Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Energy Management of Disaster Shelter Centres Established in the Recent Earthquakes in Turkey

Year 2022, Volume 17, Issue 3, 123 - 130, 31.10.2022

Abstract

Natural disasters create disasters stop human activities, destroy homes, businesses and the environment. Such disasters occur without warning and deprive hundreds or even thousands of people of drinking water, heating, lighting, communications and electricity services. Turkey has experienced the last three important disasters. 6702 buildings in the Erzincan earthquake, 48,666 in the Van earthquake, 3,200 in the Elazığ and Malatya earthquake, 90,813 buildings in the İzmir earthquake were destroyed or heavily damaged, and a long-term power outage was experienced in the city center, towns and villages.Post-disaster housing needs are the most important element of the improvement of the modern disaster management system. The importance of alternative energy to be used in lodging centers after a major disaster is enormous. Lodging centers following disasters are built in safe areas-far from the city centers. Shelter centers are insufficient to meet the needs of lighting, heating and hot water due to reasons such as distance from city and transformer capacity, as well as infrastructure for electrical energy. In this study, a decision-making road map was drawn for the shelters planned to be built in the future by evaluating the data on the integration of the solar panels into the containers to be used in the shelter centers.

References

 • Acerer, S., (1999), Afet Konutları Sorunu ve Deprem Örneğinde İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • AFAD. (2014). Suriyeli Misafirlerimiz Kardeş Topraklarında. T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. 01 Ocak 2022 tarihinde https://www.afad.gov.tr/upload/Node/ 3493/xfiles/suriyelimisafirlerimiz.pdf adresinden erişildi.
 • AFAD. (2014b). Suriye’den Türkiye’ye nüfushareketleri:kardeş topraklarında misafirlik. T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. 20 Şubat 2022 tarihinde https://www.afad.gov.tr/upload/Node/3931/xfiles/webformatisuriyedenturkiyeyenufushareketleri.pdf adresinden erişildi.
 • AFAD. (2012, 05 Mart). Geçici Barınma Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi ve İşletilmesi Hakkında Yönerge. T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 05 Mart 2022 tarihinde https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2310/files/Gecici_Barinma_ Merkezlerinin_Kurulmasi_Yonetimi_ve_Isletilmesi_Hakkinda_Yonerge.pdf adresinden erişildi.
 • AFAD. (2012, 05 Mart). Barınma Merkezlerindeki Son Durum. T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. 05 Mart 2022 tarihinde https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2374/files/Barinma_Merkezlerindeki_Son_Durum+6.pdf adresinden erişildi.
 • AFAD. (2018). Türkiye’de Afet Yönetimi ve Doğa Kaynaklı Afet İstatistikleri/Disaster Management and Natural Disaster Statistics in Turkey. H. Benli, M. Bacanlı, Ş.T. Gündoğdu ve M.M. Yaman (Haz.) AFAD.
 • AFAD (06 Mart 2022). Çadırkentler/Konteynerkentler. AFAD web adresinden 06 Mart 2022 tarihinde erişildi: https://www.afad.gov.tr/cadirkentler-konteynerkentler, (Erişim Tarihi: 06 Mart 2022). Akbulut, U., Kıncay, O., & Köşker, F. (2006). Güneş enerjisinin kapalı olimpik yüzme havuzlarında kullanımı-I. Tesisat Mühendisliği Dergisi, 98, 11-20.
