Research Article
BibTex RIS Cite

Pediatri Hemşirelerinin Hemşirelik Bakımında Etik Tutumu ve Etkileyen Faktörler

Year 2023, Volume: 26 Issue: 4, 231 - 237, 29.12.2023
https://doi.org/10.5152/JANHS.2023.23326

Abstract

Amaç: Bu araştırma pediatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin bakımdaki etik tutumları ve bu tutumları etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler: Bu araştırma, kesitsel türde tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırmaya Türkiye’nin genelinde özel ve kamu kuruluşlarında çalışan Çocuk Hemşireleri Derneği’ne üye olan 230 pediatri hemşiresi katılmıştır. Veriler, “Tanıtıcı Özellikler Formu”, “Etik Kavramı Üzerine Bilgi/Uygulama Gereksinimi ve Benimsenen Etik İlkeleri Belirleme Formu” ve “Hemşirelik Bakımında Etik Tutum Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. İstatistiksel analizde Kolmogorov Smirnov, Mann Whitney U ve Kruskall Wallis testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin, %57,8’i 20–30 yaş arasında olup %51,7’si evli, %55,7’si lisans mezunudur. Hemşirelerin %85,7’si etik ile ilgili eğitim almıştır. Pediatrik hastalarla çalışırken
etik problem ile karşılaştığını %85,2’si ve hemşire ve hasta yakını arasında etik problemlerin olduğunu %81,1’i belirtmiştir. Araştırmaya katılan pediatri hemşirelerinin hemşirelik bakımında etik tutum ölçeği puan ortalaması 158,19 ± 12,62 olarak belirlenmiştir. Hemşirelerin mesleki çalışma yılı ve çalıştığı birimdeki çalışma süresiyle ölçekten aldıkları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (P < ,05). Yaş, medeni durum, eğitim durumu, çalışılan birim, etik eğitimi alma durumu, etik problemle karşılaşma durumu ile ölçek toplam puanları arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır.

Sonuç: Bu araştırmada, hemşirelerin hemşirelik bakımında olumlu etik tutuma sahip oldukları belirlendi. Hemşirelerin çalışma yılının ve birimdeki çalışma yılının hemşirelik bakımdaki etik tutumlarını etkilediği, çalışılan birim, yaş ve etik eğitim alma durumunun etkili olmadığı bulunmuştur. Hemşirelerin pediatrik hastalarla çalışırken etik problemlerle sıklıkla karşılaştığı ve etik
konusunda danışmanlık alma ihtiyacı duydukları görülmüştür.

