Research Article
BibTex RIS Cite

Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Bağlılıkları ile Manevi Bakım Yeterlilikleri Arasındaki İlişki

Year 2024, Volume: 27 Issue: 1, 20 - 28, 25.03.2024
https://doi.org/10.17049/jnursology.1458932

Abstract

Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin mesleki bağlılıkları ile manevi bakım yeterlilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler: Bu tanımlayıcı ve ilişki arayıcı araştırmanın evrenini 2022–2023 eğitim öğretim yılında bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümünde okuyan tüm öğrenciler (n=415) oluşturmuştur. Çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 267 öğrenci çalışma kapsamına alınmıştır. Araştırmada veriler, tanıtıcı bilgi formu, Hemşirelikte Mesleğe Bağlılık Ölçeği ve Manevi Bakım Yeterlilik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Öğrenciler, Hemşirelikte Mesleğe Bağlılık Ölçeği’nden ortalama 75,79 ± 12,21 (min. 26,00 – maks. 104,00), Manevi Bakım Yeterlilik Ölçeği’nden ortalama 102,11±24,09 (min. 27,00 – maks. 135,00) puan almıştır. Kadın öğrencilerin hemşirelik mesleğine bağlılıklarının ve manevi bakım yeterliliklerinin, erkek öğrencilere göre anlamlı olarak daha fazla olduğu saptanmıştır. Mesleğini seven öğrencilerin, hemşirelik mesleğine bağlılıkları (P <0,01) ve manevi bakım yeterlilikleri (P <0,05) anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur. Çalışmada öğrencilerin mesleğine bağlılıkları arttıkça, manevi bakım yeterliliklerinin de arttığı belirlenmiştir.

Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğine bağlılık düzeyleri arttıkça manevi bakım yeterliliklerinin de arttığı belirlenmiştir.

