Review Article
BibTex RIS Cite

An Evaluation on Travel Motivations of Diaspora and Cultural Heritage Tourists

Year 2023, Volume: 4 Issue: 2, 129 - 141, 28.10.2023
https://doi.org/10.54493/jgttr.1363123

Abstract

When the studies on the travel motivations of diaspora tourists and cultural heritage tourists were examined, it was concluded that there were not enough studies on the subject in the literature. The aim of this study, which aims to evaluate the travel motivations of diaspora tourists and cultural heritage tourists, is to compare the travel motivations of the two types of tourists and reveal the similarities and differences between them. As a result of the study; It has been concluded that the travel motivations of diaspora tourists and cultural heritage tourists are similar in many points, but when the details of the points where they are similar are examined, differences emerge. By evaluating this result and the recommendations prepared for future researchers in line with this result, the gap in the literature on the subject can be filled. It is thought that this research, prepared by identifying the gap in the literature, will contribute to both the tourism literature, the tourism industry and tourism researchers.

References

 • Alexander, M., Bryce, D. ve Murdy, S. (2017). Delivering the past: Providing personalized ancestral tourism experiences. Journal of Travel Research 56(4), 543-555.
 • Altunel, M. ve Kahraman, N. (2012). Kültür turisti tipolojilerinin belirlenmesi: İstanbul örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 23(1), 7-18.
 • Arık Yüksel, T. (2018). Köken Turizmi: Mardin Süryanileri Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Batman: Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aydın, S. ve Sezerel, H. (2017). Seyahat Motivasyonlarına İlişkin Bir Yazın İncelemesi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 7(2), 118-140. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen/issue/33522/330982
 • Baldassar, L. (2001). Visits Home: migration experiences between Italy and Australia. Melbourne, Australia: Melbourne University Press.
 • Baloğlu, S. ve Uysal, M. (1996). Market segments of push and pull motivations: A canonical correlaiton approach. International Journal of Contemporary Hospitality Managemet 8(3), 32-38.
 • Ben-Rafael, E. (2013). Diaspora. Current Sociology 61(5-6), 842-861. Cohen, R. (1997). Global diasporas: An introduction. London: UCL press.
 • Coles, T. (2012). Diaspora, Cultural Capital ve the Production of Tourism Lessons From Enticing Jewish-Americans to Germany. T. C. (Ed.) (Dü.) içinde, Tourism, Diasporas ve Space (s. 217-232). New York: Routledge.
 • Crompton, J. L. (1979). Motivations for pleasure vacation. Annals of tourism research 6(4), 408-424.
 • Çıkı, K. (2020). Diaspora Turizmi Kapsamında Göçmen Türklerin Seyahat Motivasyonlarının ve Anavatana Bağlılıklarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Hacı Bayram Veli Ü.
 • Çıkı, K. ve Kızanlıklı, M. (2021). Almanya'da Yaşayan İkinci Kuşak Göçmen Türklerin Seyahat Motivasyonlarının ve Anavatana Bağlılıklarının Diaspora Turizmi Kapsamında İncelenmesi: Köln Örneği. 115-132. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 • Çıkı, K. ve Kızılırmak, İ. (2021). İkinci Kuşak Türk Diasporasının Anavatan Seyahatlerinde Gastronomi Faktörünün İncelenmesi. Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi 5(2), 101-112.
 • Çınar, K. ve Aydın, D. (2000). The Sustainability of Cultural Heritage: Two Sample Houses in Konya, Earthquake Safe Lessons to be Learned from Traditional Construction? On The Seismic Performance of Traditional Buildings International Conference UNESCO, ICOMOS. İstanbul.
 • Dann, G. M. (1977). Anomie, Ego-Enhancement ve Tourism. Annals of Tourism Research 4(1), 84-94.
 • Diker, O. ve Deniz, T. (2017). Coğrafya ve Tarih Perspektifinden Somut Kültürel Miras ve Türkiye. İstanbul: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Dilek, S. (2020). Kültürel Miras Turisti ve Tipolojisi. M. Gümüş ve S. E. Dilek içinde, Kültürel Miras ve Turizm (Disiplinlerarası Yaklaşım) (s. 35-50). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Espelt, N. G. ve Benito, J. A. D. (2006). Visitors’ Behavior in Heritage Cities: The Case of Girona. Journal of Travel Research, 44(4), 442–448.
 • Fernández, G.A.M., Pérez-Gálvez, J.C. ve López-Guzmán, (2016) T. Tourist motivations in a heritage destination in Spain. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, 7(3),1- 10. DOI: 10.1515/ejthr-2016-0024.
 • Foo, L. ve Rossetto, A. (1998). Cultural Tourism in Australia: Characteristics and Motivations. BTR Occasional Paper no.27. Canberra: Bureau of Tourism Research.
 • Gümüş, M. ve Dilek, S. E. (2020). Kültürel Miras ve Turizm (Disiplinlerarası Yaklaşım). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Hargrove, C. M. (2002). Heritage tourism. CRM-WASHINGTON-, 25(1), 10-11.
 • Harman, S. (2014). Bağımsız Seyahat Eden Yerli Gezginlerin Seyahat Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi 10(21), 107-128.
 • Harman, S., Çakıcı, A. C. ve Akatay, A. (2013). İstanbul’a gelen sırt çantalı turistlerin seyahat motivasyonları üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 13(25), 267- 300.
 • Hausmann, A. (2007). Cultural tourism: Marketing challanges and opportunities for German cultural heritage. International Journal of Heritage Studies 13(2), 170-184.
 • Hereduc. (2005). Heritage in the classroom: A practical manuel for teachers. Şubat 5, 2021 tarihinde http://www.hereduc.net/hereduc/ adresinden alındı.

