Year 2016, Volume 1 , Issue 1, Pages 136 - 145 2016-05-01

MULTIMODAL DANGEROUS CARGO TRANSPORTATION PROCESS IN TURKEY: CATCHING EUROPEAN UNION STANDARDS

Öykü Savan [1] , Alper Kılıç [2]


This study investigated European Union dangerous goods transportation regulations and their affects on Turkey’s export and import activities in respect to the IMDG, International Maritime Dangerous Goods transportation regulations. Considering Turkey’s trade activities in global area, sea transportation is the most important transportation mode which is followed by road transportation. Dangerous goods trade between European Union countries and Turkey, especially in the multimodal transportation; there are two important key regulations at once, IMDG, ADR, European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by road. International Maritime Dangerous Goods Code is a regulation of dangerous goods transportation which aims safe transportation through protecting environment. ADR regulates dangerous goods transportation by road. In addition to IMDG and ADR codes there are different regulations for other modes such as railway and inland waterways. ADN is the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways. RID are the Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail. All of these regulations have common purposes but related with different types of transportation modes. Countries; have dangerous cargo transportation to European Union like Turkey have to follow ADR and IMDG codes during multimodal transportation process. Besides using two different regulations in same time, in some cases dangerous cargo transporter needs to follow transit countries regulations. Dangerous cargo transportation is already risky and required key importance to not harm people or environment. Following different regulations in same transportation process makes dangerous cargo transportation more complicated. In this study we will try to examine how we reduce the barriers against dangerous cargo transportation from Turkey to European Union countries with try to simplify regulations between transportation modes and reducing differences about basic issues like dangerous cargo training process, infrastructure and transportation costs between European countries and Turkey to catch EU transportation standards
Bu çalışma Avrupa Birliği tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin düzenlemeler ve IMDG code ile ilişkisini ele alarak Türkiye’nin ihracat ve ithalat aktivitelerine etkilerini konu alır. Küresel ortamda Türkiye’nin ticari aktiviteleri düşünüldüğünde, deniz yolu taşımacılığı en önemli taşıma modu olarak gösterilmektedir ki bunu takiben karayolu taşımacılığı gelmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye arasında gerçekleştirilen tehlikeli madde taşımacılığında ve özellikle çok modlu taşımalarda en önemli düzenlemeler Tehlikeli Mallar Uluslararası Denizcilik Kodu(IMDG) ve Karayolu ile Uluslararası Tehlikeli Madde Taşıma ile ilgili Avrupa Antlaşması (ADR)’dir. Tehlikeli Mallar Uluslararası Denizcilik Kodu tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin usulleri, çevre kirliliğini engelleyerek güvenli taşımacılığın gerçekleştirilmesini amaçlar. Karayolu ile Uluslararası Tehlikeli Madde Taşıma ile ilgili Avrupa Antlaşması ise tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınması usullerini düzenler. Bu iki koda ek olarak diğer taşıma modlarında kullanılmak üzere düzenlemeler bulunmakta olup örneğin iç suyollları taşımacılığında İçsuyolları Vasıtasıyla Uluslararası Tehlike Madde Taşıma ile ilgili Avrupa anlaşması (AND) ve demiryolu taşımacılığında Demiryolları aracılığıyla Uluslararası Tehlikeli Madde taşıma anlaşması(RID) kullanılmaktadır. Yukarıda bahsedilen tüm anlaşmalar ortak amaçları kapsamakta olup farklı taşıma modlarında kullanılmaktadır. Avrupa birliği ülkerine tehlikeli madde taşımacılığı yapan Türkiye gibi ülkeler çok modlu taşımacılık sırasında ADR ve IMDG anlaşmalarını takip etmek zorundadır. Bunun yanı sıra bazı durumlarda transit ülkelerdeki farklı tehlikeli madde uygulamaları da ayrıca uygulanmaktadır.Tehlikeli madde taşımacılığı oldukça riskli ve insanlar ve doğaya zarar verilmemesi adına dikkat gerektirmektedir. Aynı ulaşım sürecinde farklı uygulamaların takip edilmesi ise tehlikeli madde taşıma sürecini daha karmaşık bir hale getirmektedir. Bu çalışmada Türkiye‘den Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirilen tehlikeli madde taşımacılığı önündeki engeller incelenerek mevcut düzenlemelerin basitleştirilmesi ve taşıma modları altyapı, ulaşım maliyetleri ve eğitim süreçleri gibi alanlardaki farkların azaltılarak Avrupa Birliği standartlarının nasıl sağlanacağı incelenmektedir.
Other ID JA94EF57EB
Journal Section Research Article
Authors

Author: Öykü Savan

Author: Alper Kılıç

Dates

Publication Date : May 1, 2016

APA Savan, Ö , Kılıç, A . (2016). MULTIMODAL DANGEROUS CARGO TRANSPORTATION PROCESS IN TURKEY: CATCHING EUROPEAN UNION STANDARDS . JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy , 1 (1) , 136-145 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/joeep/issue/35719/398211