Research Article
BibTex RIS Cite

Depremzedelere Bakım Veren Hemşirelerin Deneyim, Duygu ve Düşüncelerinin Belirlenmesi: Nitel Bir Çalışma

Year 2024, Volume: 27 Issue: 1, 38 - 46, 25.03.2024
https://doi.org/10.17049/jnursology.1457909

Abstract

Amaç: Bu niteliksel çalışma, depremzedelere bakım veren hemşirelerin deneyim, duygu ve düşüncelerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Yöntemler: Bu çalışma, Mersin ilinde bulunan ve en büyük üçüncü basamak sağlık hizmeti veren özel bir hastanede Nisan -Mayıs 2023 tarihleri arasında depremzedelere bakım veren 29 hemşire ile yapılmıştır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmış ve verilerin içerik analizi yapılmıştır. Bu nitel araştırma “Niteliksel Araştırmayı Raporlamaya İlişkin Birleştirilmiş Kriterler (COREQ)” kullanılarak raporlanmıştır.

Bulgular: Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, hemşirelerin ifadeleri; deneyim, duygu ve düşünce olmak üzere üç ana ve on alt temada toplanmıştır. Hemşirelerin deneyimleri ana temasında; kayıp yaşamlar, yaşamın önemi ve umuda tutunma; hemşirelerin duyguları ana temasında, üzüntü, çaresizlik, buruk mutluluk ve stres yaşama; hemşirelerin düşünceleri ana temasında ise mesleki doyum, savunucu rol ve empati kurma alt temaları oluşmuştur.

Sonuç : Bu araştırmada depremzedelere bakım veren hemşirelerin pek çok farklı deneyim, duygu ve düşünceyi bir arada yaşadıkları görülmüştür. Hemşirelere psikolojik destek sağlanmasına ilişkin yönetsel çalışmaların yapılması önerilmektedir.

