Research Article
BibTex RIS Cite

Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları ile İyimserlik ve Kötümserlik Düzeyleri Arasındaki İlişki

Year 2023, Volume: 5 Issue: 2, 70 - 77, 30.12.2023
https://doi.org/10.56639/jsar.1372466

Abstract

Bu araştırma, Suriyeli mülteci öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumları ile iyimserlik ve kötümserlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. İlişkisel tarama modeli temel alınarak tasarlanan araştırmanın evrenini, Adana ilinde ortaokul seviyesinde eğitim gören Suriyeli mülteci öğrenciler oluşturmaktadır. Ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak dört farklı okuldan seçilen toplam 350 mülteci öğrenci, araştırma örneklemini temsil etmektedir. Veriler, Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği ve Ergenlerde İyimserlik Kötümserlik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. İstatistiksel analizlerde Pearson korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, Suriyeli mülteci öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutum alt boyutları ile iyimserlik düzeyleri arasında pozitif yönde ve farklı düzeylerde anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir. Ayrıca, beden eğitimi dersine yönelik tutum alt boyutlarının kötümserlik düzeyi ile negatif ve farklı düzeylerde anlamlı ilişkili olduğu bulunmuştur. Son olarak, beden eğitimi dersine yönelik tutum alt boyutlarının hem iyimserlik hem de kötümserlik düzeyini anlamlı bir şekilde yordadığı belirlenmiştir. Beden eğitimi dersine yönelik tutum alt boyutlarının iyimserlik puanlarındaki toplam varyansın %65’ini, kötümserlik puanlarındaki toplam varyansın %60'ını açıkladığı görülmüştür. Bu bağlamda, beden eğitimi dersine ilişkin tutumların öğrencilerin iyimserlik ve kötümserlik algılarını etkileyebileceği sonucuna varılmıştır. Bu bulgular, mülteci öğrencilerin eğitim deneyimlerini daha iyi anlama ve destekleme çabalarına ışık tutabilir.

Ethical Statement

Araştırmanın etik kurul izni Mersin Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Etik Kurulundan 18.05.2021 tarih ve 06 sayılı kararı ile alınmıştır.

