Research Article
BibTex RIS Cite

12-14 YAŞ GRUBU FUTBOLCULARA UYGULANAN 8 HAFTALIK CORE ANTRENMANININ SÜRAT VE DENGE ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Year 2023, Volume: 5 Issue: 2, 94 - 98, 30.12.2023
https://doi.org/10.56639/jsar.1378076

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 8 hafta süre ile uygulanan core antrenman programının 12-14 yaş futbol oynayan çocuklardaki denge ve sürat performansı üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmaya, yaş ortalamaları 12.88±0.71 olmak üzere toplamda 32 futbol oynayan çocuk gönüllü olarak katılmıştır. Sporcular rastgele Core Antrenman Grubu (CAG) (n:15) ve Kontrol grubu (KG) (n:17) olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Deney grubu 8 hafta boyunca haftada 3 gün kendi futbol antrenmanlarına ek olarak core antrenmanlara katılmıştır. Kontrol grubu sadece kendi futbol antrenmanlarına katılım sağlamıştır. Verileri analiz etmek için SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Dağılımın normalliğine karar vermek için basıklık ve çarpıklık değerlerinden yararlanılmıştır. Bağımsız iki grup karşılaştırmasında t-testi (Independent sample t-testi) bağımlı iki grubun karşılaştırılmasında Paired Sample t test kullanılmıştır. Varyansın homojenliğini belirlemek için Levene istatistiği kullanılmıştır. Elde edilen değerlerin anlamlı olup olmadığının yorumlanmasında 0.05 anlamlılık düzeyi ölçüt olarak kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, 8 hafta süre ile uygulanan core antrenman programının; 20m sprint performansı ön test son test değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır (t16=2.70; p<0.05). Flamingo denge testi ön test (8.26±5.22) ve son test değerleri (6.93±3.43) karşılaştırıldığında, uygulanan core antrenman programının denge performansına olumlu yönde etki ettiği görülmüş ancak değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı gözlenmiştir.
Sonuç olarak; 12-14 yaş grubu futbolculara, futbol antrenmanlarına ek olarak uygulanan core antrenmanların 12-14 yaş grubu futbolcularda sürat ve denge performanslarını pozitif yönde etkilediği görülmüştür.

References

 • Akılveren, E., Şahan, A., & Erman, K. A. (2021). Futbolda yüksek şiddetli interval ve tekrarlı sprint antrenmanların aerobik performans üzerine etkisinin incelenmesi, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 12(2), 136-148.
 • Arı, Y., & Çolakoğlu F. (2021). Tenis oyuncularında core egzersizleri tenis performansını etkiler mi?, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 40-54.
 • Aşçı, A. (2011). Takım ve bireysel sporlarda core antrenman uygulaması: Hacettepe 4. Antrenman Bilimi Kongresi Özet Kitabı, 28-30 Haziran 2011, Ankara.
 • Atalay Güzel, N., Erikoğlu Örer, G., & Tortum, A. C., (2022). Kadın voleybolculara uygulanan kor stabi̇li̇zasyon egzersi̇zleri̇ni̇n denge ve anaerobi̇k performansa etki̇si, Atatürk Üniversitesi Yayınları, 24(2), 41-48.
 • Atasoy, B., & Öztürk, K. (2005). F., Küreselleşme ve Spor, Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 11-22.
 • Aydın, A. S. (2019). 13-15 yaş badminton sporcularına uygulanan sekiz haftalık “Core” antrenmanların denge, kas kuvveti, sürat ve çeviklik performansları üzerine etkisinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Bıyıklı, T. (2018). 10 haftalık core antrenmanın 11-13 yaş arası kız yüzücülerde fiziksel performansa etkisi, Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 81-91.
 • Boyacı, A., & Bıyıklı, T. (2018). Core antrenmanın fiziksel performansına etkisi: Erkek futbolcular örneği, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 18-27.
 • Boyacı, A., & Tutar, M. (2018). The effect of the quad-core training on core muscle strength and endurance, International Journal of Sports Science, 8(2), 50-54.
 • Brundgardt, K., Brundgardt, M., & Brundgardt, B. (2006). The Complete Book of Core Training: The Definitive Resource for Shaping and Strengthening the Core, Harper Colins Special Markets Department, New York.
 • Günay, M., Şıktar, E., & Şıktar, E. (2017). Antrenman Bilimi, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Güler, Ö. (2021). Futbolda Denge Antrenmanlarının Temel Teknik Becerilere Etkisi, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul.
 • İri, R., Öztekin, B., & Şengür, E. (2021). Futbolculara uygulanan core egzersizlerinin bazı motorik özellikler üzerine etkisi, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 6(3), 298-310.
 • Kaçar, M. R., (2019). 8 Haftalık Su Üzerinde Uygulanan Core Antrenman Programının Bayan Basketbolcuların Denge Ve Kuvvet Parametleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • McGill, S. (2010). Core Training: Evidence translating to better performance and injury prevention, Strength and Conditioning Journal, 32(3), 33-46.
 • Orhan, R. (2019). Çocuk gelişiminde fiziksel aktivite ve sporun önemi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 157-176.
 • Özgül, A. B. (2019). 17 ve 19 yaş grubu futbolcularda uygulanan core ve pliometrik antrenmanların bazı motorik özelliklere etkisinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Saka, T., Yıldız, Y., Tekbaş, Ö., & Aydın, T. (2008). Genç erkeklerde spor okulu eğitim programının bazı antropometrik ve fonksiyonel testler üzerine etkisi, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 1-8.
 • Şahin, M. (2019). Futbol değil spor ekranı, TRT Akademi Dergisi, 4(8), 564-571.
 • Şatıroğlu, S., Arslan, E., & Atak, M. (2013). Core Antrenman, etkisi ve çalışma örnekleri: Hacettepe 5. Antrenman Bilimi Kongresi, 2-4 Temmuz 2013, ss. 77-79, Ankara.
 • Tan, H., & Çolak, S. (2021). 8 – 10 yaş çocuklarda core egzersizlerinin denge performanslarına etkisi, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1), 92-97.
 • Yaman, İ., & Özpak, N. (2021). Futbolcularda uygulanan sürat ve çeviklik antrenmanlarının bazı performans parametrelerine etkisi, Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-10.
Year 2023, Volume: 5 Issue: 2, 94 - 98, 30.12.2023
https://doi.org/10.56639/jsar.1378076

