Research Article
BibTex RIS Cite

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Year 2021, Volume: 4 Issue: 1, 1 - 16, 30.06.2021

Abstract

Bu çalışmanın amacı Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) görev yapan öğretmenlerin bu merkezlere yönelik değerlendirmelerini ortaya koyabilmek için bir ölçek geliştirmektir. Ölçek, Türkiye genelinde 344 BİLSEM öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla veri setine açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, dörtlü likert tipinde, dört boyutlu 22 maddeden oluşan bir ölçek yapısı ortaya konmuştur. Faktör analizi sonucunda öz değeri 1’in üzerinde olan dört boyutun açıklanan toplam varyansa katkısı %62.078’dir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre CMIN (χ2/sd)=2.138), CFI = .93.7 ve RMSEA=.058 olarak bulunmuştur. Hesaplanan değerlere dayalı olarak geliştirilen ölçeğin iyilik ve uyum indekslerinin eşik değerler içerisinde olduğu görülmüştür. Ölçek boyutlarının Cronbach Alpha değerleri .889 ile .835 arasında gerçekleşmiştir. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyonları .576 ile .737 arasında değişmektedir. Araştırma sonuçları Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinin perspektifinden bu eğitim merkezlerini bütüncül ve ilişkisel bir şekilde değerlendirmek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirildiğini ortaya koymaktadır.

