Year 2019, Volume 6 , Issue 2, Pages 119 - 132 2019-04-30

EFFECT OF SOCIAL ENVIRONMENT AND PERSONALITY TRAITS ON ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES OF STUDENTS: AN APPLICATION IN FOUNDATION UNIVERSITY
EFFECT OF SOCIAL ENVIRONMENT AND PERSONALITY TRAITS ON ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES OF STUDENTS: AN APPLICATION IN FOUNDATION UNIVERSITY

Hamide SELÇUK [1] , Emel BURAK [2]


The aim of this study, which is an exploratory research, is to determine the effects of social environment and personality traits of university students on entrepreneurship tendencies. The universe of the research is comprised of all university students. The sample of the study consists of students enrolled at a foundation university. A questionnaire including the questions about the social environment and personality traits of university students and their entrepreneurship tendencies are applied.  The data, collected by 130 questionnaires with complete and sufficient content, were analyzed and interpreted. As a result of the analysis, it has been seen that there is a positive relationship between risk taking propensity, the need for achievement, innovativeness and the entrepreneurship tendency.

The aim of this study, which is an exploratory research, is to determine the effects of social environment and personality traits of university students on entrepreneurship tendencies. The universe of the research is comprised of all university students. The sample of the study consists of students enrolled at a foundation university. A questionnaire including the questions about the social environment and personality traits of university students and their entrepreneurship tendencies are applied.  The data, collected by 130 questionnaires with complete and sufficient content, were analyzed and interpreted. As a result of the analysis, it has been seen that there is a positive relationship between risk taking propensity, the need for achievement, innovativeness and the entrepreneurship tendency.
 • ARTAR, A., (2002), Esnaf ve Sanatkârlarımızın 21. Yüzyıl Açısından Geleceği, Trabzon: Esnaf ve Sanatkârlar Birliği Araştırma Raporları.
 • AVSAR, M., (2007), Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Araştırılması, Çukurova Üniversitesinde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi.
 • BALABAN, Ö.; ÖZDEMİR, Y.,(2008), Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Sakarya Üniversitesi İİBF Örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 3(2), 133–147.
 • BASAR, M., (2001)., Girişimcilik ve Girişimcinin Yol Haritası, Eskişehir: Eskişehir Ticaret Odası Matbaası.
 • BİRÇEK, A., (2008), Girişimci Kişilik Özelliklerinin Liderlik Bağlamında İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
 • BOZKURT, Ö., (2005), Girişimci Kişilik Özellikleri ve Sakarya Üniversitesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi.
 • BOZKURT, Ö., (2007), Girişimcilik Eğiliminde Kişilik Özelliklerinin Önemi, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(2), 93–111.
 • BOZKURT, Ö.; ERDURUR, K., (2013), Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimindeki Etkisi: Potansiyel Girişimciler Üzerinde Bir Araştırma, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 8 (2), 57-78.
 • CAN, H.; TUNCER, D.; AYHAN, Y., (2003), Genel İşletmecilik Bilgileri, Ankara: Siyasal Kitabevi, 14. Baskı.
 • CODURAS, A-U; DAVID-ROJAS; ÁLVARO-MARTÍNEZ; S., (2008), The Relationship Between University Support to Entrepreneurship with Entrepreneurial Activity in Spain: A Gem Data Based Analysis, International Advanced Economic Research, 14, 395–406.
 • CÜCELOĞLU, D., (2000), Yeniden İnsan İnsana, İstanbul: Remzi Kitabevi, 14. Baskı.
 • CÜCELOĞLU, D., (2010), İnsan ve Davranışı (Psikolojinin Temel Kavramları), İstanbul: Remzi Kitabevi, 15. Basım.
 • DAVIDSSON, M., (2010), Risk Management in A Pure Unit Root, The Journal Of Risk Finance. 11 (2), 224-234.
 • DEMİR, E., (2002), Kişilik Özelliklerinin Girişimciliğe Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü.
 • DURAK, İ., (2011), Girişimciliği Etkileyen Çevresel Faktörlerle İlgili Girişimcilerin Tutumları: Bir Alan Araştırması, Yönetim Bilimleri Dergisi. 9 (2), 193-213.
