Research Article
BibTex RIS Cite

Evaluation of Wearable Technologies in the World of Sports and Fashion and Selection by Multicriteria Decision Making Methods

Year 2021, Volume: 3 Issue: 1, 1 - 11, 30.06.2021

Abstract

With the development of technology, the use of innovative and creative products is gradually increasing. With this increase, the use of wearable technologies has also become a prominent issue. Technological devices that can be integrated into the clothes of the users, any material they carry or worn on their body are called wearable technology.The development of these devices is progressing very quickly both for businesses and consumers. Considered in terms of businesses; The existence of a large market potential is an important factor in the emergence and implementation of innovative and creative ideas. In terms of consumers, on the other hand; It is a hopeful development that products that make life easier and increase their quality are put on the market. Wearable technology products are categorized according to their purpose and location in the body. Wearable technology products include smart clothing, smart jewelry, smart watches, smart glasses and smart rings. In this study, smart rings, one of the wearable technology products, are discussed. With smart rings, health analysis of the user, especially sports tracking, and access to smart phones can be provided. Thanks to the smart rings, it is possible to manage smartphones with a light, simple and stylish design on your finger. Wearable technologies are preferred not only because of their smartness, but also because of their aesthetics and convenience. In this direction, the place of smart rings in the world of sports and fashion is determined and innovative product designs are evaluated with common use. The benefits of smart rings, one of the wearable technologies, to sports and fashion have been examined. In addition, the smart rings, which are in the fashion world, have been evaluated and selected, as they follow physical performance and also have stylish designs. In line with the study, criteria and alternatives were determined and a solution was made using Multi-Criteria Decision Making (MCDM) methods.

