Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Year 2019, Volume: 2 Issue: 2, 75 - 92, 31.10.2019

Abstract

References

 • 1. Act of the 4th September 1997 on sections of government administration, Journal of Laws of 1997, No. 141, item 943, as amended.
 • 2. Act of the 5th June 1998 on poviat self-government, Journal of Laws of 1998, No. 91, item 578, as amended.
 • 3. Act of the 5th June 1998 on voivodeship self-government, Journal of Laws of 1998, No. 91, item 576, as amended.
 • 4. Alberski R., Cichosz M., “Gra o region 2014. Wybory do sejmików województw”, Wrocław 2017.
 • 5. Babiak J., Ptak A. (ed.), “Władza lokalna w procesie transformacji systemowej”, Kalisz-Poznań 2010.
 • 6. Balicki R., “Konstytucyjne uwarunkowania stabilności rady ministrów”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXX – zeszyt 1 – 2018, pp 205-213.
 • 7. Bański J. (red.), “Atlas obszarów wiejskich w Polsce, IGiPZ PAN, Warszawa 2016.
 • 8. Chrzanowski M., Sobczak J. (ed.), “Samorządy w procesie decentralizacji władzy publicznej. Self-governments in the process of decentralisation of public authority”, Lublin 2017.
 • 9. Constitution of the Republic of Poland, March 17, 1921, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/kpol/e1921.html .
 • 10. Constitution of the Republic of Poland, April 23, 1935, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/kpol/e1935-spis.html .
 • 11. Constitution of the Republic of Poland of the 2nd April 1997, Journal of Laws of 1997, No. 78, item 483, as amended.
 • 12. Constitutional Act of 17th October 1992, Journal of Laws of 1992, No. 84, item 426, derogated.
 • 13. Decree of the President of Poland on Finishing of the Operations and Dissolution of the Republic’s Government in Exile, http://eprints.hist.pl/402/1/1990-12-22_nr5.pdf .
 • 14. Duda R., “Poland’s Way to the European Union”, [in:] Tuncer A., H. Demir H., “The EU Effect. Perspectives on the EU from the Central and Southeastern Europe”, Sakarya 2017.
 • 15. Dziadzio A., “The Diet of Galicia and Lodomeria in Relation to the Government at the Dawn of the Constitutional Era in Austria”, Studia Iuridica Lublinensia vol. XXV, 3, 2016, p. 262.
 • 16. European Commission, European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership_en .
 • 17. Gadowska K., “Relacje między polityką i administracją w procesie tworzenia służby cywilnej w Polsce. Perspektywa nowego instytucjonalizmu”, Zarządzanie Publiczne Nr 1(43)/2018.
 • 18. Górski G., “Rzeczpospolita Polsko-Litewska. Historia pierwszej monarchii konstytucyjnej”.
 • 19. Grzeszczak R., “Proces europeizacji administracji krajowej na przykładzie modelu…koordynacji spraw europejskich w Polsce”, Rocznik Administracji Publicznej 2016 (2), pp 272-290.
 • 20. Hołuj D., “Samorząd miejski Krakowa i Lwowa w okresie autonomii galicyjskiej”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013; 917: 89–108.
 • 21. Izdebski H., “Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności”, Warszawa 2014.
 • 22. Janion M., “Poland between the West and East”, Teksty Drugie 2014, 1, Special Issue – English Edition, s. 13-33.
 • 23. Kieniewicz S., Kula W., “Historia Polski. 1831-1864”, Warszawa 1959.
 • 24. Kmieciak R. (ed.), “Decentralizacja jako fundament demokracji obywatelskiej”, Poznań 2016.
 • 25. Koneczny F., “Dzieje Administracji w Polsce”, Wilno 1924.
 • 26. Lipowicz I., “Europeizacja administracji publicznej”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny Rok LXX - zeszyt 1 – 2008.
 • 27. Lisicka H. (ed.), “System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej”, Wrocław 2001.
 • 28. Lisowska A., Kobielska K. (ed.), “Standardy dobrego rządzenia w gminach małych. Teoria i praktyka II”, Bydgoszcz-Wrocław 2013
 • 29. Łukaszczuk A., “Służba cywilna II Rzeczpospolitej”, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3264 Przegląd Prawa I Administracji LXXXIII Wrocław 2010, pp. 235-236.
 • 30. Madej M., “SB uprzejmie donosi… Służba Bezpieczeństwa jako filtr zasileń informacyjnych system politycznego PRL w latach 1956-1970”, Wrocław 2014.
 • 31. Mazur S., Możdżeń M., Oramus M., “The Instrumental and Ideological Politicisation of Senior Positions in Poland’s Civil Service and its Selected Consequences”, The NISPA CEE Journal of Public Administration and Policy, Vol. XI, No. 1, Summer 2018
 • 32. Ministry of Home Affairs and Administration, http://administracja.mswia.gov.pl/adm/baza-jst/843,Samorzad-terytorialny-w-Polsce.html.
 • 33. Momro, “Prezydentura gen. Wojciecha Jaruzelskiego w świetle teorii i praktyki zarządzania władczymi kompetencjami ustrojowymi”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XIV (2015).
 • 34. Müssig U., “Reconsidering Constitutional Formation – The Polish May Constitution 1791 as a masterpiece of constitutional communication”, Czasopismo Prawno-Historyczne Tom LXVII — 2015 — Zeszyt 1.
 • 35. Opaliński B., “Indywidualna odpowiedzialność parlamentarna członków rządu na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2011/4.
 • 36. Persak K., Machcewicz P. (ed.), “Polski wiek XX” vol. IV, Warszawa 2010.
 • 37. Prażmowska A., “Poland. A Modern History”, New York 2010.
 • 38. Samsonowicz H., Tazbir J., Łepkowski, T. Nałęcz, “Polska. Losy państwa i narodu”, Warszawa 1992.
 • 39. Seweryński M., Skupień D., “The Martial Law and its Impact on Labour Relations in Poland”, Studia Prawniczo-Ekonomiczne, vol. CII, 2017, pp 107-124.
 • 40. Smyk G., “Administracja publiczna Królestwa Polskiego w latach 1864-1915”, Lublin 2011.
 • 41. Statistics Poland, http://stat.gov.pl/en/international-statistics/international-comparisons/tables-about-countries-by-subject/area-and-population/ .
 • 42. Szuleka M., Wolny M., Szwed M., “The Constitutional Crisis in Poland 2015-2016”, https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/09/HFHR_The-constitutional-crisis-in-Poland-2015-2016.pdf.
 • 43. Tazbir J. (ed.), “Polska na przestrzeni wieków”, Warszawa 1995.
 • 44. Topolski J. (ed.), “Dzieje Polski”, Warszawa 1976.
 • 45. Treaty on European Union, Official Journal of the European Union C 326/13.
 • 46. Zieliński, “Historia Polski 1914-1939”, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.