References

 • Akandere, M., Özyalvaç, N, T. & Duman, S. (2010). Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları ile Akademik Başarı Motivasyonlarının İncelenmesi (Konya Anadolu Lisesi Örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24; 1-10.
 • Atencio, M. (2006). ‘Crunk’, ‘Cracking’ and ‘Choreographies’ [manuscript]: The Place and Meaning of Health and Physical Activity in The Lives of Young People From Culturally Diverse Urban Neighbourhoods, PhD thesis, University of Wollongong.
 • Azzarito, L., Simon, M. & Marttinen, R. (2017). Up Against Whiteness: Rethinking Race and The Body in a Global Era. Sport, Education and Society, 22(5), 635-657. https://doi:10.1080/13573322.2015.1136612
 • Bailey, R. (2006). Physical Education and Sport in Schools: A Review of Benefits and Outcomes. Journal of School Health, 76(8), 397–401.
 • Bal, E. (2010). İlköğretim Okullarındaki Beden Eğitimi Dersinin Yapılmasında Karşılaşılan Yetersizliklerin Giderilmesinde Yönetici ve Öğretmenlerin Rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bartsch, F. & Rulofs, B. (2020). Intersections of Forced Migration and Gender in Physical Education. Frontiers in Sociology, 5, https://doi.org/10.3389/fsoc.2020.539020
 • Blasco-Belled, A., Rogoza, R., Torrelles-Nadal, C., & Alsinet, C. (2022). Differentiating Optimists From Pessimists in The Prediction of Emotional İntelligence, Happiness, and Life Satisfaction: a Latent Profile Analysis. Journal of Happiness Studies, 23(5), 2371-2387. https://doi.org/10.1007/s10902-022-00507-4
 • Bockorny, K. (2015). Psychological Capital, Courage, and Entrepreneurial Success. Phd Thesis, Bellevue Univ., Bellevue, Nebraska, Usa.
 • Boyden, J., de Berry, J. & Feeny, T. J. Hart, (2002). Children Affected by Armed Conflict in South Asia: A Review of Trends and İssues İdentified Through Secondary Research, 7, 1-75. Refugee Studies Centre Working Paper.
 • Bulut, S., Soysal, Ö. K. & Gülçiçek, D. (2018). Suriyeli Öğrencilerin Türkçe Öğretmeni Olmak: Suriyeli Öğrencilerin Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi, 7(2), 1210-1238.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Cabot, H. (2016). ‘Refugee Voices’ Tragedy, Ghosts, and The Anthropology of Not Knowing. Journal of Contemporary Ethnography, 45(6), 645–672.
 • Carpenter, C. J. (2010). A Meta-Analysis of The Effectiveness Of Health Belief Model Variables in Predicting Behavior. Health Communication, 25(8), 661-669.
 • Carver, C. S. & Scheier, M. F. (2014). Dispositional Optimism. Trends in Cognitive Sciences, 18, 293–299.
 • Cseplö, E., Wagnsson, S., Luguetti, C. & Spaaij, R. (2022). ‘The Teacher Makes Us Feel Like We Are a Family’: Students From Refugee Backgrounds’ Perceptions of Physical Education in Swedish Schools. Physical Education and Sport Pedagogy, 27(5), 531-544. https://doi.org/10.1080/17408989.2021.1911980
 • Çalışkan, H. & Uzunkol, E. (2018). Ergenlerde İyimserlik-Kötümserlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. The Journal of Happiness & Well-Being, 6(2), 78-95.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları (3.Basım). Pegem Akademi, Ankara.
 • Dhillon, K. K., Centeio, E. E. & Dillon, S. (2020). Drumming and Dancing: Creative Movement For Convention Refugee Youth in a Physical Activity Space. Sport, Education and Society, 25(3), 318–331. https://doi.org/10.1080/13573322.2019.1589444
 • Dowling, F. (2020). A Citical Discourse Analysis of a Local Enactment of Sport For İntegration Policy: Helping Young Refugees or Self-Help For Voluntary Sports Clubs?. International Review for the Sociology of sport, 55(8),1152-1166. https://doi.org/10.1177/1012690219874437
 • Dündar, A. (2019). Impact of Physical Education Lesson on Adaptation of Syrian Refugee School Age Children in Turkey. World Journal of Education, 9(1), 266-273. https://doi.org/10.5430/wje.v9n1p266
 • Fader, N., Legg, E. & Ross, A. (2019). The Relation of Sense of Community in Sport on Resilience and Cultural Adjustment For Youth Refugees. World Leisure Journal, 61(4), 291–302. https://doi.org/10.1080/16078055.2019.1661105
 • Ferguson, R. F. (2003). Teachers' Perceptions and Expectations and The Black-White Test Score Gap. Urban Education, 38, 460-507. http://dx.doi.org/10.1177/0042085903038004006