 • Akpınar A., Kömürcü M., Filiz M., (2008), “Türkiye’de Enerji Kaynakları ve Çevre”, VII.Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 12-24, İstanbul.
 • Aktan, H., Bayulke, N., Gul, A., Ergunay, O., Tabban, A. ve Yurdatapan, O.,001.22.05.1971 Bingol Depremi. İmar ve İskan Bakanlığı, Mesken Genel Mudurluğu, Araştırma Dairesi, 84 s.
 • Alkan, S., Öztürk, A., Zavrak, S., Tosun, S., & Avcı, E. Bir Evin Elektrik Enerjisi İhtiyacını Karşılayacak Fotovoltaik Sistemin Kurulumu Installation of Photovoltaic System That Can Supply Electrical Energy Needs of a House.
 • Altaş, İ. H. (1998). Fotovoltaj güneş pilleri: yapısal özellikleri ve karakteristikleri. Enerji, Elektrik, Elektromekanik-3e, 47, 66-71.
 • Altun, F. (2018). Afetlerin ekonomik ve sosyal etkileri: Türkiye örneği üzerinden bir değerlendirme. Sosyal Çalışma Dergisi, 2(1), 1-15.
 • Bayraktar, H., SAHTİYANCI, E., & Ali, K. U. R. U. (2019). Risk Değerlendirme Matris Yöntemi Kullanarak Okullarda Deprem Kaynaklı Yapısal Olmayan Risklerin Olası Etkilerinin Belirlenmesi. Afet ve Risk Dergisi, 2(2), 128-152.
 • Çınar, A. K., Akgün, Y., & Maral, H. (2018). Afet sonrası acil toplanma ve geçici barınma alanlarının planlanmasındaki faktörlerin incelenmesi: İzmir-Karşıyaka örneği. Planlama, 28(2), 179-200.
 • ÇINAR Serkan ve YILMAZER Mine; (2015), ‘’Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belirleyicileri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği’’, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:1, Cilt:30, Sayfa: 55-78.
 • Deering, A., & Thornton, J. P. (1999). Solar technology and the insurance industry: issues “and applications (No. NREL/TP-520-26490; ON: DE00007137). National Renewable Energy Lab., Golden, CO (US).
 • Demirbaş, B. (2022). Türkiye'de yenilenebilir enerjinin durumu, ekonomiye ve çevreye etkilerinin değerlendirilmesi (Master's thesis, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • DOĞANAY Hayati ve COŞKUN Ogün; (2017), Enerji Kaynakları, Güncellenmiş 3. Baskı, Vadi Grup Ciltevi, Ankara.
 • Ergünay O., 1996. Afet Yönetimi Nedir? Olmalıdır? TÜBİTAK Deprem Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 263s. Ankara.
 • Ergünay O., 1998. Afet Yönetimi, Acil Durum Türkiye 93 Birinci Uluslararası Afet Yardım ve Önleme, Sivil Savunma, Asayiş ve İlkyardım Sergisi, 23 Kasım (27), 2s. Ankara.
 • Ergünay O., 2005. Afet Yönetiminde İşbirliği ve Koordinasyonun Önemi, Afet Yönetiminin Temel İlkeleri, JICA Türkiye Ofisi, 10s.Ankara.
 • Ergünay, O. (2007). Türkiye’nin Afet Profili. TMMOB (Der.), TMMOB Afet Sempozyumu, 5-7 Aralık 2007 içinde (ss. 1-14). Ankara: TMMOB Yayınları.
 • Erdem, K. O. Ç., & Kadir, K. A. Y. A. (2015). ENERJİ KAYNAKLARI–YENİLENEBİLİR ENERJİ DURUMU. Mühendis ve Makina, 56(668), 36-47.
 • Karagöl, E. T., & Kavaz, İ. (2017). Dünyada ve Türkiye’de yenilenebilir enerji. Analiz. Seta, 197, 18-28.
 • Keçel, S. (2007). Türkiye’nin değişik bölgelerinde evsel elektrik ihtiyacının güneş panelleri ile karşılanmasına yönelik model geliştirilmesi. Y. Lisans Tezi Gazi Üniversitesi.
 • Kıncay, O., Utlu Z., Ağustos H., Akbulut U., Açıkgöz Ö., (2009), “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarında Birleşme Eğilimi”, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 27, 60-8.
 • Koç, E., Şenel, M. C. 2013. “Dünyada ve Türkiye’de Enerji Durumu–Genel Değerlendirme,” Mühendis ve Makina Dergisi.