References

 • 1. Çopur EÖ, Karasu ÖÜF. Depremde Hemşire Olmak: Deprem Günlükleri. Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi. 2023;4(2):224-235. DOI : 10.29228/llnursing.69458
 • 2. Karataş Z. Sosyal bilimlerde nitel araştirma yöntemleri. Manevi temelli sosyal hizmet araştırmaları dergisi. 2015;1(1):62-80.
 • 3. Shaheen M, Pradhan S. Sampling in qualitative research. Qualitative Techniques For Workplace Data Analysis. IGI Global; 2019:25-51. doi: 10.4018/978-1-5225-5366-3.ch002
 • 4. Taşkıran G, Baykal Ü. Hemşirelerin Afetlere İlişkin Görüşleri Deneyimleri ve Hazırlık Algısı Nurses’opınıons Experıences And Preparedness Perceptıons Related To Dısasters. Internatıonal Refereed Journal Of Nursıng Researches. 2017:36. Doi: 10.17371/UHD2017.2.03
 • 5. Gulzar SA, Faheem ZA, Somani RK. Role of community health nurse in earthquake affected areas. JPMA The Journal of the Pakistan Medical Association. 2012;62(10):1083.
 • 6. Wenji Z, Turale S, Stone TE, Petrini MA. Chinese nurses' relief experiences following two earthquakes: implications for disaster education and policy development. Nurse Education in Practice. 2015;15(1):75-81. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2014.06.011
 • 7. Elo S, Kyngäs H. The qualitative content analysis process. Journal of advanced nursing. 2008;62(1):107-115. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x
 • 8. Baltacı A. Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır? Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019;5(2):368-388. https://doi.org/10.31592/aeusbed.598299
 • 9. Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. International Journal For Quality in Health Care. 2007;19(6):349-357. https://doi.org/10.1093/intqhc/mzm042
 • 10. Başkale H. Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2016;9(1):23-28.
 • 11. Li Y, Turale S, Stone TE, Petrini M. A grounded theory study of ‘turning into a strong nurse’: earthquake experiences and perspectives on disaster nursing education. Nurse Education Today. 2015;35(9):e43-e49. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.05.020
 • 12. Zhen Y, Huang Z-q, Jin J, Deng X-y, Zhang L-p, Wang J-g. Posttraumatic stress disorder of Red Cross nurses in the aftermath of the 2008 Wenchuan China earthquake. Archives of Psychiatric Nursing. 2012;26(1):63-70. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2011.02.004
 • 13. Ranse J, Arbon P, Cusack L, Shaban RZ. Phenomenology of Australian civilian hospital nurses’ lived experiences of the out-of-hospital environment following a disaster. Collegian. 2022;29(2):141-146. https://doi.org/10.1016/j.colegn.2021.07.009
 • 14. Sato Y, Nozue K. Posttraumatic negative cognitions and nurses’ mental health: One year after the Great East Japan earthquake and nuclear accident in Fukushima. International Journal of Disaster Risk Reduction. 2023;89:103635. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.103635
 • 15. Jung H-O, Han S-W. Post-traumatic growth of people who have experienced earthquakes: Qualitative research systematic literature review. Frontiers in Psychiatry. 2023;13:1070681. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.103635
 • 16. Açıköz G, Baykal U. Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Hemşirelerin Mesleki Rolleri ve Özerklik. Istanbul Kent University Journal of Health Sciences. 2023;2(1):29-34.
 • 17. (ICN) ICoN. Nursing definitions. Accessed 24.09.2023, https://www.icn.ch/resources/nursing-definitions
 • 18. Peng X, Wu D. The protective effect of grit on clinical nurses’ occupational psychological distress: mediating and suppressing effects of Hope. Frontiers in Psychology. 2022;13:1019655. doi: 10.1097/MD.0000000000028572
 • 19. Sloand E, Ho G, Klimmek R, Pho A, Kub J. Nursing children after a disaster: A qualitative study of nurse volunteers and children after the Haiti earthquake. Journal for Specialists in Pediatric Nursing. 2012;17(3):242-253. https://doi.org/10.1111/j.1744-6155.2012.00338.x
 • 20. Isobel S, Thomas M. Vicarious trauma and nursing: An integrative review. International Journal of Mental Health Nursing. 2022;31(2):247-259. https://doi.org/10.1111/inm.12953
 • 21. Tunçel ÖK. Earthquake, collective trauma, and consequences. Archives of Neuropsychiatry. 2023;60(2):97. doi: 10.29399/npa.28494
 • 22. Çıkrık T, Filiz S. İlk ve Acil Yardım Programında Öğrenim Gören 1. ve 2. Sınıf Öğrencilerin Ölüm Algılarının Metafor Analizi ile İncelenmesi. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2021;19(2):27-36. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1530823
 • 23. Eminoğlu A, Kuşlu S. Depremden Etkilenen Yaşlıların Ruhsal Durumu ve Hemşirelik Yaklaşımı. presented at: Ases Uluslararası Afet Kongresi; 2023;
 • 24. Uzuntarla Y. Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Yönü: Kişilik, Empati, Duygusal Emek ve Tükenmişlik. Iksad Publications; 2020.
 • 25. Özyer Y, Dinçer S. Afetlerde hemşirelerin psikolojik ilk yardım rolleri. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi. 2020;(7):198-206. https://doi.org/10.21733/ibad.650795
 • 26. (CDC) CfDCaP. Disaster mental health primer : key principles, issues and questions. https://stacks.cdc.gov/view/cdc/29151
 • 27. Tyer-Viola LA. Grit: the essential trait of nurses during a disaster. The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing. 2019;33(3):201-204. DOI: 10.1097/JPN.0000000000000416
 • 28. Ağaçdiken S, Aydoğan A. Hemşirelerde empatik beceri ve etik duyarlilik ilişkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;6(2):122-129.