 • Gallagher, M. W., Long, L. J., Richardson, A. & Souza, J. M. D. (2019). Resilience and Coping in Cancer Survivors: The Unique Effects of Optimism and Mastery. Cognitive Therapy and Research, 43(1), 32–44. https://doi.org/10.1007/s10608-018-9975-9
 • Güven, F., Yılgın, A. & Şahin, H. M. (2022). Examination of Disadvantaged Children's Communication Skills With Sports Branches. Turkish Journal of Kinesiology, 8(4), 122-131. https://doi.org/10.31459/turkjkin.1202591
 • Harwood, G., Sendall, M. C., Heesch, K. C., & Brough, M. (2021). A Bourdieusian Analysis Exploring the Meaning of Sport For Young Women From Refugee Backgrounds in an Australian State High School. Sport, Education and Society, 26(2), 175-187. https://doi.org/10.1080/13573322.2019.1710697
 • Hırlak, B., Taşlıyan, M. & Sezer, B. (2017). İyimserlik ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki ve Demografik Özellikler Bağlamında Algı Farklılıkları: Bir Alan Araştırması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1): 95-116.
 • Hooper, H. (2015). Africa’s Lone Child Migrants Face Robbery and Torture on Journey to Europe. The Guardian. http://www.theguardian.com/world/2015/apr/18/africas-lone adresinden erişilmiştir.
 • Hudson, C., Luguetti, C, & Spaaij, R. (2023). Pedagogies İmplemented With Young People With Refugee Backgrounds in Physical Education and Sport: A Critical Review of The Literature. Curriculum Studies in Health and Physical Education, 14(1), 21-40. https://doi.org/10.1080/25742981.2022.2052330
 • Jeanes, R., O’Connor, J. & Alfrey, L. (2015). Sport and The Resettlement of Young People From Refugee Backgrounds in Australia. Journal of Sport and Social Issues, 39(6), 480–500.
 • Kaya, A., Balay, R. & Göçen, A. (2012). Öğretmenlerin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Bilme, Uygulama ve Eğitim İhtiyacı Düzeyleri. International Journal of Human Sciences, 9(2), 1303-5134.
 • Kılıç, B. S. (2020). Panik Yok! Ben Mülteciyim İsimli Kitabın Değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(1), 129-134.
 • Kır R. (2012). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Tutum ve Davranışları. Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Kia-Keating, M. & Ellis, B.H. (2007) Belonging and Connection to School in Resettlement: Young Refugees, School Belonging, and Psychosocial Adjustment, Clinical Child Psychology and Psychiatry, 12(1):29-43. https://doi.org/10.1177/1359104507071052
 • Koo, J. E. & Lee, G. U. (2015). An Effect of Physical Activity-Based Recreation Programs on Children’s Optimism, Humor Styles, and School Life Adjustment. Journal of exercise rehabilitation, 11(3), 169.
 • Ley, C. & Barrio, M. R. (2019). Promoting Health of Refugees in And Through Sport and Physical Activity: A Psychosocial, Trauma-Sensitive Approach. An Uncertain Safety: Integrative Health Care For The 21st Century Refugees, 301-343.
 • Luguetti, C., Singehebhuye, L. & Spaaij, R. (2021). Stop Mocking, Start Respecting: An Activist Approach Meets African Australian Refugee-Background Young Women in Grassroots Football. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 14(1), 119–136. https://doi.org/10.1080/2159676X.2021.1879920
 • Lundkvist, E., Wagnsson, S., Davis, L. & Ivarsson, A. (2020). Integration of İmmigrant Youth in Sweden: Does Sport Participation Really Have an İmpact?. International Journal of Adolescence and Youth, 25(1), 891-906. https://doi.org/10.1080/02673843.2020.1775099
 • Malsbary, C. B. (2016). Youth and Schools’ Practices in Hyper-Diverse Contexts. American Educational Research Journal, 53(6), 1491–1521.
 • McIntyre, J. & Hall, C. (2020). Barriers to The İnclusion of Refugee and Asylum-Seeking Children in Schools in England. Educational Review, 72(5), 583–600. https://doi.org/10.1080/00131911.2018.1544115
 • Meevissen, Y. M. C., Peters, M. L. & Alberts, H. J. E. M. (2011). Become More Optimistic by İmaging a Best Possible Self: Effects of a Two Week İntervention. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 42, 371– 378. https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2011.02.012
 • Mertler, C. A. & Vannatta, R. A. (2016). Advanced and Multivariate Statistical Methods: Practical Application and İnterpretation (6.publish). CA: Pyrczak Publishing. https://doi.org/10.4324/9781315266978
