Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

A STUDY ON SOCIAL MEDIA ACCOUNTS OF UNESCO GASTRONOMY CITIES IN TURKEY

Year 2021, Volume: 4 Issue: 3, 323 - 340, 19.12.2021

Abstract

Currently, social media is one of the important tools in terms of promotion and marketing. Content and comments that may have positive or negative effects on individuals decisions during the purchase phase are available in social media applications. Therefore, representatives of the city of gastronomy, public institutions and organizations, managers and non-governmental organizations should have a good understanding of the importance of social media and demonstrate proper social media management. This includes issues such as how social media is used or how it should be used. In this context, problems arise such as how social media is used or how it should be used. The main purpose of this study is to determine how cities use social media by examining the social media accounts of gastronomic cities determined by UNESCO. For this purpose, data were collected through document analysis from the accounts of gastronomy cities, taking into account Instagram, Facebook and YouTube applications, which had the most users in 2020. As a result of the frequency analysis of the data obtained found that gastronomy cities did not use the YouTube app up-to-date, Instagram and Facebook accounts were more active. Gaziantep is determined the most active gastronomy city that uses social media.

References

 • Akgöz, E., Ismanova, A. ve Mamezova, S. (2021). Destinasyon Tanıtımında Sosyal Medyanın Önemi: Kırgızistan Örneği, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(1), 43-54.
 • Akyürek, S. ve Kutukız, D. (2020). Gastro Turistlerin Deneyimleri: Gastronomi Turları Kapsamında Nitel Bir Araştırma. Journal of Tourism And Gastronomy Studies, 8(4), 3319-3346.
 • Alagöz, G. ve Dereli, N. A. (2020). Kış Turizmi Koridoru’ndaki Otel İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanımlarına İlişkin Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(4), 2802-2824.
 • Aymankuy, Y., Soydaş, E. M. ve Saçlı, Ç. (2013). Sosyal Medya Kullanımının Turistlerin Tatil Kararlarına Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama. International Journal of Human Sciences, 10(1), 376-397.
 • Bucak, T. ve Aracı, E. Ü. (2013). Türkiye’de Gastronomi Turizmi Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(30), 203-216.
 • Cankül, D., Metin, M. ve Özvatan, D. (2018). Yiyecek İçecek İşletmeleri ve Sosyal Medya Kullanımı. Journal of Gastronomy, Hospitality And Travel, 1(1), 29-37.
 • Carr, T. C. ve Hayes, A. R. (2015). Social Media: Defining, Developing, and Divining. Atlantic Journal of Communication, 23(1), 46-65.
 • Chi, G. C., Chua, L. B., Othman, M. ve Karim, A., S. (2013). Investigating the Structural Relationships Between Food Image, Food Satisfaction, Culinary Quality and Behavioral Intentions: The Case of Malaysia. International Journal of Hospitality & Tourism, 14, 99-120.
 • Cinnioğlu, H. ve M. Boz. (2015). Sosyal Medya Araçlarından Facebook Sitesinin Otel İşletmeleri Açısından Kullanımının İncelenmesi, Çanakkale Örneği, Akademik Bakış Dergisi, 51, Eylül-Ekim, 249-264.
 • Cinnioğlu, H. ve D. Dönmez Polat (2016). Türkiye’deki İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin Facebook Sayfalarının İçerik Analiziyle İncelenmesi, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 13(2), 36-49.