References

 • Akhan O., & Alatş, S. (2021). BİLSEM tarih öğretmenlerinin bilsem çalışma koşulları hakkındaki görüşleri. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 133-147.
 • Akın Akbüber, B., Erdik, E., Güney, H., Çimşitoğlu, G., & Akbüber, C. (2019). Bilim ve sanat merkezleri’nde özel yetenekli öğrencilerin sorunlarının değerlendirilmesinde bir yöntem önerisi “özel yetenekli çocuk çalıştayı”. Journal of Gifted Education and Creativity, 6(1), 22-39.
 • Alig-Mielcarek, J. M. (2003). A model of school success: Instructional leadership, academic press, and student achievement (Doctoral dissertation, The Ohio State University).
 • Altintaş, E., & İlgün, Ş. (2016). öğretmenlerin üstün zekâlı öğrencilerin eğitimine yönelik düşünce ve önerileri. Electronic Turkish Studies, 11(14).
 • Altun, T., & Vural, S. (2012). Bilim ve sanat merkezinde (BİLSEM) görev yapan öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişim ve okul gelişimine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 152-177.
 • Birgit, E. (2011). Supportive and hindering factors to a sustainable implementation of ICT in schools. Journal for Educational Research Online, (3)1, 75-103.
 • Büyüköztürk, S. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara, Turkey: Pegem Akademi
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştirma yöntemleri. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştirma surecinde veri analizi. Ankara, Turkey: Pegem Akademi. Cattell, R. B. (1979). The Scientific use of factor analysis in behavioral and life sciences. New York, NY: Plenum.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education. New York, NY: Routledge.
 • Comrey, A. L & Lee, H. B. (1992). A first course in factor analysis. Hillslade, NJ: Erlbaum.
 • Çalışkan, E. (2017). Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde bilişim teknolojilerinin kullanımına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 37(3).
 • Çetin, A., & Doğan, A. (2018). Bı̇lı̇m ve sanat merkezlerı̇nde görev yapan matematı̇k öğretmenlerı̇nin karşılaştıkları sorunlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19(4), 615-641. doi:10.21565/ozelegitimdergisi.370355
 • Dahar, M. A., & Faize, F. A. (2011). Effect of the Availability and the use of Science Laboratories on Academic Achievement of Students in Punjab (Pakistan). European Journal of Scientific Research, 51(2), 193-202. Engel, K.S., Moosbrugger, H. ve Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Test of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • European Commission (2018), Study on Supporting School Innovation Across Europe, Brussels, B-1049, final report Field, A. (2013). Discovering statistics using ıbm spss statistics (4 b). London, UK: Sage.
 • Gedifew, M. T. (2020). Exploring the instructional leadership development practices in Ethiopia. Journal of Education and Learning (EduLearn), 14(3), 402-410.
 • Genç, M. A. (2016). Üstün yetenekli bireylere yönelik eğitim uygulamaları. Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 3(3), 49−66. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/516567
 • Gubbins, E. J., Callahan, C. M., & Renzulli, J. S. (2012). Contributions to the impact of the javits act by the national research center on the gifted and the talented, Journal of Advanced Academics, 25(4), 422-444. doi: 10.1177/1932202X14549355
 • Güvendir, M. A. ve Özkan, Y. Ö. (2015). Türkiye’deki eğitim alanında yayımlanan bilimsel dergilerde ölçek geliştirme ve uyarlama konulu makalelerin incelenmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(52), 23-33.
 • Hallinger, P., Gümüş, S., & Bellibaş, M. Ş. (2020). 'Are principals instructional leaders yet?'A science map of the knowledge base on instructional leadership, 1940–2018. Scientometrics, 122(3), 1629-1650. doi: 10.1007/s11192-020-03360-5
 • Heller, K. A. and Schofield, N. J. (2008). Identification And Nurturing The Gifted From An International Perspective. Steven I. Pfeıffer (Ed.), Handbook of Giftedness in Children. ISBN: 978-0-387-74399-8, Springer Science+Business Media Pres.
 • Howard, S., & Mozejko, A. (2015), Teachers: technology, change and resistance, in Henderson, M. and G. Romeo (eds.), Teaching and Digital Technologies: Big Issues and Critical Questions, Cambridge University Press, Port Melbourne, Australia.
 • Huong, V. T. M. (2020). Factors Affecting Instructional Leadership in Secondary Schools to Meet Vietnam's General Education Innovation. International Education Studies, 13(2), 48-60.
 • Ingersoll, R. M. (2001). Teacher turnover and teacher shortages: An organizational analysis, American Educational Research Journal, 38(3), 499–534.
 • Johansson, S., Myrberg E., & Rosén, M. (2015) Formal teacher competence and its effect on pupil reading achievement Scandinavian. Journal of Educational Research, 59(5), 564-582. http://dx.doi.org/10.1080/00313831.2014.965
