Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Gaziantep Yöresel Lezzetleri İle İlgili YouTube Videolarının İçerik Analizi

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 1 - 16, 15.05.2023
https://doi.org/10.58636/jtis.1243424

Abstract

Gelişen teknoloji doğrultusunda, insanlar artık birçok konuda tercihlerini belirlerken sosyal medya platformları aracılığıyla bilgiye ulaşmaya çalışmaktadır. Sosyal medya platformlarında yer alan görsel ve yazılı dokümanlar, turistlerin de destinasyonlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak seyahatlerinde; gezme, görme ve yeme-içme gibi konularda karar vermelerine yardımcı olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 92 coğrafi işaretli gastronomik ürüne sahip olan ve UNESCO tarafından “Yaratıcı Şehirler Ağı”na kabul edilen Gaziantep’e seyahat eden turistlerin sosyal medyada en fazla paylaştıkları Gaziantep lezzetlerini belirlemektir. Bu amaçla yapılan doküman analizi kapsamında, en popüler video kanallarından biri olan YouTube’da "Gaziantep" anahtar kelimesi ile videolar aratılmış ve en yüksek görüntülenme sayısına sahip olan Gaziantep lezzetleri ile ilgili beş yerli ve beş yabancı video içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. Bu doğrultuda, Gaziantep yöresine ait en fazla bilinirliği olan on yöresel lezzet belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçların, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde faydalı olacağı ve yardımcı materyal olarak literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

