Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

PERCEPTION OF UNIVERSITY STUDENTS ON THE CONCEPT OF DIASPORA AND TURKEY'S DIASPORA POLICY

Year 2022, Volume 5, Issue 1, 46 - 65, 23.05.2022

Abstract

Recently, interest in diaspora studies has been increasing progressively. The concept, that finds its classical meaning in diasporas such as Jewish, Armenian and Palestinian, has changed with the globalization process and evolved into a different dimension. The activities of modern diasporas aimed at influencing the political sphere in both the source country and the host country have transformed diaspora studies and diaspora policies of countries. In this context, Turkey has increased its interest and relevance towards the Turkish diaspora with new initiatives in diaspora policy since the 2010s. This study tries to understand exactly at what level the increasing interest and relevance and changing policies are met in educational institutions that produce knowledge in this field. In this context, it aims to understand how the concept of diaspora is perceived. Therefore, firstly, the changing meaning of the concept of diaspora was mentioned. Secondly, Turkey’s changing diaspora politics has been discussed. Afterwards, the findings obtained as a result of interviews with students in various departments at Sakarya University are shared. Among the important findings of the study are that the participants still define diasporas as traumatic and forced migration groups in the classical sense and the concept has not yet gained a serious prevalence in the modern sense. Besides, the participants make cultural and material distinctions. Turks living abroad are seen as a community that has been culturally deformed but in a better situation in terms of living conditions.

References

 • AA (Anadolu Ajansı), https://www.aa.com.tr/tr/politika/dogru-is-yapanlar-kirletilemez/217110 , 21.09.2013
 • Ataman, Bora (2012), Kozmopolitan Hayatlar, Diasporik Kimlikler, Libra Yayıncılık, İstanbul.
 • Aydın, Yaşar (2014), The New Turkish Diaspora Policy, SWP Research Paper, RP10
 • Barlas, Mehmet (2006), Sabah Gazetesi, Artık Dünyada Bir Türk Diasporası da var, https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/2006/12/19/artik_dunyada_bir_turk_diasporasi_da_var, 07.07.2020.
 • Bauböck, Rainer ve Thomas Faist (2010), Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods, Amsterdam University Press, Amsterdam.
 • Bruneau, Michel (2010), “Diasporas, Transnational Spaces and Communities”, Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods, Editörler: Thomas Faist ve R. Bauböck, Amsterdam University Press, Amsterdam, p.35-49.
 • Clifford, James (1994), “Diasporas”, Cultural Anthropology, Volume:9, Issue:3, p.302-338.
 • Cohen, Robin (2019), Küresel Diasporalar, Çevirmen: Erdoğan Boz, Koyu Siyah Yayıncılık, Ankara.
 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (2018), “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/19.5.4.pdf, 12.02.2021.
 • Faist, Thomas (2003), Uluslararası Göç ve Ulusaşırı Toplumsal Alanlar, Çevirmen: Azad Zana Gündoğan, Bağlam Yayınları, İstanbul.
 • FP (Foreign Policy), https://foreignpolicy.com/2019/05/07/erdogans-long-arm-in-europe-germany-netherlands-milli-gorus-muslim-brotherhood-turkey-akp/, 07.05.2019
 • Gamlen, Alan (2014), “Diaspora Institutions and Diaspora Governance”, International Migration Review, 48 (1), p.180-207.
 • Georgiou, Myria (2006), Diaspora, Identity and The Media: Diasporic Transnationalism and Mediated Spatialities, Hampton Press, New York.
 • Haber 7 (2005), Baykal ‘Türk Diasporası’ önerisini yineledi, https://www.haber7.com/siyaset/haber/88993-baykal-turk-diasporasi-onerisini-yineledi, 07.07.2020.
 • HÜRRİYET, https://www.hurriyet.com.tr/avrupa/turk-diasporasinin-temelleri-60larda-atildi-41617892, 22.09.2020
 • ISDP (Institute for Security & Development Policy), https://isdp.eu/publication/weaponizing-diaspora/, 05.04.2017
 • Kümbetoğlu, Belkıs (2019), Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, 6. Basım, Bağlam Yayınları, İstanbul.
 • Lyons, Terrence ve Peter Mandaville (2010), “Diasporas and Politics”, Diasporas: Concepts, Intersections, Identities, Editörler: Kim Knott ve Sean Mcloughlin, Zed books, New York,p.91-96.
 • Madakbaş-Gülener, Elif (2020), “Diaspora-Üzerine-Uzman(lık), Politika Çalışmaları İçin Neyi İma Ediyor?”, Akademik İncelemeler Dergisi, 15/1: 393-424.
 • MFA (Ministry of Foreign Affairs) , , https://www.mfa.gov.tr/dorduncu-buyukelciler-konferansi_acilis-konusmalari.tr.mfa, 23.12.2011
 • Reis, Michele (2004), “Theorizing Diaspora: Perspectives on “Classical” and “Contemporary” Diaspora”, International Migration, Volume: 42, Issue:2, p.41-60.
 • Safran, William (1991), “Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return”, Diaspora: A Journal of Transnational Studies, Volume: 1, Number: 1, p. 83-99.
 • TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi), https://tasam.org/tr-TR/Icerik/25731/dunyada_diaspora_stratejileri_turk_diasporasi_icin_oneriler,17.02.2014 TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), https://tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=1042&lst=MansetListesi , 19.11.2011
 • Tölölyan, Khachig (2012), Diaspora Studies: Past, Present and Promise, Oxford University Diasporas Programme Working Papers International Migration Institute, No.55.
 • TR/Icerik/25731/dunyada_diaspora_stratejileri_turk_diasporasi_icin_oneriler,17.02.2014
 • Ulusoy, Ergin (2015), Ulusaşırı Siyasetin Bir Enstrümanı Olan Diasporanın İşlevselliği ve Türk Diasporasının İnşası, Doktora Tezi, T.C. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Ulusoy, Ergin (2017), “Diaspora Kavramı ve Türkiye’nin Diaspora Politikalarının Modern Teori Çerçevesinde Sosyo- Politik Bir Analizi”, İnsan ve Toplum Dergisi, 7(1), s.139-160.
 • VATAN, https://www.gazetevatan.com/gundem/cumhurbaskani-erdogan-erdogan-almanyaya-her-turlu-destegi-veriyoruz-1422228, 30.10.2021
 • Yıldırım, Ali ve Hasan Şimşek (2016), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 10. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