 • Koç, E., Şenel, M. C. 2013. “Türkiye Enerji Üretim Potansiyeli ve Yatırım-Üretim Maliyet Analizi,” Termodinamik Dergisi, sayı 245, s. 72-84.
 • Korkmaz, A. (2001). Güneş enerjisinden direkt elektrik üretimi (fotovoltaik).
 • KUTLU, N. (2016). Isparta İlinde Bir Evin Elektrik İhtiyacını Karşılayacak Panel Sayısı, Verimi ve Ekonomik Analizinin Hesabı. Yalvaç Akademi dergisi, 1(1), 41-52.
 • Kutlu, S. Güneş tarlası ile elektrik enerjisi üretimi ve Süleyman Demirel Üniversitesi kampüs alanında bir uygulama analizi (Master's thesis, Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Limoncu, S., & Bayülgen, C. (2008). TÜRKİYE’DE AFET SONRASI YAŞANAN BARINMA SORUNLARI. Megaron, 3(1).
 • Maral, H. (2016). Afet Sonrası Geçici Yerleşim Yerlerinin Planlanmasında Üst Ölçekli Planlama: Karşıyaka Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gediz Üniversitesi, Fen Bilimeri Enstitüsü,Ankara.Web adresinden 05 Mart 2022 tarihinde erişildi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Maghami, M. R., Maghoul, A., Dehkohneh, S. S., Gomes, C., Hizam, H., & Othman, M. L. B. (2016, October). Hybrid renewable energy as power supply for shelter during natural disasters. In 2016 IEEE International Conference on Automatic Control and Intelligent Systems (I2CACIS) (pp. 34-39). IEEE.
 • Öztürk, A, Dursun, M., 2011. 2, 10 ve 20 kVA‟lık Fotovoltaik Sistem Tasarımı. 6th International Advanced Technologies Symposium, 1-10, Elazığ.
 • Rodríguez‐Rodríguez, M., Moreno‐Ostos, E., De Vicente, I., Cruz‐Pizarro, L., & Da Silva, S. L. R. (2004). Thermal structure and energy budget in a small high mountain lake: La Caldera, Sierra Nevada, Spain. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research, 38(5), 879-894.
 • ŞANLI, B. G., & DİLSEL, E. T. (2018). Mersin İli’nde Kullanılan Yer Değiştirebilir Ofis-Konteyner Elektrik İhtiyacının Güneş Pili Sistemi ile Karşılanması ve Maliyet Analizi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 33(2), 93-100.
 • İnan, Z., & Korgavuş, B. (2017). Mülteci kampları ve yerleşim alanlarında sürdürülebilir tasarım. Contemporary Research in Economics and Social Sciences, 1(2), 103-122.
 • İrem, C. A. N., & SAKA, A. E. (2022). Deprem Sonrası Geçici Barınma Birimleri için Alternatif Bir Çözüm Önerisi: WikiGEB. Online Journal of Art and Design, 10(2).
 • ÖZÇELİK, E. Afetlerde Sosyal Hizmetler. Afet ve Risk Dergisi, 3(1), 46-55.
 • Özgür, M.A., (2008), “Review of Turkey’s Renewable Energy Potential”, Renewable Energy, 33, 2345-2356.
 • Turan, S., “Yenilenebilir Enerji Kaynakları”, Konya Ticaret Odası Dergisi, Web erisim, 06.03.2022, www.kto.org.tr/tr/dergi/dergiyazioku.asp?yno=700&ano=61, 2006.
 • Türkyılmaz, O., (2008), “Türkiye’nin Yerli ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları”, S Mühendis ve Makine Dergisi, 576, 52-64.
 • UÇAK Sefer ve USUPBEYLİ Akın; (2015), ‘’Türkiye’de Petrol Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 3(70), Sayfa:772.
 • Sey, Y. ve Tapan, M. (1987), Afet Sonrasında Barınma ve Geçici Konut Sorunu Raporu, Yayınlanmamış Akademik Çalışma, İTÜ, İstanbul.
 • Songür, D., (2000), Afet Sonrası Barınakların ve Geçici Konutların Analizi ve Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Young Jr, W. (2005, January). Renewable energy and disaster-resistant buildings. In International Solar Energy Conference (Vol. 47373, pp.35-440).

