Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Yönetim Bilişim Sistemleri Öğrencilerinin Alana Yönelik Algılarının Ölçümü Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Year 2022, Volume 5, Issue 2, 110 - 129, 31.12.2022

Abstract

Günümüzde gerek bireysel gerek kurumsal açıdan bilişim sistemleri teknolojileri kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Bu yaygın etkisiyle birlikte, hayatın her alanına yansıyan teknoloji değişim ve dönüşümü beraberinde birçok dijital devrimi getirmiştir. Dijital devrim, dijital çağ, endüstri 4.0, süper akıllı toplum (toplum 5.0), metaverse, nft, blokzincir vb. kavramlar bu değişim ve dönüşümün bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün bu teknolojik gelişmeler birlikte düşünüldüğünde, bu teknolojileri etkin bir şekilde kullanabilen ve yönetebilen nitelikli çalışan ihtiyacının arttığı çok açık bir gerçektir. Burada bu ihtiyacı karşılamada en önemli pay şüphesiz ki üniversitelere düşmektedir. Üniversitelerde birçok lisans ve lisansüstü programları bu amaca yönelik faaliyet göstermektedir. Yönetim bilişim sistemleri programları da bunlardan birisidir. YÖK lisans atlası incelendiğinde, son yıllarda yönetim bilişim sistemleri programlarına olan ilginin gün geçtikçe arttığı söylenebilir. Bu çalışmanın amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri lisans öğrencilerinin YBS yetenek ve yetkinlikler konusundaki algılarını ölçmektir. Bu kapsamda 18-27 yaş aralığında 130 YBS lisans öğrencisine yüz yüze şeklinde anket çalışması uygulanmıştır. Analizler IBM SPSS istatistik V21 SPSS paket programı ile yapılmıştır. Verilerin analizinde frekans analizi, bağımsız örneklem t testi ve anova analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, frekans analizinde öğrencilerin YBS yetenek ve yetkinlik algılarının, lisans programı ve iş hayatıyla ilgili olarak önemli derecede farklılık gösterdiği gözlemlenmiştir. T testi analiz sonuçlarına göre genel olarak, öğrenci görüşlerinde cinsiyet faktörünün önemli olmadığı tespit edilmiştir. Anova analizi sonuçlarına göre ise genel olarak, öğrenci görüşleri arasında sınıf bağımsız değişkenine göre anlamlı bir fark bulunamamıştır.

