020). Effectiveness of soft skill training for students’ career development in higher education. Journal of the Social Sciences, 48(4), 1817-1832.
 • Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 105-112.
 • Grimshaw, W.S. (2021). Assessing the Career Awareness of early Adolescent Learners (Doctoral dissertation), Virginia Tech.
 • Güner, O., & Hacıcaferoğlu, S. (2022). Spor bilimlerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin kariyer farkındalıklarının incelenmesi: Karadeniz bölgesi örneği. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 10(28), 111-130.
 • Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., & Black, W.C. (1998). Multivariate data analysis. Prentice Hall International, New York, NY, USA.
 • Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., & Anderson, R.E. (2014). Multivariate data analysis. Pearson Education Limited, Essex, UK.
 • Hall, D.T. (1976). Careers in Organizations. Glenview, IL: Scott Foresman & Co
 • Harren, V.A. (1979). A model of career decision making for college students. Journal of vocational behavior, 14(2), 119-133.
 • Hashish, E.A.A. (2019). The effect of career awareness on perceived career and talent development self-efficacy and career barriers among nursing students. Journal of Research in Nursing, 24(3-4), 233-247.
 • Helwig, A. A. (1984). Increasing vocational self-awareness in high school students. The School Counselor, 32(1), 61-67.
 • Hendrickson, A.E., & White, P.O. (1964). Promax: A quick method for rotation to oblique simple structure. British Journal of Statistical Psychology, 17(1), 65-70.
 • Herr, E.L., Cramer, S.H., & Niles, S.G. (2004). Career guidance and counseling through the lifespan. Boston: Pearson.
 • Hisli Şahin, N.H. & Yeniçeri, Z. (2015). “Farkındalık” üzerine üç araç: Psikolojik farkındalık, bütünleyici kendilik farkındalığı ve Toronto bilgece farkındalık ölçekleri. Türk Psikoloji Dergisi, 30(76), 48-64.
 • Hobfoll, S.E. (2002). Social and psychological resources and adaptation. Review of General Psychology, 6, 307-324.
 • Hsieh, H.F., & Shannon, S.E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288.
 • Hyun-Jung, P., Ji-Young, K., & Hyung-Chul, J. (2015). The Relationship among the Career Consciousness, Career Status and Career Self-Efficacy of Dance Majors in Korea. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 205, 184-188.
 • Ibrahim, R. Wambiya, P. Aloka, P., & Raburu, P. (2014). The status of career awareness among selected Kenyan public secondary school students. Journal of Educational and Social Research, 4(6), 301-312.
 • Janse van Rensburg, J.T., & Goede, R. (2020). Promoting career awareness among IT students in a South African context. Higher Education, Skills and Work-Based Learning, 10(3), 541-565.
 • Jiang, J. (2019). Research on the necessity of career planning education for freshmen. In 2018 International Workshop on Education Reform and Social Sciences (ERSS 2018) (pp. 575-578). Atlantis Press.
 • Jin, L. (2009). The role of personality and filial piety in the career commitment process among Chinese university students (Doctoral Dissertation). University of Hong Kong.
 • Johnson, L.S. (2000). The relevance of school to career: A study in student awareness. Journal of career development, 26(4), 263-276.
 • Jones, K.H., & Womble, M.N. (1997). Perceptions of urban trade and industrial students in the south-eastern USA: school and career-related issues. Journal of Vocational Education and Training, 49(3), 409-430.
 • Kabat-Zinn, J. (1994). Wherever you go, there you are: Mindfulness meditation in everyday life. New York: Hyperion ring dimensions of career adaptability. Journal of Career Assessment, 20(2), 123-139.
There are 86 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Tourism (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Alaattin Başoda 0000-0001-7654-5849

Early Pub Date October 28, 2023
Publication Date October 28, 2023
Submission Date September 18, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 4 Issue: 2

Cite

APA Başoda, A. (2023). Bilinçli Kariyer Farkındalığı: Kavramsallaştırma ve Ölçek Geliştirme. Journal of Global Tourism and Technology Research, 4(2), 90-114. https://doi.org/10.54493/jgttr.1362201

2158721588215892159021591215922159321802 2180322750 23046download