Year 2018, Volume 1 , Issue 2, Pages 75 - 92 2018-09-20

FAYOL VE GULICK’TEN GÜNÜMÜZE YÖNETİM FONKSİYONLARININ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION ON TRANSFORMATION OF THE FUNCTIONS OF MANAGEMENT FROM FAYOL AND GULICK TO PRESENT

Duygu DEMİROL DUYAR [1]


Hem özel işletmeler hem kamu yönetimi bağlamında önce Fayol tarafından ortaya konan sonrasında Gulick’in değerlendirmeleriyle POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Co-ordinating, Reporting, Budgeting) olarak yönetim bilimi literatürüne dahil olan yönetimin fonksiyonlarının, günümüzde de önemini koruyan ve araştırılmaya değer konular arasında olduğu ifade edilebilir. Refah devleti ve geleneksel kamu yönetimi anlayışının hakim olduğu yıllara koşut genel bir idare teorisinin unsuru olarak sunulan fonksiyonlar bu yıllarda yönetim fonksiyonu olmanın ötesinde birer politika aracı olarak da işlev görmüştür. Planlama ve örgütleme fonksiyonları bunun en bariz örnekleri olarak gösterilebilir. Dolayısıyla devlet işleyişini biçimlendiren anlayış ve politikaları ile kamu yönetimini şekillendiren ya da dönüştüren uygulamalar, yönetimin fonksiyonlarını da etkilemiştir. Bu makale ile amaçlanan da söz konusu bu etkinin fonksiyonlar üzerinde hangi noktalarda ortaya çıktığının izlerini sürerek yönetimin fonksiyonlarında bir dönüşümden bahsetmenin ne kadar mümkün olduğu sorusunu yanıtlamaya çalışmaktır. Nitel bir perspektifle ulusal ve uluslararası literatür taraması yoluyla ele alınan makalede ulaşılan sonuçlara göre yönetim-fonksiyon ilişkisinin doğal bir sonucu olarak fonksiyonların nitelik ve işlevinde bir dönüşümün olduğu söylenebilir.

The functions of management in the context of both private sectors and public administrations were first presented by Fayol and then developed with the thoughts of Gulick. These developed functions accepted as POSDCORB (Planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting and budgeting) gained considerable importance in the literature of science of management and currently they can be stated as worth the research. The functions presented as an element of general theory of administration parallel to the years of welfare state and traditional public administration, are seen as political tool beyond being a function of administration currently. Planning and organizing functions can be expressed as the most significant examples of this. Therefore, both dominating state conceptions and politics, and practices that form and transform public administration have an effect on functions of management. Following the tracks of the points where this mentioned affect emerged, this study aims to find an answer to what extent to claim a transformation in functions of management. This article in which the national and international literature review is conducted by a qualitative perspective, concludes that it is possible to mention of an existence of transformation in the functions of management.

