Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

CHRONOLOGY OF THE INTERACTION BETWEEN THE INDUSTRIAL REVOLUTION AND MODERN TOURISM FLOWS

Year 2021, Volume 4, Issue 1, 19 - 30, 06.05.2021

Abstract

After the second half of the 18th century, the world has witnessed an important event that affected social life in many ways. Thanks to the industrial revolution, which started a process in which machines replaced brawn, the economic and social life of the society was rearranged. The effects of this new order, in which the production structure began to break away from the traditional line, have survived to the present day, albeit by changing form. In the light of this information, the study aims to determine the effects of the industrial revolution on modern tourism movements from the beginning of the period to the present day. The fact that this study, based on resource scanning and using secondary sources of information, examined the issue with chronological fiction makes the study important for its contribution to the literature. According to the results of the research, it has been seen that industrialization efforts, starting with the industrial revolution, have an important role in shaping modern tourism movements. The industrial revolution has led to the growth of leisure and income, which are the most important resources for tourism activities. In addition, transportation and communication industries, which are important outputs of technology, continue the effects of industry on the development of modern tourism movements.

References

 • Aksoy, A. (2016). Geleneksel devletten modern devlete: Sanayi devrimi ve kamu yönetimi düşüncesinde değişim. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 2(3), 31-37.
 • Akyol, C. & İbiş S. (2017). Uluslararası Seyahat İşletmeciliğinde Bilgi Teknolojileri. Burhanettin Zengin, Mehmet Sarıışık ve Cevdet Avcıkurt (Ed.), Uluslararası Seyahat İşletmeciliği İçinde, İstanbul: Değişim Yayınları, ss. 5-39
 • Armoo, A. K., Franklyn-Green, L. G., & Braham, A. J. (2020). The fourth industrial revolution: a game-changer for the tourism and maritime industries. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 12(11), 13-23
 • Atar, A. (2020). Gelenekselden Dijitale Turizm Sektörü. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1640-1654.
 • Bahar, O. & Kozak, M. (2012). Turizm ve Rekabet. Ankara: Detay Yayıncılık
 • Banger, G. (2016). Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme. Ankara: Dorlion.
 • Batman, O. (2018). Otel İşletmelerinin Yönetimi. İstanbul: Değişim Yayınları
 • Cook, R. A., Hsu C. H. C. & Marqua, J. J. (2016). Tourism The Business of Hospitality and Travel. Pearson, A. Celil Çakıcı ve Ozan Güler (Çev.), Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Çetin, H. (2002). Liberalizmin tarihsel kökenleri. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(1), 79-96.
 • Çevik, D. (2017). Sanayi Devrimlerinin Süreci ve 4. Sanayi Devrimi. https://www.alomaliye.com/2017/05/29/sanayi-devrimlerinin-sureci-4-sanayi-devrimi/, Erişim Tarihi: 22.11.2020
 • Çukurçayır, M. A., & Çelebi, E. (2009). Bilgi Toplumu ve E-Devletleşme Sürecinde Türkiye. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 59-82.
 • Erdoğan, H. (1995). Ekonomik Sosyal Kültürel ve Çevresel Yönleriyle Uluslararası Turizm. Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları
 • Gierczak, B. (2011). The history of tourist transport after the modern industrial revolution. Polish Journal of Sport and Tourism, 18(4), 275-281.
 • Göksan, E. (1978). Turizmoloji. İzmir: Uğur Ofset Matbaası
 • Günay, D. (2002). Sanayi ve sanayi tarihi. Mimar ve Mühendis Dergisi, 31, 8-14.