 • Cinnioğlu, H. (2019). Determining the Use of QR (Quick Response) Codes in Hotels, Global Review of Research in Tourism, Hospitality and Leisure Management, 5(1), 700-714.
 • Cizrelioğlulları, M.N., Altun, Ö., Baru, P. (2020). Sosyal Medya Uygulamalarını Kullanan Z Kuşağının Gastronomi Turizmi Açısından İncelenmesi, İçinde Gastronomi Araştırmaları, Editör: Hakan Çetiner, İksad Yayınevi, 41-73.
 • Cox, C., Burgess, S., Sellitto C. ve Buultjens, J. (2009). The Role of User-Generated Content in Tourists’ Travel Planning Behavior. Journal of Hospitality Marketing & Management, 18, 743-764.
 • Cömert, M. ve Özkaya, D., F. (2014). Gastronomi Turizminde Türk Mutfağının Önemi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(2), 62-66.
 • Çanakçı, D., S. (2020). The Typology of Gastro Tourists: A Study on Foreign Tourists Visiting Turkey. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(2), 718-728.
 • Çaycı, E., A. (2019). Sosyal Medya’da Dijital Yemek Kültürü. International Journal of Cultural and Social Stuides, 5(1), 120-136.
 • Çuhadar, M., Köseoğlu, S. ve Gültepe, Ö. (2018). Isparta İlindeki Konaklama İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Müşteri Değerlendirmelerinin İncelenmesi: Tripadvisor Örneği. Süleyman Demirel Üniveritesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(1), 227-239.
 • Demircan, Ş., Dalgın, T. ve Coşkun, N. G. (2021). Otel İşletmelerinde Yerel Mutfak Kültürü: Mardin Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), 365-378.
 • Durak, H. ve Seferoğlu, S. S. (2016). Türkiye’de Sosyal Medya Okuryazarlığı ve Sosyal Ağ Kullanım Örüntülerinin İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(46), 526-535.
 • Guruge, M. (2020). Conceptual Review on Gastronomy Tourism. International Journal of Scientific and Research Publications, 10(2), 319-325.
 • Hays, S., Page, J., S. ve Buhalis, D. (2012). Social Media as a destination marketing tool: its use by national tourism organisations. Current Issues in Tourism, 1, 1-29.
 • Hegyesi Görgényi, É., Máté, B., & Vafaei, S.A. ve M. F. Farkas. (2017). The role of social media in gastronomy industry. Applied Studies in Agribusiness and Commerce. 11. 10.19041/APSTRACT/2017/3-4/14.
 • Icoz, O., Kutuk, A. ve Icoz, O. (2018). Social Media and Consumer Buying Decision Tourism: The Case of Turkey. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 16(4), 1051-1066.
 • İmre, N. (2020). Turizm Sektöründe Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2),1655-1670.
 • Kanık, İ. (2016). Gastro Medya ve Gastro Kültürün Kavramsal İncelemesi. Folklor/Edebiyat Dergisi, 22(88), 83-98.
 • Kılıçarslan, D. ve Albayrak, T. (2020). Destinasyon Pazarlama Organizasyonlarının Sosyal Medya Performansının Kıyaslanması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 31(2), 149-160.
 • Kıral, B. (2020). Nitel Bir Veri Analizi Yöntemi Olarak Doküman Analizi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15), 170-189.
 • Kivela, J. ve Crotts, C. J. (2006). Tourism And Gastronomy: Gastronomy’s Influence On How To Tourists Experience A Destination. Journal of Hospitality & Tourism Research, 30(3), 354-377.
 • Nadda, K. V., Dadwal, S. S., Mulindwa, D. ve Vieira, R. (2015). Role of Social Media in Tourism, Handbook of Research on Global Hospitality and Tourism Management içinde (142-162. ss.). United States: IGI Global Book Series. DOI: 10.4018/978-1-4666-8606-9.ch009
