Research Article
BibTex RIS Cite

Cerrahi Hemşirelerin Aşılanma Durumlarının COVİD-19 ve Ölüm Korkusuna Etkisi

Year 2024, Volume: 27 Issue: 1, 1 - 10, 25.03.2024
https://doi.org/10.17049/jnursology.1457893

Abstract

Amaç : Bu araştırmanın amacı, cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin aşılanma durumlarının Covid-19 ve ölüm korkusuna etkisini incelemekti.

Yöntemler : Tanımlayıcı türdeki bu çalışma, Nisan 2021-Kasım 2021 tarihleri arasında Erzurum ilinde bir üniversite araştırma hastanesi ve bir bölge eğitim ve araştırma hastanesinin cerrahi kliniklerinde görev yapan 110 hemşire ile gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında “Sağlık Çalışanı Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Covid-19 Korkusu Ölçeği” ve “Tanatofobi Ölçeği” ile toplandı.

Bulgular : Aşı olan hemşirelerin Covid-19 Korkusu Ölçeği puan ortalamaları 17,90 ± 6,102, aşı olmayan hemşirelerin 17,24 ± 6,13 olarak bulundu. Aşı olan hemşirelerin Tanatofobi Ölçeği puan ortalamaları 16,88 ± 5,10, aşı olmayan hemşirelerin 16,84 ± 4,28 olduğu belirlendi. Hemşirelerin aşılanma durumları ile Covid-19 korkusu ve Tanatofobi ölçeklerinden aldıkları puan ortalamaları arasında istatistiksel anlamlılık oluşturacak bir fark olmadığı saptandı (P>0,05). Aşı olmayan hemşirelerin Tanatofobi Ölçeği ile Covid-19 Korkusu Ölçeği toplam puan ortalamaları arasında pozitif yönde ileri derecede anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi (P<0,001). Aşı olan hemşirelerin sadece çalışılan klinikteki eleman sayısı ile aşı olmayan hemşirelerin ise eğitim durumları ve çalışılan klinikteki eleman sayısı ile Tanatofobi Ölçeği puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu tespit edildi (P<0,05).

Sonuç: Cerrahi klinikte çalışan hemşirelerin aşılanma durumlarının Covid-19 ve ölüm korkusu üzerinde anlamlı farklılık oluşturmadığı ancak aşı olmayan hemşirelerin Covid-19 korkuları artıkça ölüm korkularının arttığı görüldü. Çalışılan klinikteki hemşire sayısının yetersiz veya kısmen yeterli olmasının da ölüm korkusunu artırdığı belirlendi.

