PDF EndNote BibTex RIS Cite

Veri madenciliği’nde yapısal olmayan verinin analizi: Metin ve web madenciliği

Year 2009, Volume 2, Issue 2, 48 - 58, 01.06.2009

Abstract

References

 • Chakrabarti, S. (2003), Mining the Web: Discovering Knowledge from Hypertext Data, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco.
 • Dolgun, M.Ö. (2006), Büyük Al $veri$ Merkezleri Kçin Veri Madencili i Uygulamalar , Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Han, J., Kamber, M. (2001), Data Mining: Concepts and Techniques, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco.
 • Hearst, M. (2009), What is text mining, http://www.sims.berkeley.edu/~hearst/textmining.html.
 • Introduction to Text Mining (2008), SPSS Inc.
 • Liu, B. (2007), Web Data Mining: Exploring Hyperlinks, Contents and Usage Data, Springer.
 • Özdemir Güzel, T., Dolgun, M.Ö., Pat r, U., Delilo lu, S., Korkmaz, H.E. (2007), 2005 Y l Ö renci Seçme S nav (ÖSS) Verileri Kullan larak Ö renci Profilinin Belirlenmesi, 5. +statistik Kongresi, Antalya.
 • Shapiro-Piatetsky, G., Steingold, S. (2000), Measuring Lift Quality in Database Marketing, ACM SIGKDD Explorations Newsletter, 2(2), 76-80.
 • Sholom M.W., Indurkhya N., Zhang T., Damerau F. (2004), Text Mining: Predictive Methods for Analyzing Unstructured Information, Springer.
 • Tan, A.H., Yu, P.S. (2004), Guest Editorial: Text and Web Mining, Applied Intelligence 18, 239-241, Kluwer Academic Publisher.
 • Unstructured data (2009), http://en.wikipedia.org/wiki/Unstructured_data.
 • W. Fan, L. Wallace, S. Rich, Z. Zhang. (2006), Tapping into the power of text mining, Communications of ACM, 49(9), 76-82.
 • Web Mining for Clementine 12.0 User’s Guide (2007), SPSS Inc.

Veri madenciliği’nde yapısal olmayan verinin analizi: Metin ve web madenciliği

Year 2009, Volume 2, Issue 2, 48 - 58, 01.06.2009

Abstract

Verinin büyük boyutlara ula$mas ve bilgisayar donan mlar n n bu büyük boyuttaki veriyi depolayarak yüksek kapasitede analiz yapabilecek seviyelere gelmeleri ile birlikte analistler karma$ k ko$ullar ile kar$ kar$ ya kalmaktad rlar. Bu karma$ k ko$ullar n ço u yap sal olmayan verinin etkin bir $ekilde saklanmas ve analizi ile ili$kilidir. Merrill Lynch, potansiyel olarak kullan lan bütün verilerin yakla$ k %80’inin yap sal olmayan türde oldu unu ifade etmi$tir. Bu büyük ve karma$ k yap daki yap sal olmayan veri analistlere yeni f rsatlar açmaktad r. Bu çal $mada, yap sal olmayan verinin metin ve web madencili i yöntemleri ile yap sal hale dönü$türülmesi sonucu modele dahil edilmesinin, model ba$ar s na yapaca katk analiz edilmi$tir. Karar a ac yöntemlerinden C5.0 algoritmas kullan larak elde edilen modeller birbirleri ile kar$ la$t r lm $ ve en iyi model tespit edilmi$tir

