Year 2020, Volume , Issue 1, Pages 54 - 69 2020-05-15

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANLARININ TIBBİ UYGULAMA HATASI DAVALARI KARŞISINDA DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Erdal KALKAN [1] , Kubilay ÖZER [2] , Emir İZCİ [3] , Mehmet ERDİ [4]


Yaşadığımız küresel köyde herkesin birbirine olan bağımlılığı yüksektir. Benzer şekilde, liderlerin de tüm duygu ve davranışları bulunulan çevreyi hem biyolojik hem de psikolojik olarak etkiler. Liderin ruh haline göre değişim gösteren çevre ve kültür neticesinde, olumlu duygu ve davranışlar ile özellikle takipçilerinin ileride daha iyi bir lider bile olma ihtimali artar.
Liderlik davranışlarının bulaşıcılığı üzerine önermeler sunan bu çalışmada; liderlik duygu, davranış, ruh hali ve tepkilerinin, liderin yönettiği ekip üzerindeki etkilerini bu zamana değin yapılan nitel ve nicel çalışmalar ışığında açıklama amacı güdülmüştür. Çalışma kapsamında kullanılan yöntem, doküman analizidir. İçeriğinde, öncelikle liderliğin bulaşıcılığı üzerine açıklamalarda bulunulmuş, etkili liderliğin bulaşıcılığındaki altı (6) gizem sıralanmış, liderliğin bulaşması ile çevrede görünen etkiler aydınlanmış, önceden yapılan bir çalışma (Zenger ve Folkman, 2016) ile desteklenen en bulaşıcı liderlik davranışları açıklanmıştır. Sonuçta, bir liderin davranışlarını sorgulaması neticesinde içinde bulunduğu duruma uygun duygusal yeterlilikler geliştirmesinin, dalgalanma etkisi ile kolektif bir değişim yaratacağı öngörülmüştür.   
Beyin ve Sinir Cerrahisi, Defansif Tıp, Tıbbi Uygulama Hatası
 • Aslan Ş, Özer K. 2018.İnternet Gazetelerinde Yer Alan Tıbbi Hatalı Uygulama (Malpraktis) Haberlerinin İncelenmesi. 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bildiriler Kitabı. S.1887-1897.
 • Aynacı Y. 2008. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Hekimlerde Defansif (Çekinik) Tıp Uygulamalarının Araştırılması Tıpta uzmanlık tezi Konya 2008
 • Başer A, Kolcu G, Çığırgil Y, Kadınkız B, Öngel K. 2014 İzmir Karşıyaka İlçesinde Görev Yapan Aile Hekimlerinin Defansif Tıp Uygulamaları ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Smyrna Tıp Dergisi 16:24. Erişim adresi: http://smyrnatipdergisi. com/dosyalar_upload/belgeler/ Kar%C5%9F%C4%B1yaka %20defansif%20t %C4%B1p1481628286.pdf Erişim tarihi:10.07.2017
 • Can Öİ, Özkara E, Can M, 2011. Yargıtay’da Karara Bağlanan Tıbbi Uygulama Hatası Dosyalarının Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 25, Sayı 2, (Mayıs) 2011, S: 69-76.
 • Catino M. 2011. Why do Doctors practice defensive medicine?The side-effects of medical litigation https://www.researchgate.net/publication/228471835_ Why_do_Doctors_practice_ defensive_medic ine_The_side-effects_of_medical _litigation Erişim tarihi 21122016
 • Chen K. B,Yang Y.C, Increased Perception of Malpractice Liability and the Practice of Defensive MedicineJournal of Empirical Legal Studies Volume 11, Issue 3, 446–476, September 2014 doi.org/10.1111/jels.12046
 • Danıştay 2016. Danıştay 15.daire e:2013/4526, k:2016/3551. Erişim tarihi: 12 Nisan 2019. Erişim adresi: https://www.hukukmedeniyeti.org/karar/750194/danistay-15-daire-e-2013-4526-k-2016-3551/?v=list&aranan=vaka.
 • Doğan N. 2017. Sigorta primleri yüzünden riskli ameliyatlar durdu. Hürriyet gazetesi. Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/noyan-dogan/riskli-ameliyatlar-durdu-40556243. Erişim tarihi:26 Kasım 2019.
 • Ertem G, Oksel E, Akbıyık A. 2009. Hatalı Tıbbi Uygulamalar (Malpraktis) İle İlgili Retrospektif Bir İnceleme. Dirim Tıp Gazetesi. Y: 84 sayı: 1 (1-10)
 • Güler GH, 2019. Geleceği şekillendiren sağlık hizmetleri trendleri. The Deloitte Times. Erişim tarihi: 15 Kasım 2019. Erişim adresi: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte /tr/Documents/the-deloitte-times/gelecegi-sekillendiren-saglik-hizmetleri-trendleri.pdf
 • Hakeri H. 2014. Tıp hukukunda malpraktis komplikasyon ayrımı. DOI:10.5152/tcb.2014.003. Erişim tarihi: 20 Mart 2018. Erişim adresi: http://www.toraks.org.tr/uploadFiles/book/file /173201492523-238.pdf