 • Nicoletti, S., Viruel, J. M., Clemente, E. ve Cardozo, F. V. (2019). Motivations of the Culinary Tourist in the City of Trapani, Italy. Sustanability, 11, 1-11.
 • Odabaşı, A. K. ve Odabaşı, K. (2010). İnternette Pazarlama ve Sosyal Medya Stratejileri. İstanbul: Cinius Yayınları.
 • Özkaya, D. F. ve Can, A. (2012). Gastronomi Turizminin Destinasyon Pazarlamasına Etkisi. Türktarım Dergisi, (206), 28-33.
 • Pamukçu, H. (2020). Sosyal Medya Uygulamalarının Yiyecek-İçecek İşletmesi Tercihine Etkileri. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2761-2782.
 • Pekerşen, Y. ve Kaplan, M. (2020). Tüketicilerin Yeme İçme Alışkanlıkları ve Yiyecek-İçecek İşletmesi Tercihlerinde Sosyal Medya Kullanımının Rolü: Muğla Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(3), 2362-2381.
 • Rand, G. E. ve Heath, E. (2006). Towards a Framework for Food Tourism as an Element of Destination Marketing. Current Issues in Tourism, 9(3), 206-234.
 • Sayımer, İ. (2008). Sanal Ortamda Halkla İlişkiler. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Scarpato, R. (2002). Gastronomy Studies in Search of Hospitality. Journal of Hosptitality and Tourism Management, 9(2), 1-12.
 • Solmaz, B., Tekin, G., Herzem, Z. ve Demir, M. (2013). İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Uygulama. Selçuk İletişim, 7(4), 23-32.
 • Uca Özer, S., Albayrak, A. ve Güdük, T. (2016). Edi̇rne İli̇ne Özgü Gastronomi̇ Kültürünün Pazarlanmasinda Sosyal Medyanin Rolü “Instagram’da Edirne İline Yönelik Etiketlemeler Üzerine Bir İçerik Analizi. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 6(2), 71-80.
 • Vural, A. B. V. ve Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yasar University, 20(5), 3348-3382.
 • Williams, A. H., Williams, L. R. ve Omar, M. (2014). Gastro-Tourism as Destination Branding in Emerging Markets. International Journal of Leisure and Tourism Marketing, 4(1), 1-17.
 • Yayla, Ö., Ekincek, S. ve Yayla, Ş. (2020). Türk Mutfağı İmajının Ürün Odaklı Geliştirilmesi: Turistler Üzerinde Bir Uygulama. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(4), 2916-2955.
 • Yazıcıoğlu, İ., Işın, A. ve Yalçın, E. (2019). Coğrafi İşaretli Ürünlerin Gastronomi Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi: Akdeniz Bölgesi Örneği. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 3(4), 861-871.
 • Yılmaz, Ö. G. ve Gürol, K. N. (2012). Balıkesir İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23), 23-32.
 • Zeng, B. ve Gerritsen, R. (2014). What do we know about social media in tourism? A review. Tourism Management Perspectives, 10, 27-36.
 • Zengin, B. ve Uyar, H. (2015). Gastronomi Turizminin Alternatif Turizm Çeşidi Olarak Değerlendirilmesi Bağlamında Gastronomi Turizm İndeksinin Oluşturulması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(17), 355-376.
 • Web 1: Türk Dil Kurumu Sözlükleri, 2019. Erişim Tarihi: 19.04.2021 https://sozluk.gov.tr/
 • Web 2: UNESCO, (2021). UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı. Erişim Tarihi: 21.03.2021 https://www.unesco.org.tr/Pages/88/129/UNESCO-Yarat%C4%B1c%C4%B1-S%CC%A7ehirler-Ag%CC%86%C4%B1
 • Web 3: Tankovska, H. (2021, Şubat 9). Most popular social networks worldwide as of january 2021, ranked by number of active users. Statista. https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/ erişim tarihi 30.03.2021