References

 • Açıkgöz, O., (2019). Yenilikçi Tüketime Etki Eden Faktörler: Giyilebilir Teknoloji Üzerine Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Ağaç, S. & Balkış, M. (2018). Duygulara Tepki Veren Akıllı Moda Tasarımları. International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), (4), 2458-9381.
 • Akıncı, B., Danışan, T. & Eren, T. (2021). Obezite Hastaları İçin Giyilebilir Teknolojilerin ÇKKV Yöntemleri ile Seçimi, Politeknik Dergisi, Basımda.
 • Asoğlu, İ. & Eren, T. (2018). AHP, TOPSIS, PROMETHEE Yöntemleri ile Bir İşletme İçin Kargo Şirketi Seçimi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (16), 102-122.
 • Aytekin, A. & Yücel B. (2017). Yeni Ödeme Teknolojilerinin İş Hayatına Etkileri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 4(12), 93-115.
 • Balkış, M. & Ağaç, S. (2017). Işık Yayan Akıllı Giysiler ve Moda. The Journal of Academic Social Science Studies, (56), 249-262.
 • Baydemir, A. (2019). Modaya Uygun Giyilebilir Teknolojinin 21. Yüzyıl Giysi Tasarımındak Yeri. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi.
 • Belge, S. & Mutlu, H. (2020). Tüketicilerin Giyilebilir Teknolojileri Benimsenmesine Yönelik Davranışsal Niyet ve Kullanımları Üzerine Bir Araştırma. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 14-35.
 • Bulğurcu, B. (2019). Çok Nitelikli Fayda Teorisi ile CRITIC Yöntem Entegrasyonu: Akıllı Teknoloji Tercih Örneği. OPS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13 (19), 1930-1957.
 • Büyükgöze, S. (2019). Sağlık 4.0’da Giyilebilir Teknolojilerden Sensör Yamalar Üzerine Bir İnceleme. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (17), 1239-1247.
 • Çobanoğlu, Ö., Eryılmaz, J., Ataşalan, M. & Kazanç, S . (2015). Projection of Sciences Onto Textile and Fashion: Nano- Technology and Chargeable Fabric Example. Tekstil ve Mühendis, 22 (97).
 • Dağdeviren, M. & Eraslan, E. (2008). PROMETHEE Sıralama Yöntemi ile Tedarikçi Seçimi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23(1), 69-75.
 • Dağdeviren, M. & Eren, T. (2001). Tedarikçi Firma Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve 0-1 Hedef Programlama Yöntemlerinin Kullanılması. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 16 (2), 41-52.
 • Dağdeviren, M., Akay, D. & Kurt, M. (2004). İş Değerlendirme Sürecinde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Uygulaması, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19 (2), 131- 138.
 • Değerli, NG. (2018). 21. Yüzyılda Giyilebilir Sanatın Öncü Moda Tasarımcıları. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 51, 1413-1426.
 • Deringöz, A., Danışan, T. & Eren, T. (2021a). Covid-19 Takibinde Giyilebilir Sağlık Teknolojilerinin ÇKKV Yöntemleri ile Değerlendirilmesi. Politeknik Dergisi ,1 (1).
 • Deringöz, A., Danışan, T. & Eren, T. (2021b). Endüstriyel Giyilebilir Teknolojilerin ÇKKV Yöntemleri ile Değerlendirilmesi ve Seçimi. Ergonomi, 4 (1), 10-21.
 • Ercan, İP. & Timur, Ş. (2020). Changing Terminology of Definition and Design of Wearable Technology Products. Online Journal of Art and Design, 8(3), 90-106.
 • Eren, T. (2012). Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ile Bursiyer Seçimi: Bir Eğitim Kurumunda Uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26 (3-4).
 • Godfrey, A., Hetherington, V., Shum, H., Bonato, NH. & Lovell, S. (2018). From A To Z: Wearable Technology Explained. Science Direct, 113, 40-47.
 • Han, T., Han, Q., Annett, M., Anderson, F., Huang, D. & Yang, X. (2017). Frictio: Passive Kinesthetic Force Feedback for Smart Ring Output. Proceedings of the 30th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology. Bilgisayar Makineleri Derneği, ABD, 131–142.
 • Hwang CL, Yoon K. (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. Berlin, Springer-Verlag,
 • İşmal, EÖ. & Yüksel, A. (2016). Tekstil ve Moda Tasarımına Teknolojik Bir Yaklaşım: Akıllı ve renk değiştiren tekstiller, 16, 87-98.