Abstract

References

 • Akılveren, E., Şahan, A., & Erman, K. A. (2021). Futbolda yüksek şiddetli interval ve tekrarlı sprint antrenmanların aerobik performans üzerine etkisinin incelenmesi, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 12(2), 136-148.
 • Arı, Y., & Çolakoğlu F. (2021). Tenis oyuncularında core egzersizleri tenis performansını etkiler mi?, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 40-54.
 • Aşçı, A. (2011). Takım ve bireysel sporlarda core antrenman uygulaması: Hacettepe 4. Antrenman Bilimi Kongresi Özet Kitabı, 28-30 Haziran 2011, Ankara.
 • Atalay Güzel, N., Erikoğlu Örer, G., & Tortum, A. C., (2022). Kadın voleybolculara uygulanan kor stabi̇li̇zasyon egzersi̇zleri̇ni̇n denge ve anaerobi̇k performansa etki̇si, Atatürk Üniversitesi Yayınları, 24(2), 41-48.
 • Atasoy, B., & Öztürk, K. (2005). F., Küreselleşme ve Spor, Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 11-22.
 • Aydın, A. S. (2019). 13-15 yaş badminton sporcularına uygulanan sekiz haftalık “Core” antrenmanların denge, kas kuvveti, sürat ve çeviklik performansları üzerine etkisinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Bıyıklı, T. (2018). 10 haftalık core antrenmanın 11-13 yaş arası kız yüzücülerde fiziksel performansa etkisi, Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 81-91.
 • Boyacı, A., & Bıyıklı, T. (2018). Core antrenmanın fiziksel performansına etkisi: Erkek futbolcular örneği, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 18-27.
 • Boyacı, A., & Tutar, M. (2018). The effect of the quad-core training on core muscle strength and endurance, International Journal of Sports Science, 8(2), 50-54.
 • Brundgardt, K., Brundgardt, M., & Brundgardt, B. (2006). The Complete Book of Core Training: The Definitive Resource for Shaping and Strengthening the Core, Harper Colins Special Markets Department, New York.
 • Günay, M., Şıktar, E., & Şıktar, E. (2017). Antrenman Bilimi, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Güler, Ö. (2021). Futbolda Denge Antrenmanlarının Temel Teknik Becerilere Etkisi, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul.
 • İri, R., Öztekin, B., & Şengür, E. (2021). Futbolculara uygulanan core egzersizlerinin bazı motorik özellikler üzerine etkisi, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 6(3), 298-310.
 • Kaçar, M. R., (2019). 8 Haftalık Su Üzerinde Uygulanan Core Antrenman Programının Bayan Basketbolcuların Denge Ve Kuvvet Parametleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • McGill, S. (2010). Core Training: Evidence translating to better performance and injury prevention, Strength and Conditioning Journal, 32(3), 33-46.
 • Orhan, R. (2019). Çocuk gelişiminde fiziksel aktivite ve sporun önemi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 157-176.
 • Özgül, A. B. (2019). 17 ve 19 yaş grubu futbolcularda uygulanan core ve pliometrik antrenmanların bazı motorik özelliklere etkisinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Saka, T., Yıldız, Y., Tekbaş, Ö., & Aydın, T. (2008). Genç erkeklerde spor okulu eğitim programının bazı antropometrik ve fonksiyonel testler üzerine etkisi, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 1-8.
 • Şahin, M. (2019). Futbol değil spor ekranı, TRT Akademi Dergisi, 4(8), 564-571.
 • Şatıroğlu, S., Arslan, E., & Atak, M. (2013). Core Antrenman, etkisi ve çalışma örnekleri: Hacettepe 5. Antrenman Bilimi Kongresi, 2-4 Temmuz 2013, ss. 77-79, Ankara.
 • Tan, H., & Çolak, S. (2021). 8 – 10 yaş çocuklarda core egzersizlerinin denge performanslarına etkisi, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1), 92-97.
 • Yaman, İ., & Özpak, N. (2021). Futbolcularda uygulanan sürat ve çeviklik antrenmanlarının bazı performans parametrelerine etkisi, Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-10.
There are 22 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sports Training
Journal Section Research Articles
Authors

Semih Gücük 0000-0001-6335-9422

Mert Aydoğmuş 0000-0001-8763-1777

Early Pub Date December 30, 2023
Publication Date December 30, 2023
Submission Date October 18, 2023
Acceptance Date December 21, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Gücük, S., & Aydoğmuş, M. (2023). 12-14 YAŞ GRUBU FUTBOLCULARA UYGULANAN 8 HAFTALIK CORE ANTRENMANININ SÜRAT VE DENGE ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Herkes için Spor Ve Rekreasyon Dergisi, 5(2), 94-98. https://doi.org/10.56639/jsar.1378076

Creative Commons Lisansı

Articles published by Journal for All Sports and Recreation is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License.