 • Gürdal, M. (1990). Turizm Ulaştırması. Adım Yayıncılık: Ankara
 • Hospers, G. J. (2002). Industrial heritage tourism and regional restructuring in the European Union. European Planning Studies, 10(3), 397-404.
 • Kagermann, H., Wahlster, W., & Helbig, J. (2013). Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0: Final report of the Industrie 4.0 Working Group. Forschungsunion: Berlin, Germany.
 • Kharb, A. (2018). Industrial revolution–from industry 1.0 to industry 4.0. Journal of Advances in Computational Intelligence and Communication Technologies, 2(1), 1-3
 • Lasi, H., Fettke, P., Kemper, H. G., Feld, T., & Hoffmann, M. (2014). Industry 4.0. Business & information systems engineering, 6(4), 239-242.
 • Loureiro, A. (2018). There is a fourth industrial revolution: the digital revolution. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 10(6), 470-744
 • Maillet, J. (1983). İktisadi Olayların Evrimi. Ertuğrul Tokdemir (Çev). İstanbul: Remzi Kitabevi
 • Öcal, F. M., & Altıntaş, K. (2018). Dördüncü sanayi devriminin emek piyasaları üzerindeki olası etkilerinin incelenmesi ve çözüm önerileri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), 35-35.
 • Özsoylu, A. F. (2017). Endüstri 4.0. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 41-64.
 • Öztaş, K. ve Karabulut, T. (2006). Turizm Ekonomisi ve Genel Turizm Bilgileri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Reece, W. S. (2010). The Economics of Tourism, Prentice Hall, New Jersey: Pearson Education İn- Upper Sandle River
 • Rojko, A. (2017). Industry 4.0 concept: Background and overview. International Journal of Interactive Mobile Technologies, 11(5), 77-90
 • Roney, S. A. (2011). Turizm Bir Sistemin Analizi. Ankara: Detay yayıncılık
 • Saygılı, S. (2013). Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde eğitimde dönüştürücü bir entelektüel olarak öğretmenler. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(ÖYGE Özel Sayısı), 270-281.
 • Soylu, A. (2018). Endüstri 4.0 ve girişimcilikte yeni yaklaşımlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 43-57.
 • Şengel, Ü. (2014). Bilgi Ekonomisindeki Teknolojik Gelişmelerin Türkiye’deki Turizm Sektörüne Etkileri. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Şengel, Ü. (2019). Türkiye’nin Turizm Talebini Etkileyen Faktörlerin Sosyo-Ekonomik Açıdan Ampirik Olarak Değerlendirilmesi, Basılmamış Doktora Tezi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sakarya
 • Toffler, A. (2008), Üçüncü Dalga, Çeviren: Selim Yeniçeri, Koridor Yayıncılık, İstanbul.
 • Topsakal, Y., Yüzbaşioğlu, N., Çelik, P., & Bahar, M. (2018). Turizm 4.0-Turist 5.0: İnsan Devriminin Neden Endüstri Devrimlerinden Bir Numara Önde Olduğuna İlişkin Bakış. Journal of Tourism Intelligence and Smartness, 1(2), 1-11.
 • Usta, Ö. (2014). Turizm Genel ve Yapısal Yaklaşım. Ankara: Detay Yayıncılık
 • Weaver, D. & Oppermann, M. (2000). Tourism Management, Australia: John Wiley Sons
 • Xu, L. D., Xu, E. L., & Li, L. (2018). Industry 4.0: state of the art and future trends. International Journal of Production Research, 56(8), 2941-2962.
 • Yin, Y., Stecke, K. E., & Li, D. (2018). The evolution of production systems from Industry 2.0 through Industry 4.0. International Journal of Production Research, 56(1-2), 848-861.
 • Zengin, B. (1999). Turizm Coğrafyası. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Basımevi
 • Zengin, B., Şengel Ü. & Yılmazer, A. (2017). Uluslararası Seyahat İşletmeciliğine Giriş. Burhanettin Zengin, Mehmet Sarıışık ve Cevdet Avcıkurt (Ed.), Uluslararası seyahat İşletmeciliği İçinde, İstanbul: Değişim Yayınları, ss. 5-39