Public Administration in Poland

Year 2019, Volume: 2 Issue: 2, 75 - 92, 31.10.2019

Abstract

            The article concerning the
process of shaping of the modern public administration in Poland from its
origins in the 19th century, when Poland was divided into three
parts and occupied by the neighbouring parties of Russia, Prussia/Germany and
Austria/Austria-Hungary. It then describes development of the public
administration in independent Poland after WWI and its transformation under the
communist rule after WWII. The main part focuses on the current state of the
Polish administration, including its central and territorial sections. It also
discusses the impact of the European Union on this area in Poland.            The
objective of the paper is to present the modern Polish administration in a
relevant context of historic and modern internal traditions and external
impacts. The paper is based on literature review. 

References

 • 1. Act of the 4th September 1997 on sections of government administration, Journal of Laws of 1997, No. 141, item 943, as amended.
 • 2. Act of the 5th June 1998 on poviat self-government, Journal of Laws of 1998, No. 91, item 578, as amended.
 • 3. Act of the 5th June 1998 on voivodeship self-government, Journal of Laws of 1998, No. 91, item 576, as amended.
 • 4. Alberski R., Cichosz M., “Gra o region 2014. Wybory do sejmików województw”, Wrocław 2017.
 • 5. Babiak J., Ptak A. (ed.), “Władza lokalna w procesie transformacji systemowej”, Kalisz-Poznań 2010.
 • 6. Balicki R., “Konstytucyjne uwarunkowania stabilności rady ministrów”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXX – zeszyt 1 – 2018, pp 205-213.
 • 7. Bański J. (red.), “Atlas obszarów wiejskich w Polsce, IGiPZ PAN, Warszawa 2016.
 • 8. Chrzanowski M., Sobczak J. (ed.), “Samorządy w procesie decentralizacji władzy publicznej. Self-governments in the process of decentralisation of public authority”, Lublin 2017.
 • 9. Constitution of the Republic of Poland, March 17, 1921, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/kpol/e1921.html .
 • 10. Constitution of the Republic of Poland, April 23, 1935, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/kpol/e1935-spis.html .
 • 11. Constitution of the Republic of Poland of the 2nd April 1997, Journal of Laws of 1997, No. 78, item 483, as amended.
 • 12. Constitutional Act of 17th October 1992, Journal of Laws of 1992, No. 84, item 426, derogated.
 • 13. Decree of the President of Poland on Finishing of the Operations and Dissolution of the Republic’s Government in Exile, http://eprints.hist.pl/402/1/1990-12-22_nr5.pdf .
 • 14. Duda R., “Poland’s Way to the European Union”, [in:] Tuncer A., H. Demir H., “The EU Effect. Perspectives on the EU from the Central and Southeastern Europe”, Sakarya 2017.
 • 15. Dziadzio A., “The Diet of Galicia and Lodomeria in Relation to the Government at the Dawn of the Constitutional Era in Austria”, Studia Iuridica Lublinensia vol. XXV, 3, 2016, p. 262.
 • 16. European Commission, European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership_en .
 • 17. Gadowska K., “Relacje między polityką i administracją w procesie tworzenia służby cywilnej w Polsce. Perspektywa nowego instytucjonalizmu”, Zarządzanie Publiczne Nr 1(43)/2018.
 • 18. Górski G., “Rzeczpospolita Polsko-Litewska. Historia pierwszej monarchii konstytucyjnej”.
 • 19. Grzeszczak R., “Proces europeizacji administracji krajowej na przykładzie modelu…koordynacji spraw europejskich w Polsce”, Rocznik Administracji Publicznej 2016 (2), pp 272-290.
 • 20. Hołuj D., “Samorząd miejski Krakowa i Lwowa w okresie autonomii galicyjskiej”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013; 917: 89–108.