References

 • 1. Jafaraghaee F, Ebadi A, Negarandeh R, Mehrdad N. A professional commitment scale for clinical nurses: A study protoco. Medical journal of the Islamic Republic of Iran. 2017(23 Dec);31:123. https://doi.org/10.14196/mjiri.31.123
 • 2. Zhao L, Su Y, Jiang N, Zhou F, Liao L, Liu Y. Changes in professional commitment of undergraduate nurse students before and after internship: a longitudinal study. BMC Medical Education. 2022;22(1):1-9. https://doi.org/10.1186%2Fs12909-022-03364-0
 • 3. Uysal A, Karakurt P. Hemşirelerin mesleğe bağlılık durumlarının tıbbi hata yapma eğilimlerine etkisi. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2020;14(3):349-61.
 • 4. Çayır-Yılmaz M, Uysal N. Klinisyen Hemşirelerde COVID-19 Korkusu ve Mesleğe Bağlılık Düzeyinin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi. 2021;4(3):316-25.
 • 5. Dönmez S, Karakuş E. Yeni mezun olan hemşirelerin mesleğe bağlılıklarının incelenmesi. Kocaeli Tıp Dergisi. 2019;8(1):146-52.
 • 6. Varoğlu S. Cerrahi kliniğinde çalışan hemşirelerin mesleğe bağlılık düzeyleri ile bakım davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2022.
 • 7. Cihangiroğlu N, Şahin B, Teke A, Uzuntarla Y. Hemşirelerin Çatışma Ve Mesleki Bağlılık Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences. 2015;29(4).
 • 8. Pekeren M, Başdaş Ö. Professional Commitment and Work Life Quality Levels of Nurses. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi. 2022;5(1):32-40.
 • 9. Hsieh SI, Hsu LL, Kao CY, Breckenridge‐Sproat S, Lin HL, Tai HC, et al. Factors associated with spiritual care competencies in Taiwan’s clinical nurses: A descriptive correlational study. Journal of Clinical Nursing. 2020;29(9-10):1599-613. https://doi.org/10.1111/jocn.15141
 • 10. Sezer, T. A., & Ozturk Eyimaya, A. (2022). Competencies of nursing students in the provision of spiritual care and the factors affecting spiritual caregiving. Perspect Psychiatr Care, 58, 549–559. https://doi.org/10.1111/ppc.13014
 • 11. Kang KA, Chun J, Kim HY, Kim HY. Hospice palliative care nurses’ perceptions of spiritual care and their spiritual care competence: A mixed‐methods study. Journal of clinical nursing. 2021;30(7-8):961-74. https://doi.org/10.1111/jocn.15638
 • 12. Hu Y, Jiao M, Li F. Effectiveness of spiritual care training to enhance spiritual health and spiritual care competency among oncology nurses. BMC palliative care. 2019;18:1-8. https://doi.org/10.1186/s12904-019-0489-3
 • 13. Azarsa T, Davoodi A, Markani AK, Gahramanian A, Vargaeei A. Spiritual wellbeing, attitude toward spiritual care and its relationship with spiritual care competence among critical care nurses. Journal of caring sciences. 2015;4(4):309. https://doi.org/10.15171/jcs.2015.031
 • 14. Cheng Q, Liu X, Li X, Wang Y, Lin Q, Qing L, et al. Spiritual care competence and its relationship with self‐efficacy: An online survey among nurses in mainland China. Journal of Nursing Management. 2021;29(2):326-32. https://doi.org/10.1111/jonm.13157
 • 15. Chiang Y-C, Lee H-C, Chu T-L, Han C-Y, Hsiao Y-C. The impact of nurses' spiritual health on their attitudes toward spiritual care, professional commitment, and caring. Nursing outlook. 2016;64(3):215-24. http://dx.doi.org/10.1016/j.outlook.2015.11.012
 • 16. Çetintaş İ, Dirik FZ, İlhan E, Kostak MA. Hemşirelik öğrencilerinin maneviyat ve manevi bakım ile ilgili algıları. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021;4(1):38-46.
 • 17. Duran S, Celik I, Ertugrul B, Ok S, Albayrak S. Factors affecting nurses' professional commitment during the COVID‐19 pandemic: a cross‐sectional study. Journal of Nursing Management. 2021;29(7):1906-15. https://doi.org/10.1111/jonm.13327
 • 18. Olğun S, Adıbelli D. Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörler. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020(1):55-60.
 • 19. Lu K-Y, Chiou S-L, Chang Y-Y. A study of the professional commitment changes from nursing students to registered nurses. The Kaohsiung Journal of Medical Sciences. 2000;16(1):39-46.
 • 20. Çetinkaya A, Özmen D, Temel AB. Hemşirelikte mesleğe bağlılık ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2015;8(2):54-60.
 • 21. Van Leeuwen R, Tiesinga LJ, Middel B, Post D, Jochemsen H. The validity and reliability of an instrument to assess nursing competencies in spiritual care. Journal of Clinical Nursing. 2009;18(20):2857-69. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2008.02594.x
 • 22. Daghan S, Kalkim A, Sağkal Midilli T. Psychometric evaluation of the Turkish form of the spiritual care competence scale. Journal of Religion and Health. 2019;58:14-27. https://doi.org/10.1007/s10943-018-0594-2
 • 23. Tabachnick BG, Fidell LS, Ullman JB. Using multivariate statistics: pearson Boston, MA; 2013.
 • 24. Bulut A, Çevik K. Hemşirelerin mesleğe bağlılık ile bağlamsal performansları arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2021;8(3):321-7.
 • 25. Mersin S, İbrahimoğlu Ö, Çağlar M, Akyol E. Compassionate love, burnout and professional commitment in nurses. Journal of Nursing Management. 2020;28(1):72-81. https://doi.org/10.1111/jonm.12892
 • 26. Ayaz-Alkaya S, Yaman-Sözbir Ş, Bayrak-Kahraman B. The effect of nursing internship program on burnout and professional commitment. Nurse Education Today. 2018;68:19-22. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2018.05.020
 • 27. Karaman A, Sagkal Midilli T. The relationship between nurses' perceptions and competency about spiritual care and influencing factors. Perspectives in Psychiatric Care. 2022;58(3):1021-8. https://doi.org/10.1155/2023/1736608
 • 28. Li L, Lv J, Zhang L, Song Y, Zhou Y, Liu J. Association between attitude towards death and spiritual care competence of Chinese oncology nurses: a cross-sectional study. BMC Palliative Care. 2021;20:1-9. https://doi.org/10.1186/s12904-021-00846-8
 • 29. Jafari M, Fallahi-Khoshknab M. Competence in providing spiritual care and its relationship with spiritual well-being among Iranian nurses. Journal of Education and Health Promotion. 2021;10. https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_203_21
 • 30. Vogel A, Schep‐Akkerman AE. Competence and frequency of provision of spiritual care by nurses in the Netherlands. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2018;32(4):1314-21. https://doi.org/10.1111/scs.12575
 • 31. Wang L, Yu P. Impact of exemplar education program on the professional commitment of nursing students: a quasi-experimental study. Nurse Education Today. 2021;107:105118. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.105118
 • 32. Gülengün T, Adana F, Funda E, Akyıl RÇ, Taşkıran N. Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçme nedenleri ile bakım davranışları algısı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018;7(3):1-10.
 • 33. Tuna R, Sahin S. The effect of attitude towards work on professional commitment. Nursing Ethics. 2021;28(7-8):1359-74. https://doi.org/10.1177/0969733021999770
 • 34. Ünsar S, Akgün Kostak M, Kurt S, Erol Ö. Hemşirelerin kendini gerçekleştirme düzeyleri ve etkileyen etmenler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. 2011; 4 (1), 2-6 .
 • 35. Guo Z, Zhang Y, Li P, Zhang Q, Shi C. Student nurses' spiritual care competence and attitude: An online survey. Nursing Open. 2023;10(3):1811-20. https://doi.org/10.1002/nop2.1441
 • 36. Aktaş G, Keskin S.G. Klinik hemşirelerin profesyonel benlik kavramı ile spiritual bakım algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2023; 16(1), 79-90. https://doi.org/10.46483/deuhfed.868458