 • Johnson, S. M., Kraft, M. A., & Papay, J. P. (2012). How context matters in high-need schools: The effects of teachers’ working conditions on their professional satisfaction and their students’ achievement, Teachers College Record, 114(10), 1–39.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and Pracitce of Structural Equation Modeling. The Guilford Press, New York, NY.
 • Leaper, C., & Starr, C. R. (2019). Helping and Hindering Undergraduate Women’s STEM Motivation: Experiences With STEM Encouragement, STEM-Related Gender Bias, and Sexual Harassment. Psychology of Women Quarterly, 43(2), 165–183. https://doi.org/10.1177/0361684318806302
 • Leoste, J., Heidmets, M., Ley, T., & Stepanova, J. (2020). Classroom innovation becoming sustainable: A study of technological innovation adoption by Estonian primary school teachers. Interaction Design and Architecture (s) Journal (IxD&A), 47, 144-166.
 • Mji, A., & Makgato, M. (2006). Factors associated with high school learners' poor performance: a spotlight on mathematics and physical science, South African Journal of Education, 26(2)253–266.
 • Morettini, B. (2021). Forms of resistance: Insights into beginning teacher development. International Journal of Educational Research Open, 2, 100041. OECD, (2013). How the quality of the learning environment is shaped, (Volume IV): What Makes Schools Successful? Resources, Policies and Practices
 • OECD, (2016). The school learning environment. PISA 2015 results (Volume II): Policies and practices for successful schools.
 • OECD, (2019). Teacher behaviour and student learning. PISA 2018 results (Volume III): What school life means for students’ lives.
 • Özbay, Y. (2013) Üstün yetenekli çocuklar ve aileleri [Gifted children and their families]. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yayınları. Ankara.
 • Özden, C. ve Atasoy, R. (2021). Sınıfta öğretim. N. Özdemir, S. Turan ve Ö. Çoban (Ed.). 21. yüzyıl okullarını yeniden düşünmek (ss. 229-258). Ankara: Pegem Akademi.
 • Pemik, K., & Levent, F. (2019). Üstün yetenekli öğrencilere destek odasında verilen eğitime ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 20(2), 313-338.
 • Pettinger, R. (2010). Organizational Behaviour: Performance Management in Practice. New Tork: Routledge.
 • Pritchard, D. (2013). Epistemic virtue and the epistemology of education, Journal of Philosophy of Education, 47(2),236–247.
 • Rahim, M. N., & Chandran, S. S. C. (2021). Investigating EFL Students’ Perceptions on E-learning Paradigm-Shift During Covid-19 Pandemic. Elsya: Journal of English Language Studies, 3(1), 56-66.
 • Ray, K. E. (2009). Competencies for teachers of gifted. In B. Kerr (Ed.). Encyclopedia of giftedness, creativity, and talent (ss. 164−165). Sage Publications, USA.
 • Renzulli, J. S. (1986). The Tree Ring Conception of Giftedness: A Developmental Model for Creative Productivity. Cambridge: University of Cambridge Press
 • Santos, J. R. A. (1999). Cronbach’s alpha: A tool for assessing the reliability of scales. Journal of extension, 37(2), 1-5.
 • Schiefele, U., & Schaffner, E. (2015). Teacher interests, mastery goals, and self-efficacy as predictors of instructional practices and student motivation. Contemporary Educational Psychology, 42, 159-171.
 • Sims, S. (2017). TALIS 2013: Working conditions, teacher job satisfaction and retention (Department for Education Statistical Working Paper). London: Department of Education.
 • Stevens, J. P. (2009) Applied multivariate statistics for the social sciences (5 b.). New York, NY: Routledge.
 • Sung, W., & Kim, C. (2021). A study on the effect of change management on organizational Innovation: Focusing on the mediating effect of members’ innovative behavior. Sustainability, 13(4), 2079.
 • Şahin, Ç. Ç., Yılmaz, F. G., & Kaymak, M. N. (2020). Bilim ve sanat merkezi yönetici ve öğretmenlerinin bilişim ve dijitalleşme konularına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Journal of Continuous Vocational Education and Training, 3(1), 22-37.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. London, UK: Pearson Education Limited.
 • Tavsancıl, E. (2014). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara, Turkey: Nobel.
 • Tereci, H., Aydın, M., ve Orbay, M. (2008). Bilim ve Sanat Merkezlerine Devam Eden Öğrencilerin Fen Tutumlarının İncelenmesi: Amasya Bilsem Örneği. Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Kongresi, 16-17 Mayıs 2008, Ankara
 • Thurlings, M., Evers, A.T., & Vermeulen, M. (2015). Toward a model of explaining teachers’ innovative behavior: A literature review. Review of Educational Research, 85(3), 430-471. https://doi.org/10.3102/0034654314557949
 • Toropova, A., Myrberg E., & Johansson, S. (2021). Teacher job satisfaction: the importance of school working conditions and teacher characteristics, Educational Review, 73(1), 71-97, DOI: 10.1080/00131911.2019.1705247
 • Türksoy, E., & Karabulut, R. (2020). Dijital Gerçeklik Teknolojilerinin Bilsemlerde Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen Görüşleri. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 10(2), 436-452.
Year 2021, Volume: 4 Issue: 1, 1 - 16, 30.06.2021