 • Kabukcu, E. (2018). Tüketici Odaklı Akıllı Giysi Tasarımı İçin Yeni Bir Bütünleşik Model Önerisi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 143-147.
 • Kalantari, M. (2017). Giyilebilir Teknolojilerin ‘Tüketicilerin’ Benimsenmesi: Literatür Taraması, Sentez Ve Gelecekteki Araştırma Gündemi. Int. J. Technology Marketing,12 (3),274– 307.
 • Keçek, G. & Yüksel, R. (2016). Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) ve PROMETHEE Teknikleriyle Akıllı Telefon Seçimi. Sosyal Bilimler Dergisi, 49, 46-63.
 • Kılıç, HÖ. (2017). Giyilebilir Teknoloji Ürünleri Pazarı ve Kullanım Alanları. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(4), 99-112.
 • Li, Z., Ma, Y., Wang, L., Du X., Zhu S., Zhang X., Qu, L. & Tian, M. (2019). Multidimensional Hierarchical Fabric-Based Supercapacitor with Bionic Fiber Microarrays for Smart Wearable Electronic Textiles. American Chemical Society, 11(49), 46278–46285.
 • Narayanaswami, C., Wilton, CT., Raghunath, MT. & Poughkeepsie, NY. (2000). Alarm İnterface For A Smart Watch. International Business Machines Corp, 1-9.
 • Öymen, G. (2017). Giyilebilir Teknolojilerin Moda Endüstrisi Üzerindeki Etkileri. 1st International Conference on New Trends in Communication. 131-138.
 • Özcan, E., Danışan, T., Yumuşak, R. & Eren, T. (2020). Hidroelektrik Santrallerde Bakım Planlaması İçin Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımlarıyla Desteklenen Yapay Bir Sinir Ağı Modeli. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability, 22(3), 400-418.
 • Parkı, E. (2018). Smart Ring. United States Patent, 1-26.
 • Rutherford, JJ. (2010). Giyilebilir Teknoloji. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, 29 (3), 19-24.
 • Saaty, TL. (1980). The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill InternationalBook Company.
 • Şahin, Y. & Aydemir, E. (2019). Akıllı telefon teknik özellik önem dereceleri-nin AHP ağırlıklı gri ilişkisel analiz yöntemi ile belirlenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 14 (1), 225-238.
 • Şen, C., Kılıç, A. & Öndoğan, Z. (2020). Endüstri 4.0 ve Moda Sektöründeki Uygulamaları. Turkish Journal of Fashion Design and Management, 2 (2), 53-65.
 • Turgut, Z., Danışan, T. & Eren, T.(2020). Spor yapanlar için en uygun akıllı saatin AHP ve PROMETHEE yöntemleri ile seçimi. Uluslararası Beden Eğitimi Spor ve Teknolojileri Dergisi, 1 (2) , 1-11.
 • URL 1. Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği AR&GE Şubesi. (Nisan, 2021). Giyilebilir Teknolojiler, https://uib.org.tr/tr/ kbfile/giyilebilir-teknoloji-raporu, Erişim Tarihi: 30.04.2021
 • URL 2. Cimri Blog, (Nisan, 2021). Çok Akıllı Quadro Yüzük , https:// www.cimri.com/blog/cok-akilli-quadro-yuzuk/, Erişim Tarihi: 30.04.2021.
 • URL 3. Dokunmatik Rakun, (Nisan, 2021). Diğer Giyilebilir Teknoloji Ürünleri, https://www.dokunmatikrakun.com/motiv-ring-akilli-yuzuk-incelemesi-2/, Erişim Tarihi: 30.04.2021.
 • URL 4. Dr. Bahadır Fatih Yıldırım, (Ocak, 2021). Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri. https://www.bahadirfyildirim.com/blog/ serie/cok-kriterli-karar-verme, Erişim Tarihi: 30.01.2021.
 • Yapıcı, S., Yumuşak, R. & Eren, T. (2020). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Medikal Depo Yeri Seçimi. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (2) , 203-221.
 • Yıldıran, M. (2016). Moda Giyim Sektöründe Üç Boyutlu Yazıcılarla Tasarım ve Üretim. Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, 17, 1308-2698.
 • Yüce, A., Aydoğdu, V., Katırcı, H. & Gökce, YS. (2020). Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Kullanım Algısı Ölçeği: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18 (4), 113-124.
 • Zhang, X., Kadimisetty, K., Yin, K., Ruiz, C., Michael, G. & Changchun, L. (2019). Smart Ring: A Wearable Device For Hand Hygiene Compliance Monitoring At The Point-Of-Need. Microsyst Technol, 25, 3105–3110.

