Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Çalışanlarda Hissedilen Enerjinin Yenilikçilik Algısına Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama

Year 2023, Volume: 4 Issue: 1, 1 - 14, 25.06.2023
https://doi.org/10.58768/joinntt.1255382

Abstract

Bu çalışma otel işletmelerinde duyguların bir sonucu olan çalışan enerjisinin yenilikçi davranış algısına ne düzeyde etki ettiğini incelemektedir. İlgili alanyazında çalışanlarda hissedilen enerji ve yenilikçilik algısı değişkenlerini birlikte ele alan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ayrıca çalışanlarda hissedilen enerjinin ve yenilikçilik algısının yüksek olması gerektiği otel işletmelerinde çalışan davranışlarını ele alan çalışmaların sayısının da oldukça az olduğu görülmektedir. Araştırma kapsamında literatür taraması sonucu elde edilen bilgiler ışığında bir model oluşturulmuş ve uygun istatistiki yöntemlerle bu model test edilmiştir. Yapılan analizler sonucu, çalışanlarda insan enerjisi ve yenilikçi davranış eğilimlerinin birbiri ile etkileşim halinde olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular ışığında, işletme yöneticilerinin odaklanması gereken noktalardan birisi de çalışanların sürekli enerjik kalmasına olanak sağlayacak politika ve uygulamalar geliştirmeleri önerilmektedir.