TÜRKİYE’DEKİ UNESCO GASTRONOMİ ŞEHİRLERİNİN SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Year 2021, Volume: 4 Issue: 3, 323 - 340, 19.12.2021

Abstract

Günümüzde sosyal medya, tanıtım ve pazarlama anlamında önemli araçlardan biridir. Satın alma aşamasında bireylerin kararlarına olumlu veya olumsuz etkiler yapabilecek içerik ve yorumlar sosyal medya uygulamalarında mevcuttur. Dolayısıyla gastronomi şehri temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları, yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları sosyal medyanın önemini iyi anlamalı ve doğru bir sosyal medya yönetimi sergilemelidir. Bu kapsamda sosyal medyanın ne şekilde kullanıldığı ya da nasıl kullanılması gerektiği gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı UNESCO tarafından belirlenmiş olan Gastronomi şehirlerinin sosyal medya hesaplarının incelenerek şehirlerin sosyal medyayı ne şekilde kullandığının tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda 2020 yılında en fazla kullanıcıya sahip olan Instagram, Facebook ve YouTube uygulamaları dikkate alınarak gastronomi şehirlerinin hesaplarından doküman analizi aracılığıyla veriler toplanmıştır. Elde edilen verilere yapılan frekans analizleri sonucunda gastronomi şehirlerinin YouTube uygulamasını güncel şekilde kullanmadıkları, Instagram ve Facebook hesaplarının daha aktif olduğu tespit edilmiştir. Sosyal medyayı en aktif kullanan gastronomi şehrinin ise Gaziantep olduğu belirlenmiştir.    