 • 21. Izdebski H., “Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności”, Warszawa 2014.
 • 22. Janion M., “Poland between the West and East”, Teksty Drugie 2014, 1, Special Issue – English Edition, s. 13-33.
 • 23. Kieniewicz S., Kula W., “Historia Polski. 1831-1864”, Warszawa 1959.
 • 24. Kmieciak R. (ed.), “Decentralizacja jako fundament demokracji obywatelskiej”, Poznań 2016.
 • 25. Koneczny F., “Dzieje Administracji w Polsce”, Wilno 1924.
 • 26. Lipowicz I., “Europeizacja administracji publicznej”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny Rok LXX - zeszyt 1 – 2008.
 • 27. Lisicka H. (ed.), “System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej”, Wrocław 2001.
 • 28. Lisowska A., Kobielska K. (ed.), “Standardy dobrego rządzenia w gminach małych. Teoria i praktyka II”, Bydgoszcz-Wrocław 2013
 • 29. Łukaszczuk A., “Służba cywilna II Rzeczpospolitej”, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3264 Przegląd Prawa I Administracji LXXXIII Wrocław 2010, pp. 235-236.
 • 30. Madej M., “SB uprzejmie donosi… Służba Bezpieczeństwa jako filtr zasileń informacyjnych system politycznego PRL w latach 1956-1970”, Wrocław 2014.
 • 31. Mazur S., Możdżeń M., Oramus M., “The Instrumental and Ideological Politicisation of Senior Positions in Poland’s Civil Service and its Selected Consequences”, The NISPA CEE Journal of Public Administration and Policy, Vol. XI, No. 1, Summer 2018
 • 32. Ministry of Home Affairs and Administration, http://administracja.mswia.gov.pl/adm/baza-jst/843,Samorzad-terytorialny-w-Polsce.html.
 • 33. Momro, “Prezydentura gen. Wojciecha Jaruzelskiego w świetle teorii i praktyki zarządzania władczymi kompetencjami ustrojowymi”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica XIV (2015).
 • 34. Müssig U., “Reconsidering Constitutional Formation – The Polish May Constitution 1791 as a masterpiece of constitutional communication”, Czasopismo Prawno-Historyczne Tom LXVII — 2015 — Zeszyt 1.
 • 35. Opaliński B., “Indywidualna odpowiedzialność parlamentarna członków rządu na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2011/4.
 • 36. Persak K., Machcewicz P. (ed.), “Polski wiek XX” vol. IV, Warszawa 2010.
 • 37. Prażmowska A., “Poland. A Modern History”, New York 2010.
 • 38. Samsonowicz H., Tazbir J., Łepkowski, T. Nałęcz, “Polska. Losy państwa i narodu”, Warszawa 1992.
 • 39. Seweryński M., Skupień D., “The Martial Law and its Impact on Labour Relations in Poland”, Studia Prawniczo-Ekonomiczne, vol. CII, 2017, pp 107-124.
 • 40. Smyk G., “Administracja publiczna Królestwa Polskiego w latach 1864-1915”, Lublin 2011.
 • 41. Statistics Poland, http://stat.gov.pl/en/international-statistics/international-comparisons/tables-about-countries-by-subject/area-and-population/ .
 • 42. Szuleka M., Wolny M., Szwed M., “The Constitutional Crisis in Poland 2015-2016”, https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/09/HFHR_The-constitutional-crisis-in-Poland-2015-2016.pdf.
 • 43. Tazbir J. (ed.), “Polska na przestrzeni wieków”, Warszawa 1995.
 • 44. Topolski J. (ed.), “Dzieje Polski”, Warszawa 1976.
 • 45. Treaty on European Union, Official Journal of the European Union C 326/13.
 • 46. Zieliński, “Historia Polski 1914-1939”, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Małgorzata MADEJ

0000-0002-5274-8614
Poland

Publication Date October 31, 2019
Submission Date October 23, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA
MADEJ, M. (2019). Public Administration in Poland. Journal of Political Administrative and Local Studies, 2(2), 75-92.

 by-nc-nd.png Journal of Political Administrative and Local Studies (JPAL) works under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). logo-dark.png ithenticate.jpg