Research Article
BibTex RIS Cite

PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÇOCUK MİLİTANLARINA YÖNELİK BİR ANALİZ

Year 2021, Volume: 1 Issue: 1, 64 - 82, 30.06.2021

Abstract

Çocukların silahlı çatışmalarda kullanılmasının tarihi oldukça eskidir. Güncel bir olgu olarak değerlendirilmesine rağmen zaman içinde pek çok düzenli veya düzensiz aktör çocukları savaşlarda veya çatışmalarda kullanmıştır. Bu noktada günümüzde uluslararası hukuk çocukları koruyacak tedbirler almaya çalışsa da yeterli ilerleme kaydedilememiştir. Bu bilgiler doğrultusunda çalışmada çocukların PKK terör örgütüne katılmasının sebepleri incelenerek literatüre kapsamlı bir bakış sunulmaktadır. Araştırma sorusu 18 yaşından küçük çocukların PKK terör örgütüne katılmasının sosyo-kültürel, ekonomik ve psikolojik faktörleri nelerdir? olarak belirlenmiştir. Bu makalenin temel hipotezinde ise 18 yaşından küçük çocukların PKK terör örgütüne katılımlarında sosyo-kültürel, ekonomik ve psikolojik faktörlerin rol oynadığı öne sürülmektedir. Çalışmada ana hatlarıyla literatür incelendikten sonra çocukların silahlı çatışmalarda kullanılmasının tarihsel gelişiminden ve çocuk militanlığın sebeplerinden bahsedilmiştir. Ardından PKK terör örgütünün çocukları kullanma konsepti, tarihsel ve istatistiki veriler bağlamında değerlendirilmeye çalışılmış ve literatür taramasında ön plana çıkan sosyo-kültürel, ekonomik ve psikolojik faktörler başlıkları altında incelenmiştir. Ayrıca bu kısımda çalışmanın veri toplama aracı olarak da belirlenen yarı yapılandırılmış mülakat, Diyarbakır’da evlat nöbetine devam eden 11 aileye uygulanmış ve elde edilen veriler sunulmuştur. Sonuç kısmında da hem literatür taraması hem de yarı yapılandırılmış mülakat kapsamında ulaşılan bulgular yorumlanmıştır.