References

 • 1. Velavan T, Meyer C. The COVID-19 epidemic. Tropical Medical International Health, 2020, 25, 278-280.
 • 2. Ciotti M, Ciccozzi M, Terrinoni A, Jiang W-C, Wang C-B, Bernardini S. The COVID-19 pandemic. Critical reviews in clinical laboratory sciences, 2020, 57: 365-388.
 • 3. Singhal T. A review of coronavirus disease-2019 (COVID-19). The İndian Journal of Pediatrics, 2020, 87: 281-286.
 • 4. Enli Tuncay F, Koyuncu E, Özel Ş. Pandemilerde sağlık çalışanlarının psikososyal sağlığını etkileyen koruyucu ve risk faktörlerine ilişkin bir derleme. Ankara Medical Journal, 2020, 20: 488-504
 • 5. Maben J, Bridges J. Covid‐19: Supporting nurses’ psychological and mental health. Journal of Clinical Nursing, 2020: Accepted Article.
 • 6. Huang ., Han M, Luo T, Ren A, Zhou X. Mental health survey of medical staff in a tertiary infectious disease hospital for COVID-19, 2020, 192-195.
 • 7. Özkan S., Ünlü HA. The Effect of Workload Caused by the Pandemic on Depression, Anxiety and Stress Levels in Surgical and Operating Room Nurses, 2021;2:134-143.
 • 8. Squitieri LMS, Chung KC. Survivingthe COVID-19 Pandemic. Plast Reconstr Surg. 2020; 146: 437-46.
 • 9. Stewart A. Hospitals forfeit major revenue stream by delaying electives urgeries -5 things to know. Becker’s ASC Review 2020; 1.800.417.2035.
 • 10. Yeşilyaprak T, Özsoy H, Demir Korkmaz F. Covid-19 Döneminde Cerrahi Hemşirelerinin Anksiyete, Psikolojik Dayanıklılık ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, Hemşirelik Bilimi Dergisi, 2023;6(1):18-25.
 • 11. Gümüş Demir, Z. Yaşlı Bireylerde Ölüm Kaygısı, 2020, İnternet Erişimi: https://iksadyayinevi.com/wp-content/uploads/2020/08/YA%C5%9ELI-B%C4%B0REYLERDE-%C3%96L%C3%9CM-KAYGISI-1.pdf 26 Ağustos 2022
 • 12. Çayır Yılmaz, M., Uysal, N. Klinisyen Hemşirelerde COVİD-19 Korkusu ve Mesleğe Bağlılık Düzeyinin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 2021, 4316-325 .
 • 13. Fritscher, L. What is Tanatophobia, 2021, İnternet Erişimi: https://www-verywellmind-com.translate.goog/thanatophobia-2671879?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=sc 23 Ağustos 2022.
 • 14. Legg, T. J. Everything About Tanatophobia, 2019, İnternet Erişimi: https://www-healthline-com.translate.goog/health/thanatophobia?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=sc 24 Ağustos 2022.
 • 15. Yiğit D, Açıkgöz A. Anxiety and Death Anxiety Levels of Nurses in the COVİD-19 Pandemic and Affecting Factors. Journal Education Res. Nursery, 2021, 18: 85-92.
 • 16. Ahorsu, D.K., Lin, C-Y., Imani, V., Saffari, M., Griffiths, M. D., Pakpour, A. H. The Fear of COVID-19 Scale: Development and initial validation. International Journal of Mental Health and Addiction, 2020.
 • 17. Artan T, Meydan S, Irmak H. S. TurkishVersion of theFear of COVİD-19Scale: Validity and Reliability Study. Arch Health Sci Res, 2021, 8:117-123.
 • 18. Çiftçioğlu ZY., Harmancı Seren A., Tanatofobi Ölçeği’nin Türkçe Formunun Hemşirelerde Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması, İstanbul Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2019.
 • 19. Dror A. A, Eisenbach N, Taiber S. Vaccinehesitancy: thenextchallenge in thefightagainst COVİD-19. Eur J Epidemiol. 2020, 35: 775-9.
 • 20. Hu B, Wang D, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J, Peng Z. Çin, Wuhan'da 2019 Yeni Koronavirüs Enfeksiyonlu Pnömonisi Olan 138 Hastanede Yatan Hastanın Klinik Özellikleri. JAMA NETWORK, 2021, 1061-69.
 • 21. Cheong C. Y. Attitudes towards the dying and death anxiety in acute care nurses - can a workshop make any difference? A mixed-methods evaluation. Palliat Support Care, 2020. 18: 164-169.
 • 22. Pehlivan S. Relationship Between Death Anxiety of Turkish Nurses and Their Attitudes Toward the Dying Patients. OMEGA - Journal of Death and Dying, 2020. 82: 128-140.
 • 23. Kavaklı M. The mediating role of self-compassion in the relationship between perceived COVID-19 threat and death anxiety, 2020. 24. Turhan E. H. Ölüm Sosyolojisi Ekseninde Ölüm Kaygısı ve Koronavirüs. HABITUS Toplumbilim Dergisi, 2021. 2: 85-101.
 • 25. Gedik Z, Hocaoğlu Uzunkaya A. COVID-19 ile Mücadelede Sağlık Çalışanlarına Yönelik Örgütsel ve Psikolojik Müdahale, TUBİTAK, Program Kodu: 1001 Proje No: 120K368, 2021, Ankara.
 • 26. Deveci F. Stres ve İş Doyumu, Sinop İlindeki Hastanelerde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Stres Sonrası, 2008.
 • 27. Akyüz M, Omaç M, Taşlıyan M, Murat E. Sağlık Hizmetlerinde Hasta ve Çalışan Memnuniyet Değerlendirilmesi: Malatya Devlet Hastanesinde Bir Alan Çalışması. Kırılmaz, H. (Ed.). II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı. Baydan Ofset, Ankara, 2010, 389-399.
 • 28. Simmons L. Dorthea Orem's Self Care Theory as Related To Nursing Practice in Hemodialysis, Nephrology Nursing Journal . Vol. 36 Issue 4: 419-421.
 • 29. Yılan Z. Cerrahi Girişim Geçirecek Hastalarda Covıd-19 Korku Düzeyinin Değerlendirilmesi, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2022.
 • 30. Işık E, Fadıloğlu Ç, Demir Y. Ölüme karşı tutum ölçeğinin türkçe çevirisinin hemşire populasyonunda geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi,. 2009, 2: 28-43. 123
 • 31. Wessel E. M, Rutledge D. N. Home care and hospice nurses attitudes toward death and caring for the dying, Journal of Hospice And Palliative Nursing, 2005, 7 212- 218.
 • 32. İnce F. Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerde Ölüm Kavramı ve Ölüm Kaygısının Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014.

