Year 2016, Volume 4 , Issue 2, Pages 58 - 66 2016-12-01

THE ROLE OF RURAL TOURISM IN LOCAL DEVELOPMENT AND LOCAL GOVERNMENT
Kırsal Turizmin Yerel Kalkınmadaki Rolü Ve Yerel Yönetimlerle Olan İlişkisi

Ahmet Güven [1] , Battal Dülger [2]


Countries need development policies to keep themselves alive in a changing and developing world. The tourism sector, together with globalization, has become an important actor in the development policies of the countries. In particular, the effective use of the rural development tools by the local administrations in the country creates the potential to be an important tool in promoting the rural development as well as the region. Considering rural development in this context and effective use of local administrations by other stakeholders will contribute positively to the economic development of locally and indirectly the country. Nowadays people are getting away from the cities in order to relax from the noise of city life, rushing and running, and spend their time in rural areas. This situation contributes positively to the revival of rural tourism. Local governments need to be more interested in rural tourism in order to make such short-term visits to the city more attractive. The primary purpose of the work prepared in this context is; rural tourism, which has numerous contributions to the economy of our country, reveals what kind of effects it has in local development. When the effects of rural tourism on rural development are examined within this scope, a general evaluation is given to the extent to which the rural tourism local government units will be brought into effect.

Ülkeler kendilerini, değişen ve gelişen dünyada ayakta tutabilmek için kalkınma politikalarına ihtiyaç duymaktadır. Küreselleşmeyle birlikte turizm sektörü ise ülkelerin kalkınma politikalarında önemli bir aktör haline gelmiştir. Özellikle ülke içinde yerel idarelerin kırsal kalkınma araçlarını etkin kullanması hem kırsal kalkınma konusunda hemde bölgenin tanıtımında önemli bir araç olma potansiyeli oluşturmaktadır. Yerel idarelerin kırsal kalkınmayı bu kapsamda önemsemesi ve diğer paydaşlarla etkin kullanması başta yerelin dolaylı olarak da ülkenin ekonomik kalkınmasına olumlu katkı sağlayacaktır.  Günümüzde insanlar şehir hayatından gürültüden, koşuşturmaca dan sıkılarak, dinlenmek amacıyla kentlerden uzaklaşmakta ve kırsal alanlarda zamanlarını geçirmektedir. Bu durum kırsal turizmin canlanmasına olumlu katkı sağlamaktadır. Yerel idarelerin kentten kıra turistik amaçlı bu tip kısa süreli ziyaretleri daha çekici hale getirmek için kırsal turizm konusuna daha fazla eğilmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda hazırlanan çalışmanın öncelikli amacını; ülkemiz ekonomisine sayısız katkıları bulunan kırsal turizmin, yerel kalkınmada ne gibi etkilerinin olduğunu gözler önüne sermek oluşturmaktadır. Bu amaç kapsamında kırsal turizmin kırsal kalkınmaya etkileri incelenirken özellikle kırsal turizmin yerel yönetim birimlerine ne düzeyde ekti edeceği konusunda genel bir değerlendirilmeye yer verilmektedir.