References

 • Achvarina, V., Reich, S. F. (2006). No Place To Hide: Refugees, Displaced Persons, and the Recruitment of Child Soldiers. International Security, 31(1). 127-164. Akyüz, E. (2020). Türkiye’de Çevresel Terör: PKK Terör Örgütü Örneği. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(4), 197-207.
 • Aljazeera Resmi İnternet Sitesi, (2013). http://www.aljazeera.com.tr/dosya/pkk-nasil-kuruldu-ve-guclendi
 • Arslan, F. (2014). Oyundan Militanlığa: PKK’nın Çocuk Askerleri. Öteki Adam Yayınları.
 • Ata, Z. (2018). Suça Sürüklenmiş Çocuklarda Aile Faktörünün Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Aydın, G. (2012). PKK’nın Çocukları. Hürriyet. https://www.hurriyet.com.tr/gundem/pkk-nin-cocuklari-19951667 Erişim tarihi; 29 Haziran 2020.
 • BBC News. https://www.bbc.com/news/magazine-29934965#:~:text=As%20many%20as%20250%2C000%20boys,up%20a%20weapon%20to%20fight
 • Begley, T. B. C. (2012). The Extraterrıtorial Obligation to Prevent The Use of Child Soldiers. American University International Law Review. 27(3). 613-640.
 • Brocklehurst, H. (2016). Who’s Afraid of Children? Children, Conflict and International Relations (Ethics and Global Politics). England: Ashgate Publishing. Cape Town Prensipleri. (1997).
 • Unicef. https://www.unicef.org/emerg/files/Cape_Town_ Principles(1).pdf
 • Çakı, C. (2018). ‘Nazizm İdeolojisi Altında Hitler Gençliği: Nazi Almanyası Propaganda Afişleri Üzerine İnceleme’. Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi. 1(1). 9-21.
 • Çocuk Askerlerin Kullanımını Durdurma Koalisyonu, (2008). Child Soldiers Global Report 2008, London.
 • Eigen, L. D. (2009). Child Soldiers Are Unfortunately Nothing New. https://scriptamus.wordpress.com/2009/11/02/child-soldiers-are-unfortunately-nothing-new/.
 • Gabriella, D. (2013). The Problem of Child Soldiers. AARMS, 12(1). 1-8.
 • Goodwin-Gill, G.S. ve Cohn, I. (1994). Child Soldiers: The Role of Children in Armed Conflict. Oxford University Press.
 • İçişleri Bakanlığı. (2017). ‘PKK/KCK Terör Örgütünün Çocukları ve Kadınları İstismarı’. https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/IcSite/strateji/deneme/YAYINLAR/%C4%B0%C3%87ER%C4%B0K/PKK_COCUK_almanca.pdf Erişim Tarihi: 25 Haziran 2020.
 • İmset, İ. (1993). PKK: Ayrılıkçı Şiddetin 20 Yılı (1973-1992). Turkish Daily News Yayınları.
 • Kakhuta-Banda, F. B. (2014). The Use of Child Soldiers in African Armed Conflicts: A Comparative Study of Angola and Mozambique. (Yüksek Lisans Tezi). Güney Afrika: Witwatersrand Üniversitesi.
 • Karlıdağ, B. (2020). Bireyler Terör Örgütlerine Neden Katılır? https://www.stratejikortak.com/2020/09/bireyler-teror-orgutlerine-neden-katilir.html
 • Kekevi, S., Kılıçoğlu, G. (2016). Uluslararası Hukuk Açısından Çocuk Askerler ve PKK’nın Çocuk Askerleri/Militanları. Ankara Barosu Dergisi, 3, 483-510.
 • Lıeshi, A. (2018). How Can the International Community Best Respond to the Problem of Child Soldiers?. ILIRIA International Review. 8(1). 290-298.
 • Machel, G. (1996). Promotıon And Protectıon Of The Rıghts Of Chıldren: Impact Of Armed Conflict On Children. United Nations.
 • Mcleod, S. (2019). Social Identity Theory. https://www.simplypsychology.org/social-identity-theory.html
 • Miller, J. (2017). Heartbreaking Photographs of Child Soldiers from WW1 and WW2.
 • Ördek, H. (2014). PKK Terör Örgütünün Çocukları Kullanma Usul ve Yöntemlerinin Analizi. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Kara Harp Okulu Güvenlik Bilimleri Enstitüsü.
 • Paris Prensipleri. (2007). Unicef. https://www.unicef.org/mali/media/1561/file/ParisPrinciples .pdf