References

 • 1. Etik KI. Basım, 6.Basım. Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları; 2014.
 • 2. Küçükkelepçe GE, Dinç L, Elçin M. Effects of using standardized patients on nursing students’ moral skills. Nurs Ethics. 2020;27(7):1587-1602. [CrossRef]
 • 3. Stievano A, Tschudin V. The ICN code of ethics for nurses: a time for revision. Int Nurs Rev. 2019;66(2):154-156. [CrossRef]
 • 4. International Council of Nurses. The Icn code of Ethıcs for nurses. Nurs Ethics. 2001;8(4):375-379. [CrossRef]
 • 5. HEMED. Hemşireler İçin Etik İlke ve Sorumluluklar. Available at: http://hemed.org.tr/dosyalar/pdf/Hemsirelik-Lisans-Egitimi-Calistayi-Raporu .pdf. Accessed February 14, 2021.
 • 6. Milliken A. Nurse ethical sensitivity: an integrative review. Nurs Ethics. 2018;25(3):278-303. [CrossRef]
 • 7. Poikkeus T, Suhonen R, Katajisto J, Leino-Kilpi H. organisational and individual support for nurses’ ethical competence: A cross-sectional survey. Nurs Ethics. 2018;25(3):376-392. [CrossRef]
 • 8. Tazegün A, Çelebioğlu A. Çocuk hemşirelerinin etik duyarlılık düzeyleri ve etkileyen faktörler. İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hast Dergisi. BUCH. 2016;6(2):97-102. [CrossRef]
 • 9. Aydın N. Çocuk yoğun bakımının etik yönleri ve pediatri hemşiresinin savunuculuk rolü. Turk Klin. 2018;4(1):19-24.
 • 10. Twycross A, Powls L. How do children’s nurses make clinical decisions? Two preliminary studies. J Clin Nurs. 2006;15(10):1324-1335. [CrossRef]
 • 11. Ancker JS, Sharko M, Hong M, Mitchell H, Wilcox L. Should parents see their teen’s medical record? Asking about the effect on adolescent-doctor communication changes attitudes. J Am Med Inform Assoc. 2018;25(12):1593-1599. [CrossRef]
 • 12. Choe K, Kim Y, Yang Y. Pediatric nurses’ ethical difficulties in the bedside care of children. Nurs Ethics. 2019;26(2):541-552. [CrossRef]
 • 13. Alahmad G, Al-Kamli H, Alzahrani H. Ethical challenges of pediatric cancer care: interviews with nurses in Saudi Arabia. Cancer Control. 2020;27(1):1073274820917210. [CrossRef]
 • 14. Beykmirza R, Nikfarid L, Atashzadeh-Shoorideh F, Nasiri M. Nursing adherence to ethical codes in pediatric oncology wards. Nurs Ethics. 2019;26(3):924-936. [CrossRef]
 • 15. Özçiftçi S, Korhan Akın E. Hemşirelik bakımında etik tutum ölçeği geliştirme. [Yüksek Lisans Tezi]. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi; 2020.
 • 16. Aliyu D, Taiwo Adeleke I, oluwafemi omoniyi S, Ayuba Samaila B, Yahaya Abubakar A, Adamu A. Knowledge, attitude and practice of nursing ethics and law among nurses at Federal Medical Centre, Bida. Am J Health Res. 2014;3:(1-1):32. [CrossRef]
 • 17. Aslan Ö, Vural H, Avcı PY. Ameliyathane hemşirelerinin etik sorunlara yönelik yaklaşımlarının belirlenmesi. Gülhane Tıp Derg. 2003;45(2): 147-152.
 • 18. Kirca N, Özgönül ML. Kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinde çalışan hemşirelerin hemşirelik bakımında etik tutumu ve etkileyen faktörler. Turk Biyoetik Derg. 2020;7(2):70-79.
 • 19. Yorulmaz DS. Hemşirelerin etik duyarlılığı ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. Turkiye Klinikleri J Med Ethics-Law History 2021;29(1):86-93. [CrossRef]
 • 20. Hoskins K, Grady C, Ulrich CM. Ethics education in nursing: Instruction for future generations of nurses. Online J Issues Nurs. 2018;23(1). [CrossRef]
 • 21. Lee C, Kim S, Choe K, Kim S. Effect of ethics seminar on moral sensitivity and ethical behavior of clinical nurses. Int J Environ Res Public Health 2020;18(1):241. [CrossRef]
 • 22. Sabela Hasibuan A, Purba JM, Simamora RH. The Effect of Nursing Ethical Traınıng on the Reınforcement of Nurses’ Role ın Ethıcal Decision Making at Prıvate Hospıtals ın Medan. Int J Nurs Health Serv (IJNHS). 2019;2(4):403. [CrossRef]
 • 23. Tarwade P. Intensive Care Unit nurses and ethical attitudes. Indian J Crit Care Med. 2022;26(3):259-260. [CrossRef]
 • 24. Palazoğlu CA, Koç Z. Ethical sensitivity, burnout, and job satisfaction in emergency nurses. Nurs Ethics. 2019;26(3):809-822. [CrossRef]
 • 25. Strandås M, Fredriksen STD. Ethical challenges in neonatal intensive care nursing. Nurs Ethics. 2015;22(8):901-912. [CrossRef]
 • 26. Kaya A, Boz İ. The development of the Professional Values Model in Nursing. Nurs Ethics. 2019;26(3):914-923. [CrossRef]
 • 27. Monroe HA. Nurses’ professional values: influences of experience and ethics education. J Clin Nurs. 2019;28(9-10):2009-2019. [CrossRef]
 • 28. Poreddi V, Narayanan A, Thankachan A, Joy B, Awungshi C, Reddy SSN. Professional and ethical values in Nursing practice: an Indian Perspective. Invest Educ Enferm. 2021;39(2). [CrossRef]
 • 29. Işık MT, Özdemir RC, Serinkaya D. Ethical attitudes of intensive care nurses during clinical practice and affecting factors. Indian J Crit Care Med. 2022;26(3):288-293. [CrossRef]
 • 30. Jafari H, Khatony A, Abdi A, Jafari F. Nursing and midwifery students’ attitudes towards principles of medical ethics in Kermanshah, Iran. BMC Med Ethics. 2019;20(1):1-6. [CrossRef]
 • 31. Turkmen AS, Savaser S. Pediatric nurses’ information and applications related to ethical codes. Iran J Pediatr. 2015;25(1):e321. [CrossRef]
 • 32. Altaker KW, Howie-Esquivel J, Cataldo JK. Relationships among palliative care, ethical climate, empowerment, and moral distress in ıntensive care unit nurses. Am J Crit Care. 2018;27(4):295-302.[CrossRef]
 • 33. Kahriman İ, Yeşilçiçek Çalık K. Ethical sensitivity of clinical nurses. Gümüşhane Univ Sağlık Bilimleri Derg. 2017;6(3):111-121.
 • 34. Ertuğ N, Aktaş D, Faydalı A, Yalçın o. Ethical sensitivity and related factors of nurses working in the hospital settings. Acta Bioeth. 2014;20(2):265-270. [CrossRef]
 • 35. Taşkıran N, Türk G. The relationship between the ethical attitudes and holistic competence levels of intensive care nurses: A cross-sectional study. PLOS ONE. 2023;18(7):e0287648. [CrossRef]