Spor ve Moda Dünyasında Giyilebilir Teknolojilerin ÇKKV Yöntemleriyle Değerlendirilmesi ve Seçimi

Year 2021, Volume: 3 Issue: 1, 1 - 11, 30.06.2021

Abstract

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yenilikçi ve yaratıcı ürünlerin kullanımı giderek artmaktadır. Bu artışla birlikte giyilebilir teknolojilerin kullanımı da öne çıkan bir konu olmuştur. Kullanıcıların giysilerine, üzerlerinde taşıdıkları herhangi bir materyale entegre edilebilen veya vücuduna giyilebilen teknolojik cihazlar giyilebilir teknoloji olarak adlandırılmaktadır. Bu cihazların gelişimi hem işletmeler, hem de tüketiciler açısından oldukça hızlı ilerlemektedir. İşletmeler açısından ele alındığında; büyük bir pazar potansiyelinin olması yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin doğmasında ve uygulamaya geçişinde önemli bir etken olmaktadır. Tüketiciler açısından bakıldığında ise yaşamı kolaylaştıran ve kalitesini arttıran ürünlerin piyasaya çıkması umut verici bir gelişme olmaktadır. Giyilebilir teknoloji ürünleri amaçları ve vücuttaki yerlerine göre kategorize edilmektedir. Giyilebilir teknoloji ürünleri arasında akıllı giysiler, akıllı takılar, akıllı saatler, akıllı gözlükler ve akıllı yüzükler yer almaktadır. Yapılan bu çalışmada giyilebilir teknoloji ürünlerinden biri olan akıllı yüzükler ele alınmaktadır. Akıllı yüzükler ile başta spor takibi olmak üzere kullanıcının sağlık analizinin yapılması ve akıllı telefona erişimi sağlanabilmektedir. Akıllı yüzükler sayesinde akıllı telefonları hafif sade ve şık bir tasarımla parmağınızda yönetmek mümkün olabilmektedir. Giyilebilir teknolojiler yalnızca akıllı olma özelliğinden dolayı değil aynı zamanda sağladığı estetik ve kolaylık nedeniyle de tercih edilmektedir. Bu doğrultuda akıllı yüzüklerin spor ve moda dünyasındaki yeri saptanarak, ortak kullanım ile yenilikçi ürün tasarımları değerlendirilmektedir. Giyilebilir teknolojilerden biri olan akıllı yüzüklerin spor ve modaya olan faydaları incelenmiştir. Bununla birlikte fiziksel performans takibi yapan aynı zamanda şık tasarımlara sahip olmasıyla moda dünyasında yer alan akıllı yüzüklerin değerlendirilmesi ve seçimi yapılmıştır. Çalışma doğrultusunda kriterler ve alternatifler belirlenmiş ve Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri kullanılarak çözüm yapılmıştır.