 • Perrin, E. A. (2005). Child Soldiers: Legal and Military Challenges in Confronting a Global Phenomenon. Mcgıll Law Journal. 687-694.
 • Plante, J. (2015). The Children of War. Topıcal Research Dıgest: Human Rıghts and Contemporary Slavery. 22-34.
 • Polat, O. ve Güldoğan, E. (2010). Çocuk Askerler: Psikolojik, Sosyal ve Fiziksel Sorunlar. Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi. 1(1). 105-124.
 • Popovski, V., Arts, K. (2006). International Criminal Accountability and Children’s Rights, 4. United Nations University Press.
 • Rosen, D. M. (2005). Armies of The Young: Child Soldiers in War and Terrorism. Rutgers University Press.
 • Samar, K. (2016). DAEŞ’in Çocukları: Örgütün yeni bir cihatçı jenerasyonu yolda. https://tr.euronews.com/2016/03/10/daes-in-cocuklari-orgutun-yeni-bir-cihatci-jenerasyonu-yolda
 • Sarı, B. ve Tınas, M. (2018). A Terrorism Threat Against Humanity And Democracy: The PKK Case. Polis Akademisi Yayınları. 58(17). 5-42.
 • Schofield. B. (2010). Boy soldiers: Using Children in Warfare İs Not A Modern Phenomenon. https://www.independent.co.uk/news/world/boy-soldiers-using-children-in-warfare-is-not-a-modern-phenomenon-2161593.html Erişim Tarihi: 24 Ekim 2020.
 • Singer, P. W. (2005). The New Children Of Terror. In James J. F. Forest (Eds.), The Making Of A Terrorist: Recruitment, Training And Root Causes (pp.105-119). London.
 • Singer, P. W. (2006). Young Soldiers Used İn Conflicts Around The World. The Brookings Institution.
 • Söylemez, H. (2012). Oyundan ölüme PKK’nın Çocuk Militanları. Aksiyon. https://www.haber7.com/guncel/haber/890198-oyundan-olume-pkknin-cocuk-militanlari
 • Stern, J. (2003). Terror in The Name of God. Harper Collins Publisher.
 • T.C. Resmî Gazete web sitesi (1961). Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu. 9 Ocak 1961. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.211.pdf
 • T.C. Resmî Gazete web sitesi. (2005). Çocuk Koruma Kanunu. 3 Temmuz 2005. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/07/20050715-1.htm
 • Tattersfield, L. (2012). The Children's Crusade. Sonoma State University.
 • TBMM Web Sitesi (2013). Terör ve Şiddet Olayları Kapsamında Yaşam Hakkı İhlallerinin İncelenmesine Yönelik Kurulan Alt Komisyon Raporu (Taslak), Ocak 2013. https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/docs/2013/raporlar/31012013.pdf
 • Teğin, N. (2019). PKK Terör Örgütünden Ayrılanlar Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma. (Doktora Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Tiefenbrun, S. (2007). Child Soldiers, Slavery, and the Trafficking of Children. TJSL Legal Studies Research Paper No. 1020341. 1-82.
 • Töreli, T. (2002). PKK Terör Örgütü (Tarihsel ve Siyasal Gelişim Süreci Bakımından İncelenmesi 1978-1998). (Doktora Tezi). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Türk Dil Kurumu Sözlükleri Web Sitesi (2019). Çocuk. https://sozluk.gov.tr/
 • Udombana, J. (2006). War is Not Child's Play! International Law and the Prohibition of Children's Involvement in Armed Conflicts. Temple International & Comparative Law Journal. 20(1). 57-109.
 • Varfolomeea, A. (2019). https://www.thedefensepost.com/2019/02/11/child-soldiers-global-increase/
 • Vautravers, A. J. (2009). Why Chıld Soldiers Are Such A Complex Issue. Refugee Survey Quarterly. 27(4). 96-107.
 • Yalçın, E. (2012). PKK Bu Çocukları Nasıl Kandırıyor? https://21yyte.org/tr/merkezler/islevsel-arastirma-merkezleri/terorizm-ve-terorizmle-mucadele/pkk-bu-cocuklari-nasil-kandiriyor
Year 2021, Volume: 1 Issue: 1, 64 - 82, 30.06.2021

