Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASINDA KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİNİN ROLÜ: SAPANCA KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ ÖRNEĞİ

Year 2021, Volume 4, Issue 2, 106 - 131, 31.10.2021

Abstract

Çalışmanın amacı kent konseyi kadın meclislerinin kadınların kent yaşamından kaynaklanan ihtiyaç ve taleplerini belirleme ve bunları yetkili yerel yönetim birimlerine iletme deneyimlerinden yola çıkarak söz konusu meclislerin kent yaşamındaki toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik katkılarını değerlendirmektir. Çalışmada öncelikli olarak toplumsal cinsiyet kavramı tanımlanarak kadın meclislerinin ortaya çıkışı ve gelişim sürecinden bahsedilmiş, ardından literatürde Türkiye’deki kadın meclisleri ile ilgili yapılan çalışmalar incelenmiştir. Çalışmada Sapanca Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ile yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılarak bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada iki temel soruya cevap aranmıştır. Bunlardan ilki kadın meclisinin, kadınların kent yaşamından kaynaklanan ihtiyaçlarını nasıl belirlediği ve bu ihtiyaçların genel olarak hangi alanlarda yoğunlaştığı, ikincisi ise kent yaşamında kadınlara özgü olan ihtiyaçların karşılanmasında kadın meclisinin nasıl bir rol üstlendiği ve bu ihtiyaçların yetkili yerel yönetim birimlerinden ne ölçüde karşılık bulduğu idi. Yapılan araştırmada kadın meclisine gelen taleplerin sosyal yardımlar alanında yoğunlaştığı, meclisin kurumsallaşma düzeyinin düşük olduğu, meclis faaliyetlerinin üyelerin kişisel çabalarına dayandığı ve belediye ile olan ilişkilerde de kişisel ilişkilerin ön planda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tüm bunlara dayalı olarak Sapanca Kent Konseyi Kadın Meclisinin toplumsal cinsiyete duyarlı politikalar oluşturulmasına olan katkısının oldukça sınırlı düzeyde kaldığı görülmüştür.

References

  • Akman, Çiğdem (2018), “Kent Konseylerini Yeniden Düşünmek: Türkiye’nin Kent Konseyleri Birliğine Üye Olan Kent Konseyleri Üzerinden Bir Değerlendirme”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Cilt: 5, Sayı: 3, 740-764. Alkan, Ayten (2005), Yerel Yönetimler ve Cinsiyet, Dipnot Yayınları, Ankara. Arat, Necla (2017), Feminizmin ABC’si, 3. Baskı, Say Yayınları, İstanbul.

THE ROLE OF THE CITY COUNCIL WOMEN'S ASSEMBLY IN ENSURING GENDER EQUALITY: THE CASE OF SAPANCA CITY COUNCIL WOMEN'S ASSEMBLYE

Year 2021, Volume 4, Issue 2, 106 - 131, 31.10.2021

Abstract

The aim of the study is to evaluate the contributions of the women's councils of the city council to gender equality in urban life, based on the experiences of women's assemblies in determining the needs and demands of women arising from urban life and communicating them to the authorized local government units. In the study, initially, the concept of gender was defined and the emergence and development process of women's councils was mentioned, then the studies on women's councils in Turkey were examined in the literature. In the study, the research was conducted with the members of Sapanca City Council Women's Council by using semi-structured interview method. The research sought answers to two basic questions. The first one was how the women's council determined the needs of women arising from urban life and in which areas these needs were concentrated in general, and the second was how the women's council played a role in meeting the needs specific to women in urban life and to what extent these needs were met by the authorized local government units. In the research, it has been concluded that the demands coming to the women's council are concentrated in the field of social supports, the level of institutionalization of the council is low, the activities of the council are based on the personal efforts of the members and personal relations are at the forefront in the relations with the municipality. Based on all these, it has been observed that the contribution of Sapanca City Council Women's Assembly to the creation of gender-sensitive policies remained at a very limited level.

References

  • Akman, Çiğdem (2018), “Kent Konseylerini Yeniden Düşünmek: Türkiye’nin Kent Konseyleri Birliğine Üye Olan Kent Konseyleri Üzerinden Bir Değerlendirme”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Cilt: 5, Sayı: 3, 740-764. Alkan, Ayten (2005), Yerel Yönetimler ve Cinsiyet, Dipnot Yayınları, Ankara. Arat, Necla (2017), Feminizmin ABC’si, 3. Baskı, Say Yayınları, İstanbul.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Political Science
Journal Section Articles
Authors

Hale BİRİCİKOGLU> (Primary Author)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0760-5291
Türkiye


Gülşah AKÇAYIR>
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6094-0518
Türkiye

Publication Date October 31, 2021
Submission Date July 7, 2021
Acceptance Date September 7, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 4, Issue 2

Cite

APA Biricikoglu, H. & Akçayır, G. (2021). TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASINDA KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİNİN ROLÜ: SAPANCA KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ ÖRNEĞİ . Journal of Political Administrative and Local Studies , 4 (2) , 106-131 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jpaljournal/issue/65712/964804

 by-nc-nd.png Journal of Political Administrative and Local Studies (JPAL) works under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). logo-dark.png ithenticate.jpg