References

 • Akgöz, E., Ismanova, A. ve Mamezova, S. (2021). Destinasyon Tanıtımında Sosyal Medyanın Önemi: Kırgızistan Örneği, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(1), 43-54.
 • Akyürek, S. ve Kutukız, D. (2020). Gastro Turistlerin Deneyimleri: Gastronomi Turları Kapsamında Nitel Bir Araştırma. Journal of Tourism And Gastronomy Studies, 8(4), 3319-3346.
 • Alagöz, G. ve Dereli, N. A. (2020). Kış Turizmi Koridoru’ndaki Otel İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanımlarına İlişkin Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(4), 2802-2824.
 • Aymankuy, Y., Soydaş, E. M. ve Saçlı, Ç. (2013). Sosyal Medya Kullanımının Turistlerin Tatil Kararlarına Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama. International Journal of Human Sciences, 10(1), 376-397.
 • Bucak, T. ve Aracı, E. Ü. (2013). Türkiye’de Gastronomi Turizmi Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(30), 203-216.
 • Cankül, D., Metin, M. ve Özvatan, D. (2018). Yiyecek İçecek İşletmeleri ve Sosyal Medya Kullanımı. Journal of Gastronomy, Hospitality And Travel, 1(1), 29-37.
 • Carr, T. C. ve Hayes, A. R. (2015). Social Media: Defining, Developing, and Divining. Atlantic Journal of Communication, 23(1), 46-65.
 • Chi, G. C., Chua, L. B., Othman, M. ve Karim, A., S. (2013). Investigating the Structural Relationships Between Food Image, Food Satisfaction, Culinary Quality and Behavioral Intentions: The Case of Malaysia. International Journal of Hospitality & Tourism, 14, 99-120.
 • Cinnioğlu, H. ve M. Boz. (2015). Sosyal Medya Araçlarından Facebook Sitesinin Otel İşletmeleri Açısından Kullanımının İncelenmesi, Çanakkale Örneği, Akademik Bakış Dergisi, 51, Eylül-Ekim, 249-264.
 • Cinnioğlu, H. ve D. Dönmez Polat (2016). Türkiye’deki İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin Facebook Sayfalarının İçerik Analiziyle İncelenmesi, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 13(2), 36-49.
 • Cinnioğlu, H. (2019). Determining the Use of QR (Quick Response) Codes in Hotels, Global Review of Research in Tourism, Hospitality and Leisure Management, 5(1), 700-714.
 • Cizrelioğlulları, M.N., Altun, Ö., Baru, P. (2020). Sosyal Medya Uygulamalarını Kullanan Z Kuşağının Gastronomi Turizmi Açısından İncelenmesi, İçinde Gastronomi Araştırmaları, Editör: Hakan Çetiner, İksad Yayınevi, 41-73.
 • Cox, C., Burgess, S., Sellitto C. ve Buultjens, J. (2009). The Role of User-Generated Content in Tourists’ Travel Planning Behavior. Journal of Hospitality Marketing & Management, 18, 743-764.
 • Cömert, M. ve Özkaya, D., F. (2014). Gastronomi Turizminde Türk Mutfağının Önemi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(2), 62-66.
 • Çanakçı, D., S. (2020). The Typology of Gastro Tourists: A Study on Foreign Tourists Visiting Turkey. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(2), 718-728.
 • Çaycı, E., A. (2019). Sosyal Medya’da Dijital Yemek Kültürü. International Journal of Cultural and Social Stuides, 5(1), 120-136.
 • Çuhadar, M., Köseoğlu, S. ve Gültepe, Ö. (2018). Isparta İlindeki Konaklama İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Müşteri Değerlendirmelerinin İncelenmesi: Tripadvisor Örneği. Süleyman Demirel Üniveritesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(1), 227-239.
 • Demircan, Ş., Dalgın, T. ve Coşkun, N. G. (2021). Otel İşletmelerinde Yerel Mutfak Kültürü: Mardin Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), 365-378.
 • Durak, H. ve Seferoğlu, S. S. (2016). Türkiye’de Sosyal Medya Okuryazarlığı ve Sosyal Ağ Kullanım Örüntülerinin İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(46), 526-535.
 • Guruge, M. (2020). Conceptual Review on Gastronomy Tourism. International Journal of Scientific and Research Publications, 10(2), 319-325.
 • Hays, S., Page, J., S. ve Buhalis, D. (2012). Social Media as a destination marketing tool: its use by national tourism organisations. Current Issues in Tourism, 1, 1-29.
 • Hegyesi Görgényi, É., Máté, B., & Vafaei, S.A. ve M. F. Farkas. (2017). The role of social media in gastronomy industry. Applied Studies in Agribusiness and Commerce. 11. 10.19041/APSTRACT/2017/3-4/14.
 • Icoz, O., Kutuk, A. ve Icoz, O. (2018). Social Media and Consumer Buying Decision Tourism: The Case of Turkey. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 16(4), 1051-1066.
 • İmre, N. (2020). Turizm Sektöründe Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2),1655-1670.
 • Kanık, İ. (2016). Gastro Medya ve Gastro Kültürün Kavramsal İncelemesi. Folklor/Edebiyat Dergisi, 22(88), 83-98.
 • Kılıçarslan, D. ve Albayrak, T. (2020). Destinasyon Pazarlama Organizasyonlarının Sosyal Medya Performansının Kıyaslanması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 31(2), 149-160.