  • Al, Hamza (2002). Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi. Ankara: BilimadamıYayınları.Akyel, Recai ve H. Ömer Köse (2010). Kamu Yönetiminde Etkinlik Arayışı: Etkin KamuYönetimi İçin Etkin Denetimin Gerekliliği. Türk İdare Dergisi. Yıl:82, S. 466,Mart, s.9-23.Bıçkı, Doğan ve M. Zahid Sobacı (2011). “Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak”. Yönetim Bilimleri Dergisi.Cilt:9 Sayı:2, s.215-233.Bilgiç, Veysel (2003). Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı. İçinde. (Ed.). Asım Balcı, AhmetNohutçu, Namık Kemal Öztürk, Bayram Coşkun. Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar.1. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, s.27-46.Breeze, John D. (1995). Henri Fayol’s Centre for Administrative Studies. Journal of ManagementHistory, Vol.1 Issue. 3, pp.37-62.Briggs, Asa (2006). The Walfare State in Historical Perspective. İçinde. The Welfare StateReader. Second Edition, Eds. Christopher Pierson-Francis G. Castles. UK andUSA: Polity Press.Demirel, Demokaan (2006). Küresel Eksenden Devletin Yeni Kimliği: Etkin Devlet.Sayıştay Dergisi. Sayı. 60, Ocak-Mart, s.105-128.Eken, Musa (2010). Kamu Yönetimi Anlayışındaki Değişim ve Denetime Yansımaları. 1.Ulusal Belediyeler Denetim ve Beklentiler. Yay. Haz. Süleyman Hacıcaferoğlu.Marmara Belediyeler Birliği Sempozyum ve Paneller Dizisi. No.1, Şubat, s.40-45.Eren, Veysel (2006). Kamu Yönetiminde Denetim Anlayışındaki Gelişmeler. MarmaraÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi. Yıl: 12, Cilt: 7, Sayı: 25.S.255-267.Eryılmaz, Bilal (2016). Kamu Yönetimi. Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 9. Baskı, Kocaeli:Umuttepe Yayınları.Fayol, Henri (1937). “The Administrative Theory In The State”. İçinde. Papers On TheScience of Administration. Luther Gulick ve L. Urwick (Eds.). Institute Of PublicAdministration. New York. İçinde Thompson, Kenneth (Ed.) (2003). The EarlySociology Of Management And Organizations, Volume IV. London and Newyork:Routledge, 108-125.Fayol, Henri (2008). Genel ve Endüstriyel Yönetim. 2. Baskı. Çev. M. Asım Çalıkoğlu.Ankara: Adres Yayınları.Fişek, Kurthan (2012). Yönetim. 4. Baskı. Ankara: Kilit Yayınları.Genç, F. Neval (2010). Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı. Türk İdare Dergisi, Sayı 466, s.145-159.Gulick, Luther (1937). “Notes On The Theory Of Organization”. İçinde. Papers On TheScience of Administration. Luther Gulick ve L. Urwick (Eds.). Institute Of PublicAdministration. New York. İçinde Thompson, Kenneth (Ed.) (2003). The EarlySociology Of Management And Organizations, Volume IV. London and Newyork:Routledge, s.1-50.Güler, Ayman, Birgül (t.y). Sosyal Devlet ve Yerelleşme. http://www.yayed.org/uploads/yuklemeler/msy-2-2.pdf, Erişim Tarihi: 02.03.2018)Gümüş, İskender (2016). Refah Devletinin Gelişimi ve Dönüşümü. İçinde. Yönetim Bilimi.Aziz Tuncer, M. Fatih Bilal Alodalı, Sefa Usta (Ed.), Sakarya: Sakarya YayıncılıkHood, Christopher (1991). A Public Management for All Seasons?. Public Administration.Vol. 69 (1), p.3-19.Övgün, Barış (2010). Bürokrasiden Yönetişime Yönetim Biçiminin Değişmesi. BasılmamışDoktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Öztaş, Nail (2014). Yönetim. Ankara: Otorite Yayınları.Özen, Ahmet (2008). Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği.Basılmamış Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü.Parlak, Bekir (2011). Yönetim Bilimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri. İstanbul: BetaRahman, Md. Hasebur (2012). “Henry Fayol and Frederick Winslow Taylor’s Contributionto Management Thought: An Overview”. ABC Journal of Advanced Research,Volume 1, No 2, s.32-41.Smith, Ian, Boyns, Trevor (2005). British management theory and practice: the impact ofFayol. Management Decision, Vol.43, Issues:10, pp. 1317-1334.Sallan Gül, Songül (2006). Sosyal Devlet Bitti Yaşasın Piyasa!. 2. Baskı, Ankara: ebabilYayıncılık.Sezen, Seriye (1999). Devletçilikten Özelleştirmeye Türkiye’de Planlama. Ankara: Türkiyeve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını. Yayın No. 293.http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/36fe5a63f0b55f7_ek.pdf, 21.06.2018.Şengül, Ramazan (2007). Henri Fayol’un Yönetim Düşüncesi Üzerine Notlar. Yönetim veEkonomi, Cilt 14, Sayı 2, s.257-273.Tortop, Nuri, İsbir, G. Eyüp, Aykaç, Burhan, Yayman, Hüseyin ve M.Akif Özer (2016).Yönetim Bilimi. Gözden Geçirilmiş 10.Basım. Ankara: Nobel Akademik YayıncılıkTuncer, Aziz-Köseoğlu, Özer (2015). Düzenlemenin Üç Hali: Refah Devletinden DüzenleyiciDevlete Düzenleme Faaliyetinin Vazgeçilemezliği. Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. C.20, S.1, s.85-100.Türk Dil Kurumu Sözlüğü, Planlama Kelimesi,h t t p : / / t d k . g o v. t r / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _ g t s & a r a m a = g t s & g u i d = T D K .GTS.5bae2bad10e6d9.12267593 Erişim Tarihi: 07.05.2018.Türk Dil Kurumu Sözlüğü, Dinamik Kelimesi, http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5bae2bb6293f37.32044795, Erişim Tarihi:26.09.2018.Urwick, L. (1937). The Function Of Administration With Special Reference To The WorkOf Henri Fayol. İçinde. Papers On The Science of Administration. Luther Gulick veL. Urwick (Eds.). Institute Of Public Administration. New York. İçinde Thompson,Kenneth (Ed.) (2003). The Early Sociology Of Management And Organizations,Volume IV. London and Newyork: Routledge, s.125-141.Weber, Max (2017). Bürokrasi ve Otorite. 8. Baskı. Yay. Haz. H. Bahadır Akın, FransızcadanÇeviren M. Asım Çalıkoğlu, Ankara: Adres Yayınları.Weber, Max (2016). Bürokrasi. İçinde. Shafritz, Jay M. ve Albert C. Hyde (2016). KamuYönetimi Klasikleri. Çev. Ed. Hüseyin Akdoğan ve Serkan Altuntop. Ankara: GlobalPolitika ve Strateji Yayınları. s.55-65.Wren, Daniel A., Bedeian, Arthur G., Breeze, John D. (2002). The foundations of HenriFayol’s administrative theory. Management Decision, 40/9, s.906-918.Yılmaz, H. Hakan ve Mustafa Biçer (2010). Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kull
Primary Language tr
Subjects Political Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Duygu DEMİROL DUYAR (Primary Author)
Institution: Kafkas Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 30, 2018
Acceptance Date : September 30, 2018
Publication Date : September 20, 2018

APA Demi̇rol Duyar, D . (2018). FAYOL VE GULICK’TEN GÜNÜMÜZE YÖNETİM FONKSİYONLARININ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . Journal of Political Administrative and Local Studies , 1 (2) , 75-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jpaljournal/issue/39232/465852