Year 2021, Volume 4, Issue 1, 19 - 30, 06.05.2021

Abstract

References

 • Aksoy, A. (2016). Geleneksel devletten modern devlete: Sanayi devrimi ve kamu yönetimi düşüncesinde değişim. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 2(3), 31-37.
 • Akyol, C. & İbiş S. (2017). Uluslararası Seyahat İşletmeciliğinde Bilgi Teknolojileri. Burhanettin Zengin, Mehmet Sarıışık ve Cevdet Avcıkurt (Ed.), Uluslararası Seyahat İşletmeciliği İçinde, İstanbul: Değişim Yayınları, ss. 5-39
 • Armoo, A. K., Franklyn-Green, L. G., & Braham, A. J. (2020). The fourth industrial revolution: a game-changer for the tourism and maritime industries. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 12(11), 13-23
 • Atar, A. (2020). Gelenekselden Dijitale Turizm Sektörü. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1640-1654.
 • Bahar, O. & Kozak, M. (2012). Turizm ve Rekabet. Ankara: Detay Yayıncılık
 • Banger, G. (2016). Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme. Ankara: Dorlion.
 • Batman, O. (2018). Otel İşletmelerinin Yönetimi. İstanbul: Değişim Yayınları
 • Cook, R. A., Hsu C. H. C. & Marqua, J. J. (2016). Tourism The Business of Hospitality and Travel. Pearson, A. Celil Çakıcı ve Ozan Güler (Çev.), Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Çetin, H. (2002). Liberalizmin tarihsel kökenleri. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(1), 79-96.
 • Çevik, D. (2017). Sanayi Devrimlerinin Süreci ve 4. Sanayi Devrimi. https://www.alomaliye.com/2017/05/29/sanayi-devrimlerinin-sureci-4-sanayi-devrimi/, Erişim Tarihi: 22.11.2020
 • Çukurçayır, M. A., & Çelebi, E. (2009). Bilgi Toplumu ve E-Devletleşme Sürecinde Türkiye. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 59-82.
 • Erdoğan, H. (1995). Ekonomik Sosyal Kültürel ve Çevresel Yönleriyle Uluslararası Turizm. Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları
 • Gierczak, B. (2011). The history of tourist transport after the modern industrial revolution. Polish Journal of Sport and Tourism, 18(4), 275-281.
 • Göksan, E. (1978). Turizmoloji. İzmir: Uğur Ofset Matbaası
 • Günay, D. (2002). Sanayi ve sanayi tarihi. Mimar ve Mühendis Dergisi, 31, 8-14.
 • Gürdal, M. (1990). Turizm Ulaştırması. Adım Yayıncılık: Ankara
 • Hospers, G. J. (2002). Industrial heritage tourism and regional restructuring in the European Union. European Planning Studies, 10(3), 397-404.
 • Kagermann, H., Wahlster, W., & Helbig, J. (2013). Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0: Final report of the Industrie 4.0 Working Group. Forschungsunion: Berlin, Germany.
 • Kharb, A. (2018). Industrial revolution–from industry 1.0 to industry 4.0. Journal of Advances in Computational Intelligence and Communication Technologies, 2(1), 1-3
 • Lasi, H., Fettke, P., Kemper, H. G., Feld, T., & Hoffmann, M. (2014). Industry 4.0. Business & information systems engineering, 6(4), 239-242.
 • Loureiro, A. (2018). There is a fourth industrial revolution: the digital revolution. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 10(6), 470-744
 • Maillet, J. (1983). İktisadi Olayların Evrimi. Ertuğrul Tokdemir (Çev). İstanbul: Remzi Kitabevi
 • Öcal, F. M., & Altıntaş, K. (2018). Dördüncü sanayi devriminin emek piyasaları üzerindeki olası etkilerinin incelenmesi ve çözüm önerileri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), 35-35.
 • Özsoylu, A. F. (2017). Endüstri 4.0. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 41-64.
 • Öztaş, K. ve Karabulut, T. (2006). Turizm Ekonomisi ve Genel Turizm Bilgileri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Reece, W. S. (2010). The Economics of Tourism, Prentice Hall, New Jersey: Pearson Education İn- Upper Sandle River
 • Rojko, A. (2017). Industry 4.0 concept: Background and overview. International Journal of Interactive Mobile Technologies, 11(5), 77-90
 • Roney, S. A. (2011). Turizm Bir Sistemin Analizi. Ankara: Detay yayıncılık
 • Saygılı, S. (2013). Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde eğitimde dönüştürücü bir entelektüel olarak öğretmenler. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(ÖYGE Özel Sayısı), 270-281.
 • Soylu, A. (2018). Endüstri 4.0 ve girişimcilikte yeni yaklaşımlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 43-57.
 • Şengel, Ü. (2014). Bilgi Ekonomisindeki Teknolojik Gelişmelerin Türkiye’deki Turizm Sektörüne Etkileri. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Şengel, Ü. (2019). Türkiye’nin Turizm Talebini Etkileyen Faktörlerin Sosyo-Ekonomik Açıdan Ampirik Olarak Değerlendirilmesi, Basılmamış Doktora Tezi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sakarya
 • Toffler, A. (2008), Üçüncü Dalga, Çeviren: Selim Yeniçeri, Koridor Yayıncılık, İstanbul.
 • Topsakal, Y., Yüzbaşioğlu, N., Çelik, P., & Bahar, M. (2018). Turizm 4.0-Turist 5.0: İnsan Devriminin Neden Endüstri Devrimlerinden Bir Numara Önde Olduğuna İlişkin Bakış. Journal of Tourism Intelligence and Smartness, 1(2), 1-11.
 • Usta, Ö. (2014). Turizm Genel ve Yapısal Yaklaşım. Ankara: Detay Yayıncılık
 • Weaver, D. & Oppermann, M. (2000). Tourism Management, Australia: John Wiley Sons
 • Xu, L. D., Xu, E. L., & Li, L. (2018). Industry 4.0: state of the art and future trends. International Journal of Production Research, 56(8), 2941-2962.
 • Yin, Y., Stecke, K. E., & Li, D. (2018). The evolution of production systems from Industry 2.0 through Industry 4.0. International Journal of Production Research, 56(1-2), 848-861.
 • Zengin, B. (1999). Turizm Coğrafyası. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Basımevi
 • Zengin, B., Şengel Ü. & Yılmazer, A. (2017). Uluslararası Seyahat İşletmeciliğine Giriş. Burhanettin Zengin, Mehmet Sarıışık ve Cevdet Avcıkurt (Ed.), Uluslararası seyahat İşletmeciliği İçinde, İstanbul: Değişim Yayınları, ss. 5-39