References

 • Baz, F. Ç. (2018). Sosyal medya bağımlılığı: Üniversite öğrencileri üzerine çalışma. OPUS International Journal of Society Researches, 9(16), 276-295. https://doi.org/10.26466/opus.470118
 • Bekmezoğlu, H.F. (2021) Devlet ve Vakıf Üniversitelerindeki Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümlerinin Etkinlik Analizi: Türkiye Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Osmaniye.
 • Bensghir Kaya, T. (2002). Türkiye'de yönetim bilişim sistemleri disiplininin gelişimi üzerine düşünceler. Amme İdaresi Dergisi, 35(1), 77-103.
 • Betz, F. (2013). Teknolojik Yenilik Yönetimi. Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.
 • Doğan, A. (2021), Contemporary busıness techiıques, “Technology and Innivation Management, Eğitim yayınevi, İstanbul. 217-233.
 • Elçi, A. (2016). Yönetim bilişim sistemleri öğrencilerinin beceriler ve yetkinlikler algıları-bilgi toplumuna doğru. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (3), 351-358.
 • Gökçen, H. (2011). Yönetim Bilgi/Bilişim Sistemleri Analiz ve Tasarım. Ankara.
 • Gümüştekin, G. E. (2004). İşletmelerde Yönetim Bilişim Sistemleri. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 11(1), 125-142.
 • Hanaylı, M.C., (2018). Bilgi teknolojileri ve yönetim bilişim sistemleri, Sebetci, Ö. (ed.), Yönetim bilişim sistemleri, KODLAB yayınevi, İstanbul.
 • https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=10234. (29.11.2021)
 • Iqbal, S. A., Ashiq, M., Rehman, S. U., Rashid, S., & Tayyab, N. (2022). Students’ perceptions and experiences of online education in Pakistani Universities and Higher Education Institutes during COVID-19. Education Sciences, 12(3), 166. https://doi.org/10.3390/educsci12030166
 • Kalaycı Ş., (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (Vol. 5, p. 359). Ankara, Türkiye: Asil Yayın Dağıtım. Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (19. Baskı). Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Koçyiğit, S. Ç., Uçakkuş, P., & Coşkun, G. (2022). Genel muhasebe dersi alan sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin ders hakkındaki metaforik algıları: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 197-211. http://dx.doi.org/10.18506/anemon.892078
 • Korkmaz, K., & ÖZBESLER, C. (2022). Sosyal hizmet öğrencilerinin farklılıklara saygı düzeyleri ile toplumsal cinsiyet algıları arasındaki ilişki. Toplum ve Sosyal Hizmet, 33(3), 867-887. https://doi.org/10.33417/tsh.994401
 • Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2011). Yönetim bilişim sistemleri. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Uğur Yozgat) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık..
 • Oz, E. (2009). Management Information Systems. Cambridge, MA: Course Technology, 6nd Ed. Thomson: Course Technology, Boston.
 • Pane, W. S. (2022). Students perceptıon toward descrıptıve review actvity on extensive reading class of English department of Wıdya Gama Mahakam Unıversıty. Jurnal Pendas Mahakam, 7(1), 78-82.
 • Tayfun, A., Silik, C. E., Dülger, A. S., & Margazieva, N. (2022). Üniversite öğrencilerinin özyeterlik algıları ile gelecek kaygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Türkiye-Kırgızistan Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(2), 570-590. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1012
 • Tsai, S. C. (2022). Chinese students’ perceptions of using Google Translate as a translingual CALL tool in EFL writing. Computer assisted language learning, 35(5-6), 1250-1272. https://doi.org/10.1080/09588221.2020.1799412
 • Uslu, A., & Karakoyunlu, F. (2022). Üniversite öğrencilerinin kurumsal imaj algısının memnuniyet ve tavsiye etme niyeti üzerindeki etkisi. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 10(26), 117-132.

AN APPLIED RESEARCH ON THE MEASUREMENT OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS STUDENTS' PERCEPTIONS ON THE FIELD

Year 2022, Volume 5, Issue 2, 110 - 129, 31.12.2022

Abstract

Today, the use of information systems technologies, both individually and institutionally, is becoming widespread daily. With this widespread effect, technological change and transformation, reflected in all areas of life, have brought many digital revolutions. Digital revolution, digital age, industry 4.0, super smart society (society 5.0), metaverse, nft, blockchain, etc. concepts emerge as a result of this change and transformation. Digital revolution, digital age, industry 4.0, super smart society (society 5.0), metaverse, nft, blockchain, etc. concepts emerge as a result of this change and transformation. When all these technological developments are considered together, it is obvious that the need for qualified employees who can use and manage these technologies effectively is increasing. The most crucial share in meeting this need undoubtedly falls on the universities. Many undergraduate and graduate programs in universities operate for this purpose. Management information systems programs are one of them. When the YÖK undergraduate atlas is examined, it can be said that the interest in management information systems programs has increased daily. This study aims to measure the perceptions of Osmaniye Korkut Ata University Management Information Systems undergraduate students on MIS skills and competencies. In this context, a face-to-face survey was applied to 130 MIS undergraduate students aged 18-27. Analyzes were made with the IBM SPSS statistical V21 SPSS package program. Frequency analysis, independent sample t-test, and anova analysis were used to analyze the data. According to the results obtained, it was observed that the MIS skills and competence perceptions of the students in the frequency analysis differed significantly about the undergraduate program and business life. According to the results of the t-test analysis, it has been determined that the gender factor is not essential in the students' opinions in general. According to the ANOVA analysis results, no significant difference was found between the students' opinions regarding the class independent variable.

