Year 2018, Volume 3 , Issue 2, Pages 11 - 22 2018-12-15

Yerel Halk Açısından Yavaş Şehir Akımı Algısı: Perşembe Örneği
In Terms of Local People, The Cittaslow Movement Perception: The Case of Perşembe

Emel Numanoğlu [1] , Evren Güçer [2]


Yavaş Şehir anlam olarak, o bölgede hayatını devam ettiren yerel haklın, doğal ve kültürel yapısı bozulmamış, çevre kirliğinden uzak bir şekilde günlük faaliyetlerine devam etmesi için modern şehir kavramına alternatif olarak ortaya atılmıştır. Bu çalışmada yavaş şehir kavramının Perşembe ilçesine olumlu ve olumsuz etkileri araştırılmıştır. Bu kapsamda literatür taraması yapılarak yavaş şehirlerin ortaya çıkmasındaki nedenler ve yavaş şehir kriterleri üzerinde durulmuş, yapılan anket çalışmalarıyla da yerel halk açısından etkileri araştırılarak veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Son bölümde ise yapılan anket çalışmasının verileri analiz edilmiş ve genel bir değerlendirme yapılmıştır. Bu araştırmada Cittaslow unvanına sahip Perşembe ilçe halkının memnuniyet derecesi araştırılmış ve turist artışındaki etkisi değerlendirilerek bu unvanın turizme olumlu katkı sağladığı görülmüştür.