References

 • Açıkalın, S. ve Erdoğan, L. (2004). Veblen’ci gösteriş amaçlı tüketim. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1(7), 1-18.
 • Akın, A. (2018). Gaziantep’in gastronomi şehri olarak belirlenmesinde demografik değişkenlerin etkisi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(2), 299-316.
 • Aksoy, M. ve Sezgi, G. (2015). Gastronomi turizmi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi gastronomik unsurları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(3), 79-89.
 • Al-Qaysi, N., Mohamad-Nordin ve N. Al-Emran, M. (2020). A systematic review of social media acceptance from the perspective of educational and information systems theories and models. Journal of Educational Computing Research, 57(8), 2085-2109.
 • Alghizzawi, M., Salloum, S. A. ve Habes, M. (2018). The role of social media in tourism marketing in Jordan. International Journal of Information Technology and Language Studies, 2(3), 59-70.
 • Altheide, D. L. ve Schneider, B. (1996). Process of qualitative document analysis. Qualitative Media Analysis, 2, 39-74.
 • Arenas, P. G. ve García, A. R. (2022). Una mirada preocupante hacia Narciso y Maquiavelo. El deseo de los menores por ser youtuber y/o influencer. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, 63, 227-255.
 • Arıca, R. ve Çorbacı, A. (2019). Turizm sektöründe müşterilerin bilgi üretici rolü: Adıyaman'daki turistik çekiciliklere yönelik Tripadvisor sitesinde yer alan yorumlar üzerine bir araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 16(3), 437-455.
 • Aydeniz, H. (2018). Sosyal Medya Kullanıcılarının Yeme-İçme Mekan Tercihleri Üzerine Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Entitüsü, Gastronomi Anabilim Dalı, Gastrononmi Programı, İstanbul.
 • Bayar, S. (2020). Gaziantep geleneksel kent dokusu’nda gastronomi rotasının belirlenmesi ve gast(ro)ta önerisi (Yüksek lisans tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Mimarlık Bilim Dalı, Gaziantep.
 • Baydan, S. (2018). Gastronomi imajı ve sosyal medyanın turistlerin ziyaret niyetlerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Berhanu, K. ve Raj, S. (2020). The trustworthiness of travel and tourism information sources of social media: Perspectives of international tourists visiting Ethiopia, Heliyon, 6(3), 1-10.
 • Boyacı, M. ve İlhan, T. (2016). Bilişsel davranışçı terapi yaklaşımının film analizi yöntemiyle incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2).
 • Budak, E., (2021). Gaziantep iline özgü gastronomi kültürünün pazarlanmasında Instagram’ın rolü (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gastronomi Anabilim Dalı, Gastronomi Bili Dalı, İstanbul.
 • Bulut, E. (2015). Gaziantep turizmi ve sürdürülebilirlik: Yerel halk bakış açısı üzerine bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi) Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Choe, J. ve Kim, S. (2017). Effects of tourists. International Journal of Hospitality Management:. Erişim adresi: https://doi.org/10.1016/j.ijhm (erişim tarihi: 15.10.2022).
 • Çekal, N., Doğan, E. ve Aktürk, H. (2022). Türkiye’de gastronomi müzeleri ve özellikleri. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(11), 1655-1673.
 • Çelik, M. ve Aksoy, M. (2017). Yerli turistlerin gastronomi turizmine yönelik tutumları: Şanlıurfa örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(3), 422-434.
 • Ercan, F. (2021) Instagram’da destinasyon pazarlamasında kullanılan gastronomik ürünlerin incelenmesi: “Go Turkey” örneği. MTCON’21 Daha İyi Bir Dünya İçin Turizm (s. 21) University of South Florida M3 Center Publishing, ABD.
 • Erduran, Ç. Ö. ve Şerifoğlu, Ö. F. (2008). Anadolu’da patlıcan kültürü ve yemekleri. Koz, M. S. (Ed.), Yemek Kitabı I. Cilt, 616-627, İstanbul: Bayrak Matbaası.
 • Eren, R. ve Çelik, M. (2017). Çevrimiçi gastronomi imajı: Türkiye restoranlarının Tripadvisor yorumlarının içerik analizi. Turizm Akademik Dergisi, 4(2), 121-138.
 • Erol, G., Örgün, E. ve Keskin, E. (2019). Gastronomi turizmi kapsamında Kapadokya Bölgesi yemekleri: Sosyal medya analizi. 6. Uluslararası Multidisiplinler Çalışmaları Kongresi, Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Tüm Metin Bildiri Kitabı, ISBN: 978-605-7602-65-7, 339-347.