The Effect of Vaccination Status of Surgical Nurses on COVID-19 and Fear of Death

Year 2024, Volume: 27 Issue: 1, 1 - 10, 25.03.2024
https://doi.org/10.17049/jnursology.1457893

Abstract

Objective: The aim of this study was to examine the effect of vaccination of nurses working in surgical clinics on Covid-19 and the fear of death.

Methods: This descriptive study was conducted with 110 nurses working in the surgical clinics of a university research hospital and a regional training and research hospital in Erzurum province between April 2021 and November 2021. In the collection of data, "Health Worker Identification Information Form", "Covid-19 Fear Scale" and "Tanatophobia Scale" were collected.

Results: The mean score of the Covid-19 Fear Scale of the vaccinated nurses was 17.90 ± 6.102 and the unvaccinated nurses were 17.24 ± 6.13. The mean scores of the vaccinated nurses on the Thanatophobia Scale were 16.88 ± 5.10 and the unvaccinated nurses were 16.84 ± 4.28. It was found that there was no statistically significant difference between the vaccination status of the nurses and the mean scores they received from the Covid-19 fear and Tanatophobia scales (P>0.05). It was determined that there was a significant positive relationship between the total score averages of the Tanatophobia Scale and the Covid-19 Fear Scale of unvaccinated nurses (P<0.001). It was found that the difference between the number of staff in the clinic of the vaccinated nurses and the educational status of the unvaccinated nurses and the number of staff in the clinic studied and the mean scores of the Thanatophobia Scale were statistically significant (P<0.05).

Conclusion: It was seen that the vaccination status of the nurses working in the surgical clinic did not make a significant difference on Covid-19 and the fear of death, but as the Covid-19 fears of unvaccinated nurses increased, the fear of death increased. It was determined that the insufficient or partially sufficient number of nurses in the clinic also increased the fear of death.