Determining the Experiences, Feelings and Thoughts of Nurses Caring for Earthquake Victims: A Qualitative Study

Year 2024, Volume: 27 Issue: 1, 38 - 46, 25.03.2024
https://doi.org/10.17049/jnursology.1457909

Abstract

Objective: This qualitative study was carried out to determine the experiences, feelings and thoughts of nurses caring for earthquake victims.

Methods: This study was conducted with 29 nurses caring for earthquake victims between April and May 2023 in a private hospital that provides the largest tertiary healthcare service in Mersin province. Research data were collected using a semi-structured interview form and content analysis of the data was conducted. This qualitative study was reported using the “Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research (COREQ).”

Results: According to the results obtained from the study, the nurses' statements were collected in three main and ten sub-themes; experience, emotion and thought. In the theme of nurses' experiences; lost lives, the importance of life and holding on to hope; On the theme of nurses' emotions; experiencing sadness, despair, bittersweet happiness and stress; In the theme of nurses' thoughts; Sub-themes of professional satisfaction, defensive role and empathy were formed.

Conclusion: In this study, it was observed that nurses caring for earthquake victims experienced many different experiences, emotions and thoughts together. It is recommended that managerial studies be carried out on providing psychological support to nurses.

References

 • 1. Çopur EÖ, Karasu ÖÜF. Depremde Hemşire Olmak: Deprem Günlükleri. Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi. 2023;4(2):224-235. DOI : 10.29228/llnursing.69458
 • 2. Karataş Z. Sosyal bilimlerde nitel araştirma yöntemleri. Manevi temelli sosyal hizmet araştırmaları dergisi. 2015;1(1):62-80.
 • 3. Shaheen M, Pradhan S. Sampling in qualitative research. Qualitative Techniques For Workplace Data Analysis. IGI Global; 2019:25-51. doi: 10.4018/978-1-5225-5366-3.ch002
 • 4. Taşkıran G, Baykal Ü. Hemşirelerin Afetlere İlişkin Görüşleri Deneyimleri ve Hazırlık Algısı Nurses’opınıons Experıences And Preparedness Perceptıons Related To Dısasters. Internatıonal Refereed Journal Of Nursıng Researches. 2017:36. Doi: 10.17371/UHD2017.2.03
 • 5. Gulzar SA, Faheem ZA, Somani RK. Role of community health nurse in earthquake affected areas. JPMA The Journal of the Pakistan Medical Association. 2012;62(10):1083.
 • 6. Wenji Z, Turale S, Stone TE, Petrini MA. Chinese nurses' relief experiences following two earthquakes: implications for disaster education and policy development. Nurse Education in Practice. 2015;15(1):75-81. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2014.06.011
 • 7. Elo S, Kyngäs H. The qualitative content analysis process. Journal of advanced nursing. 2008;62(1):107-115. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x
 • 8. Baltacı A. Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır? Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019;5(2):368-388. https://doi.org/10.31592/aeusbed.598299
 • 9. Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. International Journal For Quality in Health Care. 2007;19(6):349-357. https://doi.org/10.1093/intqhc/mzm042
 • 10. Başkale H. Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2016;9(1):23-28.
 • 11. Li Y, Turale S, Stone TE, Petrini M. A grounded theory study of ‘turning into a strong nurse’: earthquake experiences and perspectives on disaster nursing education. Nurse Education Today. 2015;35(9):e43-e49. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.05.020
 • 12. Zhen Y, Huang Z-q, Jin J, Deng X-y, Zhang L-p, Wang J-g. Posttraumatic stress disorder of Red Cross nurses in the aftermath of the 2008 Wenchuan China earthquake. Archives of Psychiatric Nursing. 2012;26(1):63-70. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2011.02.004