The Relationship Between Professional Commitment and Spiritual Care Competencies of Nursing Students

Year 2024, Volume: 27 Issue: 1, 20 - 28, 25.03.2024
https://doi.org/10.17049/jnursology.1458932

Abstract

Objective: This research examined the relationship between nursing students' professional commitment and spiritual care competencies.

Methods: The population of this cross-sectional study consisted of all students (n=415) studying in the nursing department of a state university in the 2022-2023 academic year. A total of 267 students who agreed to participate were included in the study. The study collected data using the introductory information form, the Nursing Professional Engagement Scale, and the Spiritual Care Competency Scale. To conduct the research, written permission was obtained from the ethics committee, the institution where the research was conducted, and the students

Results: Students mean 75.79 ± 12.21 (min. 26.00 – max. 104.00) from the Nursing Professional Engagement Scale, 102.11±24.09 (min. 27.00 – max 135.00). It was determined that female students' commitment to the nursing profession and their spiritual care competence were significantly higher than male students. It was determined that fourth-year students and students, who chose the nursing profession voluntarily had a significantly higher commitment to the nursing profession. The commitment to nursing and spiritual care competencies of students who love their profession were significantly higher. In our study, it was determined that as students' commitment to their profession increased, their spiritual care competencies also increased.

Conclusion: It has been determined that as the commitment of nursing students to the nursing profession increases, their spiritual care competencies also increase.