 • Akıllı, H. (2004). Ekoturizmin Sosyo-Kültürel Ekonomik Yönetsel ve Çevresel Etkiler Bakımından İrdelenmesi: Antalya Köprülü Kanyon Milli Parkı Örneği, Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Antalya
 • Albayrak, A. (2013). Alternatif Turizm, Detay yayıncılık, Ankara
 • Bilgin, M. (2002). Yerel Yönetimlerin Bölgesel Kalkınmadaki Etkinliği: Göller Bölgesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2
 • Cengiz, G. ve Akkuş Ç. (2012). Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örneği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt 14, Sayı 22
 • Çarkçı, A. (2008) Ulusal Kalkınma için Yerel Teklifler : Ulusal Kalkınma için Yerel Uygulama Modelleri, Şehir Yayınları, İstanbul.
 • Çeken, H., Karadağ L., Dalgın T. (2007). Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma, Artvin Çoruh ÜniversitesiOrman Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1 Çeltek, E. (2004). Kırsal Turizm ve Tokat İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin S.W.O.T. Analizi, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya
 • Devlet Planlama Teşkilatı, (2000). Kırsal Kalkınma Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara
 • Harrıs, J. M. (2000). Basic Principles of Sustainable Development. Global Development andEnvironment InstituteWorkingPaper, TuftsUniversity, USA; Çeviren Özmete, Emine Hazar, A. (2007). Spor ve Turizm, Detay Yayıncılık, Ankara
 • ILO, (2013). Local Development Strategies, Part 9, TheInformalEconomyandDecentWork: A Policy Resource Guide, SupportingTransitionstoFormality, International Labour Office, Geneva
 • Kaypak Ş. (2013). Yerel Kalkınmada Yeni Bir Anlayış: Kentlerin Markalaşması (Hatay Marka Kent Örneği), Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları, Manisa
 • Koç, N. Ve Şahin, Ş. (1999). Kırsal Peyzaj Planlaması, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Kozak, N., (1992). Termal Turizm İşletmeciliği ve Önemi, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 3
 • Küçük, M. (2012). Turizmin yerel Kalkınmaya Etkisi, Ankara Kızılcahamam Örneği, Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara
 • Maviş, F., Ahipaşaoğlu, H. S. ve Kozak, N. (2015). Genel Turizm Bilgisi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir
 • Oktayer, N., Susam, N. ve Çak, M. (2007). Türkiye’de Turizm Ekonomisi, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul
 • Sezer, Ö. ve Vural, T. (2009) “Küreselleşme Yerelleşme Etkileşimi Çerçevesinde Yerel Yönetimlerde Kalkınma Odaklı Yerel Sosyal Politikalar”, Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler: 4. Ulusal Yerel yönetimler Sempozyum Bildirileri, Cilt:II, TODAİE, Ankara.
 • Sharpley, R. And Sharpley J., (1997). RuralTourism, An Introduction, International Thomson Business Press, London
 • Soykan, F. (2000). Kırsal turizm ve Avrupa’da kazanılan deneyim. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 11, Sayı 1
 • Soykan, F. (2002). Kırsal Turizmin Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Türkiye, I. Türkiye Dağları Ulusal Sempozyumu
 • Soykan, F. (2003). Kırsal Turizm ve Türkiye Turizmi İçin Önemi, Ege Coğrafya Dergisi, Cilt 12, Sayı 1
 • Tengilimoğlu, D., Sevin, H.D. ve Ak, B. (2002). Türkiye’de Sağlık Turizmi: Kaynakların Etkin Kullanımı ve Ülke Ekonomisine Katkısı, Gazi Üniversitesi Fon Saymanlığı, Ankara
 • Tiftikçigil, B. Y. (2009) “Bölgesel Kalkınmada Aşağıdan Yukarıya Yönetim Anlayışı ve Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Ortaya Çıkışı”, Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler: 4. Ulusal Yerel yönetimler Sempozyum Bildirileri, Cilt:II, TODAİE, Ankara.
 • Tolunay, A. ve Akyol, A. (2006). Kalkınma ve Kırsal Kalkınma: Temel Kavramlar ve Tanımlar, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2
 • Topkaya, Ö., (2015). Yerel Kalkınma Stratejilerinin İstihdamı Arttırma ve Kayıt dışı İstihdamı Azaltmadaki Rolü, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 29, Sayı 4
 • Turizm Bakanlığı, (1999). Turizm Terimler Sözlüğü, Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara
 • Türk Dil Kurumu, (1988). Türkçe Sözlük, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara
 • Türkiye Ormancılar Derneği Ekoturizm Grubu (TODEG), (2010). Orman Ekosistemlerinde Ekoturizm Çalıştayı ve 10. Yılında TODEG, TODEG Yayıncılık, Ankara
 • Uçar, M. (2010). Kırsal Turizmin Sosyo-Ekonomik Yapıya Etkisi ve Fethiye Örneği, Muğla Üniversite Yayınları, Muğla
 • Usta, Ö. (2001). Genel Turizm, Anadolu Matbaacılık, İzmir
 • Ün, E., Tutar, F., Tutar, E. ve Erkan, Ç. (2012). Ekonomik Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü: Türkiye Örneği, International Conference On EurasianEconomies 2012
Subjects Political Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5073-6345
Author: Ahmet Güven (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Battal Dülger
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 1, 2016

Bibtex @research article { jimeep370762, journal = {Journal of International Management Educational and Economics Perspectives}, issn = {}, eissn = {2602-330X}, address = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Merkez/TOKAT}, publisher = {Ahmet GÜVEN}, year = {2016}, volume = {4}, pages = {58 - 66}, doi = {}, title = {THE ROLE OF RURAL TOURISM IN LOCAL DEVELOPMENT AND LOCAL GOVERNMENT}, key = {cite}, author = {Güven, Ahmet and Dülger, Battal} }
APA Güven, A , Dülger, B . (2016). THE ROLE OF RURAL TOURISM IN LOCAL DEVELOPMENT AND LOCAL GOVERNMENT . Journal of International Management Educational and Economics Perspectives , 4 (2) , 58-66 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jimeep/issue/32148/370762
MLA Güven, A , Dülger, B . "THE ROLE OF RURAL TOURISM IN LOCAL DEVELOPMENT AND LOCAL GOVERNMENT" . Journal of International Management Educational and Economics Perspectives 4 (2016 ): 58-66 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jimeep/issue/32148/370762>
Chicago Güven, A , Dülger, B . "THE ROLE OF RURAL TOURISM IN LOCAL DEVELOPMENT AND LOCAL GOVERNMENT". Journal of International Management Educational and Economics Perspectives 4 (2016 ): 58-66
RIS TY - JOUR T1 - THE ROLE OF RURAL TOURISM IN LOCAL DEVELOPMENT AND LOCAL GOVERNMENT AU - Ahmet Güven , Battal Dülger Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Journal of International Management Educational and Economics Perspectives JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 66 VL - 4 IS - 2 SN - -2602-330X M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Uluslararası Yönetim Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi THE ROLE OF RURAL TOURISM IN LOCAL DEVELOPMENT AND LOCAL GOVERNMENT %A Ahmet Güven , Battal Dülger %T THE ROLE OF RURAL TOURISM IN LOCAL DEVELOPMENT AND LOCAL GOVERNMENT %D 2016 %J Journal of International Management Educational and Economics Perspectives %P -2602-330X %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Güven, Ahmet , Dülger, Battal . "THE ROLE OF RURAL TOURISM IN LOCAL DEVELOPMENT AND LOCAL GOVERNMENT". Journal of International Management Educational and Economics Perspectives 4 / 2 (December 2016): 58-66 .
AMA Güven A , Dülger B . THE ROLE OF RURAL TOURISM IN LOCAL DEVELOPMENT AND LOCAL GOVERNMENT. Journal of International Management Educational and Economics Perspectives. 2016; 4(2): 58-66.
Vancouver Güven A , Dülger B . THE ROLE OF RURAL TOURISM IN LOCAL DEVELOPMENT AND LOCAL GOVERNMENT. Journal of International Management Educational and Economics Perspectives. 2016; 4(2): 58-66.