Year 2018, Volume 3 , Issue 2, Pages 53 - 65 2018-12-15

Güncel Pazarlama Yöntemlerinin Turizm Sektöründe Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Değerlendirme
An Evaluation of Applicability of Current Marketing Methods to Tourism Sector

Zeynep Çokal [1] , Meral Büyükkuru [2]


Gün geçtikçe artan rekabet ortamında geleneksel pazarlama yöntemleri yetersiz kalmaktadır. Artık tüketici çok fazla ürüne, bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir. Bu nedenle tüketicinin karar verirken neyi önemsediği, neyi dikkate aldığının derinlemesine incelenmesi gerekmektedir. İşletmeler için geleneksel pazarlama yöntemleri hem var olan müşteriyi elde tutmak hem de yeni müşteriler kazanmak için artık yetersiz kalmaktadır. Bu yetersizliğin farkında olan pazarlama araştırmacıları yeni pazarlama anlayışları geliştirmektedir. Tüm bunlar yeni bir yapı ve düşünce olan güncel pazarlama anlayışlarını ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla bu çalışmada geleneksel pazarlama ve satış anlayışından farklı olarak son yıllarda üzerinde çalışılmaya başlanan yeni pazarlama yöntemlerinden olan olan gerilla pazarlama, girişimsel pazarlama, toplumsal pazarlama ve içerik pazarlaması ve bu pazarlama yöntemlerinin turizmde uygulanabilirliği kavramsal çerçevede ele alınmıştır. Çalışma sonucunda farklı yeni pazarlama yöntemlerinin turizmde uygulanabildiği özellikle farklı ülkelerde buna yönelik örnekler olduğu ortaya çıkmıştır. Bu örneklerin Türkiye’de de uygulanabileceği ve turizmde kullanım için uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Traditional marketing methods are inadequate in the increasingly competitive environment. Now the consumer is able to access the information quickly, with so many products. Therefore, the consumer's deciding what he cares about, consider what that should be studied in depth. Traditional marketing methods for businesses are no longer sufficient for both retaining existing customers and acquiring new customers. Marketing researchers who are aware of this inadequacy are developing new marketing insights. All of this reveals current marketing insights, a new structure and thought. For this purpose, in this study, some of the new marketing methods which have been started to be studied over the recent years are discussed, which are different from traditional marketing and sales understanding. In this study, the applicability of guerrilla marketing, initiative marketing, social marketing and content marketing, which are marketing approaches, in tourism is discussed in conceptual framework. As a result, it has emerged that different new marketing approaches can be applied in tourism, especially in different countries. Examples of this can be implemented in Turkey has been concluded and is suitable for use in tourism.
 • Aksoy, T. (2014). http://www.temelaksoy.com/icerik-pazarlama/, Erişim Tarihi: 15.08.2018
 • Alena, K. (2012). Guerilla Marketing: New Concept ın Practice, Bachelor’s Thesis, Mikkeli University Business Managment, Finland.
 • Ardıç Yetiş, Ş. (2018). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Küçük Ölçekli Konaklama İşletmelerinde Yeşil pazarlama Uygulamaları, Gümüşhane Üniversitesi SBE Dergisi, 9(23), s. 82-98.
 • Arslan, S. (2009). Turizm Sektöründe Alternatif Bir Pazarlama Stratejisi Olarak Gerilla Pazarlamanın Kullanılması: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Ay, C. ve Aylin Ü. (2002). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Yeni Bir Pazarlama Anlayışı: Gerilla Pazarlaması, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:9, Sayı:1-2, s.75-85.