References

 • Chakrabarti, S. (2003), Mining the Web: Discovering Knowledge from Hypertext Data, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco.
 • Dolgun, M.Ö. (2006), Büyük Al $veri$ Merkezleri Kçin Veri Madencili i Uygulamalar , Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Han, J., Kamber, M. (2001), Data Mining: Concepts and Techniques, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco.
 • Hearst, M. (2009), What is text mining, http://www.sims.berkeley.edu/~hearst/textmining.html.
 • Introduction to Text Mining (2008), SPSS Inc.
 • Liu, B. (2007), Web Data Mining: Exploring Hyperlinks, Contents and Usage Data, Springer.
 • Özdemir Güzel, T., Dolgun, M.Ö., Pat r, U., Delilo lu, S., Korkmaz, H.E. (2007), 2005 Y l Ö renci Seçme S nav (ÖSS) Verileri Kullan larak Ö renci Profilinin Belirlenmesi, 5. +statistik Kongresi, Antalya.
 • Shapiro-Piatetsky, G., Steingold, S. (2000), Measuring Lift Quality in Database Marketing, ACM SIGKDD Explorations Newsletter, 2(2), 76-80.
 • Sholom M.W., Indurkhya N., Zhang T., Damerau F. (2004), Text Mining: Predictive Methods for Analyzing Unstructured Information, Springer.
 • Tan, A.H., Yu, P.S. (2004), Guest Editorial: Text and Web Mining, Applied Intelligence 18, 239-241, Kluwer Academic Publisher.
 • Unstructured data (2009), http://en.wikipedia.org/wiki/Unstructured_data.
 • W. Fan, L. Wallace, S. Rich, Z. Zhang. (2006), Tapping into the power of text mining, Communications of ACM, 49(9), 76-82.
 • Web Mining for Clementine 12.0 User’s Guide (2007), SPSS Inc.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

M.Ö. Dolgun This is me


T.G. Özdemir This is me


D. Oğuz This is me

Publication Date June 1, 2009
Published in Issue Year 2009, Volume 2, Issue 2

Cite

Bibtex @ { jssa123866, journal = {İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya}, issn = {1308-0539}, eissn = {1308-0539}, address = {}, publisher = {Aktüerya Derneği}, year = {2009}, volume = {2}, number = {2}, pages = {48 - 58}, title = {Veri madenciliği’nde yapısal olmayan verinin analizi: Metin ve web madenciliği}, key = {cite}, author = {Dolgun, M.Ö. and Özdemir, T.G. and Oğuz, D.} }
APA Dolgun, M. , Özdemir, T. & Oğuz, D. (2009). Veri madenciliği’nde yapısal olmayan verinin analizi: Metin ve web madenciliği . İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya , 2 (2) , 48-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jssa/issue/10041/123866
MLA Dolgun, M. , Özdemir, T. , Oğuz, D. "Veri madenciliği’nde yapısal olmayan verinin analizi: Metin ve web madenciliği" . İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya 2 (2009 ): 48-58 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jssa/issue/10041/123866>
Chicago Dolgun, M. , Özdemir, T. , Oğuz, D. "Veri madenciliği’nde yapısal olmayan verinin analizi: Metin ve web madenciliği". İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya 2 (2009 ): 48-58
RIS TY - JOUR T1 - Veri madenciliği’nde yapısal olmayan verinin analizi: Metin ve web madenciliği AU - M.Ö.Dolgun, T.G.Özdemir, D.Oğuz Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 58 VL - 2 IS - 2 SN - 1308-0539-1308-0539 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Journal of Statisticians: Statistics and Actuarial Sciences Veri madenciliği’nde yapısal olmayan verinin analizi: Metin ve web madenciliği %A M.Ö. Dolgun , T.G. Özdemir , D. Oğuz %T Veri madenciliği’nde yapısal olmayan verinin analizi: Metin ve web madenciliği %D 2009 %J İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya %P 1308-0539-1308-0539 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Dolgun, M.Ö. , Özdemir, T.G. , Oğuz, D. . "Veri madenciliği’nde yapısal olmayan verinin analizi: Metin ve web madenciliği". İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya 2 / 2 (June 2009): 48-58 .
AMA Dolgun M. , Özdemir T. , Oğuz D. Veri madenciliği’nde yapısal olmayan verinin analizi: Metin ve web madenciliği. JSSA. 2009; 2(2): 48-58.
Vancouver Dolgun M. , Özdemir T. , Oğuz D. Veri madenciliği’nde yapısal olmayan verinin analizi: Metin ve web madenciliği. İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya. 2009; 2(2): 48-58.
IEEE M. Dolgun , T. Özdemir and D. Oğuz , "Veri madenciliği’nde yapısal olmayan verinin analizi: Metin ve web madenciliği", İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya, vol. 2, no. 2, pp. 48-58, Jun. 2009