Year 2022, Volume 17, Issue 3, 123 - 130, 31.10.2022

Abstract

References

 • Acerer, S., (1999), Afet Konutları Sorunu ve Deprem Örneğinde İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • AFAD. (2014). Suriyeli Misafirlerimiz Kardeş Topraklarında. T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. 01 Ocak 2022 tarihinde https://www.afad.gov.tr/upload/Node/ 3493/xfiles/suriyelimisafirlerimiz.pdf adresinden erişildi.
 • AFAD. (2014b). Suriye’den Türkiye’ye nüfushareketleri:kardeş topraklarında misafirlik. T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. 20 Şubat 2022 tarihinde https://www.afad.gov.tr/upload/Node/3931/xfiles/webformatisuriyedenturkiyeyenufushareketleri.pdf adresinden erişildi.
 • AFAD. (2012, 05 Mart). Geçici Barınma Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi ve İşletilmesi Hakkında Yönerge. T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 05 Mart 2022 tarihinde https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2310/files/Gecici_Barinma_ Merkezlerinin_Kurulmasi_Yonetimi_ve_Isletilmesi_Hakkinda_Yonerge.pdf adresinden erişildi.
 • AFAD. (2012, 05 Mart). Barınma Merkezlerindeki Son Durum. T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. 05 Mart 2022 tarihinde https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2374/files/Barinma_Merkezlerindeki_Son_Durum+6.pdf adresinden erişildi.
 • AFAD. (2018). Türkiye’de Afet Yönetimi ve Doğa Kaynaklı Afet İstatistikleri/Disaster Management and Natural Disaster Statistics in Turkey. H. Benli, M. Bacanlı, Ş.T. Gündoğdu ve M.M. Yaman (Haz.) AFAD.
 • AFAD (06 Mart 2022). Çadırkentler/Konteynerkentler. AFAD web adresinden 06 Mart 2022 tarihinde erişildi: https://www.afad.gov.tr/cadirkentler-konteynerkentler, (Erişim Tarihi: 06 Mart 2022). Akbulut, U., Kıncay, O., & Köşker, F. (2006). Güneş enerjisinin kapalı olimpik yüzme havuzlarında kullanımı-I. Tesisat Mühendisliği Dergisi, 98, 11-20.
 • Akpınar A., Kömürcü M., Filiz M., (2008), “Türkiye’de Enerji Kaynakları ve Çevre”, VII.Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 12-24, İstanbul.
 • Aktan, H., Bayulke, N., Gul, A., Ergunay, O., Tabban, A. ve Yurdatapan, O.,001.22.05.1971 Bingol Depremi. İmar ve İskan Bakanlığı, Mesken Genel Mudurluğu, Araştırma Dairesi, 84 s.
 • Alkan, S., Öztürk, A., Zavrak, S., Tosun, S., & Avcı, E. Bir Evin Elektrik Enerjisi İhtiyacını Karşılayacak Fotovoltaik Sistemin Kurulumu Installation of Photovoltaic System That Can Supply Electrical Energy Needs of a House.
 • Altaş, İ. H. (1998). Fotovoltaj güneş pilleri: yapısal özellikleri ve karakteristikleri. Enerji, Elektrik, Elektromekanik-3e, 47, 66-71.
 • Altun, F. (2018). Afetlerin ekonomik ve sosyal etkileri: Türkiye örneği üzerinden bir değerlendirme. Sosyal Çalışma Dergisi, 2(1), 1-15.
 • Bayraktar, H., SAHTİYANCI, E., & Ali, K. U. R. U. (2019). Risk Değerlendirme Matris Yöntemi Kullanarak Okullarda Deprem Kaynaklı Yapısal Olmayan Risklerin Olası Etkilerinin Belirlenmesi. Afet ve Risk Dergisi, 2(2), 128-152.
 • Çınar, A. K., Akgün, Y., & Maral, H. (2018). Afet sonrası acil toplanma ve geçici barınma alanlarının planlanmasındaki faktörlerin incelenmesi: İzmir-Karşıyaka örneği. Planlama, 28(2), 179-200.
 • ÇINAR Serkan ve YILMAZER Mine; (2015), ‘’Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belirleyicileri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği’’, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:1, Cilt:30, Sayfa: 55-78.
 • Deering, A., & Thornton, J. P. (1999). Solar technology and the insurance industry: issues “and applications (No. NREL/TP-520-26490; ON: DE00007137). National Renewable Energy Lab., Golden, CO (US).
 • Demirbaş, B. (2022). Türkiye'de yenilenebilir enerjinin durumu, ekonomiye ve çevreye etkilerinin değerlendirilmesi (Master's thesis, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • DOĞANAY Hayati ve COŞKUN Ogün; (2017), Enerji Kaynakları, Güncellenmiş 3. Baskı, Vadi Grup Ciltevi, Ankara.
 • Ergünay O., 1996. Afet Yönetimi Nedir? Olmalıdır? TÜBİTAK Deprem Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 263s. Ankara.
 • Ergünay O., 1998. Afet Yönetimi, Acil Durum Türkiye 93 Birinci Uluslararası Afet Yardım ve Önleme, Sivil Savunma, Asayiş ve İlkyardım Sergisi, 23 Kasım (27), 2s. Ankara.