DİASPORA KAVRAMI VE TÜRKİYE’NİN DİASPORA POLİTİKASINA YÖNELİK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALGISI

Year 2022, Volume 5, Issue 1, 46 - 65, 23.05.2022

Abstract

Son dönemlerde, özellikle 2010 sonrası, diaspora çalışmalarına yönelik ilgi Türkiye akademik camiasında giderek artmaktadır. Klasik anlamını Yahudi, Ermeni, Rum ve Filistin gibi diasporalarda bulan kavram küreselleşme süreciyle birlikte değişerek farklı bir boyuta evirilmiştir. Modern diasporaların hem kaynak ülke hem de ev sahibi ülke içinde siyasal alanı etkilemeye yönelik faaliyetleri diaspora çalışmalarını ve ülkelerin diaspora politikalarını dönüştürmüştür. Türkiye de bu bağlamda 2010’lardan bu yana diaspora politikasında yeni açılımlar ile Türk diasporasına yönelik ilgi ve alakasını arttırmıştır. Bu çalışma tam da artan ilgi ve alakanın ve değişen politikaların özellikle bu alana yönelik bilgi üreten eğitim kurumlarında ne düzeyde karşılık bulduğunu anlamaya çalışmaktadır. Bu bağlamda diaspora kavramının nasıl algılandığını anlamayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla ilk olarak diaspora kavramının değişen anlamına değinilmiştir. İkinci olarak Türkiye’nin değişen diaspora politikası ele alınmıştır. Sonrasındaysa Sakarya Üniversite’sinin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrenciler ile yapılan mülakatlar neticesinde elde edilen bulgular paylaşılmaktadır. Çalışmanın önemli bulguları arasında katılımcıların diasporaları hala klasik anlamıyla travmatik ve zorunlu göç eden gruplar olarak tanımladığı ve modern anlamıyla henüz ciddi bir yaygınlık kazanmadığı gelmektedir. Ayrıca katılımcılar kavram bağlamında kültürel ve maddi ayrımlar yapmaktadır. Yurtdışında yaşayan Türkler kültürel anlamda deformasyona uğramış ancak yaşam koşulları açısından daha iyi durumda olan bir topluluk olarak görülmektedir.