 • ERDEM, F., (2001)., Girişimcilerde Risk Alma Eğilimi ve Belirsizliğe Tolerans İlişkisine Kültürel Yaklaşım, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi. 1 (2), 43-61.
 • ERDOGAN, İ., (1997), İşletmelerde Davranış, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları.
 • ERGUN Y., (2002), Kişisel Gelişim Sosyolojisi, İstanbul: Hayat Yayıncılık.
 • GİRGİNER, N.; UÇKUN N., (2004), İşletmecilik Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açıları: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama, III. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 25-26 Kasım. Eskişehir. 783-795.
 • GÜROL, M. A., (2006), Küresel Arena’da Girişimci ve Girişimcilik, Ankara: Gazi Kitapevi, 1. Baskı.
 • KARABULUT, T., (2009), Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini ve Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi. 26 (1), 331-356.
 • KILCIGİL, E., (1998), Elit Sporcuların Sosyal Çevreyle İlişkisi Ve Sosyal Çevrenin Spora Yönelmeye Etkisi, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi.
 • KINAY, H.F., (2006), Girişimcilik, Kalkınma ve Rekabet İlişkisi; Kütahya’ da KOBİ’ lerin Girişimcilik Profili, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi.
 • KOH, C. H., (1996), Testing Hypotheses Of Entrepreneurial Characteristics A Study Of Hong Kong MBA Students, Journal of Managerial Psychology. 11 (3), 12-25.
 • KUVAN, H., (2008), Örgün Ve Yaygın Eğitimin Girişimciler Üzerindeki Etkileri Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi.
 • LEE, S. M.; SUZANNE J. P., (2000), Culture, Entrepreneurial Orientation, and Global Competitiveness, Journal of World Business. 35 (4), 401-416.
 • ÖZMEN KAYMAK, S., (2004), Aile İçinde Öfke ve Saldırganlığın Yansımaları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 37 (2), 27-39.
 • ÖZTÜRK, İ., (2008), Girişimcilik Raporu, İGİAD Yayınları, 8. Baskı, İstanbul.
 • PETRAKIS, P.E., (2005), Risk Perception, Risk Propensity and Entrepreneurial Behaviour: The Greek Case, Journal of American Academy of Business. 7 (1), 234-235.
 • RAHMAN, M. M.; LIAN, F. K., 2011, The Development Of Migrant Entrepreneurship İn Japan: Case Of Bangladeshis, Int. Migration & Integration. 12, 253–274.
 • ROGOFF, G. E.; MYUNG –SOO Lee; DONG-CHURL Suh. (2004), Who Done It? Attrıbutıons By Entrepreneurs And Experts of The Factors That Cause and Impede Small Busıness Success. Journal of Small Busıness Management, 42 (4), 364-376.
 • SCHUMPETER, J. A., (2000), Entrepreneurship As Innovation. R. Swedberg (Ed.). Entrepreneurship: The Social Science View, Oxford: Oxford University Pres. 1st. Edition.
 • STEİN KRİSTİANSEN-Nurul Indarti., (2004), Entrepreneurial Intention Among Indonesian and Norwegian Students, Journal of Enterprising Culture. 12(1), 55.
 • ŞAHİN E., (2006), Kadın Girişimcilik ve Konya İlinde Kadın Girişimcilik Profili Üzerine Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi.
 • TANOĞLU, S., (2008), Kişilik Özelliklerinin Girişimci Olma Niyeti Üzerine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi.
 • TEKİN, M., (2004), Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Ankara: Detay Yayıncılık. 4. Baskı.
 • TOP, S., (2006), Girişimcilik Keşif Süresi, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, 1. Baskı.
 • TULUNAY, L., (2010), Girişimciliği Etkileyen Faktörler ve Girişimci Profili: İstanbul-Kayseri-Van Örnekleri, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi.
 • ZEL, U., (2006), Kişilik ve Liderlik, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı.
 • ZHAO, J.; CHEN, L., (2008), Individualism, Collectivism, Selected Personality Traits, And To Us Occupations. Journal Of Vocational Behavior. 71 (1), 1–22.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4746-2045
Author: Hamide SELÇUK
Institution: KTO KARATAY UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7782-9149
Author: Emel BURAK
Institution: KIRKLARELI UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2019

APA SELÇUK, H , BURAK, E . (2019). EFFECT OF SOCIAL ENVIRONMENT AND PERSONALITY TRAITS ON ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES OF STUDENTS: AN APPLICATION IN FOUNDATION UNIVERSITY. Journal of Life Economics , 6 (2) , 119-132 . DOI: 10.15637/jlecon.6.008