Ethical Attitude of Pediatric Nurses in Nursing Care and Influencing Factors

Year 2023, Volume: 26 Issue: 4, 231 - 237, 29.12.2023
https://doi.org/10.5152/JANHS.2023.23326

Abstract

Objective: This research was conducted to determine the ethical attitudes of nurses working in pediatric clinics and the factors affecting these attitudes.

Methods: This research is a cross-sectional descriptive study. The study included 230 pediatric nurses who are members of the Association of Pediatric Nurses and work in private and public institutions throughout Turkey. The data were collected using the “The Introductory Features Form”, “Form for Determining the Need for Knowledge/Application on the Concept of Ethics and
Adopted Ethical Principles”and the “Ethical Attitude Scale in Nursing Care.” For statistical analyses, Kolmogorov–Smirnov, Mann–Whitney U, and Kruskal–Wallis tests have been used.

Results: About 57.8% of the nurses participating in the study were between the ages of 20 and 30 (57.8%), 51.7% were married, and 55.7% were undergraduate graduates. About 85.7% of them
received training on ethics. A total of 85.2% of the respondents mentioned that they faced ethical issues while working with pediatric patients, while 81.1% indicated the presence of ethical problems between nurses and patient relatives. The mean score of the ethical attitude scale in nursing care of the pediatric nurses participating in the study was 158.19 ± 12.62. A statistically significant difference was found between the participants’ professional working years and working time in the unit they worked in and the average score they got from the scale (P < .05). No significant difference was found between age, marital status, educational status, unit of work, receiving ethics education, encountering ethical problems, and scale total scores.