 • Nar, B. (2008). Göçün Eğitime ve Eğitim Yönetimine Etkileri (Dilovas Örneği), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisan Tezi, Sakarya.
 • Papageorgiou, E., Digelidis, N., Syrmpas, I. & Papaioannou, A. (2021). A Needs Assessment Study on Refugees’ İnclusion Through Physical Education and Sport. Are we ready for this challenge?. Physical Culture and Sport, 91(1), 21-33. DOI:10.2478/pcssr-2021-0016
 • Pink, M. A., Mahoney, J. W. & Saunders, J. E. (2020). Promoting Positive Development Among Youth From Refugee and Migrant Backgrounds: The Case of Kicking Goals Together. Psychology of Sport and Exercise, 51, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2020.101790
 • Rosenberg, D., Fejgin, N. & Talmor, R. (2003). Perceptions of İmmigrant Students on The Absorption Process in An Israeli Physical Education and Sport College. European Journal of Physical Education, 8(1), 52-77.
 • Rosso, E. & McGrath, R. (2016). Promoting Physical Activity Among Children and Youth in Disadvantaged South Australian CALD Communities Through Alternative Community Sport Opportunities. Health Promotion Journal of Australia, 27(2), 105–110. https://doi.org/10.1071/he15092
 • Sağın, A. E. & Güllü, M. (2020). Suriyeli Öğrencilerin Okula Uyum Süreci; Sportif Etkinliklerin Rolü. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 22(3), 86-99.
 • Sağın, A. E., Yücekaya, M. A., Uğraş, S. & Temel, C. (2022). The Role of Sports in School Belonging of Syrian Refugee Students in Turkey. E-International Journal of Educational Research, 13(2), 1-17. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1024983
 • Segerstrom, S. C. (2007). Optimism and Resources: Effects on Each Other And on Health Over 10 years. Journal of Research in Personality, 41(4), 772-786.
 • Sirard, J. R., Pfeiffer, K. A. & Pate, R. R. (2006). Motivational Factors Associated With Sports Program Participation in Middle School Students. Journal of Adolescent Health, 38(6), 696-703. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2005.07.013
 • Song, H. H. & Lee, D. J. (2021). Structural Relationship Between Korean Adolescent’s Sports Participation, Optimism, Pessimism, Self-Regulation, and Coronavirus-Related Stress in the Pandemic Situation. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(20), 10645. https://doi.org/10.3390/ijerph182010645
 • Spaaij, R., Broerse, J., Oxford, S., Luguetti, C., McLachlan, F., McDonald, B., … Pankowiak, A. (2019). Sport, Refugees, and Forced Migration: A Critical Review of The Literature. Frontiers in Sports and Active Living, 1, 47. https://doi.org/10.3389/fspor.2019.00047
 • Spaaij, R. & Oxford, S. (2018). SDP and Forced Displacement.” In Routledge Handbook of Sport and Development and Peace, edited by H. Collison, S. Darnell, R. Giulianotti, and P. D. Howe, 385–395. London: Routledge.
 • Sürücü, Ö. (2016). İş Yaşantısında İyimserlik, Yaşam Doyumu ve Mutluluk; Otel İşletmelerinde Çalışan İş Görenlere Yönelik Bir Uygulama. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 2170-2176.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics (6th ed.), Allyn and Bacon, Boston. Tarc, P. & A. M. Tarc. (2015). Elite International Schools in the Global South: Transnational Space, Class Relationalities and the Middling’ International Schoolteacher. British Journal of Sociology of Education 36(1), 34-52. https://doi.org/10.1080/01425692.2014.971945
 • Thomas, P., Changezi, S. H. & Enstad, M. (2016). Third Space Epistemologies: Ethnicity and Belonging in an İmmigrant-Dominated Upper Secondary School in Norway. Improving Schools, 19(3), 212-228. https://doi.org/10.1177/1365480216643200
 • Uğraş, S. & Özen, G. (2020). Investigation of Relationship Between Attitude to Physical Education Course and School Belonging. Pedagogy of Physical Culture and Sports. 24(1):48-53. https://doi.org/10.15561/26649837.2020.0108
 • UNCHR. (2017). www.unhcr.org/turkey/home.php?page=29. Erişim tarihi 09.05.2017
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Ziaian, T., de Anstiss, H., Puvimanasinghe, T. & Miller, E. (2018). Refugee Students’ Psychological Wellbeing and Experiences in The Australian Education System: A Mixed‐Methods İnvestigation. Australian psychologist, 53(4), 345-354. https://doi.org/10.1111/ap.12301