 • Ertaş, Y. ve Gezmen Karadağ, M. (2013). Sağlıklı beslenmede Türk mutfak kültürünün yeri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1), 130-131.
 • Eryılmaz, B. (2014). Sosyal medya kullanımının müşteri tercihleri üzerine etkileri: Konaklama işletmelerinde bir inceleme (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Eryılmaz, B. ve Şengül, S. (2016). Sosyal medyada paylaşılan yöresel yemek fotoğraflarının turistlerin seyahat tercihleri üzerindeki etkisi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1), 32-42.
 • Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (2022). Coğrafi İşaretli Ürünler. Erişim Adresi: https://ci.gaziantep.bel.tr/Urunler/gaziantep-lahmacunu-antep-lahmacunu-1009 (erişim tarihi: 20.10.2022).
 • Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2022). Kültür. Erişim Adresi: https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52296/ne-yenir.html (erişim tarihi: 20.10.2022).
 • Gedik, Y. (2020). Pazarlamada yeni̇ bi̇r pencere: Di̇ji̇tal pazarlama. Journal of Business in the Digital Age, 3(1), 63-75.
 • Giritlioğlu, İ., Armutcu, B. ve Düzgün, M. (2016). Geleneksel Gaziantep mutfağının kuşaklararası bilinirliğine yönelik bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(17), 126.
 • Goodson, I. ve Walker, R. (1988). Putting Life into Educational Research. In R. R. Sherman & R.B.Webb (Eds). Qualitative research in education: focus and methods (ss. 108-122). London: Routledge.
 • Güzel Şahin, G. ve Ünver, G. (2015). Destinasyon pazarlama aracı olarak “Gastronomi Turizmi”: İstanbul’un gastronomi turizmi potansiyeli üzerine bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(2), 63-73.
 • Hacı İbrahim Usta (2022). Ürünler. Erişim Adresi: https://www.haciibrahimusta.com/tr-TR/Products/Groups/katmer-ve-borek/simit-katmer (erişim tarihi: 20.10.2022).
 • Hayes, L. (2022). Social commerce set to be top objective for influencer marketing campaigns within the next year, according to marketers. Erişim adresi: https://martechseries.com/social/influencer-marketing/social-commerce-set-to-be-top-objective-for-influencer-marketing-campaigns-within-the-next-year-according-to-marketers/ (erişim tarihi: 18.10.2022).
 • Kalay, G. ve Sümer, S. I. (2019). Restoran işletmelerinde duyusal pazarlamanın tüketici tercihleri ve demografik değişkenler ile ilişkisinin incelenmesi: Samsun İli Örneği. Third Sector Social Economic Review, 54(3), 1547-1567.
 • Kaplan, A. M. ve Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, Business Horizons, 53(1): 59-68.
 • Kargiglioğlu, Ş. (2015). Gaziantep’te gastronomi turizmi: Gaziantep’i gastronomi turizmi kapsamında ziyaret eden yerli turistlerin görüşleri üzerine bir araştırma (Yüksek lisans tezi). Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Turizm İşletmeciliği Bilim Dalı, İzmir.
 • Kaur, S. (2016). Social media marketing. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 5(4), 6-12.
 • Kim, S. E., Lee, K. Y., Shin, S. I. ve Yang, S. B. (2017). Effects of tourism information quality in social media on destination image formation: The case of Sina Weibo. Information & Management, 54(6), 687-702.
 • Kiral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 170-189.
 • Kirtis, A. K.ve Karahan, F. (2011). To Be or Not to Be in Social Media Arena as the Most CostEfficient Marketing Strategy after the Global Recession’. 7th International Strategic Management Conference (s. 260-268). Procedia Social and Behavioral Sciences.
 • Kocabaş, E. (2019). Gastronomi turizmi çerçevesinde destinasyon marka değerinin festivaller aracılığıyla belirlenmesi: Gaziantep örneği (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, İstanbul.
 • Kotler, P. ve Keller, K. L. (2012). Marketing management. New Jersey, USA: Prentice Hall.
 • Maulinda, S., ve Riyanto, S. (2022). The influence of Youtube influencer (Youtuber) on a brand promoted through social media (Youtube). Manajemen Agribisnis: Jurnal Agribisnis, 22(1), 79-86.