References

 • AA (Anadolu Ajansı), https://www.aa.com.tr/tr/politika/dogru-is-yapanlar-kirletilemez/217110 , 21.09.2013
 • Ataman, Bora (2012), Kozmopolitan Hayatlar, Diasporik Kimlikler, Libra Yayıncılık, İstanbul.
 • Aydın, Yaşar (2014), The New Turkish Diaspora Policy, SWP Research Paper, RP10
 • Barlas, Mehmet (2006), Sabah Gazetesi, Artık Dünyada Bir Türk Diasporası da var, https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/2006/12/19/artik_dunyada_bir_turk_diasporasi_da_var, 07.07.2020.
 • Bauböck, Rainer ve Thomas Faist (2010), Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods, Amsterdam University Press, Amsterdam.
 • Bruneau, Michel (2010), “Diasporas, Transnational Spaces and Communities”, Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods, Editörler: Thomas Faist ve R. Bauböck, Amsterdam University Press, Amsterdam, p.35-49.
 • Clifford, James (1994), “Diasporas”, Cultural Anthropology, Volume:9, Issue:3, p.302-338.
 • Cohen, Robin (2019), Küresel Diasporalar, Çevirmen: Erdoğan Boz, Koyu Siyah Yayıncılık, Ankara.
 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (2018), “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/19.5.4.pdf, 12.02.2021.
 • Faist, Thomas (2003), Uluslararası Göç ve Ulusaşırı Toplumsal Alanlar, Çevirmen: Azad Zana Gündoğan, Bağlam Yayınları, İstanbul.
 • FP (Foreign Policy), https://foreignpolicy.com/2019/05/07/erdogans-long-arm-in-europe-germany-netherlands-milli-gorus-muslim-brotherhood-turkey-akp/, 07.05.2019
 • Gamlen, Alan (2014), “Diaspora Institutions and Diaspora Governance”, International Migration Review, 48 (1), p.180-207.
 • Georgiou, Myria (2006), Diaspora, Identity and The Media: Diasporic Transnationalism and Mediated Spatialities, Hampton Press, New York.
 • Haber 7 (2005), Baykal ‘Türk Diasporası’ önerisini yineledi, https://www.haber7.com/siyaset/haber/88993-baykal-turk-diasporasi-onerisini-yineledi, 07.07.2020.
 • HÜRRİYET, https://www.hurriyet.com.tr/avrupa/turk-diasporasinin-temelleri-60larda-atildi-41617892, 22.09.2020
 • ISDP (Institute for Security & Development Policy), https://isdp.eu/publication/weaponizing-diaspora/, 05.04.2017
 • Kümbetoğlu, Belkıs (2019), Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, 6. Basım, Bağlam Yayınları, İstanbul.
 • Lyons, Terrence ve Peter Mandaville (2010), “Diasporas and Politics”, Diasporas: Concepts, Intersections, Identities, Editörler: Kim Knott ve Sean Mcloughlin, Zed books, New York,p.91-96.
 • Madakbaş-Gülener, Elif (2020), “Diaspora-Üzerine-Uzman(lık), Politika Çalışmaları İçin Neyi İma Ediyor?”, Akademik İncelemeler Dergisi, 15/1: 393-424.
 • MFA (Ministry of Foreign Affairs) , , https://www.mfa.gov.tr/dorduncu-buyukelciler-konferansi_acilis-konusmalari.tr.mfa, 23.12.2011
 • Reis, Michele (2004), “Theorizing Diaspora: Perspectives on “Classical” and “Contemporary” Diaspora”, International Migration, Volume: 42, Issue:2, p.41-60.
 • Safran, William (1991), “Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return”, Diaspora: A Journal of Transnational Studies, Volume: 1, Number: 1, p. 83-99.
 • TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi), https://tasam.org/tr-TR/Icerik/25731/dunyada_diaspora_stratejileri_turk_diasporasi_icin_oneriler,17.02.2014 TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), https://tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=1042&lst=MansetListesi , 19.11.2011
 • Tölölyan, Khachig (2012), Diaspora Studies: Past, Present and Promise, Oxford University Diasporas Programme Working Papers International Migration Institute, No.55.
 • TR/Icerik/25731/dunyada_diaspora_stratejileri_turk_diasporasi_icin_oneriler,17.02.2014
 • Ulusoy, Ergin (2015), Ulusaşırı Siyasetin Bir Enstrümanı Olan Diasporanın İşlevselliği ve Türk Diasporasının İnşası, Doktora Tezi, T.C. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Ulusoy, Ergin (2017), “Diaspora Kavramı ve Türkiye’nin Diaspora Politikalarının Modern Teori Çerçevesinde Sosyo- Politik Bir Analizi”, İnsan ve Toplum Dergisi, 7(1), s.139-160.
 • VATAN, https://www.gazetevatan.com/gundem/cumhurbaskani-erdogan-erdogan-almanyaya-her-turlu-destegi-veriyoruz-1422228, 30.10.2021
 • Yıldırım, Ali ve Hasan Şimşek (2016), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 10. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Political Science
Journal Section Articles
Authors

Zehra HOPYAR>
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SOSYOLOJİ (DR)
0000-0002-2028-9812
Türkiye


Fikret TOPAL>
Sakarya Üniversitesi, Diaspora Araştırmaları Merkezi
0000-0001-7579-0017
Türkiye


Soner TAUSCHER> (Primary Author)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR.
0000-0003-1837-5831
Türkiye

Publication Date May 23, 2022
Application Date March 3, 2022
Acceptance Date April 28, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 5, Issue 1

Cite

APA Hopyar, Z. , Topal, F. & Tauscher, S. (2022). DİASPORA KAVRAMI VE TÜRKİYE’NİN DİASPORA POLİTİKASINA YÖNELİK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALGISI . Journal of Political Administrative and Local Studies , 5 (1) , 46-65 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jpaljournal/issue/69984/1082356

 by-nc-nd.png Journal of Political Administrative and Local Studies (JPAL) works under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). logo-dark.png ithenticate.jpg