Cittaslow meaningly has been put forward as an alternative to the concept of modern city, for the people who continue to live in that region, in order to continue to their daily activities away from environmental pollutions and their natural and cultural structure is to be unspoiled. At the same time, it has been focused on the cultural, natural and economical structures. In this study, it was aimed to focus on the positive and negative effects of Cittaslow concept to the Perşembe district. Within this context, by making a literature review, it has dwelled on the reasons how Cittaslow emerged and what is the criterions of Cittaslow and by the means of survey studies. It has been aimed to obtain data in terms of local people. At the final section, it has been made a general evolution and analyzed the data of survey research. In this study, satisfaction degree of the people who live in Perşembe district that has Cittaslow tittle has been researched and by evaluating the impact on tourist increase, it has been monitored that this tittle contributes positively to tourism
 • Akman, E., Akman Ç., ve Karakuş, M. (2018). Yavaş Şehir Kriterleri Çerçevesinde Seferihisar Belediyesinin Faaliyetlerinden Yerel Halkın Memnuniyet Düzeyi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 65-84
 • Andarabi, F. F. (2010). Citta-Slow Markasına Sahip Şehirlerde Yerel Halkın Turizme Yaklaşımı Üzerine Bir Analiz: Seferihisar Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Barakazı, M., & Önçel, S. (2017). Rekreasyonel Turizm Faaliyeti Olarak Urfa Sıra Geceleri. Journal of Multidisciplinary Academic Tourism, 2(1), 87-97.
 • Bilgi, M. G. (2013). Türkiye’nin Sakin Şehirlerinde Permakültürel Koruma, Planlama, Yönetim ve Eğitim Pratikleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29, 45-59.
 • Coşar, Y. (2013). Yavaş Şehir (Cıttaslow) Olgusunun Turist Davranışları Ve Yerel Halkın Kentsel Yaşam Kalitesi Algısına Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Doğutürk, G. (2010). Mimari ve Yaşam Kalitesi Bağlamında Yavaş Şehir Hareketi ve Seferihisar Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
 • Ergüven, M. H. (2011). Cittaslow- Yaşamaya Değer Şehirlerin Uluslararası Birliği-Vize Örneği. Organizasyon ve Yöntembilimleri Dergisi, 3(2), 201-210.
 • Gottscholk, S. (1999). Qualiative Sociology, Speed Culture: Fast Strategies in Televised Commercial ads. Qualitative Sociology, 22 (4), 311-329.
 • Grzelak-Kostulska, E., Hołowiecka, B., and Kwiatkowski, G. (2011). Cittaslow International Network: An Example of a Globalization Idea?. In The Scale of Globalization. Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century, Ostrava: University of Ostrava Yayınları, 186-192.
 • Günerhan, S. A., Erdem, Ü., ve Günerhan, H. (2010). Çevre ve Enerji Açısından Yavaş Şehir Hareketinin Gelişimi. Tesisat Mühendisliği Dergisi, 118, 32-37
 • Hayes-Conroy, A., and Martın, D.G. (2010). Mobilising Bodies: Visceral Identification in The Slow Food Movement. Transactions of The Institute of British Geographers, 35 (2), 269-281.
 • Honore, C. (2008). Yavaş. (Çeviri: Esen Gür), Alfa Yayınları, İstanbul.
 • İçli, G. (2017). Yavaşlayan Kentler ve Yaşlılar. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi (YSAD), 10(2), 67-75.
 • Kabacık, M. (2015). Orta Karadeniz’de Sakin Şehir(Citta Slow) Perşembe: Sakin Şehir Olma Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar ve Yöreye Katkıları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 27- 40.
 • Karatosun, N., ve Çakar, D. (2017). Effects of Cittaslow Movement on Conservation of Cultural Heritage: Case of Seferihisar & Halfeti, Turkey. Dokuz Eylül Üniversitesi Civil Engineering and Architecture Dergisi, 5(3), 71-82.
 • Keskin, E.B. (2010). Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir Bakış Açısı Olarak Yavaş Şehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Kiper, P. (2004). Küreselleşme Sürecinde Kentlerimize Giren Yeni Tüketim Mekanları ve Yitirilen Kent Kimlikleri. Planlama Dergisi, 4, 14-18.
 • Küçükali, A., ve Şen, U. (2017). Sakin Kent Hareketinin Çalışanlara Etkisi: Uzundere Örneği. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 6(15), 259-279.
 • Leıtch, A. (2013). Slow Food and The Politics of Pork Fat: Italian Food and European Identity. Journal of Anthropology, 68 (4), 437-462.
 • Loades, C.M. (2005). Slow Cities and The Revitalization of Locality in The Age Of Globalization. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Instıtute Of Socıal Anthropology, Unıversıty Of Oslo. Mayer, H., and Knox, P.L. (2006). Slow Cities: Sustainable Places in a Fast World. Journal of Urban Affairs, 28 (4), 321-334.
 • Meneley, A. (2004). Extra Virgin Olive Oil and Slow Food. Canadian Anthropology Society, 46 (2), 165-176.
 • Miele, M. (2008). Cittaslow: Producing Slowness Against the Fast Life. Space and Polity, 12(1), 135-156
 • Nilsson, J.H., Svärd, A.C., Widarsson, Å., and Wirell, T. (2011). Cittaslow Eco-Gastronomic Heritage as a Tool for Destination Development. Current Issues in Tourism, 14(4), 373-386.
 • Olgun, A. (2016). Yavaş Şehir (Cittaslow): Seferihisar Örneğiyle Ekonomik ve Mali Yapı, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Parkins, W. (2004). Out of The Time Fast Subjects and Slow Living. Time & Society, 13(2/3), 363-382.
 • Petrini, C., and Padovanı, G. (2012). Slow Food Devrimi. (çev. Ç. EKĠZ). Sinek Sekiz Yayınevi.
 • Radstrom, S. (2011). A Place-Sustaining Framework for Local Urban Identity; an Introduction and History of Cittaslow. IJPP Italian Journal of Planning Practice, 1(1), 312-393.
 • Sağır, G. (2017). Küreselleşmeden Geleneksele Dönüşte Slow Food ve Cittaslow Hareketi, The Jurnalist Social Science Dergisi, 1(2), 50-59.
 • Şahinkaya, S. (2010). Bir Yerel Kalkınma Modeli: Cittaslow ve Seferihisar Üzerine Değerlendirmeler.
 • Savaş Yavuzçehre, P., ve Donat, O. (2017). Türkiye’de Sakin Kent (Cittaslow) Üyeliğinin Kamusal Mekanlara Etkisine Yönelik Bir İnceleme. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27, 299 -320.
 • Sezgin, M., ve Ünüvar, Ş. (2011). Sürdürülebilirlik ve Şehir Planlaması Ekseninde Yavaş Şehir. Çizgi Kitabevi.
 • Sırım, V. (2012). Çevreyle Bütünleşmiş Bir Yerel Yönetim Örneği Olarak “Sakin Şehir” Hareketi ve Türkiye Potansiyeli. Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 1(4), 119-131.
 • Ünal, Ç. (2016). Turizm Coğrafyasında Yeni Kavramlar “Yavaş Şehirler ve Yavaş Turizm”. Doğu Coğrafyası Dergisi, 36(21), 13-28.
 • Ursulo Sto, T., Sto, E., Arnold, T. and Unnı, E. K. (2010). Case Studies in Sustainable Consumption and Production: Food and Agriculture. System Innovation for Sustainability, 3, Greenleaf Publishing, South Yorkshire, Great Britain, 6-44.
 • Vatansever Deviren, N., ve Yıldız, O. (2015). Kontrolsüz Kentsel Büyüme Karşıtı Bir Hareket: Ülke Deneyimleriyle Yavaş Şehirler Akademik Bakış Dergisi, 51, 346-367.
 • Weiner, S. (2005). The Slow Food Companion. Bra, İtaly, Centro Stampa Srl.
 • Yıldırım. A., ve Karaahmet, A. (2013). Yavaş Şehir Hareketinin Kent İmajına Katkısı: Ordu-Perşembe Örneğinin Yerel Basın Üzerinden Analizi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 11-20.
 • Yurtseven. H. R. (2007). Slow Food ve Gökçeada: Yönetsel Bir Yaklaşım.(Birinci Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Zengin. B., ve Genç. K. (2018). Yavaş Şehirlerin (Citta-Slow) Pazarlaması: Göynük Örneği. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(2), 585-599.
 • Cittaslow International Charter, (2011). 9 Ocak 2018 tarihinde http://www.cittaslow.org/content/charter adresinden erişildi.
 • Cittaslow International. (2018), 7 Kasım 2018 tarihinde http://www.cittaslow.org/ adresinden erişildi
 • Cittaslow Türkiye (2018). Cittaslow Türkiye. 9 Ocak 2018 tarihinde http://cittaslowturkiye.org/#cittaslow adresinden erişildi.
 • Perşembe Kaymakamlığı. (2017). 25 Eylül 2017 tarihinde http://www.persembe.gov.tr/nufus adresinden erişildi.
 • Slowfood Gençlik. (2018). Slow Food. 8 Ocak 2018 tarihinde https://slowfoodgenclik.wordpress.com/slow-food/ adresinden erişildi.
Primary Language tr
Journal Section Research Papers
Authors

Orcid: 0000-0001-7748-1808
Author: Emel Numanoğlu
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5454-6162
Author: Evren Güçer
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 15, 2018

APA Numanoğlu, E , Güçer, E . (2018). Yerel Halk Açısından Yavaş Şehir Akımı Algısı: Perşembe Örneği . Journal of Multidisciplinary Academic Tourism , 3 (2) , 11-22 . DOI: 10.31822/jomat.489899