Conclusion: In this study, it was determined that nurses have a positive ethical attitude in nursing care. The years of experience and the duration of working in the unit were found to influence the ethical attitudes of nurses, while the unit, age, and receiving ethical education were not found to be effective. Nurses were observed to frequently encounter ethical problems when working with pediatric patients and expressed a need for consultation on ethical matters

References

 • 1. Etik KI. Basım, 6.Basım. Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları; 2014.
 • 2. Küçükkelepçe GE, Dinç L, Elçin M. Effects of using standardized patients on nursing students’ moral skills. Nurs Ethics. 2020;27(7):1587-1602. [CrossRef]
 • 3. Stievano A, Tschudin V. The ICN code of ethics for nurses: a time for revision. Int Nurs Rev. 2019;66(2):154-156. [CrossRef]
 • 4. International Council of Nurses. The Icn code of Ethıcs for nurses. Nurs Ethics. 2001;8(4):375-379. [CrossRef]
 • 5. HEMED. Hemşireler İçin Etik İlke ve Sorumluluklar. Available at: http://hemed.org.tr/dosyalar/pdf/Hemsirelik-Lisans-Egitimi-Calistayi-Raporu .pdf. Accessed February 14, 2021.
 • 6. Milliken A. Nurse ethical sensitivity: an integrative review. Nurs Ethics. 2018;25(3):278-303. [CrossRef]
 • 7. Poikkeus T, Suhonen R, Katajisto J, Leino-Kilpi H. organisational and individual support for nurses’ ethical competence: A cross-sectional survey. Nurs Ethics. 2018;25(3):376-392. [CrossRef]
 • 8. Tazegün A, Çelebioğlu A. Çocuk hemşirelerinin etik duyarlılık düzeyleri ve etkileyen faktörler. İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hast Dergisi. BUCH. 2016;6(2):97-102. [CrossRef]
 • 9. Aydın N. Çocuk yoğun bakımının etik yönleri ve pediatri hemşiresinin savunuculuk rolü. Turk Klin. 2018;4(1):19-24.
 • 10. Twycross A, Powls L. How do children’s nurses make clinical decisions? Two preliminary studies. J Clin Nurs. 2006;15(10):1324-1335. [CrossRef]
 • 11. Ancker JS, Sharko M, Hong M, Mitchell H, Wilcox L. Should parents see their teen’s medical record? Asking about the effect on adolescent-doctor communication changes attitudes. J Am Med Inform Assoc. 2018;25(12):1593-1599. [CrossRef]
 • 12. Choe K, Kim Y, Yang Y. Pediatric nurses’ ethical difficulties in the bedside care of children. Nurs Ethics. 2019;26(2):541-552. [CrossRef]
 • 13. Alahmad G, Al-Kamli H, Alzahrani H. Ethical challenges of pediatric cancer care: interviews with nurses in Saudi Arabia. Cancer Control. 2020;27(1):1073274820917210. [CrossRef]
 • 14. Beykmirza R, Nikfarid L, Atashzadeh-Shoorideh F, Nasiri M. Nursing adherence to ethical codes in pediatric oncology wards. Nurs Ethics. 2019;26(3):924-936. [CrossRef]
 • 15. Özçiftçi S, Korhan Akın E. Hemşirelik bakımında etik tutum ölçeği geliştirme. [Yüksek Lisans Tezi]. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi; 2020.
 • 16. Aliyu D, Taiwo Adeleke I, oluwafemi omoniyi S, Ayuba Samaila B, Yahaya Abubakar A, Adamu A. Knowledge, attitude and practice of nursing ethics and law among nurses at Federal Medical Centre, Bida. Am J Health Res. 2014;3:(1-1):32. [CrossRef]
 • 17. Aslan Ö, Vural H, Avcı PY. Ameliyathane hemşirelerinin etik sorunlara yönelik yaklaşımlarının belirlenmesi. Gülhane Tıp Derg. 2003;45(2): 147-152.
 • 18. Kirca N, Özgönül ML. Kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinde çalışan hemşirelerin hemşirelik bakımında etik tutumu ve etkileyen faktörler. Turk Biyoetik Derg. 2020;7(2):70-79.