 • Muşmal, H. ve Gürbüz, İ. (2018). “Doküman incelemesi”, Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (Nicel, Nitel ve Karma Tasarımlar İçin Bir Rehber), Ed. Şebnem Aslan, Eğitim Yayınevi Yayınları: Konya, s. 217-243.
 • Özyer, K. ve Azizoğlu, Ö. (2010). Demografik değişkenlerin kişilerin etik tutumlari üzerindeki etkileri. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 59-84.
 • Pan, P. ve John, C. (2012). Theoretical models of social media with marketing implications. UK: Ashgate Publishing.
 • Phan, N. (2022). The Use of Visual Marketing In Promoting Food Image Through Instagram Case: Vietnam (Bachelor’s thesis). JAMK University of Applied Sciences, Hospitality Management. Degree Program in Tourism Management, Finlandiya.
 • Quan, S. ve Wang, N. (2004). Towards a structural model of the tourist experience: An illustration from food experiences in tourism. Tourism management, 25(3), 297-305.
 • Sak, R., Şahin Sak, İ. T., Öneren Şendil, Ç. and Nas, E. (2021). Bir araştırma yöntemi olarak doküman analizi, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 4(1), 227-250.
 • Saylan, U. (2021). Turistik tren yolculukları ve sosyal medya etkileşimi: Van gölü ekspresi hakkındaki Youtube paylaşım videosunun analizi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Van Özel Sayısı), 803-830.
 • Sabbağ, Ç. (2015). Gaziantep yeme içme kültürü, Fırat’tan Volga’ya medeniyetler köprüsü. Yıldırım R.Y. (Ed.). Adıyaman: Adıyaman Üniversitesi Yayınları.
 • Savaşkan, Y. (2021). Türkiye’deki gastronomi müzelerine genel bakiş. Turizm Çalışmaları Dergisi, 3(2).
 • Stankov, U., Lazic, L. ve Dragicevic, V. (2010). The extent of use of basic facebook user-generated content by the national tourism organizations in europe. European Journal of Tourism Research, 3(2), 105 –113.
 • Süzer, Ö. (2018). Gaziantep Yemekleri Üzerine Bir İçerik İncelemesi (Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı, Gaziantep.
 • Şahin, E., Çağlıyan, V. ve Başer, H. H. (2017). Sosyal medya pazarlamasının tüketici satın alma davranışına etkisi: Selçuk üniversitesi İİ BF örneği. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(4), 67-86.
 • Taşkın, T. (2015). Sosyal Medyada Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketicilerin Marka Bilinirliğine Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Beykent Üniversitesi.
 • Tian, Y. (2010). Organ donation on web 2.0: Content and audience analysis of organ donation videos on YouTube. Health Communication, 25(3), 238-246.
 • Türkiye Kültür Portalı (2022). Medya Kütüphanesi. Eriişim Adresi: https://www.kulturportali.gov.tr/medya/fotograf/fotodokuman/8967/antep-baklavasi (erişim tarihi: 20.10.2022).
 • Türk Patent ve Marka Kurumu (2022). Coğrafi İşaretler. Erişim Adresi: https://ci.turkpatent.gov.tr/ (erişim tarihi: 20.09.2022-24.10.2022).
 • Uca, S., Albayrak, A. ve Güdük, T. (2016). Edirrne ilinene özgü gastronomi kültürünün pazarlanmasında sosyal medyanin rolü: Instagram’da Edirne İline yönelik etiketlemeler üzerine bir içerik analizi. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, (2), 71-80.
 • Vuksanović, N., Tešanović, D., Kalenjuk, B., Portić, M. ve Knežević, M. (2017). Socio-demographic characteristics as determinants of differences in perception of local gastronomy. Економика пољопривреде, 64(1), 359-373.
 • Wang, Y.C. (2015). A Study on the influence of electronic word of mouth and the image of gastronomy tourism on the intentions of tourists visiting Macau. Tourism, 63(1), 67-80.
 • Weng, C. H. ve Huang, T. (2018). Observation of sales trends by mining emerging patterns in dynamic markets. Applied Intelligence, 48(11), 4515-4529.
 • Yaylacı S, Serinken M, Eliçabuk H, Yılmaz A, Dal O ve Kaya G.F. (2015). Youtube kaynaklı Türkçe ‘’Temel Yaşam Desteği’’ ve “Kalp Masajı’’ videolarının güvenilirliği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (6)126–132.
 • Zhang, T. ve Huang, X. (2022). Viral marketing: Influencer marketing pivots in tourism–a case study of meme influencer instigated travel interest surge. Current Issues in Tourism, 25(4), 508-515.