Abstract

References

 • Akhan O., & Alatş, S. (2021). BİLSEM tarih öğretmenlerinin bilsem çalışma koşulları hakkındaki görüşleri. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 133-147.
 • Akın Akbüber, B., Erdik, E., Güney, H., Çimşitoğlu, G., & Akbüber, C. (2019). Bilim ve sanat merkezleri’nde özel yetenekli öğrencilerin sorunlarının değerlendirilmesinde bir yöntem önerisi “özel yetenekli çocuk çalıştayı”. Journal of Gifted Education and Creativity, 6(1), 22-39.
 • Alig-Mielcarek, J. M. (2003). A model of school success: Instructional leadership, academic press, and student achievement (Doctoral dissertation, The Ohio State University).
 • Altintaş, E., & İlgün, Ş. (2016). öğretmenlerin üstün zekâlı öğrencilerin eğitimine yönelik düşünce ve önerileri. Electronic Turkish Studies, 11(14).
 • Altun, T., & Vural, S. (2012). Bilim ve sanat merkezinde (BİLSEM) görev yapan öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişim ve okul gelişimine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 152-177.
 • Birgit, E. (2011). Supportive and hindering factors to a sustainable implementation of ICT in schools. Journal for Educational Research Online, (3)1, 75-103.
 • Büyüköztürk, S. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara, Turkey: Pegem Akademi
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştirma yöntemleri. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştirma surecinde veri analizi. Ankara, Turkey: Pegem Akademi. Cattell, R. B. (1979). The Scientific use of factor analysis in behavioral and life sciences. New York, NY: Plenum.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education. New York, NY: Routledge.
 • Comrey, A. L & Lee, H. B. (1992). A first course in factor analysis. Hillslade, NJ: Erlbaum.
 • Çalışkan, E. (2017). Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde bilişim teknolojilerinin kullanımına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 37(3).
 • Çetin, A., & Doğan, A. (2018). Bı̇lı̇m ve sanat merkezlerı̇nde görev yapan matematı̇k öğretmenlerı̇nin karşılaştıkları sorunlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19(4), 615-641. doi:10.21565/ozelegitimdergisi.370355
 • Dahar, M. A., & Faize, F. A. (2011). Effect of the Availability and the use of Science Laboratories on Academic Achievement of Students in Punjab (Pakistan). European Journal of Scientific Research, 51(2), 193-202. Engel, K.S., Moosbrugger, H. ve Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Test of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • European Commission (2018), Study on Supporting School Innovation Across Europe, Brussels, B-1049, final report Field, A. (2013). Discovering statistics using ıbm spss statistics (4 b). London, UK: Sage.
 • Gedifew, M. T. (2020). Exploring the instructional leadership development practices in Ethiopia. Journal of Education and Learning (EduLearn), 14(3), 402-410.
 • Genç, M. A. (2016). Üstün yetenekli bireylere yönelik eğitim uygulamaları. Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 3(3), 49−66. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/516567
 • Gubbins, E. J., Callahan, C. M., & Renzulli, J. S. (2012). Contributions to the impact of the javits act by the national research center on the gifted and the talented, Journal of Advanced Academics, 25(4), 422-444. doi: 10.1177/1932202X14549355
 • Güvendir, M. A. ve Özkan, Y. Ö. (2015). Türkiye’deki eğitim alanında yayımlanan bilimsel dergilerde ölçek geliştirme ve uyarlama konulu makalelerin incelenmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(52), 23-33.
 • Hallinger, P., Gümüş, S., & Bellibaş, M. Ş. (2020). 'Are principals instructional leaders yet?'A science map of the knowledge base on instructional leadership, 1940–2018. Scientometrics, 122(3), 1629-1650. doi: 10.1007/s11192-020-03360-5
 • Heller, K. A. and Schofield, N. J. (2008). Identification And Nurturing The Gifted From An International Perspective. Steven I. Pfeıffer (Ed.), Handbook of Giftedness in Children. ISBN: 978-0-387-74399-8, Springer Science+Business Media Pres.
 • Howard, S., & Mozejko, A. (2015), Teachers: technology, change and resistance, in Henderson, M. and G. Romeo (eds.), Teaching and Digital Technologies: Big Issues and Critical Questions, Cambridge University Press, Port Melbourne, Australia.
 • Huong, V. T. M. (2020). Factors Affecting Instructional Leadership in Secondary Schools to Meet Vietnam's General Education Innovation. International Education Studies, 13(2), 48-60.
 • Ingersoll, R. M. (2001). Teacher turnover and teacher shortages: An organizational analysis, American Educational Research Journal, 38(3), 499–534.
 • Johansson, S., Myrberg E., & Rosén, M. (2015) Formal teacher competence and its effect on pupil reading achievement Scandinavian. Journal of Educational Research, 59(5), 564-582. http://dx.doi.org/10.1080/00313831.2014.965
 • Johnson, S. M., Kraft, M. A., & Papay, J. P. (2012). How context matters in high-need schools: The effects of teachers’ working conditions on their professional satisfaction and their students’ achievement, Teachers College Record, 114(10), 1–39.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and Pracitce of Structural Equation Modeling. The Guilford Press, New York, NY.