 • Başok, B. (2007). Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Yeni Ürün Geliştirme Sürecinin İrdelenmesi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, İzmir.
 • Becherer, R.C. ,Haynes, P.J., ve Fletcher L.P. (2006). Paths to Profitability in Owner-Operated Firms: The Role of Entrepreneurial, Journal of Business & Entrepreneurship,18(1), s.17-31.
 • Beverland, M. ve Lockshin, L.S. (2004). Crafting a Competitive Advantage: Tempering Entrepreneurial Action With Positioning‐Based Values. Qualitative Market Research, 7(3), s. 172-182.
 • Bilge, F.A. (2016). Yeni Pazarlama Yaklaşımı İçerik Pazarlamasının İncelenmesi ve Turizm Sektörüne Uygulanabilirliği. The Journal of Academic Social Science Studies, 2(44), s. 125-140.
 • Bulut, Ç. (2007). Stratejik Oryantasyonlar ve Firma Performansı. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü.
 • Ciria, M. (2016). How to develop a content marketing strategy for your hotel. http://www.e-marketingassociates.com/how-to-develop-a-content-marketing-strategy-for-your-hotel/
 • Muzyka, D., De Koning, A. Ve Churchill, N. (1995) “On Organization and Adaptation: Building The Entrepreneurial Corporation”, European Management Journal, 13(4),s.346-362..
 • DuPlessis, C. (2015b). Academic Guide Lines For Content Marketing: Research-Based Recommendations For Better Practice. Conference Paper. Conference: LCBR European Marketing Conference, At Lisbon, Portugal.
 • DuPlessis, C. (2015a). Proceedings Of The European Conference On Socialmedia: An Exploratory Analysis Of Essentialelements Of Content Marketing. Porto, Portugal Publisher: Academic Conferences Publisher International.
 • Eagles, P.F.J., McCool, S. F. And Haynes, C.D. (2002). Sustainable Tourism ın Protected Areas: Guidelines For Planning And Management, IUCN Gland, Switzerlandand Cambridge, UK.
 • Eren, S., Çelikkan, H. ve Hacıoğlu, G. (2013). Girişimsel Pazarlamanın Firmaların Finansal Performansına Etkisi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:35, s. 97-106.
 • Gerilla Pazarlama nedir?, (2018). https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/gerilla-pazarlamasi-nedir-ornekleri/, Erişim Tarihi: 15.08.2018
 • Gerilla Pazarlama Uygulamaları, (2014). http://www.creativeguerrillamarketing.com/guerrilla-marketing/42-kickass-ambient-advertising-examples-2014/, Erişim Tarihi: 15.08.2018
 • Gerilla Pazarlama, (2017). http://www.just-marketing.net/files/glokal24-36.pdf Erişim Tarihi: 27.09.2017
 • Güneren, E. ve Karakuş, Y. (2015) Postmodern Pazarlama. Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar (Ed. Burhan Kılıç, Zafer Öter) içinde (455-487). Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.: İstanbul
 • Güneren Özdemir, E. ve Yılmaz, V. (2016). Konaklama İşletmelerinin Rekabet Gücünü Belirleyen Faktörler Üzerine Nevşehir İlinde Bir Uygulama. Journal of Multidisciplinary Academic Tourism, 1 (1), 61-80. DOI: 10.31822/jomat.288709
 • Havayolu Reklamı, (2018). https://www.offlimit.co.za/video-2/british-airways-visitbritain-youre-invited/, Erişim Tarihi: 15.08.2018
 • Hills, G.E.,Hultman, C.M. ve Miles, M.P. (2008). The Evolution and Development Of Entrepreneurial Marketing. Journal of Small Business Management, 46(1), s. 99-112
 • Holiday Inn, 2010. “Çevreye yardım için bize yardım eder misiniz?”http://www.ecohotelsoftheworld.com/performs/922.html. Erişim Tarihi: 14.08.2017
 • İçerik Pazarlaması, (2017). http://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-marketing/ Erişim Tarihi: 08.07.2017