The Relationship Between Syrian Refugee Students' Attitudes Towards Physical Education Classes and Levels of Optimism and Pessimism

Year 2023, Volume: 5 Issue: 2, 70 - 77, 30.12.2023
https://doi.org/10.56639/jsar.1372466

Abstract

This research aims to examine the relationship between the attitudes of Syrian refugee students towards physical education classes and their levels of optimism and pessimism. The study, designed based on the relational survey model, encompasses Syrian refugee students receiving education at the middle school level in Adana province. By using the criterion sampling method, a total of 350 refugee students selected from four different schools represent the research sample. The data was collected using the Physical Education Attitude Scale and the Optimism-Pessimism Scale for Adolescents. Statistical analyses employed Pearson correlation analysis and multiple regression analysis. The research findings indicate significant positive relationships at different levels between the sub-dimensions of attitudes towards physical education classes and levels of optimism among Syrian refugee students. Furthermore, it has been found that the sub-dimensions of attitudes towards physical education classes are negatively and significantly associated with the level of pessimism. Lastly, it was established that the sub-dimensions of attitudes towards physical education significantly predicted both optimism and pessimism perceptions. It has been observed that the sub-dimensions of attitudes towards physical education classes explain 65% of the total variance in optimism scores and 60% of the total variance in pessimism scores. In this context, it has been concluded that attitudes towards physical education can influence students' perceptions of optimism and pessimism. These findings may shed light on efforts to better understand and support the educational experiences of refugee students.