 • 19. Yorulmaz DS. Hemşirelerin etik duyarlılığı ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. Turkiye Klinikleri J Med Ethics-Law History 2021;29(1):86-93. [CrossRef]
 • 20. Hoskins K, Grady C, Ulrich CM. Ethics education in nursing: Instruction for future generations of nurses. Online J Issues Nurs. 2018;23(1). [CrossRef]
 • 21. Lee C, Kim S, Choe K, Kim S. Effect of ethics seminar on moral sensitivity and ethical behavior of clinical nurses. Int J Environ Res Public Health 2020;18(1):241. [CrossRef]
 • 22. Sabela Hasibuan A, Purba JM, Simamora RH. The Effect of Nursing Ethical Traınıng on the Reınforcement of Nurses’ Role ın Ethıcal Decision Making at Prıvate Hospıtals ın Medan. Int J Nurs Health Serv (IJNHS). 2019;2(4):403. [CrossRef]
 • 23. Tarwade P. Intensive Care Unit nurses and ethical attitudes. Indian J Crit Care Med. 2022;26(3):259-260. [CrossRef]
 • 24. Palazoğlu CA, Koç Z. Ethical sensitivity, burnout, and job satisfaction in emergency nurses. Nurs Ethics. 2019;26(3):809-822. [CrossRef]
 • 25. Strandås M, Fredriksen STD. Ethical challenges in neonatal intensive care nursing. Nurs Ethics. 2015;22(8):901-912. [CrossRef]
 • 26. Kaya A, Boz İ. The development of the Professional Values Model in Nursing. Nurs Ethics. 2019;26(3):914-923. [CrossRef]
 • 27. Monroe HA. Nurses’ professional values: influences of experience and ethics education. J Clin Nurs. 2019;28(9-10):2009-2019. [CrossRef]
 • 28. Poreddi V, Narayanan A, Thankachan A, Joy B, Awungshi C, Reddy SSN. Professional and ethical values in Nursing practice: an Indian Perspective. Invest Educ Enferm. 2021;39(2). [CrossRef]
 • 29. Işık MT, Özdemir RC, Serinkaya D. Ethical attitudes of intensive care nurses during clinical practice and affecting factors. Indian J Crit Care Med. 2022;26(3):288-293. [CrossRef]
 • 30. Jafari H, Khatony A, Abdi A, Jafari F. Nursing and midwifery students’ attitudes towards principles of medical ethics in Kermanshah, Iran. BMC Med Ethics. 2019;20(1):1-6. [CrossRef]
 • 31. Turkmen AS, Savaser S. Pediatric nurses’ information and applications related to ethical codes. Iran J Pediatr. 2015;25(1):e321. [CrossRef]
 • 32. Altaker KW, Howie-Esquivel J, Cataldo JK. Relationships among palliative care, ethical climate, empowerment, and moral distress in ıntensive care unit nurses. Am J Crit Care. 2018;27(4):295-302.[CrossRef]
 • 33. Kahriman İ, Yeşilçiçek Çalık K. Ethical sensitivity of clinical nurses. Gümüşhane Univ Sağlık Bilimleri Derg. 2017;6(3):111-121.
 • 34. Ertuğ N, Aktaş D, Faydalı A, Yalçın o. Ethical sensitivity and related factors of nurses working in the hospital settings. Acta Bioeth. 2014;20(2):265-270. [CrossRef]
 • 35. Taşkıran N, Türk G. The relationship between the ethical attitudes and holistic competence levels of intensive care nurses: A cross-sectional study. PLOS ONE. 2023;18(7):e0287648. [CrossRef]

Details

Primary Language Turkish
Subjects Pediatric Health and Illnesses Nursing, Nursing (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Esra SEZER This is me 0000-0002-5310-2575

Huriye KARADEDE 0000-0001-9067-6474

Birsen MUTLU 0000-0002-8708-984X

Seda DEĞİRMENCİ ÖZ 0000-0002-4790-9639

Early Pub Date December 30, 2023
Publication Date December 29, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 26 Issue: 4

Cite

AMA SEZER E, KARADEDE H, MUTLU B, DEĞİRMENCİ ÖZ S. Pediatri Hemşirelerinin Hemşirelik Bakımında Etik Tutumu ve Etkileyen Faktörler. Journal of Nursology. December 2023;26(4):231-237. doi:10.5152/JANHS.2023.23326