Abstract

References

 • Achvarina, V., Reich, S. F. (2006). No Place To Hide: Refugees, Displaced Persons, and the Recruitment of Child Soldiers. International Security, 31(1). 127-164. Akyüz, E. (2020). Türkiye’de Çevresel Terör: PKK Terör Örgütü Örneği. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(4), 197-207.
 • Aljazeera Resmi İnternet Sitesi, (2013). http://www.aljazeera.com.tr/dosya/pkk-nasil-kuruldu-ve-guclendi
 • Arslan, F. (2014). Oyundan Militanlığa: PKK’nın Çocuk Askerleri. Öteki Adam Yayınları.
 • Ata, Z. (2018). Suça Sürüklenmiş Çocuklarda Aile Faktörünün Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Aydın, G. (2012). PKK’nın Çocukları. Hürriyet. https://www.hurriyet.com.tr/gundem/pkk-nin-cocuklari-19951667 Erişim tarihi; 29 Haziran 2020.
 • BBC News. https://www.bbc.com/news/magazine-29934965#:~:text=As%20many%20as%20250%2C000%20boys,up%20a%20weapon%20to%20fight
 • Begley, T. B. C. (2012). The Extraterrıtorial Obligation to Prevent The Use of Child Soldiers. American University International Law Review. 27(3). 613-640.
 • Brocklehurst, H. (2016). Who’s Afraid of Children? Children, Conflict and International Relations (Ethics and Global Politics). England: Ashgate Publishing. Cape Town Prensipleri. (1997).
 • Unicef. https://www.unicef.org/emerg/files/Cape_Town_ Principles(1).pdf
 • Çakı, C. (2018). ‘Nazizm İdeolojisi Altında Hitler Gençliği: Nazi Almanyası Propaganda Afişleri Üzerine İnceleme’. Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi. 1(1). 9-21.
 • Çocuk Askerlerin Kullanımını Durdurma Koalisyonu, (2008). Child Soldiers Global Report 2008, London.
 • Eigen, L. D. (2009). Child Soldiers Are Unfortunately Nothing New. https://scriptamus.wordpress.com/2009/11/02/child-soldiers-are-unfortunately-nothing-new/.
 • Gabriella, D. (2013). The Problem of Child Soldiers. AARMS, 12(1). 1-8.
 • Goodwin-Gill, G.S. ve Cohn, I. (1994). Child Soldiers: The Role of Children in Armed Conflict. Oxford University Press.
 • İçişleri Bakanlığı. (2017). ‘PKK/KCK Terör Örgütünün Çocukları ve Kadınları İstismarı’. https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/IcSite/strateji/deneme/YAYINLAR/%C4%B0%C3%87ER%C4%B0K/PKK_COCUK_almanca.pdf Erişim Tarihi: 25 Haziran 2020.
 • İmset, İ. (1993). PKK: Ayrılıkçı Şiddetin 20 Yılı (1973-1992). Turkish Daily News Yayınları.
 • Kakhuta-Banda, F. B. (2014). The Use of Child Soldiers in African Armed Conflicts: A Comparative Study of Angola and Mozambique. (Yüksek Lisans Tezi). Güney Afrika: Witwatersrand Üniversitesi.
 • Karlıdağ, B. (2020). Bireyler Terör Örgütlerine Neden Katılır? https://www.stratejikortak.com/2020/09/bireyler-teror-orgutlerine-neden-katilir.html
 • Kekevi, S., Kılıçoğlu, G. (2016). Uluslararası Hukuk Açısından Çocuk Askerler ve PKK’nın Çocuk Askerleri/Militanları. Ankara Barosu Dergisi, 3, 483-510.
 • Lıeshi, A. (2018). How Can the International Community Best Respond to the Problem of Child Soldiers?. ILIRIA International Review. 8(1). 290-298.
 • Machel, G. (1996). Promotıon And Protectıon Of The Rıghts Of Chıldren: Impact Of Armed Conflict On Children. United Nations.
 • Mcleod, S. (2019). Social Identity Theory. https://www.simplypsychology.org/social-identity-theory.html
 • Miller, J. (2017). Heartbreaking Photographs of Child Soldiers from WW1 and WW2.
 • Ördek, H. (2014). PKK Terör Örgütünün Çocukları Kullanma Usul ve Yöntemlerinin Analizi. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Kara Harp Okulu Güvenlik Bilimleri Enstitüsü.
 • Paris Prensipleri. (2007). Unicef. https://www.unicef.org/mali/media/1561/file/ParisPrinciples .pdf
 • Perrin, E. A. (2005). Child Soldiers: Legal and Military Challenges in Confronting a Global Phenomenon. Mcgıll Law Journal. 687-694.
 • Plante, J. (2015). The Children of War. Topıcal Research Dıgest: Human Rıghts and Contemporary Slavery. 22-34.
