Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Evaluation of Postgraduate Theses on the Fear of Missing Out (FoMO) using the Content Analysis Method

Year 2022, Volume 5, Issue 1, 61 - 70, 15.05.2022

Abstract

In the digitalized and virtualized world, social media is a concept that allows instant and interactive interaction among people by removing the time-space restriction when evaluated in terms of communication and information sharing features. It is also used as a suitable channel for marketing strategies by enabling businesses to interact with their consumers. FoMO (fear of missing out), which is the abbreviation of “Fear of Missing Out” in English; today, it has entered the literature as a concept ranging from the constant control behavior of social media addicts to explaining the fear of missing opportunities by the actors in the financial markets. The fact that there are not many studies in the literature on FoMO has led to the need to obtain in-depth information about this concept, and the fact that the concept is related to different disciplines has increased the curiosity about the subject. From this point of view, the aim of the research is to examine the postgraduate theses written on the subject of “Fear of Missing Out (FoMO)” in Turkey by content analysis method. Information on the contents of a total of 35 postgraduate theses obtained from the YÖK National Thesis Center on the subject; year, subject, language, the department in which it was written, and the research method used were analyzed and analyzed. As a result, it was determined that the majority of theses were in Turkish, they were prepared as master’s thesis, and quantitative research methods were used in general

References

 • Abel, J. P., Buff, C. L. ve Burr, S. A. (2016). Social Media and the Fear of Missing Out: Scale Development and Assessment. Journal of Business & Economics Research. 14(1), 33-43.
 • Alutaybi, A., Al-Thani, D., Mcalaney, J. ve Ali, R. (2020). Combating Fear Of Missing Out (Fomo) On Social Media: The Fomo-R Method. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(17), 6128.
 • Aydın, H. (2018). Sosyal Medya Trendi Olan Fomo’nun Pazarlama Alanında Kullanımı Üzerine Literatür Taraması. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-9.
 • Bevan, J. L., Pfyl, J. ve Barclay, B. (2012). Negative Emotional and Cognitive Responses To Being Unfriended On Facebook: An Exploratory Study. Computers in Human Behavior, 28(4), 1458-1464.
 • Boyd, D. M. ve Ellison, N. B. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210-230.
 • Buglass, S. L., Binder, J. F., Betts, L. R. ve Underwood, J. D. (2017). Motivators Of Online Vulnerability: The İmpact of Social Network Site Use and Fomo. Computers in Human Behavior, 66, 248-255.
 • Çetinkaya, F. Ö. ve Şahbaz, R. P. (2019). Sosyal Medyada Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun Kişinin Tatil Satın Alma Niyetine Etkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 383-402.
 • Çınar, Ç. Y. ve Mutlu, E. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun Yordayıcıları. Current Addiction Research, 2(2), 47-53.
 • Deci, E. L. ve Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” Of Goal Pursuits: Human Needs and The Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268.
 • Dossey, L. (2014). Fomo, Digital Dementia, and Our Dangerous Experiment. Explore: The Journal of Science and Healing, 10(2), 69-73.
 • Elhai, J. D., Levine, J. C., Dvorak, R. D. ve Hall, B.J. (2016). Fear of Missing Out, Need For Touch, Anxiety and Depression are Related to Problematic Smartphone Use. Computers in Human Behavior, 63, 509-516.
 • Gökler, M. E., Aydın, R., Ünal, E. ve Metintaş, S. (2016). Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeğinin Türkçe Sürümünün Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(1), 52-59.
 • Kocayörük, E. (2012). Öz-Belirleme Kuramı Açısından Ergenlerin Anne Baba Algısı ile Duyuşsal İyi Oluşları Arasındaki İlişki. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(37), 24-37.
 • Koçak, A. ve Arun, Ö. (2006). İçerik Analizi Çalışmalarında Örneklem Sorunu. Selçuk İletişim Dergisi, 4(3), 21-28.
 • Küçükvardar, M. ve Tıngöy, Ö. (2018). Teknoloji Bağımlılığının Semptomlar Temelinde İncelenmesi. AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 9(35), 111-123.
 • Lai, C., Altavilla, D., Ronconi, A. ve Aceto, P. (2016). Fear Of Missing Out (Fomo) İs Associated With Activation Of The Right Middle Temporal Gyrus During İnclusion Social Cue. Computers in Human Behavior, 61, 516-521.
 • Oberst, U., Wegmann, E., Stodt, B., Brand, M. ve Chamarro, A. (2017). Negative Consequences From Heavy Social Networking In Adolescents: The Mediating Role Of Fear Of Missing Out. Journal of Adolescence, 55, 51-60.
 • Orhan, G. D. (2019). Gelişmeleri Kaçırma Korkusu ve Problemli İnternet Kullanımı Arasındaki İlişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 511-525.
 • Özsarı, S. H., Hoşgör, H. ve Hoşgör, G. D. (2016). Hastane Web Site Performanslarının Halkla İlişkiler ve Tanıtım Açısından İncelenmesi: Türkiye, Hindistan ve İrlanda Örnekleri. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4, 209-217.
 • Przybylski, A. K., Murayama, K., Dehaan, C. R. ve Gladwell, V. (2013). Motivational, Emotional, and Behavioral Correlates Of Fear Of Missing Out. Computers in Human Behavior, 29(4), 1841-1848.
 • Rogers, A. P. ve Barber, L. K. (2019). Addressing Fomo and Telepressure Among University Students: Could A Technology İntervention Help With Social Media Use and Sleep Disruption?. Computers in Human Behavior, 93, 192-199.
 • Savickas, M. L., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J. P., Duarte, M. E., Guichard, J., ... ve Van Vianen, A. E. (2009). Life Designing: A Paradigm For Career Construction In The 21st Century. Journal Of Vocational Behavior, 75(3), 239-250.
 • Yam, F. C. ve İlhan, T. (2020). Modern Çağın Bütünsel Teknolojik Bağımlılığı: Phubbing ve Dinamikleri. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 11, 1-15.

