Year 2020, Volume 5 , Issue 1, Pages 78 - 89 2020-06-30

Investigation of Niğde Soda Pop’s Contributions To The Brand of Niğde as a Local Brand
Yerel Bir Marka Olarak Niğde Gazozu’nun Şehir Markasına Yaptığı Katkıların İncelenmesi

Aslıhan NAKİBOĞLU [1] , Selahattin BALIBAY [2]


This study aims to examine the contribution of Niğde Gazozu (Soda-Pop) as local brand to city brand. According to purpose, the study was designed through citizens’ perspective and it is investigated how citizens perceive the contribution of Niğde gazozu on city brand. The data was collected by survey method. The survey questionnaire, developed by the researcher for this purpose, is applied to 668 participants residing in Niğde Province as of 2019. As a result of the study, it was determined that there was a partial contribution of Niğde Gazozu which is a local brand to city brand. The perceptions for contribution of Niğde Gazozu to city brand differentiated by participants’ marital status, education degree and age. On the other hand, there wasn’t any differences between perception for contribution of Niğde Gazozu to city brand and participants’ gender, income and occupation.

Bu araştırmanın amacı yerel bir marka olarak Niğde Gazozu’nun Niğde ili şehir markasına yaptığı katkıları incelemektir. Amaca uygun olarak çalışma halkın bakış açısına göre tasarlanmıştır ve halkın Niğde gazozunun şehir markasına yaptığı katkıların nasıl algıladıkları incelenmiştir. Çalışmada gerekli bilgiler anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu, 2019 yılı içerisinde Niğde ilinde yaşayan 668 katılımcıya uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; yerel bir girişim ve marka olarak Niğde Gazozu’nun Niğde ili şehir markasına orta düzeyde katkı sağladığı saptanmıştır. Katılımcıların yaşlarına, medeni durumlarına ve eğitim düzeylerine göre Niğde Gazozu’nun Niğde ili şehir markasına yaptığı katkılara yönelik algılamalarda farklılaşmalar olduğu görülmüştür. Diğer yandan katılımcıların cinsiyetlerine, aylık gelir durumlarına ve mesleklerine göre Niğde Gazozu’nun şehir markasına katkısı açısından algılamalarda bir farklılaşma olmadığı görülmüştür.

 • Apaydın, F. (2014). Şehir Pazarlaması. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Başpınar, Ok. (2015). Şehir Markalaşması ve Ankara Örneği. Uzmanlık Tezi. Ankara: Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı. http://www.nigdegazozu.com.tr/hakkimizda.html (Access: 10.08. 2019).
 • https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr (Access: 05.08.2019)
 • İçyer, A. (2010). Marka Kent Oluşturma Açısından Stratejik Kent Yönetimi. Yüksek Lisans Tezi. Karaman: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Işık, M., & Erdem, A. (2015). Nasıl Marka Şehir Olunur?. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık,
 • Kavaratzis, M., & Ashworth, G. (2005). City Branding: An effective assertion of identity or a transitory marketing trick. Tijdschrift Voor Economische en Sociale Geografic, 96 (5), 506-514.
 • Kotler, P., & Armstrong, G. (2004). Principles of Marketing. New Jersey: Pearson-Prentice Hall Education International. nigde.tarim.gov.tr (Access: 15.08.2019)
 • Özdemir, Ş., & Karaca, Y. (2009). Kent markası ve marka imajının ölümü: Afyonkarahisar kenti imajı üzerine bir araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 11 (2), 113-134.
 • Papadopoulos, N. (2004). Place anding: Evolution, meaning and implications. Place Branding, 1(1), 36-49.
 • Paul, D. E. (2004). World cities as hegemonic projects: The politics of global imagineering in montreal. political Geography, 23 (5), 571-596.
 • Polat, C., & Kılınç, N. (2008). Sayılarla Niğde Niğde. Sosyo-Ekonomik Raporu 2008, Niğde: Niğde Ticaret ve Sanayi Odası.
 • Rizzi, P., & Dioli, I. (2010). Strategic planning, place marketing and city branding: The Italian Case. Journal of Town & City Management, 1 (3), 300-317.
 • Salant, P., & Dillman, D. (1994). How to Conduct Your Own Survey. John Wiley & Sons, Inc, Newyork.
 • Seisdedos, G., & Vaggione, P. (2005). The City Branding Processes: The Case of Madrid. 41st ISoCaRP Congress 2005.
 • Sümbüloğlu, K. (1993). Biyoistatistik. Ankara: Özdemir Yayıncılık.
 • Tanlasa, B.T. (2005). Kentlerde şirketler gibi rekabet içinde. Marketing Türkiye, (83), 41-58.
Primary Language en
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-6825-984X
Author: Aslıhan NAKİBOĞLU (Primary Author)
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9780-4755
Author: Selahattin BALIBAY
Institution: Niğde Ömer Halisdemir University IIBF Department of Economics
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

APA Naki̇boğlu, A , Balıbay, S . (2020). Investigation of Niğde Soda Pop’s Contributions To The Brand of Niğde as a Local Brand . JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy , 5 (1) , 78-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/joeep/issue/53777/733115