 • Hermer L, Brody H. Defensive Medicine, Cost Containment AndReform. Journal of General Internal Medicine 2010;25(5):470-3. doi: 10.1007/s11606-010-1259-3
 • Kalkan E, 2018. Malpraktis ve Komplikasyon Ayrımı. Hekimler İçin Hukuk Rehberi. Türk Nöroşirurji Akademisi Yayınları No:1. ISBN 978-605-184-XXX-X. s. 319-326.
 • Kök N, 2018. Malpraktis ve Komplikasyon Ayrımı. Hekimler İçin Hukuk Rehberi. Türk Nöroşirurji Akademisi Yayınları No:1. ISBN 978-605-184-XXX-X. s. 107-135.
 • Nahed BV, Babu MA, Smith TR ve Heray RF, 2012. Malpractice Liability and Defensive Medicine: A National Survey of Neurosurgeons. PLoS ONE. 7(6):e39237. doi:10.1371/journal.pone.0039237
 • Özata M, Özer K, Akkoca Y, 2018. Konya İl Merkezinde Çalışan Hekimlerde Defansif (Çekinik) Tıp Uygulamalarının Araştırılması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 7(1): 132-139.
 • Öztürk N, Gençtürk M. 2018. Hekimlerin Branş Tercihlerinin Trend Analizi Yöntemi İle İncelenmesi. Social Sciences Studies Journal, Vol:4, Issue:19, P:2193-2202. DOI: 10.26449/sssj.612
 • Polat, O. 2005. Tıbbi Uygulama Hataları: Klinik-Sosyal-Hukuksal-Etik Boyutları, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Sandra CY, Hulou MM, Cote DJ, Roytowski D, Rutka JT, Gormley WB ve, Smith TR, 2016. International Defensive Medicine in Neurosurgery: Comparison of Canada, South Africa,and the United States World Neurosurg. (2016) 95:53-61.http://dx.doi.org/10.1016/j.wneu.2016.07.069
 • Selçuk M, 2015. Çekinik (Defansif) Tıp. İzmir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Tezi
 • Smith TR, Habib A,Rosenow JM, Nahed BV, Babu MA, Cybulski G, Fessler R, Batjer HH ve Heary RF, 2015. Defensive Medicine in Neurosurgery: Does State-Level Liability Risk Matter? Neurosurgery 76:105–114, DOI: 10.1227/NEU.0000000000000576.
 • Solaroğlu İ, İzci Y, Yeter HG, Metin MM, Keles GE. 2015. Health Transformation Project and Defensive Medicine Practice among Neurosurgeons in Turkey. PLOS ONE. Volume 9 | Issue 10. DOI: 10.1371/journal.pone.0111446.
 • Somer P, 2013. Komplikasyon Yönetimi. Tıp Hukuku Atölyesi, Ankara, s. 110-116.
 • Studdert DM, Mello MM, Sage WM, DesRoches CM, Peugh J, Zapert K. 2005.: Defensive medicine among high-risk specialist physicians in a volatile malpractice environment. JAMA 293:2609–2617.
 • Türk Dil Kurumu 2019. Güncel Türkçe Sözlük. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/ Erişim tarihi:28 Kasım 2019.
 • Türk Tabipler Birliği (TTB), 2009. Dünya Tabibler Birliği'nin Tıpta Yanlış Uygulama Konulu Duyurusu (Malpraktice), Füsun Sayek TTB Raporları / Kitapları, Sağlıkla İlgili Uluslararası Belgeler, 2. Baskı, TTB Yayınları, Ankara, 2009, s. 48.
 • Türk Tabipler Birliği (TTB), 2015. Hekimlik Meslek Etiği Kuralları. Erişim adresi: https://www.ttb.org. tr/ mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=65& Itemid=31. Erişim Tarihi:28 Kasım 2019 . Toraman A, Çarıkçı İH, 2019. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 2019, Cilt: 10, Sayı: 23, ss.40-51. DOI: 10.21076/vizyoner.438697
 • Üzün İ. 2014. Adli Tıp'taki dosyaların sayısı her geçen yıl artıyor. Medimagazin. Erişim adresi: https://www.medimagazin.com.tr/hekim/hukuk-etik/tr-adli-tiptaki-dosyalarin-sayisi-her-gecen-yil-artiyor-2-17-56834.html Erişim tarihi: 26 Kasım 2019.
 • Yalçın N. 2011. Uzmanlık Alanlarına Göre Malpraktis Oranı. Erişim adresi: https://www. medimagazin.com.tr /ana-sayfa/dis-haberler/tr-uzmanlik-alanina-gore-malpraktis-riski-1-76-37157.html. Erişim tarihi: 19 Temmuz 2017.
Primary Language tr
Subjects Health Policy and Services
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4067-9081
Author: Erdal KALKAN
Institution: Özel Medova Hastanesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4043-5047
Author: Kubilay ÖZER (Primary Author)
Institution: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7713-4643
Author: Emir İZCİ
Institution: KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3621-6658
Author: Mehmet ERDİ
Institution: , Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilimdalı
Country: Turkey