References

 • Akandere, M., Özyalvaç, N, T. & Duman, S. (2010). Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları ile Akademik Başarı Motivasyonlarının İncelenmesi (Konya Anadolu Lisesi Örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24; 1-10.
 • Atencio, M. (2006). ‘Crunk’, ‘Cracking’ and ‘Choreographies’ [manuscript]: The Place and Meaning of Health and Physical Activity in The Lives of Young People From Culturally Diverse Urban Neighbourhoods, PhD thesis, University of Wollongong.
 • Azzarito, L., Simon, M. & Marttinen, R. (2017). Up Against Whiteness: Rethinking Race and The Body in a Global Era. Sport, Education and Society, 22(5), 635-657. https://doi:10.1080/13573322.2015.1136612
 • Bailey, R. (2006). Physical Education and Sport in Schools: A Review of Benefits and Outcomes. Journal of School Health, 76(8), 397–401.
 • Bal, E. (2010). İlköğretim Okullarındaki Beden Eğitimi Dersinin Yapılmasında Karşılaşılan Yetersizliklerin Giderilmesinde Yönetici ve Öğretmenlerin Rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bartsch, F. & Rulofs, B. (2020). Intersections of Forced Migration and Gender in Physical Education. Frontiers in Sociology, 5, https://doi.org/10.3389/fsoc.2020.539020
 • Blasco-Belled, A., Rogoza, R., Torrelles-Nadal, C., & Alsinet, C. (2022). Differentiating Optimists From Pessimists in The Prediction of Emotional İntelligence, Happiness, and Life Satisfaction: a Latent Profile Analysis. Journal of Happiness Studies, 23(5), 2371-2387. https://doi.org/10.1007/s10902-022-00507-4
 • Bockorny, K. (2015). Psychological Capital, Courage, and Entrepreneurial Success. Phd Thesis, Bellevue Univ., Bellevue, Nebraska, Usa.
 • Boyden, J., de Berry, J. & Feeny, T. J. Hart, (2002). Children Affected by Armed Conflict in South Asia: A Review of Trends and İssues İdentified Through Secondary Research, 7, 1-75. Refugee Studies Centre Working Paper.
 • Bulut, S., Soysal, Ö. K. & Gülçiçek, D. (2018). Suriyeli Öğrencilerin Türkçe Öğretmeni Olmak: Suriyeli Öğrencilerin Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi, 7(2), 1210-1238.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Cabot, H. (2016). ‘Refugee Voices’ Tragedy, Ghosts, and The Anthropology of Not Knowing. Journal of Contemporary Ethnography, 45(6), 645–672.
 • Carpenter, C. J. (2010). A Meta-Analysis of The Effectiveness Of Health Belief Model Variables in Predicting Behavior. Health Communication, 25(8), 661-669.
 • Carver, C. S. & Scheier, M. F. (2014). Dispositional Optimism. Trends in Cognitive Sciences, 18, 293–299.
 • Cseplö, E., Wagnsson, S., Luguetti, C. & Spaaij, R. (2022). ‘The Teacher Makes Us Feel Like We Are a Family’: Students From Refugee Backgrounds’ Perceptions of Physical Education in Swedish Schools. Physical Education and Sport Pedagogy, 27(5), 531-544. https://doi.org/10.1080/17408989.2021.1911980
 • Çalışkan, H. & Uzunkol, E. (2018). Ergenlerde İyimserlik-Kötümserlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. The Journal of Happiness & Well-Being, 6(2), 78-95.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları (3.Basım). Pegem Akademi, Ankara.
 • Dhillon, K. K., Centeio, E. E. & Dillon, S. (2020). Drumming and Dancing: Creative Movement For Convention Refugee Youth in a Physical Activity Space. Sport, Education and Society, 25(3), 318–331. https://doi.org/10.1080/13573322.2019.1589444
 • Dowling, F. (2020). A Citical Discourse Analysis of a Local Enactment of Sport For İntegration Policy: Helping Young Refugees or Self-Help For Voluntary Sports Clubs?. International Review for the Sociology of sport, 55(8),1152-1166. https://doi.org/10.1177/1012690219874437
 • Dündar, A. (2019). Impact of Physical Education Lesson on Adaptation of Syrian Refugee School Age Children in Turkey. World Journal of Education, 9(1), 266-273. https://doi.org/10.5430/wje.v9n1p266
 • Fader, N., Legg, E. & Ross, A. (2019). The Relation of Sense of Community in Sport on Resilience and Cultural Adjustment For Youth Refugees. World Leisure Journal, 61(4), 291–302. https://doi.org/10.1080/16078055.2019.1661105
 • Ferguson, R. F. (2003). Teachers' Perceptions and Expectations and The Black-White Test Score Gap. Urban Education, 38, 460-507. http://dx.doi.org/10.1177/0042085903038004006
 • Gallagher, M. W., Long, L. J., Richardson, A. & Souza, J. M. D. (2019). Resilience and Coping in Cancer Survivors: The Unique Effects of Optimism and Mastery. Cognitive Therapy and Research, 43(1), 32–44. https://doi.org/10.1007/s10608-018-9975-9