 • İkea Reklamı, (2018). https://aramizdacozduk.com, Erişim Tarihi 16.08.2018
 • Jolly Tour, (2015). https://www.youtube.com/watch?v=TZBBZcseZL4, Erişim Tarihi 16.08.2018
 • Karkar, A. (2016). Değer ve Güven Ağlarının Yükselişinde İçerik Pazarlaması. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(1), 334-348.
 • Kılanç, R.Ö. (2013). Marka Öykülemelerinin İnternette Kültürel Değerler Çerçevesinde Yansımaları. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 3(2), 38-47.
 • Kızılırmak, D. (2015). İçerik Pazarlama Stratejileri Kılavuzu. http://www.dijitalajanslar.com/icerikpazarlama-stratejileri-kilavuzu
 • Kotler, P. (2006). Soru ve Cevaplarla Günümüzde Pazarlamanın Temelleri, Optimist Yayınları, İstanbul.
 • Küçükaltan, D. (2009). Genel Bir Yaklaşımla Girişimcilik, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 4(1): 21-28.
 • Lieb, R. (2011). Content Marketing: Think Like A Publisher - How To Use Content To Market Online and ın Socialmedia. Indianapolis, Indiana, ABD: Que Publishing.
 • Morris, H. M., Schindehutte, M. ve LaForge, R. (2002). Entrepreneurial Marketing: A Construct For Integrating Emerging Entrepreneurship And Marketing Perspectives, Journal of Marketing Theory and Practice, 10(4), s.1-19.
 • Özcan, A. (2014). İçerik pazarlaması nedir? nasıl yapılır. http://tusbeyinli.com/2014/12/icerik-pazarlamasi-content-marketing-nedir-nasil-yapilir.html
 • Özgül, N. (2008). Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Gerilla Pazarlama Stratejilerinin Kullanılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Öztürk, A.D. (2012). Girişimsel Pazarlama Ve Firma Performansı: İzmir Bölgesinde Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Pulizzi, J. (2010). B2b Content Marketing Benchmarks, Budgets And Trends, Content Marketing Institute. http://contentmarketinginstitute.com/2010/09/b2b-content-marketing/
 • Pulizzi, J. (2012). The Rise Of Story Telling As The New Marketing. Publishing Research Quarterly, 28(2), s. 116-123.
 • Seyahat Acentası Reklamı, (2018a). https://aef.com/ad-award-archive/, Erişim Tarihi: 15.08.2018
 • Seyahat Acentası Reklamı, (2018b). https://tr.pinterest.com/pin/118289927682852092/, Erişim Tarihi: 15.08.2018
 • Singhapakdi, A.,Vitell, S. (1994). A Cross Cultural Study Of Morulphilosophies, Ethical Perception And Pudgements. International Marketin Greview, 11(6), s.65-78,
 • Tek, Ö. B. (1997). Pazarlama İlkeleri. İzmir: Cem Ofset.
 • Tenekecioğlu, B. (2004). Pazarlama Yönetimi. Eskişehir: Web Ofset.
 • Tığlı, M. ve Günaydın, H. (2002). Sosyal Pazarlama Çerçevesinde Türkiye’de AIDS’le Mücadele Konulu Reklamların İçerik Analizleri. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 17, s. 93-98.
 • Türk Hava Yolları Reklamı, (2018). https://www.youtube.com/watch?v=G1KtwyYBRgY, Erişim Tarihi 16.08.2018
 • Urgancı, F. (2015). Gerilla Pazarlama Ve Etik: Nitel Bir Araştırma, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Ülker, (2018). http://www.ulker.com.tr/tr/mutluluk-her-yerde
Primary Language tr
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Review Papers
Authors

Author: Zeynep Çokal (Primary Author)
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Meral Büyükkuru
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 15, 2018

APA Çokal, Z , Büyükkuru, M . (2018). Güncel Pazarlama Yöntemlerinin Turizm Sektöründe Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Değerlendirme . Journal of Multidisciplinary Academic Tourism , 3 (2) , 53-65 . DOI: 10.31822/jomat.489859