Research Article
BibTex RIS Cite

Meslek Amaçlı İngilizcenin (EOP) İhtiyaç Değerlendirmesi: Turizm Eğitiminde Öğrenci – Öğretim Elemanı – Uzman Görüşü Örneği

Year 2023, Volume: 1 Issue: 2, 69 - 84, 30.12.2023

Abstract

Günden güne büyüyen turizm endüstrisi, dengenin arz tarafında sadece doğal kaynaklar, kaliteli ürün, alt yapı ile değil hizmet derecesi ve turistik deneyim memnuniyeti ile sürdürülebilirliğini gerekli kılmaktadır. Hizmet ve ülkeden memnun ayrılan turistler ise onlarla iyi ilişkiler kuran turizm sahipleri ve çalışanları sayesinde mümkün olmaktadır. Farklı uyruktan biriyle kurulacak etkili iletişimde mesleğin gereklerini karşılayan yabancı dil öğretimi önemli bir yer teşkil etmektedir. Turizm mesleğine yönelik İngilizce öğretimin öğrenci ve öğretici-uzman görüşlerine dayalı değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu çalışma, 498 öğrenci örneklemine uygulanan ihtiyaç analizi anketi vasıtasıyla mevcut dil öğretim durumunu ortaya koymak; 20 öğretici-uzman grubuna uygulanan değerleme anketi vasıtasıyla etkililiğini değerlendirmek üzere tasarlanmıştır. Bu çalışma, turizm eğitiminde yabancı dil öğretiminin önemini ve etkinliğinin araştırdığı için önemli görülmektedir. Bu kapsamda alan yazında konuya ilişkin geçmiş çalışmalar incelenmiş, eğitim, mesleki eğitim, turizm eğitimi gibi kavramsal ifadeler açıklanmış, araştırmanın metodolojisi hakkında bilgi verilmiş, işlenen ve Ki-Kare, tek örneklem K-S, Kruskal Wallis, Friedman ve Kendall W gibi parametrik olmayan testlerle analiz edilen verilerin ışığında bulgular ve bulgulara dair tartışmalar ortaya konmuş ve sonuçlara dair önerilerle çalışmaya son verilmiştir. Araştırma sonucunda mevcut öğretim programı, yöntem ve tekniklerinin öğrenci ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz olduğu; turizm mesleğine yönelik dil beceri ve yeteneklerinin iletişime dayalı olmasının umulduğu gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Ethical Statement

2014 yılına ait bir çalışma olduğu için etik beyan gerekli değildir.