References

 • 1. Jafaraghaee F, Ebadi A, Negarandeh R, Mehrdad N. A professional commitment scale for clinical nurses: A study protoco. Medical journal of the Islamic Republic of Iran. 2017(23 Dec);31:123. https://doi.org/10.14196/mjiri.31.123
 • 2. Zhao L, Su Y, Jiang N, Zhou F, Liao L, Liu Y. Changes in professional commitment of undergraduate nurse students before and after internship: a longitudinal study. BMC Medical Education. 2022;22(1):1-9. https://doi.org/10.1186%2Fs12909-022-03364-0
 • 3. Uysal A, Karakurt P. Hemşirelerin mesleğe bağlılık durumlarının tıbbi hata yapma eğilimlerine etkisi. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2020;14(3):349-61.
 • 4. Çayır-Yılmaz M, Uysal N. Klinisyen Hemşirelerde COVID-19 Korkusu ve Mesleğe Bağlılık Düzeyinin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi. 2021;4(3):316-25.
 • 5. Dönmez S, Karakuş E. Yeni mezun olan hemşirelerin mesleğe bağlılıklarının incelenmesi. Kocaeli Tıp Dergisi. 2019;8(1):146-52.
 • 6. Varoğlu S. Cerrahi kliniğinde çalışan hemşirelerin mesleğe bağlılık düzeyleri ile bakım davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Karabük Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2022.
 • 7. Cihangiroğlu N, Şahin B, Teke A, Uzuntarla Y. Hemşirelerin Çatışma Ve Mesleki Bağlılık Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences. 2015;29(4).
 • 8. Pekeren M, Başdaş Ö. Professional Commitment and Work Life Quality Levels of Nurses. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi. 2022;5(1):32-40.
 • 9. Hsieh SI, Hsu LL, Kao CY, Breckenridge‐Sproat S, Lin HL, Tai HC, et al. Factors associated with spiritual care competencies in Taiwan’s clinical nurses: A descriptive correlational study. Journal of Clinical Nursing. 2020;29(9-10):1599-613. https://doi.org/10.1111/jocn.15141
 • 10. Sezer, T. A., & Ozturk Eyimaya, A. (2022). Competencies of nursing students in the provision of spiritual care and the factors affecting spiritual caregiving. Perspect Psychiatr Care, 58, 549–559. https://doi.org/10.1111/ppc.13014
 • 11. Kang KA, Chun J, Kim HY, Kim HY. Hospice palliative care nurses’ perceptions of spiritual care and their spiritual care competence: A mixed‐methods study. Journal of clinical nursing. 2021;30(7-8):961-74. https://doi.org/10.1111/jocn.15638
 • 12. Hu Y, Jiao M, Li F. Effectiveness of spiritual care training to enhance spiritual health and spiritual care competency among oncology nurses. BMC palliative care. 2019;18:1-8. https://doi.org/10.1186/s12904-019-0489-3
 • 13. Azarsa T, Davoodi A, Markani AK, Gahramanian A, Vargaeei A. Spiritual wellbeing, attitude toward spiritual care and its relationship with spiritual care competence among critical care nurses. Journal of caring sciences. 2015;4(4):309. https://doi.org/10.15171/jcs.2015.031
 • 14. Cheng Q, Liu X, Li X, Wang Y, Lin Q, Qing L, et al. Spiritual care competence and its relationship with self‐efficacy: An online survey among nurses in mainland China. Journal of Nursing Management. 2021;29(2):326-32. https://doi.org/10.1111/jonm.13157
 • 15. Chiang Y-C, Lee H-C, Chu T-L, Han C-Y, Hsiao Y-C. The impact of nurses' spiritual health on their attitudes toward spiritual care, professional commitment, and caring. Nursing outlook. 2016;64(3):215-24. http://dx.doi.org/10.1016/j.outlook.2015.11.012
 • 16. Çetintaş İ, Dirik FZ, İlhan E, Kostak MA. Hemşirelik öğrencilerinin maneviyat ve manevi bakım ile ilgili algıları. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021;4(1):38-46.
 • 17. Duran S, Celik I, Ertugrul B, Ok S, Albayrak S. Factors affecting nurses' professional commitment during the COVID‐19 pandemic: a cross‐sectional study. Journal of Nursing Management. 2021;29(7):1906-15. https://doi.org/10.1111/jonm.13327
 • 18. Olğun S, Adıbelli D. Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörler. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020(1):55-60.
 • 19. Lu K-Y, Chiou S-L, Chang Y-Y. A study of the professional commitment changes from nursing students to registered nurses. The Kaohsiung Journal of Medical Sciences. 2000;16(1):39-46.