Diaspora ve Kültürel Miras Turistlerinin Seyahat Motivasyonları Üzerine Bir Değerlendirme

Year 2023, Volume: 4 Issue: 2, 129 - 141, 28.10.2023
https://doi.org/10.54493/jgttr.1363123

Abstract

Bulundukları yerlerden farklı coğrafyalara göç eden diasporalar atalar, kökler ve aidiyet gibi faktörler ile motive olarak anavatanlarına seyahat ettiklerinde diaspora turisti olarak; farklı kültürlerin kültürel mirasını kendilerine motivasyon edinip çeşitli turistik destinasyonlara seyahat eden bireyler ise kültürel miras turisti olarak literatürde yer almaktadır. İki turist türünün de oluşturduğu turizm hareketlilikleri ise diaspora turizmi ve kültürel miras turizmi olarak ifade edilmektedir. Bu turizm çeşitlerinin, kültüre dayalı turizm çeşitleri içerisinde yer alması turistlerin gerçekleştirdikleri seyahatlerde ortak motivasyon faktörlerinin olduğunu göstermektedir. Diaspora turistlerinin ve kültürel miras turistlerinin seyahat motivasyonlarını konu edinen araştırmalar incelendiğinde, literatürde konuyla ilgili yeterli çalışma olmadığı düşüncesine varılmıştır. Bu düşünce doğrultusunda gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı, diaspora ve kültürel miras turistlerinin seyahat motivasyonlarını karşılaştırarak aralarındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymaktır. Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma geleneği benimsenmiştir ve doküman analizi ve içerik analizi tekniklerinden faydalanılmıştır. Araştırmada diaspora ve kültürel miras turistlerinin seyahat motivasyonlarının benzerlikleri ve farklılıkları incelenerek araştırma bulguları elde edilmiştir. Araştırmanın sonucunda ise diaspora kültürel miras turistlerinin birçok noktada benzerlik gösterdiği fakat benzerlik gösterdikleri noktaların kendi içinde farklılaşabildiği sonucu elde edilmiştir. Elde edilen bu doğrultusunda gelecek araştırmacılar, turizm endüstrisi, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları için öneriler sunulmuştur. Hazırlanan bu araştırmanın hem turizm araştırmacılarına hem de turizm endüstrisine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Ethical Statement

Bu çalışma “Diasporaların Seyahat Motivasyonlarında Kültürel Miras Varlıklarının Önemi: Bulgaristan Örneği” başlıklı yüksek lisans tezinden türetilmiştir.