 • Güven, F., Yılgın, A. & Şahin, H. M. (2022). Examination of Disadvantaged Children's Communication Skills With Sports Branches. Turkish Journal of Kinesiology, 8(4), 122-131. https://doi.org/10.31459/turkjkin.1202591
 • Harwood, G., Sendall, M. C., Heesch, K. C., & Brough, M. (2021). A Bourdieusian Analysis Exploring the Meaning of Sport For Young Women From Refugee Backgrounds in an Australian State High School. Sport, Education and Society, 26(2), 175-187. https://doi.org/10.1080/13573322.2019.1710697
 • Hırlak, B., Taşlıyan, M. & Sezer, B. (2017). İyimserlik ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki ve Demografik Özellikler Bağlamında Algı Farklılıkları: Bir Alan Araştırması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1): 95-116.
 • Hooper, H. (2015). Africa’s Lone Child Migrants Face Robbery and Torture on Journey to Europe. The Guardian. http://www.theguardian.com/world/2015/apr/18/africas-lone adresinden erişilmiştir.
 • Hudson, C., Luguetti, C, & Spaaij, R. (2023). Pedagogies İmplemented With Young People With Refugee Backgrounds in Physical Education and Sport: A Critical Review of The Literature. Curriculum Studies in Health and Physical Education, 14(1), 21-40. https://doi.org/10.1080/25742981.2022.2052330
 • Jeanes, R., O’Connor, J. & Alfrey, L. (2015). Sport and The Resettlement of Young People From Refugee Backgrounds in Australia. Journal of Sport and Social Issues, 39(6), 480–500.
 • Kaya, A., Balay, R. & Göçen, A. (2012). Öğretmenlerin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Bilme, Uygulama ve Eğitim İhtiyacı Düzeyleri. International Journal of Human Sciences, 9(2), 1303-5134.
 • Kılıç, B. S. (2020). Panik Yok! Ben Mülteciyim İsimli Kitabın Değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(1), 129-134.
 • Kır R. (2012). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Tutum ve Davranışları. Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Kia-Keating, M. & Ellis, B.H. (2007) Belonging and Connection to School in Resettlement: Young Refugees, School Belonging, and Psychosocial Adjustment, Clinical Child Psychology and Psychiatry, 12(1):29-43. https://doi.org/10.1177/1359104507071052
 • Koo, J. E. & Lee, G. U. (2015). An Effect of Physical Activity-Based Recreation Programs on Children’s Optimism, Humor Styles, and School Life Adjustment. Journal of exercise rehabilitation, 11(3), 169.
 • Ley, C. & Barrio, M. R. (2019). Promoting Health of Refugees in And Through Sport and Physical Activity: A Psychosocial, Trauma-Sensitive Approach. An Uncertain Safety: Integrative Health Care For The 21st Century Refugees, 301-343.
 • Luguetti, C., Singehebhuye, L. & Spaaij, R. (2021). Stop Mocking, Start Respecting: An Activist Approach Meets African Australian Refugee-Background Young Women in Grassroots Football. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 14(1), 119–136. https://doi.org/10.1080/2159676X.2021.1879920
 • Lundkvist, E., Wagnsson, S., Davis, L. & Ivarsson, A. (2020). Integration of İmmigrant Youth in Sweden: Does Sport Participation Really Have an İmpact?. International Journal of Adolescence and Youth, 25(1), 891-906. https://doi.org/10.1080/02673843.2020.1775099
 • Malsbary, C. B. (2016). Youth and Schools’ Practices in Hyper-Diverse Contexts. American Educational Research Journal, 53(6), 1491–1521.
 • McIntyre, J. & Hall, C. (2020). Barriers to The İnclusion of Refugee and Asylum-Seeking Children in Schools in England. Educational Review, 72(5), 583–600. https://doi.org/10.1080/00131911.2018.1544115
 • Meevissen, Y. M. C., Peters, M. L. & Alberts, H. J. E. M. (2011). Become More Optimistic by İmaging a Best Possible Self: Effects of a Two Week İntervention. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 42, 371– 378. https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2011.02.012
 • Mertler, C. A. & Vannatta, R. A. (2016). Advanced and Multivariate Statistical Methods: Practical Application and İnterpretation (6.publish). CA: Pyrczak Publishing. https://doi.org/10.4324/9781315266978
 • Nar, B. (2008). Göçün Eğitime ve Eğitim Yönetimine Etkileri (Dilovas Örneği), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisan Tezi, Sakarya.
 • Papageorgiou, E., Digelidis, N., Syrmpas, I. & Papaioannou, A. (2021). A Needs Assessment Study on Refugees’ İnclusion Through Physical Education and Sport. Are we ready for this challenge?. Physical Culture and Sport, 91(1), 21-33. DOI:10.2478/pcssr-2021-0016