 • Leaper, C., & Starr, C. R. (2019). Helping and Hindering Undergraduate Women’s STEM Motivation: Experiences With STEM Encouragement, STEM-Related Gender Bias, and Sexual Harassment. Psychology of Women Quarterly, 43(2), 165–183. https://doi.org/10.1177/0361684318806302
 • Leoste, J., Heidmets, M., Ley, T., & Stepanova, J. (2020). Classroom innovation becoming sustainable: A study of technological innovation adoption by Estonian primary school teachers. Interaction Design and Architecture (s) Journal (IxD&A), 47, 144-166.
 • Mji, A., & Makgato, M. (2006). Factors associated with high school learners' poor performance: a spotlight on mathematics and physical science, South African Journal of Education, 26(2)253–266.
 • Morettini, B. (2021). Forms of resistance: Insights into beginning teacher development. International Journal of Educational Research Open, 2, 100041. OECD, (2013). How the quality of the learning environment is shaped, (Volume IV): What Makes Schools Successful? Resources, Policies and Practices
 • OECD, (2016). The school learning environment. PISA 2015 results (Volume II): Policies and practices for successful schools.
 • OECD, (2019). Teacher behaviour and student learning. PISA 2018 results (Volume III): What school life means for students’ lives.
 • Özbay, Y. (2013) Üstün yetenekli çocuklar ve aileleri [Gifted children and their families]. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yayınları. Ankara.
 • Özden, C. ve Atasoy, R. (2021). Sınıfta öğretim. N. Özdemir, S. Turan ve Ö. Çoban (Ed.). 21. yüzyıl okullarını yeniden düşünmek (ss. 229-258). Ankara: Pegem Akademi.
 • Pemik, K., & Levent, F. (2019). Üstün yetenekli öğrencilere destek odasında verilen eğitime ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 20(2), 313-338.
 • Pettinger, R. (2010). Organizational Behaviour: Performance Management in Practice. New Tork: Routledge.
 • Pritchard, D. (2013). Epistemic virtue and the epistemology of education, Journal of Philosophy of Education, 47(2),236–247.
 • Rahim, M. N., & Chandran, S. S. C. (2021). Investigating EFL Students’ Perceptions on E-learning Paradigm-Shift During Covid-19 Pandemic. Elsya: Journal of English Language Studies, 3(1), 56-66.
 • Ray, K. E. (2009). Competencies for teachers of gifted. In B. Kerr (Ed.). Encyclopedia of giftedness, creativity, and talent (ss. 164−165). Sage Publications, USA.
 • Renzulli, J. S. (1986). The Tree Ring Conception of Giftedness: A Developmental Model for Creative Productivity. Cambridge: University of Cambridge Press
 • Santos, J. R. A. (1999). Cronbach’s alpha: A tool for assessing the reliability of scales. Journal of extension, 37(2), 1-5.
 • Schiefele, U., & Schaffner, E. (2015). Teacher interests, mastery goals, and self-efficacy as predictors of instructional practices and student motivation. Contemporary Educational Psychology, 42, 159-171.
 • Sims, S. (2017). TALIS 2013: Working conditions, teacher job satisfaction and retention (Department for Education Statistical Working Paper). London: Department of Education.
 • Stevens, J. P. (2009) Applied multivariate statistics for the social sciences (5 b.). New York, NY: Routledge.
 • Sung, W., & Kim, C. (2021). A study on the effect of change management on organizational Innovation: Focusing on the mediating effect of members’ innovative behavior. Sustainability, 13(4), 2079.
 • Şahin, Ç. Ç., Yılmaz, F. G., & Kaymak, M. N. (2020). Bilim ve sanat merkezi yönetici ve öğretmenlerinin bilişim ve dijitalleşme konularına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Journal of Continuous Vocational Education and Training, 3(1), 22-37.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. London, UK: Pearson Education Limited.
 • Tavsancıl, E. (2014). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara, Turkey: Nobel.
 • Tereci, H., Aydın, M., ve Orbay, M. (2008). Bilim ve Sanat Merkezlerine Devam Eden Öğrencilerin Fen Tutumlarının İncelenmesi: Amasya Bilsem Örneği. Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Kongresi, 16-17 Mayıs 2008, Ankara
 • Thurlings, M., Evers, A.T., & Vermeulen, M. (2015). Toward a model of explaining teachers’ innovative behavior: A literature review. Review of Educational Research, 85(3), 430-471. https://doi.org/10.3102/0034654314557949
 • Toropova, A., Myrberg E., & Johansson, S. (2021). Teacher job satisfaction: the importance of school working conditions and teacher characteristics, Educational Review, 73(1), 71-97, DOI: 10.1080/00131911.2019.1705247
 • Türksoy, E., & Karabulut, R. (2020). Dijital Gerçeklik Teknolojilerinin Bilsemlerde Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen Görüşleri. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 10(2), 436-452.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sports Medicine
Journal Section Articles
Authors

Ramazan ATASOY 0000-0002-9198-074X

Celalettin ÖZDEN 0000-0003-3728-7781

Publication Date June 30, 2021
Submission Date June 23, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA ATASOY, R., & ÖZDEN, C. (2021). BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Journal of Global Sport and Education Research, 4(1), 1-16.

18798      18709 1879918800                           percent_0

18711 Journal of Global Sport and Education Research (JOGSER) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.