References

 • Açıkgöz, O., (2019). Yenilikçi Tüketime Etki Eden Faktörler: Giyilebilir Teknoloji Üzerine Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Ağaç, S. & Balkış, M. (2018). Duygulara Tepki Veren Akıllı Moda Tasarımları. International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), (4), 2458-9381.
 • Akıncı, B., Danışan, T. & Eren, T. (2021). Obezite Hastaları İçin Giyilebilir Teknolojilerin ÇKKV Yöntemleri ile Seçimi, Politeknik Dergisi, Basımda.
 • Asoğlu, İ. & Eren, T. (2018). AHP, TOPSIS, PROMETHEE Yöntemleri ile Bir İşletme İçin Kargo Şirketi Seçimi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (16), 102-122.
 • Aytekin, A. & Yücel B. (2017). Yeni Ödeme Teknolojilerinin İş Hayatına Etkileri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 4(12), 93-115.
 • Balkış, M. & Ağaç, S. (2017). Işık Yayan Akıllı Giysiler ve Moda. The Journal of Academic Social Science Studies, (56), 249-262.
 • Baydemir, A. (2019). Modaya Uygun Giyilebilir Teknolojinin 21. Yüzyıl Giysi Tasarımındak Yeri. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi.
 • Belge, S. & Mutlu, H. (2020). Tüketicilerin Giyilebilir Teknolojileri Benimsenmesine Yönelik Davranışsal Niyet ve Kullanımları Üzerine Bir Araştırma. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 14-35.
 • Bulğurcu, B. (2019). Çok Nitelikli Fayda Teorisi ile CRITIC Yöntem Entegrasyonu: Akıllı Teknoloji Tercih Örneği. OPS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13 (19), 1930-1957.
 • Büyükgöze, S. (2019). Sağlık 4.0’da Giyilebilir Teknolojilerden Sensör Yamalar Üzerine Bir İnceleme. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (17), 1239-1247.
 • Çobanoğlu, Ö., Eryılmaz, J., Ataşalan, M. & Kazanç, S . (2015). Projection of Sciences Onto Textile and Fashion: Nano- Technology and Chargeable Fabric Example. Tekstil ve Mühendis, 22 (97).
 • Dağdeviren, M. & Eraslan, E. (2008). PROMETHEE Sıralama Yöntemi ile Tedarikçi Seçimi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23(1), 69-75.
 • Dağdeviren, M. & Eren, T. (2001). Tedarikçi Firma Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve 0-1 Hedef Programlama Yöntemlerinin Kullanılması. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 16 (2), 41-52.
 • Dağdeviren, M., Akay, D. & Kurt, M. (2004). İş Değerlendirme Sürecinde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Uygulaması, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19 (2), 131- 138.
 • Değerli, NG. (2018). 21. Yüzyılda Giyilebilir Sanatın Öncü Moda Tasarımcıları. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 51, 1413-1426.
 • Deringöz, A., Danışan, T. & Eren, T. (2021a). Covid-19 Takibinde Giyilebilir Sağlık Teknolojilerinin ÇKKV Yöntemleri ile Değerlendirilmesi. Politeknik Dergisi ,1 (1).
 • Deringöz, A., Danışan, T. & Eren, T. (2021b). Endüstriyel Giyilebilir Teknolojilerin ÇKKV Yöntemleri ile Değerlendirilmesi ve Seçimi. Ergonomi, 4 (1), 10-21.
 • Ercan, İP. & Timur, Ş. (2020). Changing Terminology of Definition and Design of Wearable Technology Products. Online Journal of Art and Design, 8(3), 90-106.
 • Eren, T. (2012). Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ile Bursiyer Seçimi: Bir Eğitim Kurumunda Uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26 (3-4).
 • Godfrey, A., Hetherington, V., Shum, H., Bonato, NH. & Lovell, S. (2018). From A To Z: Wearable Technology Explained. Science Direct, 113, 40-47.
 • Han, T., Han, Q., Annett, M., Anderson, F., Huang, D. & Yang, X. (2017). Frictio: Passive Kinesthetic Force Feedback for Smart Ring Output. Proceedings of the 30th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology. Bilgisayar Makineleri Derneği, ABD, 131–142.
 • Hwang CL, Yoon K. (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. Berlin, Springer-Verlag,
 • İşmal, EÖ. & Yüksel, A. (2016). Tekstil ve Moda Tasarımına Teknolojik Bir Yaklaşım: Akıllı ve renk değiştiren tekstiller, 16, 87-98.
 • Kabukcu, E. (2018). Tüketici Odaklı Akıllı Giysi Tasarımı İçin Yeni Bir Bütünleşik Model Önerisi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 143-147.
 • Kalantari, M. (2017). Giyilebilir Teknolojilerin ‘Tüketicilerin’ Benimsenmesi: Literatür Taraması, Sentez Ve Gelecekteki Araştırma Gündemi. Int. J. Technology Marketing,12 (3),274– 307.