 • 20. Çetinkaya A, Özmen D, Temel AB. Hemşirelikte mesleğe bağlılık ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2015;8(2):54-60.
 • 21. Van Leeuwen R, Tiesinga LJ, Middel B, Post D, Jochemsen H. The validity and reliability of an instrument to assess nursing competencies in spiritual care. Journal of Clinical Nursing. 2009;18(20):2857-69. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2008.02594.x
 • 22. Daghan S, Kalkim A, Sağkal Midilli T. Psychometric evaluation of the Turkish form of the spiritual care competence scale. Journal of Religion and Health. 2019;58:14-27. https://doi.org/10.1007/s10943-018-0594-2
 • 23. Tabachnick BG, Fidell LS, Ullman JB. Using multivariate statistics: pearson Boston, MA; 2013.
 • 24. Bulut A, Çevik K. Hemşirelerin mesleğe bağlılık ile bağlamsal performansları arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2021;8(3):321-7.
 • 25. Mersin S, İbrahimoğlu Ö, Çağlar M, Akyol E. Compassionate love, burnout and professional commitment in nurses. Journal of Nursing Management. 2020;28(1):72-81. https://doi.org/10.1111/jonm.12892
 • 26. Ayaz-Alkaya S, Yaman-Sözbir Ş, Bayrak-Kahraman B. The effect of nursing internship program on burnout and professional commitment. Nurse Education Today. 2018;68:19-22. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2018.05.020
 • 27. Karaman A, Sagkal Midilli T. The relationship between nurses' perceptions and competency about spiritual care and influencing factors. Perspectives in Psychiatric Care. 2022;58(3):1021-8. https://doi.org/10.1155/2023/1736608
 • 28. Li L, Lv J, Zhang L, Song Y, Zhou Y, Liu J. Association between attitude towards death and spiritual care competence of Chinese oncology nurses: a cross-sectional study. BMC Palliative Care. 2021;20:1-9. https://doi.org/10.1186/s12904-021-00846-8
 • 29. Jafari M, Fallahi-Khoshknab M. Competence in providing spiritual care and its relationship with spiritual well-being among Iranian nurses. Journal of Education and Health Promotion. 2021;10. https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_203_21
 • 30. Vogel A, Schep‐Akkerman AE. Competence and frequency of provision of spiritual care by nurses in the Netherlands. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2018;32(4):1314-21. https://doi.org/10.1111/scs.12575
 • 31. Wang L, Yu P. Impact of exemplar education program on the professional commitment of nursing students: a quasi-experimental study. Nurse Education Today. 2021;107:105118. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.105118
 • 32. Gülengün T, Adana F, Funda E, Akyıl RÇ, Taşkıran N. Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçme nedenleri ile bakım davranışları algısı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018;7(3):1-10.
 • 33. Tuna R, Sahin S. The effect of attitude towards work on professional commitment. Nursing Ethics. 2021;28(7-8):1359-74. https://doi.org/10.1177/0969733021999770
 • 34. Ünsar S, Akgün Kostak M, Kurt S, Erol Ö. Hemşirelerin kendini gerçekleştirme düzeyleri ve etkileyen etmenler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. 2011; 4 (1), 2-6 .
 • 35. Guo Z, Zhang Y, Li P, Zhang Q, Shi C. Student nurses' spiritual care competence and attitude: An online survey. Nursing Open. 2023;10(3):1811-20. https://doi.org/10.1002/nop2.1441
 • 36. Aktaş G, Keskin S.G. Klinik hemşirelerin profesyonel benlik kavramı ile spiritual bakım algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2023; 16(1), 79-90. https://doi.org/10.46483/deuhfed.868458
There are 36 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Nursing (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Fatma Gül Can 0000-0002-6608-6340

Fatma Başaran 0000-0002-6866-8678

Early Pub Date March 28, 2024
Publication Date March 25, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 27 Issue: 1

Cite

AMA Gül Can F, Başaran F. Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Bağlılıkları ile Manevi Bakım Yeterlilikleri Arasındaki İlişki. Journal of Nursology. March 2024;27(1):20-28. doi:10.17049/jnursology.1458932