References

 • Akar, N. (2017). Kişilik Profilinin ve Örgüt Kültürünün Bireysel Yenilikçilik Üzerine Etkisi: Kobi’ler Üzerinde Bir Alan Araştırması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Aksay, K. (2011). Yenilikçilik Kültürünün Örgütsel Yenilikçilik Üzerine Etkisi: Konya İlinde Faaliyet Gösteren Özel Hastanelerde Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Sakarya Yayıncılık.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Arar, T., Karaoğlan, S., Önören, M. ve Arar, ES. (2018). Akademide işyeri sapma davranışlarının ahp ile belirlenmesi. Proceedings of the 1st International Congress of Political, Economicand Financial Analysis Conference Aydın, 26-28 April 2018, 267-282.
 • Atwater, L. and Carmeli, A. (2009). Leader–member exchange, feelings of energy, and involvement in creative work. The Leadership Quarterly, 20(3), 264-275.
 • Avcı, U. (2009). Öğrenme Yönelimliliğin Yenilik Performansı Üzerine Etkisi: Muğla Mermer Sektöründe Bir İnceleme. Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), 121-138.
 • Bayındır, M.S. (2018). Konaklama İşletmelerinde Mutfak Şeflerinin Yenilikçi Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Bayram, A. (2016). Örgütlerde İnsan Enerjisi ve Öncüllerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Bayram, A. (2017). Örgütlerde İnsan Enerjisi: Teorik Çerçeve. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 1021-1042.
 • Bayram, A., Demirtaş, Ö., ve Karaca, M. (2019). Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin İnsan Enerjisi Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması. Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 4-22.
 • Biçer, M. (2017). Etik İklim, Örgütsel Öğrenme ve Yenilikçi Davranış İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Osmaniye.
 • Bülbül, KG. (2013). Havayolu Taşımacılığında Üretkenlik Karşıtı Davranışlar ve Kabin Görevlilerinin Algısı Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Çalışkan, A. (2013). İç Odaklı Örgüt Kültürünün Yenilikçi Davranışa Etkisinde Personel Güçlendirmenin Aracılık Rolü. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi,15(1), 88-112.
 • Çetin, T. (2009). Tam Serbesti Tanıyan Liderlik Anlayışının Orta Kademe Yöneticilerin Yenilikçilik Eğilimleri Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Demirel, Y. (2009). Örgütsel Bağlılık ve Üretkenlik Karşıtı Davranışlar Arasındaki İlişkiye Kavramsal Yaklaşım. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(15), 115-132.
 • Deniz, M. (2016). Türkiye Sağlık Turizmi ve Seçilmiş Ülkelerle Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Dolanay, S. (2009). Schumpeter Sisteminde Yenilikler, Ekonomik Gelişme ve Devresel Hareketler. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 1(2), 171-188.
 • Durna, U. (2002). Yenilik yönetimi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Ersoy, M. (2014). Matematik Öğretiminde Semantik Web Tabanlı İkna Teknolojisi Kullanımı. Education Sciences, 9(1), 57-72.
 • George, D. and Mallery, P. (2010). SPSS for Windows step by step. A simple study guide and reference. Boston: MA: Pearson Education.
 • Goldsmith, RE. and Foxall, GR., (2003). The measurement of innovativeness. In L. V. Shavinina (Ed.) The International Handbook on Innovation (pp. 321-330). London, UK: Pergamon.
 • Gülbahar, Y. (2019). Girişimcilik Tutkusunun Yenilikçi Davranışlar ve Başarısızlık Korkusu Üzerine Etkisi: Metanetin Aracılık Rolü. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.
 • Hurt, HT., Joseph, K. and Cook, CD. (1977). Scales for the measurement of innovativeness. Human Communication Research, 4 (1), 58-65.
 • Işık, C. ve Meriç, S., (2015). Otel Yöneticilerinin Bireysel Yenilikçi Kapsamında Değerlendirilmesi: Van İli Örneği. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 4(1), 4-7.
 • Işık, C. and Türkmendağ, T. (2016). Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Algılarının Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1, 70-99.
 • Janssen, O., (2003). Innovative behaviour and job involvement at the price of conflict and less satisfaction with co-workers. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 76 (3), 347- 364.
 • Janssen, O., Van De Vliert, E. and West, M. (2004). The bright and dark sides of ındividual and group ınnovation: a special ıssue ıntroduction. Journal of Organizational Behavior, 25(2), 129-145.
 • Kavak, B., Taner, N. ve Kazancı, Ş. (2016). Yeniliği Benimseyen Kategorilerinin Yenilikçi Davranış Güdüleri Açısından Farklılıkları: Akıllı Telefon Kullanıcıları Üzerinde Bir İnceleme. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 2(2), 91-121.
 • Kılıçer, K. ve Odabaşı, H. F. (2010). Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (Byö): Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38), 150-164.
 • Mura, M., Lettieri, E., Spiller, N., and Radaelli, G. (2012). Intellectual capital and innovative work behaviour: Openning the black box. International Journal of Engineering Bonusiness Management, 4(39), 1-10.
 • Naiman, S. (2009). Generating positive energy in the workplace during hard times. Employment Relations Today, 36 (1), 49-55.
 • Oktuğ, Z. ve Özden, MS. (2013). Bireycilik/Toplulukçuluk ile Bireysel Yenilikçilik Eğilimi Arasındaki İlişkide İçsel Motivasyonun Biçimlendirici Rolü. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (2), 1-22.
 • Örenlili, M. ve Çekmecelioğlu, H.G. (2018). Örgütsel Sessizliğin Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Üzerindeki Etkileri: Bursa İlinde Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(61), 937-947.
 • Örmeci, E. (2013). Örgütsel Adalet Algısının, Örgüte Bağlılık Aracılığıyla Üretkenliğe Aykırı Çalışma Davranışlarına Etkisinde Kuruma Güvenin Rolü. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Özdevecioğlu, M., Sucan, S. ve Akın, M. (2014). Algılanan Örgütsel Adaletin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi: Fiziksel Aktivitelere Katılımın Rolü. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(3), 137-151.
 • Özekicioğlu, E. (2017). Bireylerin Yenilikçi Davranış ile İş Stresi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Savunma Sanayi Sektöründe Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Özgür, H. (2013). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Bireysel Yenilikçilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 409-420.
 • Rogers, E.M. (1983). Diffusion of innovations (3th ed.). New York: The Free Press.
 • Rogers, E.M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). New York: The Free Press.
 • Rogers, E.M. and Floyd Shoemaker, F. (1971). Communications of innovations. New York: The Free Press.
 • Schumpeter, J. A. (1939). Business cycless: a theoretical, historical, and statistical analysis of the capitalist process. New York: McGraw-Hill.
 • Surry, D. W. And Brennan, J.P. (1998). Diffusion of ınstructional ınnovations: five important, unexplored questions. The University of Southern Mississippi/ERİC,1-13.
 • Tabachnick, B. G. and Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics Boston: Pearson Education Limited.
 • Turgut, E. ve Beğenirbaş, M. (2014). İlişkisel Sosyal Sermayenin Yenilikçi Davranışa Etkisinde Örtülü Bilgi Paylaşımı Davranışının Aracılık Rolü. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 146-160.
 • Turtar, F., Kocabay, M. and Arıç, H. (2007). Firmaların Yenilik (İnovasyon) Yaratma Sürecinde Serbest Bölgelerin Rolü: Kayseri Serbest Bölgesi Örneği. Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2007 (3), 195-203.
 • Wejnert, B. (2002). Integrating models of diffusion of innovations: a conceptual frame work, Annual Review of Sociology, 28(1), 305.
 • Yeşil, S., Çınar, Ö. ve Uzun, E. (2010). Kahramanmaraş’ta Faaliyet Gösteren İşletmelerin Yenilik Faaliyetleri Üzerine Bir Alan Çalışması. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 5(2), 81-100.