 • 13. Ranse J, Arbon P, Cusack L, Shaban RZ. Phenomenology of Australian civilian hospital nurses’ lived experiences of the out-of-hospital environment following a disaster. Collegian. 2022;29(2):141-146. https://doi.org/10.1016/j.colegn.2021.07.009
 • 14. Sato Y, Nozue K. Posttraumatic negative cognitions and nurses’ mental health: One year after the Great East Japan earthquake and nuclear accident in Fukushima. International Journal of Disaster Risk Reduction. 2023;89:103635. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.103635
 • 15. Jung H-O, Han S-W. Post-traumatic growth of people who have experienced earthquakes: Qualitative research systematic literature review. Frontiers in Psychiatry. 2023;13:1070681. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.103635
 • 16. Açıköz G, Baykal U. Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Hemşirelerin Mesleki Rolleri ve Özerklik. Istanbul Kent University Journal of Health Sciences. 2023;2(1):29-34.
 • 17. (ICN) ICoN. Nursing definitions. Accessed 24.09.2023, https://www.icn.ch/resources/nursing-definitions
 • 18. Peng X, Wu D. The protective effect of grit on clinical nurses’ occupational psychological distress: mediating and suppressing effects of Hope. Frontiers in Psychology. 2022;13:1019655. doi: 10.1097/MD.0000000000028572
 • 19. Sloand E, Ho G, Klimmek R, Pho A, Kub J. Nursing children after a disaster: A qualitative study of nurse volunteers and children after the Haiti earthquake. Journal for Specialists in Pediatric Nursing. 2012;17(3):242-253. https://doi.org/10.1111/j.1744-6155.2012.00338.x
 • 20. Isobel S, Thomas M. Vicarious trauma and nursing: An integrative review. International Journal of Mental Health Nursing. 2022;31(2):247-259. https://doi.org/10.1111/inm.12953
 • 21. Tunçel ÖK. Earthquake, collective trauma, and consequences. Archives of Neuropsychiatry. 2023;60(2):97. doi: 10.29399/npa.28494
 • 22. Çıkrık T, Filiz S. İlk ve Acil Yardım Programında Öğrenim Gören 1. ve 2. Sınıf Öğrencilerin Ölüm Algılarının Metafor Analizi ile İncelenmesi. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2021;19(2):27-36. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1530823
 • 23. Eminoğlu A, Kuşlu S. Depremden Etkilenen Yaşlıların Ruhsal Durumu ve Hemşirelik Yaklaşımı. presented at: Ases Uluslararası Afet Kongresi; 2023;
 • 24. Uzuntarla Y. Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Yönü: Kişilik, Empati, Duygusal Emek ve Tükenmişlik. Iksad Publications; 2020.
 • 25. Özyer Y, Dinçer S. Afetlerde hemşirelerin psikolojik ilk yardım rolleri. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi. 2020;(7):198-206. https://doi.org/10.21733/ibad.650795
 • 26. (CDC) CfDCaP. Disaster mental health primer : key principles, issues and questions. https://stacks.cdc.gov/view/cdc/29151
 • 27. Tyer-Viola LA. Grit: the essential trait of nurses during a disaster. The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing. 2019;33(3):201-204. DOI: 10.1097/JPN.0000000000000416
 • 28. Ağaçdiken S, Aydoğan A. Hemşirelerde empatik beceri ve etik duyarlilik ilişkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;6(2):122-129.
There are 28 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Nursing (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Behire Sançar 0000-0003-1053-6688

Seval Cüceler 0000-0003-2343-7558

Neslihan Özcanarslan 0000-0002-3613-6319

Fügen Özcanarslan 0000-0001-6698-4792

Early Pub Date March 28, 2024
Publication Date March 25, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 27 Issue: 1

Cite

AMA Sançar B, Cüceler S, Özcanarslan N, Özcanarslan F. Depremzedelere Bakım Veren Hemşirelerin Deneyim, Duygu ve Düşüncelerinin Belirlenmesi: Nitel Bir Çalışma. Journal of Nursology. March 2024;27(1):38-46. doi:10.17049/jnursology.1457909