References

 • Alexander, M., Bryce, D. ve Murdy, S. (2017). Delivering the past: Providing personalized ancestral tourism experiences. Journal of Travel Research 56(4), 543-555.
 • Altunel, M. ve Kahraman, N. (2012). Kültür turisti tipolojilerinin belirlenmesi: İstanbul örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 23(1), 7-18.
 • Arık Yüksel, T. (2018). Köken Turizmi: Mardin Süryanileri Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Batman: Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aydın, S. ve Sezerel, H. (2017). Seyahat Motivasyonlarına İlişkin Bir Yazın İncelemesi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 7(2), 118-140. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen/issue/33522/330982
 • Baldassar, L. (2001). Visits Home: migration experiences between Italy and Australia. Melbourne, Australia: Melbourne University Press.
 • Baloğlu, S. ve Uysal, M. (1996). Market segments of push and pull motivations: A canonical correlaiton approach. International Journal of Contemporary Hospitality Managemet 8(3), 32-38.
 • Ben-Rafael, E. (2013). Diaspora. Current Sociology 61(5-6), 842-861. Cohen, R. (1997). Global diasporas: An introduction. London: UCL press.
 • Coles, T. (2012). Diaspora, Cultural Capital ve the Production of Tourism Lessons From Enticing Jewish-Americans to Germany. T. C. (Ed.) (Dü.) içinde, Tourism, Diasporas ve Space (s. 217-232). New York: Routledge.
 • Crompton, J. L. (1979). Motivations for pleasure vacation. Annals of tourism research 6(4), 408-424.
 • Çıkı, K. (2020). Diaspora Turizmi Kapsamında Göçmen Türklerin Seyahat Motivasyonlarının ve Anavatana Bağlılıklarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Hacı Bayram Veli Ü.
 • Çıkı, K. ve Kızanlıklı, M. (2021). Almanya'da Yaşayan İkinci Kuşak Göçmen Türklerin Seyahat Motivasyonlarının ve Anavatana Bağlılıklarının Diaspora Turizmi Kapsamında İncelenmesi: Köln Örneği. 115-132. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 • Çıkı, K. ve Kızılırmak, İ. (2021). İkinci Kuşak Türk Diasporasının Anavatan Seyahatlerinde Gastronomi Faktörünün İncelenmesi. Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi 5(2), 101-112.
 • Çınar, K. ve Aydın, D. (2000). The Sustainability of Cultural Heritage: Two Sample Houses in Konya, Earthquake Safe Lessons to be Learned from Traditional Construction? On The Seismic Performance of Traditional Buildings International Conference UNESCO, ICOMOS. İstanbul.
 • Dann, G. M. (1977). Anomie, Ego-Enhancement ve Tourism. Annals of Tourism Research 4(1), 84-94.
 • Diker, O. ve Deniz, T. (2017). Coğrafya ve Tarih Perspektifinden Somut Kültürel Miras ve Türkiye. İstanbul: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Dilek, S. (2020). Kültürel Miras Turisti ve Tipolojisi. M. Gümüş ve S. E. Dilek içinde, Kültürel Miras ve Turizm (Disiplinlerarası Yaklaşım) (s. 35-50). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Espelt, N. G. ve Benito, J. A. D. (2006). Visitors’ Behavior in Heritage Cities: The Case of Girona. Journal of Travel Research, 44(4), 442–448.
 • Fernández, G.A.M., Pérez-Gálvez, J.C. ve López-Guzmán, (2016) T. Tourist motivations in a heritage destination in Spain. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, 7(3),1- 10. DOI: 10.1515/ejthr-2016-0024.
 • Foo, L. ve Rossetto, A. (1998). Cultural Tourism in Australia: Characteristics and Motivations. BTR Occasional Paper no.27. Canberra: Bureau of Tourism Research.
 • Gümüş, M. ve Dilek, S. E. (2020). Kültürel Miras ve Turizm (Disiplinlerarası Yaklaşım). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Hargrove, C. M. (2002). Heritage tourism. CRM-WASHINGTON-, 25(1), 10-11.
 • Harman, S. (2014). Bağımsız Seyahat Eden Yerli Gezginlerin Seyahat Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi 10(21), 107-128.
 • Harman, S., Çakıcı, A. C. ve Akatay, A. (2013). İstanbul’a gelen sırt çantalı turistlerin seyahat motivasyonları üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 13(25), 267- 300.
 • Hausmann, A. (2007). Cultural tourism: Marketing challanges and opportunities for German cultural heritage. International Journal of Heritage Studies 13(2), 170-184.
 • Hereduc. (2005). Heritage in the classroom: A practical manuel for teachers. Şubat 5, 2021 tarihinde http://www.hereduc.net/hereduc/ adresinden alındı.
There are 25 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Recreation, Leisure and Tourism Geography, Tourism Policy, Activity Management
Journal Section Research Articles
Authors

Berna Pala 0000-0003-4384-5743

Emrullah Tören 0000-0002-3897-7912

Early Pub Date October 28, 2023
Publication Date October 28, 2023
Submission Date September 19, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 4 Issue: 2

Cite

APA Pala, B., & Tören, E. (2023). Diaspora ve Kültürel Miras Turistlerinin Seyahat Motivasyonları Üzerine Bir Değerlendirme. Journal of Global Tourism and Technology Research, 4(2), 129-141. https://doi.org/10.54493/jgttr.1363123

2158721588215892159021591215922159321802 2180322750 23046download