Dates

Application Date : April 25, 2020
Acceptance Date : May 9, 2020
Publication Date : May 15, 2020

Bibtex @research article { johmal726673, journal = {Journal of Healthcare Management and Leadership}, issn = {2667-5838}, address = {}, publisher = {Şebnem ASLAN}, year = {2020}, volume = {}, pages = {54 - 69}, doi = {10.35345/johmal.726673}, title = {BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANLARININ TIBBİ UYGULAMA HATASI DAVALARI KARŞISINDA DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Kalkan, Erdal and Özer, Kubilay and İzci̇, Emir and Erdi̇, Mehmet} }
APA Kalkan, E , Özer, K , İzci̇, E , Erdi̇, M . (2020). BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANLARININ TIBBİ UYGULAMA HATASI DAVALARI KARŞISINDA DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA . Journal of Healthcare Management and Leadership , (1) , 54-69 . DOI: 10.35345/johmal.726673
MLA Kalkan, E , Özer, K , İzci̇, E , Erdi̇, M . "BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANLARININ TIBBİ UYGULAMA HATASI DAVALARI KARŞISINDA DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA" . Journal of Healthcare Management and Leadership (2020 ): 54-69 <https://dergipark.org.tr/en/pub/johmal/issue/54332/726673>
Chicago Kalkan, E , Özer, K , İzci̇, E , Erdi̇, M . "BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANLARININ TIBBİ UYGULAMA HATASI DAVALARI KARŞISINDA DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Journal of Healthcare Management and Leadership (2020 ): 54-69
RIS TY - JOUR T1 - BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANLARININ TIBBİ UYGULAMA HATASI DAVALARI KARŞISINDA DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA AU - Erdal Kalkan , Kubilay Özer , Emir İzci̇ , Mehmet Erdi̇ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.35345/johmal.726673 DO - 10.35345/johmal.726673 T2 - Journal of Healthcare Management and Leadership JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 69 VL - IS - 1 SN - 2667-5838- M3 - doi: 10.35345/johmal.726673 UR - https://doi.org/10.35345/johmal.726673 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Healthcare Management and Leadership BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANLARININ TIBBİ UYGULAMA HATASI DAVALARI KARŞISINDA DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %A Erdal Kalkan , Kubilay Özer , Emir İzci̇ , Mehmet Erdi̇ %T BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANLARININ TIBBİ UYGULAMA HATASI DAVALARI KARŞISINDA DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %D 2020 %J Journal of Healthcare Management and Leadership %P 2667-5838- %V %N 1 %R doi: 10.35345/johmal.726673 %U 10.35345/johmal.726673
ISNAD Kalkan, Erdal , Özer, Kubilay , İzci̇, Emir , Erdi̇, Mehmet . "BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANLARININ TIBBİ UYGULAMA HATASI DAVALARI KARŞISINDA DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Journal of Healthcare Management and Leadership / 1 (May 2020): 54-69 . https://doi.org/10.35345/johmal.726673
AMA Kalkan E , Özer K , İzci̇ E , Erdi̇ M . BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANLARININ TIBBİ UYGULAMA HATASI DAVALARI KARŞISINDA DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. JOHMAL. 2020; (1): 54-69.
Vancouver Kalkan E , Özer K , İzci̇ E , Erdi̇ M . BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANLARININ TIBBİ UYGULAMA HATASI DAVALARI KARŞISINDA DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Journal of Healthcare Management and Leadership. 2020; (1): 54-69.
IEEE E. Kalkan , K. Özer , E. İzci̇ and M. Erdi̇ , "BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANLARININ TIBBİ UYGULAMA HATASI DAVALARI KARŞISINDA DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA", Journal of Healthcare Management and Leadership, no. 1, pp. 54-69, May. 2020, doi:10.35345/johmal.726673