 • Kıral, B. (2020). Nitel Bir Veri Analizi Yöntemi Olarak Doküman Analizi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15), 170-189.
 • Kivela, J. ve Crotts, C. J. (2006). Tourism And Gastronomy: Gastronomy’s Influence On How To Tourists Experience A Destination. Journal of Hospitality & Tourism Research, 30(3), 354-377.
 • Nadda, K. V., Dadwal, S. S., Mulindwa, D. ve Vieira, R. (2015). Role of Social Media in Tourism, Handbook of Research on Global Hospitality and Tourism Management içinde (142-162. ss.). United States: IGI Global Book Series. DOI: 10.4018/978-1-4666-8606-9.ch009
 • Nicoletti, S., Viruel, J. M., Clemente, E. ve Cardozo, F. V. (2019). Motivations of the Culinary Tourist in the City of Trapani, Italy. Sustanability, 11, 1-11.
 • Odabaşı, A. K. ve Odabaşı, K. (2010). İnternette Pazarlama ve Sosyal Medya Stratejileri. İstanbul: Cinius Yayınları.
 • Özkaya, D. F. ve Can, A. (2012). Gastronomi Turizminin Destinasyon Pazarlamasına Etkisi. Türktarım Dergisi, (206), 28-33.
 • Pamukçu, H. (2020). Sosyal Medya Uygulamalarının Yiyecek-İçecek İşletmesi Tercihine Etkileri. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2761-2782.
 • Pekerşen, Y. ve Kaplan, M. (2020). Tüketicilerin Yeme İçme Alışkanlıkları ve Yiyecek-İçecek İşletmesi Tercihlerinde Sosyal Medya Kullanımının Rolü: Muğla Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(3), 2362-2381.
 • Rand, G. E. ve Heath, E. (2006). Towards a Framework for Food Tourism as an Element of Destination Marketing. Current Issues in Tourism, 9(3), 206-234.
 • Sayımer, İ. (2008). Sanal Ortamda Halkla İlişkiler. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Scarpato, R. (2002). Gastronomy Studies in Search of Hospitality. Journal of Hosptitality and Tourism Management, 9(2), 1-12.
 • Solmaz, B., Tekin, G., Herzem, Z. ve Demir, M. (2013). İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Uygulama. Selçuk İletişim, 7(4), 23-32.
 • Uca Özer, S., Albayrak, A. ve Güdük, T. (2016). Edi̇rne İli̇ne Özgü Gastronomi̇ Kültürünün Pazarlanmasinda Sosyal Medyanin Rolü “Instagram’da Edirne İline Yönelik Etiketlemeler Üzerine Bir İçerik Analizi. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 6(2), 71-80.
 • Vural, A. B. V. ve Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yasar University, 20(5), 3348-3382.
 • Williams, A. H., Williams, L. R. ve Omar, M. (2014). Gastro-Tourism as Destination Branding in Emerging Markets. International Journal of Leisure and Tourism Marketing, 4(1), 1-17.
 • Yayla, Ö., Ekincek, S. ve Yayla, Ş. (2020). Türk Mutfağı İmajının Ürün Odaklı Geliştirilmesi: Turistler Üzerinde Bir Uygulama. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(4), 2916-2955.
 • Yazıcıoğlu, İ., Işın, A. ve Yalçın, E. (2019). Coğrafi İşaretli Ürünlerin Gastronomi Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi: Akdeniz Bölgesi Örneği. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 3(4), 861-871.
 • Yılmaz, Ö. G. ve Gürol, K. N. (2012). Balıkesir İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23), 23-32.
 • Zeng, B. ve Gerritsen, R. (2014). What do we know about social media in tourism? A review. Tourism Management Perspectives, 10, 27-36.
 • Zengin, B. ve Uyar, H. (2015). Gastronomi Turizminin Alternatif Turizm Çeşidi Olarak Değerlendirilmesi Bağlamında Gastronomi Turizm İndeksinin Oluşturulması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(17), 355-376.
 • Web 1: Türk Dil Kurumu Sözlükleri, 2019. Erişim Tarihi: 19.04.2021 https://sozluk.gov.tr/
 • Web 2: UNESCO, (2021). UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı. Erişim Tarihi: 21.03.2021 https://www.unesco.org.tr/Pages/88/129/UNESCO-Yarat%C4%B1c%C4%B1-S%CC%A7ehirler-Ag%CC%86%C4%B1
 • Web 3: Tankovska, H. (2021, Şubat 9). Most popular social networks worldwide as of january 2021, ranked by number of active users. Statista. https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/ erişim tarihi 30.03.2021

Details

Primary Language Turkish
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Articles
Authors

Mehmet FARAÇ
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0137-1420
Türkiye


Hasan CİNNİOĞLU
İskenderun Teknik Üniversitesi
0000-0001-7826-619X
Türkiye

Publication Date December 19, 2021
Submission Date October 6, 2021
Acceptance Date October 30, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 4 Issue: 3

Cite

APA Faraç, M. & Cinnioğlu, H. (2021). TÜRKİYE’DEKİ UNESCO GASTRONOMİ ŞEHİRLERİNİN SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Journal of Tourism Intelligence and Smartness , 4 (3) , 323-340 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jtis/issue/65645/1005662