 • Ergünay O., 2005. Afet Yönetiminde İşbirliği ve Koordinasyonun Önemi, Afet Yönetiminin Temel İlkeleri, JICA Türkiye Ofisi, 10s.Ankara.
 • Ergünay, O. (2007). Türkiye’nin Afet Profili. TMMOB (Der.), TMMOB Afet Sempozyumu, 5-7 Aralık 2007 içinde (ss. 1-14). Ankara: TMMOB Yayınları.
 • Erdem, K. O. Ç., & Kadir, K. A. Y. A. (2015). ENERJİ KAYNAKLARI–YENİLENEBİLİR ENERJİ DURUMU. Mühendis ve Makina, 56(668), 36-47.
 • Karagöl, E. T., & Kavaz, İ. (2017). Dünyada ve Türkiye’de yenilenebilir enerji. Analiz. Seta, 197, 18-28.
 • Keçel, S. (2007). Türkiye’nin değişik bölgelerinde evsel elektrik ihtiyacının güneş panelleri ile karşılanmasına yönelik model geliştirilmesi. Y. Lisans Tezi Gazi Üniversitesi.
 • Kıncay, O., Utlu Z., Ağustos H., Akbulut U., Açıkgöz Ö., (2009), “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarında Birleşme Eğilimi”, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 27, 60-8.
 • Koç, E., Şenel, M. C. 2013. “Dünyada ve Türkiye’de Enerji Durumu–Genel Değerlendirme,” Mühendis ve Makina Dergisi.
 • Koç, E., Şenel, M. C. 2013. “Türkiye Enerji Üretim Potansiyeli ve Yatırım-Üretim Maliyet Analizi,” Termodinamik Dergisi, sayı 245, s. 72-84.
 • Korkmaz, A. (2001). Güneş enerjisinden direkt elektrik üretimi (fotovoltaik).
 • KUTLU, N. (2016). Isparta İlinde Bir Evin Elektrik İhtiyacını Karşılayacak Panel Sayısı, Verimi ve Ekonomik Analizinin Hesabı. Yalvaç Akademi dergisi, 1(1), 41-52.
 • Kutlu, S. Güneş tarlası ile elektrik enerjisi üretimi ve Süleyman Demirel Üniversitesi kampüs alanında bir uygulama analizi (Master's thesis, Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Limoncu, S., & Bayülgen, C. (2008). TÜRKİYE’DE AFET SONRASI YAŞANAN BARINMA SORUNLARI. Megaron, 3(1).
 • Maral, H. (2016). Afet Sonrası Geçici Yerleşim Yerlerinin Planlanmasında Üst Ölçekli Planlama: Karşıyaka Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gediz Üniversitesi, Fen Bilimeri Enstitüsü,Ankara.Web adresinden 05 Mart 2022 tarihinde erişildi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Maghami, M. R., Maghoul, A., Dehkohneh, S. S., Gomes, C., Hizam, H., & Othman, M. L. B. (2016, October). Hybrid renewable energy as power supply for shelter during natural disasters. In 2016 IEEE International Conference on Automatic Control and Intelligent Systems (I2CACIS) (pp. 34-39). IEEE.
 • Öztürk, A, Dursun, M., 2011. 2, 10 ve 20 kVA‟lık Fotovoltaik Sistem Tasarımı. 6th International Advanced Technologies Symposium, 1-10, Elazığ.
 • Rodríguez‐Rodríguez, M., Moreno‐Ostos, E., De Vicente, I., Cruz‐Pizarro, L., & Da Silva, S. L. R. (2004). Thermal structure and energy budget in a small high mountain lake: La Caldera, Sierra Nevada, Spain. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research, 38(5), 879-894.
 • ŞANLI, B. G., & DİLSEL, E. T. (2018). Mersin İli’nde Kullanılan Yer Değiştirebilir Ofis-Konteyner Elektrik İhtiyacının Güneş Pili Sistemi ile Karşılanması ve Maliyet Analizi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 33(2), 93-100.
 • İnan, Z., & Korgavuş, B. (2017). Mülteci kampları ve yerleşim alanlarında sürdürülebilir tasarım. Contemporary Research in Economics and Social Sciences, 1(2), 103-122.
 • İrem, C. A. N., & SAKA, A. E. (2022). Deprem Sonrası Geçici Barınma Birimleri için Alternatif Bir Çözüm Önerisi: WikiGEB. Online Journal of Art and Design, 10(2).
 • ÖZÇELİK, E. Afetlerde Sosyal Hizmetler. Afet ve Risk Dergisi, 3(1), 46-55.
 • Özgür, M.A., (2008), “Review of Turkey’s Renewable Energy Potential”, Renewable Energy, 33, 2345-2356.
 • Turan, S., “Yenilenebilir Enerji Kaynakları”, Konya Ticaret Odası Dergisi, Web erisim, 06.03.2022, www.kto.org.tr/tr/dergi/dergiyazioku.asp?yno=700&ano=61, 2006.
 • Türkyılmaz, O., (2008), “Türkiye’nin Yerli ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları”, S Mühendis ve Makine Dergisi, 576, 52-64.
 • UÇAK Sefer ve USUPBEYLİ Akın; (2015), ‘’Türkiye’de Petrol Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 3(70), Sayfa:772.
 • Sey, Y. ve Tapan, M. (1987), Afet Sonrasında Barınma ve Geçici Konut Sorunu Raporu, Yayınlanmamış Akademik Çalışma, İTÜ, İstanbul.
 • Songür, D., (2000), Afet Sonrası Barınakların ve Geçici Konutların Analizi ve Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Young Jr, W. (2005, January). Renewable energy and disaster-resistant buildings. In International Solar Energy Conference (Vol. 47373, pp.35-440).