References

 • Aksan, D. (1977). Her Yönüyle Dil: Ana Çizgileriyle Dilbilim I. Türk Dil Kurumu Yayınları: 439.
 • Boylu, Y. & Ünlüönen. K. (2005). Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin beklenti ve algılamalarındaki değişimin karşılaştırılması (2000-2001 ve 2003-2004 öğretim yılları). Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 33(166), 159-172.
 • Çepni, S. (2005).Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Üçyol Kültür Merkezi.
 • Demircan, Ö. (1990). Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri. Ekin Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2011). Yabancı Dil Öğretimi. Pegem Akademi Yayınları.
 • Diken, Ü. (2006). Gereksinim çözümlemesi kullanarak uygulanan Özel Amaçlı Dil (İngilizce) öğretimi (S.D.Ü. Eğirdir Meslek Yüksekokulu örneği) [Unpublished Master’s Thesis]. Süleyman Demirel University.
 • Dilaçar, A. (1968). Dil, Diller ve Dilcilik. Türk Dil Kurumu Yayınları. No: 2639.
 • Ege, İ. (2006). Kars Meslek Yüksekokulu turizm rehberliği programında İngilizce öğrenimi gören öğrencilerin program geliştirmeye yönelik ihtiyaç analizi [Unpublished Master’s Thesis]. Kafkas University.
 • Ekici, N. (2003) A needs assessment study on English language needs of the tour guidance students of Faculty of Applied Sciences at Başkent University [Unpublished Master’s Thesis]. Middle East Technical University.
 • Gökçe, A. (2014). Yabancı dil öğretiminde ihtiyaç analizi uygulaması: Turizm ön lisans örneği [Unpublished Master’s Thesis]. Sakarya University.
 • Hacıoğlu, N. (1995). Türkiye’de Turizm Eğitimi. Balıkesir: Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu.
 • Hacıoğlu, N., Kaşlı, M., Şahin, S. & Tetik, N. (2008). Türkiye’de Turizm Eğitimi. Detay Publishing.
 • Kızılırmak, İ. (2000). Meslek yüksekokulları turizm ve otelcilik programlarının günümüz turizm sektörünün beklentileri doğrultusunda değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 147, 54-60.
 • Langacker, R. W. (1972). Fundamentals of Linfistic Analysis. Harcourt Brace Lovanovich Inc.
 • Nunan, D. (1991). Syllabus Design. Oxford University Press.
 • Orang’i, D. O. (2013). A needs analysis of business english programme for tour guide diploma students in Kenya [Unpublished Master’s Thesis]. Kenyatta University.
 • Öncüler, M. E. (2006). Avrupa Birliği eğitim politikasında mesleki turizm eğitimi yaklaşımı ve Türk turizm eğitimine uygulanabilirliği [Unpublished Doctoral Dissertation]. İzmir: Dokuz Eylül University.
 • Pelit, E. & Güçer, E. (2006). Turizm alanında öğretmenlik eğitimi alan öğrencilerin turizm işletmelerinde yaptıkları stajları değerlendirmeleri üzerine bir araştırma. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 139-164.
 • Prachanant, N. (2012). Needs analysis on English language use in tourism ındustry. The 8th International Language for Specific Purposes (LSP) Seminar - Aligning Theoretical Knowledge with Professional Practice. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 66, 117 – 125.
 • Robinson, P. (1980). ESP (English for Specific Purposes). Pergamon Press.
 • Roucek, J. S. (1986). Study of Foreign Languages. Philosophical Library Inc.
 • Sabuncuoğlu, Z. (1991). Personel Yönetimi. Teknografik Matbaacılık.
 • Sert, N. (1997). Ankara Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce gereksinimlerinin çözümlenmesi [Unpublished Master’s Thesis]. Ankara University.
 • Timur, A. (1992). Türkiye’de Turizm Eğitiminin Yapısı, Uygulanan Politikalar ve Sonuçlar. Turizm Eğitimi Konferans – Workshop. (9-11 Aralık, 1992). Ankara.
 • Turan, İ. (1998). Gereksinim Çözümlemesi Yapılarak Hazırlanmış İletişimsel Yöntemin Kullanıldığı Almanca Otelcilik Ve Turizm Ön büro Programının Hedef Davranışları Kazandırmadaki Etkililiği. Unpublished PhD Thesis. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Üzümcü, T. P. & Bayraktar, S. (2004). Türkiye’de Turizm Otel İşletmeciliği Alanında Eğitim Veren Yükseköğretim Kuruluşlarındaki Eğitimcilerin Turizm Mesleki Eğitiminin Etiksel Açıdan İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi. (25-26 Kasım) Eskişehir.
 • Yiğit, H. (1990). A study on LSP needs analysis (hotel management) [Unpublished Master’s Thesis]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Needs Assessment of English for Occupational Purposes (EOP): The case of Students – Lecturer – Expert Opinions in Tourism Education

Year 2023, Volume: 1 Issue: 2, 69 - 84, 30.12.2023

Abstract

Tourism industry, which is developing day by day, makes its sustainability essential not only by natural resources, quality products and infrastructure on the supply side but also by services degree and touristic experience. Tourists who are satisfied with service and the country are just possible by tourism owners and employees who establish a good relationship with them. Effective communication with a foreigner includes foreign language teaching that meets occupational requirements. This study of assessing English for tourism vocational purposes on the basis of students’ and lecturer-experts’ opinions has been designed to examine current language teaching situation by needs analysis survey conducted on 498 students sample; and to evaluate the effectiveness of this situation by assessment questionnaire conducted on 20 lectures-experts sample. It is seen important because it shows the importance of foreign language teaching in search of education and tourism activities. In this context, past studies on the subject in the literature have been examined, conceptual terms such as education, vocational training, and tourism education have been explained, the methodology of the research has been cleared up, findings in light of the data that have been processed and analyzed by nonparametric tests such as Chi-square, one-sample K-S, Kruskal-Wallis, Friedman and Kendall W and discussion of the findings have been presented, and proposals for results has put an end to the study. It has drawn various conclusions such as current curriculum, the methods and techniques are insufficient to meet the needs of students; language skills and abilities are to be based on communication.