References

 • 1. Velavan T, Meyer C. The COVID-19 epidemic. Tropical Medical International Health, 2020, 25, 278-280.
 • 2. Ciotti M, Ciccozzi M, Terrinoni A, Jiang W-C, Wang C-B, Bernardini S. The COVID-19 pandemic. Critical reviews in clinical laboratory sciences, 2020, 57: 365-388.
 • 3. Singhal T. A review of coronavirus disease-2019 (COVID-19). The İndian Journal of Pediatrics, 2020, 87: 281-286.
 • 4. Enli Tuncay F, Koyuncu E, Özel Ş. Pandemilerde sağlık çalışanlarının psikososyal sağlığını etkileyen koruyucu ve risk faktörlerine ilişkin bir derleme. Ankara Medical Journal, 2020, 20: 488-504
 • 5. Maben J, Bridges J. Covid‐19: Supporting nurses’ psychological and mental health. Journal of Clinical Nursing, 2020: Accepted Article.
 • 6. Huang ., Han M, Luo T, Ren A, Zhou X. Mental health survey of medical staff in a tertiary infectious disease hospital for COVID-19, 2020, 192-195.
 • 7. Özkan S., Ünlü HA. The Effect of Workload Caused by the Pandemic on Depression, Anxiety and Stress Levels in Surgical and Operating Room Nurses, 2021;2:134-143.
 • 8. Squitieri LMS, Chung KC. Survivingthe COVID-19 Pandemic. Plast Reconstr Surg. 2020; 146: 437-46.
 • 9. Stewart A. Hospitals forfeit major revenue stream by delaying electives urgeries -5 things to know. Becker’s ASC Review 2020; 1.800.417.2035.
 • 10. Yeşilyaprak T, Özsoy H, Demir Korkmaz F. Covid-19 Döneminde Cerrahi Hemşirelerinin Anksiyete, Psikolojik Dayanıklılık ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, Hemşirelik Bilimi Dergisi, 2023;6(1):18-25.
 • 11. Gümüş Demir, Z. Yaşlı Bireylerde Ölüm Kaygısı, 2020, İnternet Erişimi: https://iksadyayinevi.com/wp-content/uploads/2020/08/YA%C5%9ELI-B%C4%B0REYLERDE-%C3%96L%C3%9CM-KAYGISI-1.pdf 26 Ağustos 2022
 • 12. Çayır Yılmaz, M., Uysal, N. Klinisyen Hemşirelerde COVİD-19 Korkusu ve Mesleğe Bağlılık Düzeyinin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 2021, 4316-325 .
 • 13. Fritscher, L. What is Tanatophobia, 2021, İnternet Erişimi: https://www-verywellmind-com.translate.goog/thanatophobia-2671879?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=sc 23 Ağustos 2022.
 • 14. Legg, T. J. Everything About Tanatophobia, 2019, İnternet Erişimi: https://www-healthline-com.translate.goog/health/thanatophobia?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=sc 24 Ağustos 2022.
 • 15. Yiğit D, Açıkgöz A. Anxiety and Death Anxiety Levels of Nurses in the COVİD-19 Pandemic and Affecting Factors. Journal Education Res. Nursery, 2021, 18: 85-92.
 • 16. Ahorsu, D.K., Lin, C-Y., Imani, V., Saffari, M., Griffiths, M. D., Pakpour, A. H. The Fear of COVID-19 Scale: Development and initial validation. International Journal of Mental Health and Addiction, 2020.
 • 17. Artan T, Meydan S, Irmak H. S. TurkishVersion of theFear of COVİD-19Scale: Validity and Reliability Study. Arch Health Sci Res, 2021, 8:117-123.
 • 18. Çiftçioğlu ZY., Harmancı Seren A., Tanatofobi Ölçeği’nin Türkçe Formunun Hemşirelerde Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması, İstanbul Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2019.
 • 19. Dror A. A, Eisenbach N, Taiber S. Vaccinehesitancy: thenextchallenge in thefightagainst COVİD-19. Eur J Epidemiol. 2020, 35: 775-9.
 • 20. Hu B, Wang D, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J, Peng Z. Çin, Wuhan'da 2019 Yeni Koronavirüs Enfeksiyonlu Pnömonisi Olan 138 Hastanede Yatan Hastanın Klinik Özellikleri. JAMA NETWORK, 2021, 1061-69.
 • 21. Cheong C. Y. Attitudes towards the dying and death anxiety in acute care nurses - can a workshop make any difference? A mixed-methods evaluation. Palliat Support Care, 2020. 18: 164-169.
 • 22. Pehlivan S. Relationship Between Death Anxiety of Turkish Nurses and Their Attitudes Toward the Dying Patients. OMEGA - Journal of Death and Dying, 2020. 82: 128-140.
 • 23. Kavaklı M. The mediating role of self-compassion in the relationship between perceived COVID-19 threat and death anxiety, 2020. 24. Turhan E. H. Ölüm Sosyolojisi Ekseninde Ölüm Kaygısı ve Koronavirüs. HABITUS Toplumbilim Dergisi, 2021. 2: 85-101.
 • 25. Gedik Z, Hocaoğlu Uzunkaya A. COVID-19 ile Mücadelede Sağlık Çalışanlarına Yönelik Örgütsel ve Psikolojik Müdahale, TUBİTAK, Program Kodu: 1001 Proje No: 120K368, 2021, Ankara.
 • 26. Deveci F. Stres ve İş Doyumu, Sinop İlindeki Hastanelerde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Stres Sonrası, 2008.
 • 27. Akyüz M, Omaç M, Taşlıyan M, Murat E. Sağlık Hizmetlerinde Hasta ve Çalışan Memnuniyet Değerlendirilmesi: Malatya Devlet Hastanesinde Bir Alan Çalışması. Kırılmaz, H. (Ed.). II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı. Baydan Ofset, Ankara, 2010, 389-399.
 • 28. Simmons L. Dorthea Orem's Self Care Theory as Related To Nursing Practice in Hemodialysis, Nephrology Nursing Journal . Vol. 36 Issue 4: 419-421.
 • 29. Yılan Z. Cerrahi Girişim Geçirecek Hastalarda Covıd-19 Korku Düzeyinin Değerlendirilmesi, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2022.
 • 30. Işık E, Fadıloğlu Ç, Demir Y. Ölüme karşı tutum ölçeğinin türkçe çevirisinin hemşire populasyonunda geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi,. 2009, 2: 28-43. 123
 • 31. Wessel E. M, Rutledge D. N. Home care and hospice nurses attitudes toward death and caring for the dying, Journal of Hospice And Palliative Nursing, 2005, 7 212- 218.
 • 32. İnce F. Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerde Ölüm Kavramı ve Ölüm Kaygısının Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014.
There are 31 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Nursing (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Dilek Topal 0000-0002-4238-5223

Zeynep Karaman Özlü 0000-0001-8896-5461

Early Pub Date March 28, 2024
Publication Date March 25, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 27 Issue: 1

Cite

AMA Topal D, Karaman Özlü Z. Cerrahi Hemşirelerin Aşılanma Durumlarının COVİD-19 ve Ölüm Korkusuna Etkisi. Journal of Nursology. March 2024;27(1):1-10. doi:10.17049/jnursology.1457893