 • Pink, M. A., Mahoney, J. W. & Saunders, J. E. (2020). Promoting Positive Development Among Youth From Refugee and Migrant Backgrounds: The Case of Kicking Goals Together. Psychology of Sport and Exercise, 51, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2020.101790
 • Rosenberg, D., Fejgin, N. & Talmor, R. (2003). Perceptions of İmmigrant Students on The Absorption Process in An Israeli Physical Education and Sport College. European Journal of Physical Education, 8(1), 52-77.
 • Rosso, E. & McGrath, R. (2016). Promoting Physical Activity Among Children and Youth in Disadvantaged South Australian CALD Communities Through Alternative Community Sport Opportunities. Health Promotion Journal of Australia, 27(2), 105–110. https://doi.org/10.1071/he15092
 • Sağın, A. E. & Güllü, M. (2020). Suriyeli Öğrencilerin Okula Uyum Süreci; Sportif Etkinliklerin Rolü. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 22(3), 86-99.
 • Sağın, A. E., Yücekaya, M. A., Uğraş, S. & Temel, C. (2022). The Role of Sports in School Belonging of Syrian Refugee Students in Turkey. E-International Journal of Educational Research, 13(2), 1-17. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1024983
 • Segerstrom, S. C. (2007). Optimism and Resources: Effects on Each Other And on Health Over 10 years. Journal of Research in Personality, 41(4), 772-786.
 • Sirard, J. R., Pfeiffer, K. A. & Pate, R. R. (2006). Motivational Factors Associated With Sports Program Participation in Middle School Students. Journal of Adolescent Health, 38(6), 696-703. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2005.07.013
 • Song, H. H. & Lee, D. J. (2021). Structural Relationship Between Korean Adolescent’s Sports Participation, Optimism, Pessimism, Self-Regulation, and Coronavirus-Related Stress in the Pandemic Situation. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(20), 10645. https://doi.org/10.3390/ijerph182010645
 • Spaaij, R., Broerse, J., Oxford, S., Luguetti, C., McLachlan, F., McDonald, B., … Pankowiak, A. (2019). Sport, Refugees, and Forced Migration: A Critical Review of The Literature. Frontiers in Sports and Active Living, 1, 47. https://doi.org/10.3389/fspor.2019.00047
 • Spaaij, R. & Oxford, S. (2018). SDP and Forced Displacement.” In Routledge Handbook of Sport and Development and Peace, edited by H. Collison, S. Darnell, R. Giulianotti, and P. D. Howe, 385–395. London: Routledge.
 • Sürücü, Ö. (2016). İş Yaşantısında İyimserlik, Yaşam Doyumu ve Mutluluk; Otel İşletmelerinde Çalışan İş Görenlere Yönelik Bir Uygulama. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 2170-2176.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics (6th ed.), Allyn and Bacon, Boston. Tarc, P. & A. M. Tarc. (2015). Elite International Schools in the Global South: Transnational Space, Class Relationalities and the Middling’ International Schoolteacher. British Journal of Sociology of Education 36(1), 34-52. https://doi.org/10.1080/01425692.2014.971945
 • Thomas, P., Changezi, S. H. & Enstad, M. (2016). Third Space Epistemologies: Ethnicity and Belonging in an İmmigrant-Dominated Upper Secondary School in Norway. Improving Schools, 19(3), 212-228. https://doi.org/10.1177/1365480216643200
 • Uğraş, S. & Özen, G. (2020). Investigation of Relationship Between Attitude to Physical Education Course and School Belonging. Pedagogy of Physical Culture and Sports. 24(1):48-53. https://doi.org/10.15561/26649837.2020.0108
 • UNCHR. (2017). www.unhcr.org/turkey/home.php?page=29. Erişim tarihi 09.05.2017
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Ziaian, T., de Anstiss, H., Puvimanasinghe, T. & Miller, E. (2018). Refugee Students’ Psychological Wellbeing and Experiences in The Australian Education System: A Mixed‐Methods İnvestigation. Australian psychologist, 53(4), 345-354. https://doi.org/10.1111/ap.12301
There are 60 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Physical Training and Sports Pedagogy
Journal Section Research Articles
Authors

Neşe Genç 0000-0002-4824-4771

Early Pub Date December 30, 2023
Publication Date December 30, 2023
Submission Date October 6, 2023
Acceptance Date November 29, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Genç, N. (2023). Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları ile İyimserlik ve Kötümserlik Düzeyleri Arasındaki İlişki. Herkes için Spor Ve Rekreasyon Dergisi, 5(2), 70-77. https://doi.org/10.56639/jsar.1372466

Creative Commons Lisansı

Articles published by Journal for All Sports and Recreation is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License.