 • Polat, O. ve Güldoğan, E. (2010). Çocuk Askerler: Psikolojik, Sosyal ve Fiziksel Sorunlar. Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi. 1(1). 105-124.
 • Popovski, V., Arts, K. (2006). International Criminal Accountability and Children’s Rights, 4. United Nations University Press.
 • Rosen, D. M. (2005). Armies of The Young: Child Soldiers in War and Terrorism. Rutgers University Press.
 • Samar, K. (2016). DAEŞ’in Çocukları: Örgütün yeni bir cihatçı jenerasyonu yolda. https://tr.euronews.com/2016/03/10/daes-in-cocuklari-orgutun-yeni-bir-cihatci-jenerasyonu-yolda
 • Sarı, B. ve Tınas, M. (2018). A Terrorism Threat Against Humanity And Democracy: The PKK Case. Polis Akademisi Yayınları. 58(17). 5-42.
 • Schofield. B. (2010). Boy soldiers: Using Children in Warfare İs Not A Modern Phenomenon. https://www.independent.co.uk/news/world/boy-soldiers-using-children-in-warfare-is-not-a-modern-phenomenon-2161593.html Erişim Tarihi: 24 Ekim 2020.
 • Singer, P. W. (2005). The New Children Of Terror. In James J. F. Forest (Eds.), The Making Of A Terrorist: Recruitment, Training And Root Causes (pp.105-119). London.
 • Singer, P. W. (2006). Young Soldiers Used İn Conflicts Around The World. The Brookings Institution.
 • Söylemez, H. (2012). Oyundan ölüme PKK’nın Çocuk Militanları. Aksiyon. https://www.haber7.com/guncel/haber/890198-oyundan-olume-pkknin-cocuk-militanlari
 • Stern, J. (2003). Terror in The Name of God. Harper Collins Publisher.
 • T.C. Resmî Gazete web sitesi (1961). Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu. 9 Ocak 1961. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.211.pdf
 • T.C. Resmî Gazete web sitesi. (2005). Çocuk Koruma Kanunu. 3 Temmuz 2005. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/07/20050715-1.htm
 • Tattersfield, L. (2012). The Children's Crusade. Sonoma State University.
 • TBMM Web Sitesi (2013). Terör ve Şiddet Olayları Kapsamında Yaşam Hakkı İhlallerinin İncelenmesine Yönelik Kurulan Alt Komisyon Raporu (Taslak), Ocak 2013. https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/docs/2013/raporlar/31012013.pdf
 • Teğin, N. (2019). PKK Terör Örgütünden Ayrılanlar Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma. (Doktora Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Tiefenbrun, S. (2007). Child Soldiers, Slavery, and the Trafficking of Children. TJSL Legal Studies Research Paper No. 1020341. 1-82.
 • Töreli, T. (2002). PKK Terör Örgütü (Tarihsel ve Siyasal Gelişim Süreci Bakımından İncelenmesi 1978-1998). (Doktora Tezi). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Türk Dil Kurumu Sözlükleri Web Sitesi (2019). Çocuk. https://sozluk.gov.tr/
 • Udombana, J. (2006). War is Not Child's Play! International Law and the Prohibition of Children's Involvement in Armed Conflicts. Temple International & Comparative Law Journal. 20(1). 57-109.
 • Varfolomeea, A. (2019). https://www.thedefensepost.com/2019/02/11/child-soldiers-global-increase/
 • Vautravers, A. J. (2009). Why Chıld Soldiers Are Such A Complex Issue. Refugee Survey Quarterly. 27(4). 96-107.
 • Yalçın, E. (2012). PKK Bu Çocukları Nasıl Kandırıyor? https://21yyte.org/tr/merkezler/islevsel-arastirma-merkezleri/terorizm-ve-terorizmle-mucadele/pkk-bu-cocuklari-nasil-kandiriyor
There are 49 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects International Relations
Journal Section Research Articles
Authors

Pınar Begüm Kızılgül This is me 0000-0003-0756-9454

Publication Date June 30, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA Kızılgül, P. B. (2021). PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÇOCUK MİLİTANLARINA YÖNELİK BİR ANALİZ. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Dergisi, 1(1), 64-82.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929