References

 • Aksan, D. (1977). Her Yönüyle Dil: Ana Çizgileriyle Dilbilim I. Türk Dil Kurumu Yayınları: 439.
 • Boylu, Y. & Ünlüönen. K. (2005). Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin beklenti ve algılamalarındaki değişimin karşılaştırılması (2000-2001 ve 2003-2004 öğretim yılları). Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 33(166), 159-172.
 • Çepni, S. (2005).Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Üçyol Kültür Merkezi.
 • Demircan, Ö. (1990). Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri. Ekin Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2011). Yabancı Dil Öğretimi. Pegem Akademi Yayınları.
 • Diken, Ü. (2006). Gereksinim çözümlemesi kullanarak uygulanan Özel Amaçlı Dil (İngilizce) öğretimi (S.D.Ü. Eğirdir Meslek Yüksekokulu örneği) [Unpublished Master’s Thesis]. Süleyman Demirel University.
 • Dilaçar, A. (1968). Dil, Diller ve Dilcilik. Türk Dil Kurumu Yayınları. No: 2639.
 • Ege, İ. (2006). Kars Meslek Yüksekokulu turizm rehberliği programında İngilizce öğrenimi gören öğrencilerin program geliştirmeye yönelik ihtiyaç analizi [Unpublished Master’s Thesis]. Kafkas University.
 • Ekici, N. (2003) A needs assessment study on English language needs of the tour guidance students of Faculty of Applied Sciences at Başkent University [Unpublished Master’s Thesis]. Middle East Technical University.
 • Gökçe, A. (2014). Yabancı dil öğretiminde ihtiyaç analizi uygulaması: Turizm ön lisans örneği [Unpublished Master’s Thesis]. Sakarya University.
 • Hacıoğlu, N. (1995). Türkiye’de Turizm Eğitimi. Balıkesir: Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu.
 • Hacıoğlu, N., Kaşlı, M., Şahin, S. & Tetik, N. (2008). Türkiye’de Turizm Eğitimi. Detay Publishing.
 • Kızılırmak, İ. (2000). Meslek yüksekokulları turizm ve otelcilik programlarının günümüz turizm sektörünün beklentileri doğrultusunda değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 147, 54-60.
 • Langacker, R. W. (1972). Fundamentals of Linfistic Analysis. Harcourt Brace Lovanovich Inc.
 • Nunan, D. (1991). Syllabus Design. Oxford University Press.
 • Orang’i, D. O. (2013). A needs analysis of business english programme for tour guide diploma students in Kenya [Unpublished Master’s Thesis]. Kenyatta University.
 • Öncüler, M. E. (2006). Avrupa Birliği eğitim politikasında mesleki turizm eğitimi yaklaşımı ve Türk turizm eğitimine uygulanabilirliği [Unpublished Doctoral Dissertation]. İzmir: Dokuz Eylül University.
 • Pelit, E. & Güçer, E. (2006). Turizm alanında öğretmenlik eğitimi alan öğrencilerin turizm işletmelerinde yaptıkları stajları değerlendirmeleri üzerine bir araştırma. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 139-164.
 • Prachanant, N. (2012). Needs analysis on English language use in tourism ındustry. The 8th International Language for Specific Purposes (LSP) Seminar - Aligning Theoretical Knowledge with Professional Practice. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 66, 117 – 125.
 • Robinson, P. (1980). ESP (English for Specific Purposes). Pergamon Press.
 • Roucek, J. S. (1986). Study of Foreign Languages. Philosophical Library Inc.
 • Sabuncuoğlu, Z. (1991). Personel Yönetimi. Teknografik Matbaacılık.
 • Sert, N. (1997). Ankara Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce gereksinimlerinin çözümlenmesi [Unpublished Master’s Thesis]. Ankara University.
 • Timur, A. (1992). Türkiye’de Turizm Eğitiminin Yapısı, Uygulanan Politikalar ve Sonuçlar. Turizm Eğitimi Konferans – Workshop. (9-11 Aralık, 1992). Ankara.
 • Turan, İ. (1998). Gereksinim Çözümlemesi Yapılarak Hazırlanmış İletişimsel Yöntemin Kullanıldığı Almanca Otelcilik Ve Turizm Ön büro Programının Hedef Davranışları Kazandırmadaki Etkililiği. Unpublished PhD Thesis. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Üzümcü, T. P. & Bayraktar, S. (2004). Türkiye’de Turizm Otel İşletmeciliği Alanında Eğitim Veren Yükseköğretim Kuruluşlarındaki Eğitimcilerin Turizm Mesleki Eğitiminin Etiksel Açıdan İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi. (25-26 Kasım) Eskişehir.
 • Yiğit, H. (1990). A study on LSP needs analysis (hotel management) [Unpublished Master’s Thesis]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
There are 27 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Language Studies (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Akif Gökçe 0000-0002-7204-6601

Orhan Batman 0000-0001-7186-7064

Publication Date December 30, 2023
Submission Date December 19, 2023
Acceptance Date December 30, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 1 Issue: 2

Cite

APA Gökçe, A., & Batman, O. (2023). Needs Assessment of English for Occupational Purposes (EOP): The case of Students – Lecturer – Expert Opinions in Tourism Education. Uluslararası Özel Amaçlar için İngilizce Dergisi, 1(2), 69-84.