Olan Biteni Kaçırma Korkusu (FoMO) Konusunda Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Year 2022, Volume 5, Issue 1, 61 - 70, 15.05.2022

Abstract

Dijitalleşen ve sanallaşan dünyada sosyal medya, iletişim ve bilgi paylaşımı özellikleri açısından değerlendirildiğinde zaman-mekan kısıtlamasını ortadan kaldırarak bireyler arası anlık ve interaktif etkileşime imkân veren bir kavramdır. Ayrıca işletmelerin tüketicileri ile etkileşim kurmalarını mümkün kılarak, pazarlama stratejileri için uygun bir mecra olarak da kullanılmaktadır. “Fear of Missing Out” İngilizce açılımının kısaltması olan FoMO (olan biteni kaçırma korkusu) ise; günümüzde sosyal medya bağımlılılarının sürekli kontrol davranışlarından, finans piyasalarındaki aktörlerin fırsatları kaçırma korkusunu açıklamaya dek uzanan bir kavram olarak literatüre girmiştir. FoMO ile ilgili alanyazında çok fazla çalışmaya rastlanmaması, bu kavramla ilgili derinlemesine bilgi edinilmesi gereğini doğurmuş, kavramın farklı disiplinlerle ilişkileniyor olması da konuya duyulan merakı artırmıştır. Bu noktadan hareketle araştırmanın amacı, Türkiye’de “Olan Biteni Kaçırma Korkusu (FoMO)” konusunda yazılmış olan lisansüstü tezlerin içerik analizi yöntemi ile incelenmesidir. Konu ile ilgili YÖK Ulusal Tez Merkezi’nden elde edilen toplam 35 lisansüstü tezin içeriklerine ait bilgiler; yıl, konu, dil, yazıldığı anabilim dalı, kullanılan araştırma yöntemi gibi kategorilerde incelenerek analiz edilmiştir. Sonuç olarak tezlerin büyük bir çoğunluğunun Türkçe olduğu, yüksek lisans tezi olarak hazırlandığı ve genel olarak nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı saptanmıştır.