 • Keçek, G. & Yüksel, R. (2016). Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) ve PROMETHEE Teknikleriyle Akıllı Telefon Seçimi. Sosyal Bilimler Dergisi, 49, 46-63.
 • Kılıç, HÖ. (2017). Giyilebilir Teknoloji Ürünleri Pazarı ve Kullanım Alanları. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(4), 99-112.
 • Li, Z., Ma, Y., Wang, L., Du X., Zhu S., Zhang X., Qu, L. & Tian, M. (2019). Multidimensional Hierarchical Fabric-Based Supercapacitor with Bionic Fiber Microarrays for Smart Wearable Electronic Textiles. American Chemical Society, 11(49), 46278–46285.
 • Narayanaswami, C., Wilton, CT., Raghunath, MT. & Poughkeepsie, NY. (2000). Alarm İnterface For A Smart Watch. International Business Machines Corp, 1-9.
 • Öymen, G. (2017). Giyilebilir Teknolojilerin Moda Endüstrisi Üzerindeki Etkileri. 1st International Conference on New Trends in Communication. 131-138.
 • Özcan, E., Danışan, T., Yumuşak, R. & Eren, T. (2020). Hidroelektrik Santrallerde Bakım Planlaması İçin Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımlarıyla Desteklenen Yapay Bir Sinir Ağı Modeli. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability, 22(3), 400-418.
 • Parkı, E. (2018). Smart Ring. United States Patent, 1-26.
 • Rutherford, JJ. (2010). Giyilebilir Teknoloji. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, 29 (3), 19-24.
 • Saaty, TL. (1980). The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill InternationalBook Company.
 • Şahin, Y. & Aydemir, E. (2019). Akıllı telefon teknik özellik önem dereceleri-nin AHP ağırlıklı gri ilişkisel analiz yöntemi ile belirlenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 14 (1), 225-238.
 • Şen, C., Kılıç, A. & Öndoğan, Z. (2020). Endüstri 4.0 ve Moda Sektöründeki Uygulamaları. Turkish Journal of Fashion Design and Management, 2 (2), 53-65.
 • Turgut, Z., Danışan, T. & Eren, T.(2020). Spor yapanlar için en uygun akıllı saatin AHP ve PROMETHEE yöntemleri ile seçimi. Uluslararası Beden Eğitimi Spor ve Teknolojileri Dergisi, 1 (2) , 1-11.
 • URL 1. Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği AR&GE Şubesi. (Nisan, 2021). Giyilebilir Teknolojiler, https://uib.org.tr/tr/ kbfile/giyilebilir-teknoloji-raporu, Erişim Tarihi: 30.04.2021
 • URL 2. Cimri Blog, (Nisan, 2021). Çok Akıllı Quadro Yüzük , https:// www.cimri.com/blog/cok-akilli-quadro-yuzuk/, Erişim Tarihi: 30.04.2021.
 • URL 3. Dokunmatik Rakun, (Nisan, 2021). Diğer Giyilebilir Teknoloji Ürünleri, https://www.dokunmatikrakun.com/motiv-ring-akilli-yuzuk-incelemesi-2/, Erişim Tarihi: 30.04.2021.
 • URL 4. Dr. Bahadır Fatih Yıldırım, (Ocak, 2021). Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri. https://www.bahadirfyildirim.com/blog/ serie/cok-kriterli-karar-verme, Erişim Tarihi: 30.01.2021.
 • Yapıcı, S., Yumuşak, R. & Eren, T. (2020). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Medikal Depo Yeri Seçimi. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (2) , 203-221.
 • Yıldıran, M. (2016). Moda Giyim Sektöründe Üç Boyutlu Yazıcılarla Tasarım ve Üretim. Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, 17, 1308-2698.
 • Yüce, A., Aydoğdu, V., Katırcı, H. & Gökce, YS. (2020). Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Kullanım Algısı Ölçeği: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18 (4), 113-124.
 • Zhang, X., Kadimisetty, K., Yin, K., Ruiz, C., Michael, G. & Changchun, L. (2019). Smart Ring: A Wearable Device For Hand Hygiene Compliance Monitoring At The Point-Of-Need. Microsyst Technol, 25, 3105–3110.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sports Medicine
Journal Section Research Articles
Authors

Zeynep Nur TURGUT 0000-0003-0659-1254

Tuğba DANIŞAN 0000-0003-1998-6810

Tamer EREN 0000-0001-5282-3138

Publication Date June 30, 2021
Submission Date March 25, 2021
Acceptance Date May 22, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA TURGUT, Z. N., DANIŞAN, T., & EREN, T. (2021). Spor ve Moda Dünyasında Giyilebilir Teknolojilerin ÇKKV Yöntemleriyle Değerlendirilmesi ve Seçimi. Herkes için Spor Ve Rekreasyon Dergisi, 3(1), 1-11.

Creative Commons Lisansı

Articles published by Journal for All Sports and Recreation is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License.