The Effect Of Employee Energy On The Perception Of Innovation: An Application In Hotel Businesses

Year 2023, Volume: 4 Issue: 1, 1 - 14, 25.06.2023
https://doi.org/10.58768/joinntt.1255382

Abstract

This study examines to what extentem ployee energy, which is a result of emotions, affects the perception of innovative behavior in hotel businesses. In there lated literature, no study has been found that deals with the variables of energy and innovativeness perception among employees. In addition, it is seen that the number of studies dealing with employee behavior in hotel businesses, where the energy felt in theem ployees and the perception of innovation should be high, is quitelow. Within the scope of there search, a model was created in the light of thein formation obtained from secondary data sources and this model was tested with appropriate statistical methods. As a result of the analysis, it has been determined that the human energy and innovative behavior tendencies of the employee sare in interaction with eachother. Inthelight of these findings, it is suggested that one of the points that business managers should focus on is to developpolicies and practices that will allow employees to stay energeticall the time.

References

 • Akar, N. (2017). Kişilik Profilinin ve Örgüt Kültürünün Bireysel Yenilikçilik Üzerine Etkisi: Kobi’ler Üzerinde Bir Alan Araştırması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Aksay, K. (2011). Yenilikçilik Kültürünün Örgütsel Yenilikçilik Üzerine Etkisi: Konya İlinde Faaliyet Gösteren Özel Hastanelerde Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Sakarya Yayıncılık.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Arar, T., Karaoğlan, S., Önören, M. ve Arar, ES. (2018). Akademide işyeri sapma davranışlarının ahp ile belirlenmesi. Proceedings of the 1st International Congress of Political, Economicand Financial Analysis Conference Aydın, 26-28 April 2018, 267-282.
 • Atwater, L. and Carmeli, A. (2009). Leader–member exchange, feelings of energy, and involvement in creative work. The Leadership Quarterly, 20(3), 264-275.
 • Avcı, U. (2009). Öğrenme Yönelimliliğin Yenilik Performansı Üzerine Etkisi: Muğla Mermer Sektöründe Bir İnceleme. Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), 121-138.
 • Bayındır, M.S. (2018). Konaklama İşletmelerinde Mutfak Şeflerinin Yenilikçi Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Bayram, A. (2016). Örgütlerde İnsan Enerjisi ve Öncüllerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Bayram, A. (2017). Örgütlerde İnsan Enerjisi: Teorik Çerçeve. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 1021-1042.
 • Bayram, A., Demirtaş, Ö., ve Karaca, M. (2019). Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin İnsan Enerjisi Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması. Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 4-22.
 • Biçer, M. (2017). Etik İklim, Örgütsel Öğrenme ve Yenilikçi Davranış İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Osmaniye.
 • Bülbül, KG. (2013). Havayolu Taşımacılığında Üretkenlik Karşıtı Davranışlar ve Kabin Görevlilerinin Algısı Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Çalışkan, A. (2013). İç Odaklı Örgüt Kültürünün Yenilikçi Davranışa Etkisinde Personel Güçlendirmenin Aracılık Rolü. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi,15(1), 88-112.
 • Çetin, T. (2009). Tam Serbesti Tanıyan Liderlik Anlayışının Orta Kademe Yöneticilerin Yenilikçilik Eğilimleri Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Demirel, Y. (2009). Örgütsel Bağlılık ve Üretkenlik Karşıtı Davranışlar Arasındaki İlişkiye Kavramsal Yaklaşım. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(15), 115-132.
 • Deniz, M. (2016). Türkiye Sağlık Turizmi ve Seçilmiş Ülkelerle Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Dolanay, S. (2009). Schumpeter Sisteminde Yenilikler, Ekonomik Gelişme ve Devresel Hareketler. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 1(2), 171-188.
 • Durna, U. (2002). Yenilik yönetimi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Ersoy, M. (2014). Matematik Öğretiminde Semantik Web Tabanlı İkna Teknolojisi Kullanımı. Education Sciences, 9(1), 57-72.
 • George, D. and Mallery, P. (2010). SPSS for Windows step by step. A simple study guide and reference. Boston: MA: Pearson Education.
 • Goldsmith, RE. and Foxall, GR., (2003). The measurement of innovativeness. In L. V. Shavinina (Ed.) The International Handbook on Innovation (pp. 321-330). London, UK: Pergamon.
 • Gülbahar, Y. (2019). Girişimcilik Tutkusunun Yenilikçi Davranışlar ve Başarısızlık Korkusu Üzerine Etkisi: Metanetin Aracılık Rolü. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.