References

 • Abel, J. P., Buff, C. L. ve Burr, S. A. (2016). Social Media and the Fear of Missing Out: Scale Development and Assessment. Journal of Business & Economics Research. 14(1), 33-43.
 • Alutaybi, A., Al-Thani, D., Mcalaney, J. ve Ali, R. (2020). Combating Fear Of Missing Out (Fomo) On Social Media: The Fomo-R Method. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(17), 6128.
 • Aydın, H. (2018). Sosyal Medya Trendi Olan Fomo’nun Pazarlama Alanında Kullanımı Üzerine Literatür Taraması. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-9.
 • Bevan, J. L., Pfyl, J. ve Barclay, B. (2012). Negative Emotional and Cognitive Responses To Being Unfriended On Facebook: An Exploratory Study. Computers in Human Behavior, 28(4), 1458-1464.
 • Boyd, D. M. ve Ellison, N. B. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210-230.
 • Buglass, S. L., Binder, J. F., Betts, L. R. ve Underwood, J. D. (2017). Motivators Of Online Vulnerability: The İmpact of Social Network Site Use and Fomo. Computers in Human Behavior, 66, 248-255.
 • Çetinkaya, F. Ö. ve Şahbaz, R. P. (2019). Sosyal Medyada Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun Kişinin Tatil Satın Alma Niyetine Etkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 383-402.
 • Çınar, Ç. Y. ve Mutlu, E. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun Yordayıcıları. Current Addiction Research, 2(2), 47-53.
 • Deci, E. L. ve Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” Of Goal Pursuits: Human Needs and The Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268.
 • Dossey, L. (2014). Fomo, Digital Dementia, and Our Dangerous Experiment. Explore: The Journal of Science and Healing, 10(2), 69-73.
 • Elhai, J. D., Levine, J. C., Dvorak, R. D. ve Hall, B.J. (2016). Fear of Missing Out, Need For Touch, Anxiety and Depression are Related to Problematic Smartphone Use. Computers in Human Behavior, 63, 509-516.
 • Gökler, M. E., Aydın, R., Ünal, E. ve Metintaş, S. (2016). Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeğinin Türkçe Sürümünün Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(1), 52-59.
 • Kocayörük, E. (2012). Öz-Belirleme Kuramı Açısından Ergenlerin Anne Baba Algısı ile Duyuşsal İyi Oluşları Arasındaki İlişki. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(37), 24-37.
 • Koçak, A. ve Arun, Ö. (2006). İçerik Analizi Çalışmalarında Örneklem Sorunu. Selçuk İletişim Dergisi, 4(3), 21-28.
 • Küçükvardar, M. ve Tıngöy, Ö. (2018). Teknoloji Bağımlılığının Semptomlar Temelinde İncelenmesi. AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 9(35), 111-123.
 • Lai, C., Altavilla, D., Ronconi, A. ve Aceto, P. (2016). Fear Of Missing Out (Fomo) İs Associated With Activation Of The Right Middle Temporal Gyrus During İnclusion Social Cue. Computers in Human Behavior, 61, 516-521.
 • Oberst, U., Wegmann, E., Stodt, B., Brand, M. ve Chamarro, A. (2017). Negative Consequences From Heavy Social Networking In Adolescents: The Mediating Role Of Fear Of Missing Out. Journal of Adolescence, 55, 51-60.
 • Orhan, G. D. (2019). Gelişmeleri Kaçırma Korkusu ve Problemli İnternet Kullanımı Arasındaki İlişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 511-525.
 • Özsarı, S. H., Hoşgör, H. ve Hoşgör, G. D. (2016). Hastane Web Site Performanslarının Halkla İlişkiler ve Tanıtım Açısından İncelenmesi: Türkiye, Hindistan ve İrlanda Örnekleri. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4, 209-217.
 • Przybylski, A. K., Murayama, K., Dehaan, C. R. ve Gladwell, V. (2013). Motivational, Emotional, and Behavioral Correlates Of Fear Of Missing Out. Computers in Human Behavior, 29(4), 1841-1848.
 • Rogers, A. P. ve Barber, L. K. (2019). Addressing Fomo and Telepressure Among University Students: Could A Technology İntervention Help With Social Media Use and Sleep Disruption?. Computers in Human Behavior, 93, 192-199.
 • Savickas, M. L., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J. P., Duarte, M. E., Guichard, J., ... ve Van Vianen, A. E. (2009). Life Designing: A Paradigm For Career Construction In The 21st Century. Journal Of Vocational Behavior, 75(3), 239-250.
 • Yam, F. C. ve İlhan, T. (2020). Modern Çağın Bütünsel Teknolojik Bağımlılığı: Phubbing ve Dinamikleri. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 11, 1-15.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Articles
Authors