Details

Primary Language English
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Articles
Authors

Ümit ŞENGEL (Primary Author)
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0003-1284-836X
Türkiye

Supporting Institution None
Project Number None
Thanks None
Publication Date May 6, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 4, Issue 1

Cite

Bibtex @review { jtis908869, journal = {Journal of Tourism Intelligence and Smartness}, issn = {}, eissn = {2651-3420}, address = {topsakal.yunus@gmai.com}, publisher = {Yunus TOPSAKAL}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {19 - 30}, doi = {}, title = {CHRONOLOGY OF THE INTERACTION BETWEEN THE INDUSTRIAL REVOLUTION AND MODERN TOURISM FLOWS}, key = {cite}, author = {Şengel, Ümit} }
APA Şengel, Ü. (2021). CHRONOLOGY OF THE INTERACTION BETWEEN THE INDUSTRIAL REVOLUTION AND MODERN TOURISM FLOWS . Journal of Tourism Intelligence and Smartness , 4 (1) , 19-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jtis/issue/60656/908869
MLA Şengel, Ü. "CHRONOLOGY OF THE INTERACTION BETWEEN THE INDUSTRIAL REVOLUTION AND MODERN TOURISM FLOWS" . Journal of Tourism Intelligence and Smartness 4 (2021 ): 19-30 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jtis/issue/60656/908869>
Chicago Şengel, Ü. "CHRONOLOGY OF THE INTERACTION BETWEEN THE INDUSTRIAL REVOLUTION AND MODERN TOURISM FLOWS". Journal of Tourism Intelligence and Smartness 4 (2021 ): 19-30
RIS TY - JOUR T1 - CHRONOLOGY OF THE INTERACTION BETWEEN THE INDUSTRIAL REVOLUTION AND MODERN TOURISM FLOWS AU - Ümit Şengel Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Journal of Tourism Intelligence and Smartness JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 30 VL - 4 IS - 1 SN - -2651-3420 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Tourism Intelligence and Smartness CHRONOLOGY OF THE INTERACTION BETWEEN THE INDUSTRIAL REVOLUTION AND MODERN TOURISM FLOWS %A Ümit Şengel %T CHRONOLOGY OF THE INTERACTION BETWEEN THE INDUSTRIAL REVOLUTION AND MODERN TOURISM FLOWS %D 2021 %J Journal of Tourism Intelligence and Smartness %P -2651-3420 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Şengel, Ümit . "CHRONOLOGY OF THE INTERACTION BETWEEN THE INDUSTRIAL REVOLUTION AND MODERN TOURISM FLOWS". Journal of Tourism Intelligence and Smartness 4 / 1 (May 2021): 19-30 .
AMA Şengel Ü. CHRONOLOGY OF THE INTERACTION BETWEEN THE INDUSTRIAL REVOLUTION AND MODERN TOURISM FLOWS. JTIS. 2021; 4(1): 19-30.
Vancouver Şengel Ü. CHRONOLOGY OF THE INTERACTION BETWEEN THE INDUSTRIAL REVOLUTION AND MODERN TOURISM FLOWS. Journal of Tourism Intelligence and Smartness. 2021; 4(1): 19-30.
IEEE Ü. Şengel , "CHRONOLOGY OF THE INTERACTION BETWEEN THE INDUSTRIAL REVOLUTION AND MODERN TOURISM FLOWS", Journal of Tourism Intelligence and Smartness, vol. 4, no. 1, pp. 19-30, May. 2021