Details

Primary Language English
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Fatma Didem TUNÇEZ>
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ENERJİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
0000-0003-2841-6780
Türkiye


Muammer ŞAHİNER> (Primary Author)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2331-833X
Türkiye

Publication Date October 31, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 17, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { jieas1189687, journal = {Journal of International Environmental Application and Science}, issn = {1307-0428}, eissn = {2636-7661}, address = {}, publisher = {Selcuk University}, year = {2022}, volume = {17}, number = {3}, pages = {123 - 130}, title = {Energy Management of Disaster Shelter Centres Established in the Recent Earthquakes in Turkey}, key = {cite}, author = {Şahiner, Muammer} }
APA Tunçez, F. D. & Şahiner, M. (2022). Energy Management of Disaster Shelter Centres Established in the Recent Earthquakes in Turkey . Journal of International Environmental Application and Science , 17 (3) , 123-130 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jieas/issue/73353/1189687
MLA Tunçez, F. D. , Şahiner, M. "Energy Management of Disaster Shelter Centres Established in the Recent Earthquakes in Turkey" . Journal of International Environmental Application and Science 17 (2022 ): 123-130 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jieas/issue/73353/1189687>
Chicago Tunçez, F. D. , Şahiner, M. "Energy Management of Disaster Shelter Centres Established in the Recent Earthquakes in Turkey". Journal of International Environmental Application and Science 17 (2022 ): 123-130
RIS TY - JOUR T1 - Energy Management of Disaster Shelter Centres Established in the Recent Earthquakes in Turkey AU - Fatma DidemTunçez, MuammerŞahiner Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Journal of International Environmental Application and Science JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 130 VL - 17 IS - 3 SN - 1307-0428-2636-7661 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of International Environmental Application and Science Energy Management of Disaster Shelter Centres Established in the Recent Earthquakes in Turkey %A Fatma Didem Tunçez , Muammer Şahiner %T Energy Management of Disaster Shelter Centres Established in the Recent Earthquakes in Turkey %D 2022 %J Journal of International Environmental Application and Science %P 1307-0428-2636-7661 %V 17 %N 3 %R %U
ISNAD Tunçez, Fatma Didem , Şahiner, Muammer . "Energy Management of Disaster Shelter Centres Established in the Recent Earthquakes in Turkey". Journal of International Environmental Application and Science 17 / 3 (October 2022): 123-130 .
AMA Tunçez F. D. , Şahiner M. Energy Management of Disaster Shelter Centres Established in the Recent Earthquakes in Turkey. JIEAS. 2022; 17(3): 123-130.
Vancouver Tunçez F. D. , Şahiner M. Energy Management of Disaster Shelter Centres Established in the Recent Earthquakes in Turkey. Journal of International Environmental Application and Science. 2022; 17(3): 123-130.
IEEE F. D. Tunçez and M. Şahiner , "Energy Management of Disaster Shelter Centres Established in the Recent Earthquakes in Turkey", Journal of International Environmental Application and Science, vol. 17, no. 3, pp. 123-130, Oct. 2022

“Journal of International Environmental Application and Science” is indexed in Index Copernicus, 

CAS Source Index (CASSI), ProQuest, CABI, Ulrich's™ Serials Analysis System, EBSCO, 

SCIRUS, ArgosBiotech, NAAEE, The University of Queensland's institutional Indexing List.