 • Hurt, HT., Joseph, K. and Cook, CD. (1977). Scales for the measurement of innovativeness. Human Communication Research, 4 (1), 58-65.
 • Işık, C. ve Meriç, S., (2015). Otel Yöneticilerinin Bireysel Yenilikçi Kapsamında Değerlendirilmesi: Van İli Örneği. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 4(1), 4-7.
 • Işık, C. and Türkmendağ, T. (2016). Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Algılarının Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1, 70-99.
 • Janssen, O., (2003). Innovative behaviour and job involvement at the price of conflict and less satisfaction with co-workers. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 76 (3), 347- 364.
 • Janssen, O., Van De Vliert, E. and West, M. (2004). The bright and dark sides of ındividual and group ınnovation: a special ıssue ıntroduction. Journal of Organizational Behavior, 25(2), 129-145.
 • Kavak, B., Taner, N. ve Kazancı, Ş. (2016). Yeniliği Benimseyen Kategorilerinin Yenilikçi Davranış Güdüleri Açısından Farklılıkları: Akıllı Telefon Kullanıcıları Üzerinde Bir İnceleme. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 2(2), 91-121.
 • Kılıçer, K. ve Odabaşı, H. F. (2010). Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (Byö): Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38), 150-164.
 • Mura, M., Lettieri, E., Spiller, N., and Radaelli, G. (2012). Intellectual capital and innovative work behaviour: Openning the black box. International Journal of Engineering Bonusiness Management, 4(39), 1-10.
 • Naiman, S. (2009). Generating positive energy in the workplace during hard times. Employment Relations Today, 36 (1), 49-55.
 • Oktuğ, Z. ve Özden, MS. (2013). Bireycilik/Toplulukçuluk ile Bireysel Yenilikçilik Eğilimi Arasındaki İlişkide İçsel Motivasyonun Biçimlendirici Rolü. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (2), 1-22.
 • Örenlili, M. ve Çekmecelioğlu, H.G. (2018). Örgütsel Sessizliğin Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Üzerindeki Etkileri: Bursa İlinde Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(61), 937-947.
 • Örmeci, E. (2013). Örgütsel Adalet Algısının, Örgüte Bağlılık Aracılığıyla Üretkenliğe Aykırı Çalışma Davranışlarına Etkisinde Kuruma Güvenin Rolü. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Özdevecioğlu, M., Sucan, S. ve Akın, M. (2014). Algılanan Örgütsel Adaletin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi: Fiziksel Aktivitelere Katılımın Rolü. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(3), 137-151.
 • Özekicioğlu, E. (2017). Bireylerin Yenilikçi Davranış ile İş Stresi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Savunma Sanayi Sektöründe Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Özgür, H. (2013). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Bireysel Yenilikçilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 409-420.
 • Rogers, E.M. (1983). Diffusion of innovations (3th ed.). New York: The Free Press.
 • Rogers, E.M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). New York: The Free Press.
 • Rogers, E.M. and Floyd Shoemaker, F. (1971). Communications of innovations. New York: The Free Press.
 • Schumpeter, J. A. (1939). Business cycless: a theoretical, historical, and statistical analysis of the capitalist process. New York: McGraw-Hill.
 • Surry, D. W. And Brennan, J.P. (1998). Diffusion of ınstructional ınnovations: five important, unexplored questions. The University of Southern Mississippi/ERİC,1-13.
 • Tabachnick, B. G. and Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics Boston: Pearson Education Limited.
 • Turgut, E. ve Beğenirbaş, M. (2014). İlişkisel Sosyal Sermayenin Yenilikçi Davranışa Etkisinde Örtülü Bilgi Paylaşımı Davranışının Aracılık Rolü. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 146-160.
 • Turtar, F., Kocabay, M. and Arıç, H. (2007). Firmaların Yenilik (İnovasyon) Yaratma Sürecinde Serbest Bölgelerin Rolü: Kayseri Serbest Bölgesi Örneği. Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2007 (3), 195-203.
 • Wejnert, B. (2002). Integrating models of diffusion of innovations: a conceptual frame work, Annual Review of Sociology, 28(1), 305.
 • Yeşil, S., Çınar, Ö. ve Uzun, E. (2010). Kahramanmaraş’ta Faaliyet Gösteren İşletmelerin Yenilik Faaliyetleri Üzerine Bir Alan Çalışması. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 5(2), 81-100.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Tourism (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Ayşe Gül KAYIR
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1128-4160
Türkiye