References

 • Baz, F. Ç. (2018). Sosyal medya bağımlılığı: Üniversite öğrencileri üzerine çalışma. OPUS International Journal of Society Researches, 9(16), 276-295. https://doi.org/10.26466/opus.470118
 • Bekmezoğlu, H.F. (2021) Devlet ve Vakıf Üniversitelerindeki Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümlerinin Etkinlik Analizi: Türkiye Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Osmaniye.
 • Bensghir Kaya, T. (2002). Türkiye'de yönetim bilişim sistemleri disiplininin gelişimi üzerine düşünceler. Amme İdaresi Dergisi, 35(1), 77-103.
 • Betz, F. (2013). Teknolojik Yenilik Yönetimi. Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.
 • Doğan, A. (2021), Contemporary busıness techiıques, “Technology and Innivation Management, Eğitim yayınevi, İstanbul. 217-233.
 • Elçi, A. (2016). Yönetim bilişim sistemleri öğrencilerinin beceriler ve yetkinlikler algıları-bilgi toplumuna doğru. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (3), 351-358.
 • Gökçen, H. (2011). Yönetim Bilgi/Bilişim Sistemleri Analiz ve Tasarım. Ankara.
 • Gümüştekin, G. E. (2004). İşletmelerde Yönetim Bilişim Sistemleri. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 11(1), 125-142.
 • Hanaylı, M.C., (2018). Bilgi teknolojileri ve yönetim bilişim sistemleri, Sebetci, Ö. (ed.), Yönetim bilişim sistemleri, KODLAB yayınevi, İstanbul.
 • https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=10234. (29.11.2021)
 • Iqbal, S. A., Ashiq, M., Rehman, S. U., Rashid, S., & Tayyab, N. (2022). Students’ perceptions and experiences of online education in Pakistani Universities and Higher Education Institutes during COVID-19. Education Sciences, 12(3), 166. https://doi.org/10.3390/educsci12030166
 • Kalaycı Ş., (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (Vol. 5, p. 359). Ankara, Türkiye: Asil Yayın Dağıtım. Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (19. Baskı). Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Koçyiğit, S. Ç., Uçakkuş, P., & Coşkun, G. (2022). Genel muhasebe dersi alan sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin ders hakkındaki metaforik algıları: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 197-211. http://dx.doi.org/10.18506/anemon.892078
 • Korkmaz, K., & ÖZBESLER, C. (2022). Sosyal hizmet öğrencilerinin farklılıklara saygı düzeyleri ile toplumsal cinsiyet algıları arasındaki ilişki. Toplum ve Sosyal Hizmet, 33(3), 867-887. https://doi.org/10.33417/tsh.994401
 • Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2011). Yönetim bilişim sistemleri. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Uğur Yozgat) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık..
 • Oz, E. (2009). Management Information Systems. Cambridge, MA: Course Technology, 6nd Ed. Thomson: Course Technology, Boston.
 • Pane, W. S. (2022). Students perceptıon toward descrıptıve review actvity on extensive reading class of English department of Wıdya Gama Mahakam Unıversıty. Jurnal Pendas Mahakam, 7(1), 78-82.
 • Tayfun, A., Silik, C. E., Dülger, A. S., & Margazieva, N. (2022). Üniversite öğrencilerinin özyeterlik algıları ile gelecek kaygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Türkiye-Kırgızistan Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(2), 570-590. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1012
 • Tsai, S. C. (2022). Chinese students’ perceptions of using Google Translate as a translingual CALL tool in EFL writing. Computer assisted language learning, 35(5-6), 1250-1272. https://doi.org/10.1080/09588221.2020.1799412
 • Uslu, A., & Karakoyunlu, F. (2022). Üniversite öğrencilerinin kurumsal imaj algısının memnuniyet ve tavsiye etme niyeti üzerindeki etkisi. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 10(26), 117-132.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Research Articles
Authors

Ahmet DOĞAN> (Primary Author)
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7116-3558
Türkiye

Early Pub Date December 31, 2022
Publication Date December 31, 2022
Submission Date October 26, 2022
Acceptance Date November 11, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 5, Issue 2

Cite

APA Doğan, A. (2022). Yönetim Bilişim Sistemleri Öğrencilerinin Alana Yönelik Algılarının Ölçümü Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma . Journal of Politics Economy and Management , 5 (2) , 110-129 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jopem/issue/74473/1194758

The author(s) is (are) the sole responsible for the opinion and views stated in the articles.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.