Cansu KAYA>
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0003-1463-8470
Türkiye


Derya ÖZİLHAN ÖZBEY> (Primary Author)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, SERİK İŞLETME FAKÜLTESİ
0000-0002-5296-0789
Türkiye

Publication Date May 15, 2022
Application Date March 28, 2022
Acceptance Date May 8, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 5, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { jtis1094311, journal = {Journal of Tourism Intelligence and Smartness}, eissn = {2651-3420}, address = {topsakal.yunus@gmai.com}, publisher = {Yunus TOPSAKAL}, year = {2022}, volume = {5}, number = {1}, pages = {61 - 70}, title = {Olan Biteni Kaçırma Korkusu (FoMO) Konusunda Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Kaya, Cansu and Özilhan Özbey, Derya} }
APA Kaya, C. & Özilhan Özbey, D. (2022). Olan Biteni Kaçırma Korkusu (FoMO) Konusunda Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi . Journal of Tourism Intelligence and Smartness , 5 (1) , 61-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jtis/issue/68431/1094311
MLA Kaya, C. , Özilhan Özbey, D. "Olan Biteni Kaçırma Korkusu (FoMO) Konusunda Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi" . Journal of Tourism Intelligence and Smartness 5 (2022 ): 61-70 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jtis/issue/68431/1094311>
Chicago Kaya, C. , Özilhan Özbey, D. "Olan Biteni Kaçırma Korkusu (FoMO) Konusunda Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi". Journal of Tourism Intelligence and Smartness 5 (2022 ): 61-70
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of Postgraduate Theses on the Fear of Missing Out (FoMO) using the Content Analysis Method AU - CansuKaya, DeryaÖzilhan Özbey Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Journal of Tourism Intelligence and Smartness JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 70 VL - 5 IS - 1 SN - -2651-3420 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of Tourism Intelligence and Smartness Olan Biteni Kaçırma Korkusu (FoMO) Konusunda Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi %A Cansu Kaya , Derya Özilhan Özbey %T Olan Biteni Kaçırma Korkusu (FoMO) Konusunda Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi %D 2022 %J Journal of Tourism Intelligence and Smartness %P -2651-3420 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Kaya, Cansu , Özilhan Özbey, Derya . "Olan Biteni Kaçırma Korkusu (FoMO) Konusunda Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi". Journal of Tourism Intelligence and Smartness 5 / 1 (May 2022): 61-70 .
AMA Kaya C. , Özilhan Özbey D. Olan Biteni Kaçırma Korkusu (FoMO) Konusunda Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi. JTIS. 2022; 5(1): 61-70.
Vancouver Kaya C. , Özilhan Özbey D. Olan Biteni Kaçırma Korkusu (FoMO) Konusunda Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Journal of Tourism Intelligence and Smartness. 2022; 5(1): 61-70.
IEEE C. Kaya and D. Özilhan Özbey , "Olan Biteni Kaçırma Korkusu (FoMO) Konusunda Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi", Journal of Tourism Intelligence and Smartness, vol. 5, no. 1, pp. 61-70, May. 2022