Early Pub Date June 25, 2023
Publication Date June 25, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 4 Issue: 1

Cite

Bibtex @research article { joinntt1255382, journal = {Journal of New Tourism Trends}, eissn = {2757-6760}, address = {Sakarya University of Applied Sciences}, publisher = {Sakarya University of Applied Sciences}, year = {2023}, volume = {4}, number = {1}, pages = {1 - 14}, doi = {10.58768/joinntt.1255382}, title = {Çalışanlarda Hissedilen Enerjinin Yenilikçilik Algısına Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {Kayır, Ayşe Gül} }
APA Kayır, A. G. (2023). Çalışanlarda Hissedilen Enerjinin Yenilikçilik Algısına Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama . Journal of New Tourism Trends , 4 (1) , 1-14 . DOI: 10.58768/joinntt.1255382
MLA Kayır, A. G. "Çalışanlarda Hissedilen Enerjinin Yenilikçilik Algısına Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama" . Journal of New Tourism Trends 4 (2023 ): 1-14 <https://dergipark.org.tr/en/pub/joinntt/issue/78340/1255382>
Chicago Kayır, A. G. "Çalışanlarda Hissedilen Enerjinin Yenilikçilik Algısına Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama". Journal of New Tourism Trends 4 (2023 ): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - The Effect Of Employee Energy On The Perception Of Innovation: An Application In Hotel Businesses AU - Ayşe GülKayır Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.58768/joinntt.1255382 DO - 10.58768/joinntt.1255382 T2 - Journal of New Tourism Trends JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 4 IS - 1 SN - -2757-6760 M3 - doi: 10.58768/joinntt.1255382 UR - https://doi.org/10.58768/joinntt.1255382 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Journal of New Tourism Trends Çalışanlarda Hissedilen Enerjinin Yenilikçilik Algısına Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama %A Ayşe Gül Kayır %T Çalışanlarda Hissedilen Enerjinin Yenilikçilik Algısına Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama %D 2023 %J Journal of New Tourism Trends %P -2757-6760 %V 4 %N 1 %R doi: 10.58768/joinntt.1255382 %U 10.58768/joinntt.1255382
ISNAD Kayır, Ayşe Gül . "Çalışanlarda Hissedilen Enerjinin Yenilikçilik Algısına Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama". Journal of New Tourism Trends 4 / 1 (June 2023): 1-14 . https://doi.org/10.58768/joinntt.1255382
AMA Kayır A. G. Çalışanlarda Hissedilen Enerjinin Yenilikçilik Algısına Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Journal of New Tourism Trends. 2023; 4(1): 1-14.
Vancouver Kayır A. G. Çalışanlarda Hissedilen Enerjinin Yenilikçilik Algısına Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Journal of New Tourism Trends. 2023; 4(1): 1-14.
IEEE A. G. Kayır , "Çalışanlarda Hissedilen Enerjinin Yenilikçilik Algısına Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama", Journal of New Tourism Trends, vol. 4, no. 1, pp. 1-14, Jun. 2023, doi:10.58768/joinntt.1255382