Content Analysis of YouTube Videos About Gaziantep Local Tastes

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 1 - 16, 15.05.2023
https://doi.org/10.58636/jtis.1243424

Abstract

In line with the developing technology, people are now trying to reach information through social media platforms while determining their preferences in many subjects. Visual and written documents on social media platforms enable tourists to have information about destinations in their travels; It helps them make decisions on issues such as walking, seeing and eating and drinking. The aim of this study is to determine the most shared Gaziantep flavors on social media by tourists traveling to Gaziantep, which has 92 geographically marked gastronomic products and is accepted into the "Creative Cities Network" by UNESCO. Within the scope of the document analysis made for this purpose, videos were searched with the keyword "Gaziantep" on YouTube, one of the most popular video channels, and five local and five foreign videos about Gaziantep flavors, which had the highest number of views, were examined with content analysis technique. In this direction, ten local flavors of Gaziantep region, which are the most known, were determined. It is thought that the results obtained from the study will be useful in marketing and promotion activities and will contribute to the literature as auxiliary material.

References

 • Açıkalın, S. ve Erdoğan, L. (2004). Veblen’ci gösteriş amaçlı tüketim. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1(7), 1-18.
 • Akın, A. (2018). Gaziantep’in gastronomi şehri olarak belirlenmesinde demografik değişkenlerin etkisi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(2), 299-316.
 • Aksoy, M. ve Sezgi, G. (2015). Gastronomi turizmi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi gastronomik unsurları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(3), 79-89.
 • Al-Qaysi, N., Mohamad-Nordin ve N. Al-Emran, M. (2020). A systematic review of social media acceptance from the perspective of educational and information systems theories and models. Journal of Educational Computing Research, 57(8), 2085-2109.
 • Alghizzawi, M., Salloum, S. A. ve Habes, M. (2018). The role of social media in tourism marketing in Jordan. International Journal of Information Technology and Language Studies, 2(3), 59-70.
 • Altheide, D. L. ve Schneider, B. (1996). Process of qualitative document analysis. Qualitative Media Analysis, 2, 39-74.
 • Arenas, P. G. ve García, A. R. (2022). Una mirada preocupante hacia Narciso y Maquiavelo. El deseo de los menores por ser youtuber y/o influencer. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, 63, 227-255.
 • Arıca, R. ve Çorbacı, A. (2019). Turizm sektöründe müşterilerin bilgi üretici rolü: Adıyaman'daki turistik çekiciliklere yönelik Tripadvisor sitesinde yer alan yorumlar üzerine bir araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 16(3), 437-455.
 • Aydeniz, H. (2018). Sosyal Medya Kullanıcılarının Yeme-İçme Mekan Tercihleri Üzerine Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Entitüsü, Gastronomi Anabilim Dalı, Gastrononmi Programı, İstanbul.
 • Bayar, S. (2020). Gaziantep geleneksel kent dokusu’nda gastronomi rotasının belirlenmesi ve gast(ro)ta önerisi (Yüksek lisans tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Mimarlık Bilim Dalı, Gaziantep.
 • Baydan, S. (2018). Gastronomi imajı ve sosyal medyanın turistlerin ziyaret niyetlerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Berhanu, K. ve Raj, S. (2020). The trustworthiness of travel and tourism information sources of social media: Perspectives of international tourists visiting Ethiopia, Heliyon, 6(3), 1-10.
 • Boyacı, M. ve İlhan, T. (2016). Bilişsel davranışçı terapi yaklaşımının film analizi yöntemiyle incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2).
 • Budak, E., (2021). Gaziantep iline özgü gastronomi kültürünün pazarlanmasında Instagram’ın rolü (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gastronomi Anabilim Dalı, Gastronomi Bili Dalı, İstanbul.
 • Bulut, E. (2015). Gaziantep turizmi ve sürdürülebilirlik: Yerel halk bakış açısı üzerine bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi) Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Choe, J. ve Kim, S. (2017). Effects of tourists. International Journal of Hospitality Management:. Erişim adresi: https://doi.org/10.1016/j.ijhm (erişim tarihi: 15.10.2022).
 • Çekal, N., Doğan, E. ve Aktürk, H. (2022). Türkiye’de gastronomi müzeleri ve özellikleri. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(11), 1655-1673.
 • Çelik, M. ve Aksoy, M. (2017). Yerli turistlerin gastronomi turizmine yönelik tutumları: Şanlıurfa örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(3), 422-434.
 • Ercan, F. (2021) Instagram’da destinasyon pazarlamasında kullanılan gastronomik ürünlerin incelenmesi: “Go Turkey” örneği. MTCON’21 Daha İyi Bir Dünya İçin Turizm (s. 21) University of South Florida M3 Center Publishing, ABD.
 • Erduran, Ç. Ö. ve Şerifoğlu, Ö. F. (2008). Anadolu’da patlıcan kültürü ve yemekleri. Koz, M. S. (Ed.), Yemek Kitabı I. Cilt, 616-627, İstanbul: Bayrak Matbaası.
 • Eren, R. ve Çelik, M. (2017). Çevrimiçi gastronomi imajı: Türkiye restoranlarının Tripadvisor yorumlarının içerik analizi. Turizm Akademik Dergisi, 4(2), 121-138.
 • Erol, G., Örgün, E. ve Keskin, E. (2019). Gastronomi turizmi kapsamında Kapadokya Bölgesi yemekleri: Sosyal medya analizi. 6. Uluslararası Multidisiplinler Çalışmaları Kongresi, Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Tüm Metin Bildiri Kitabı, ISBN: 978-605-7602-65-7, 339-347.
 • Ertaş, Y. ve Gezmen Karadağ, M. (2013). Sağlıklı beslenmede Türk mutfak kültürünün yeri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1), 130-131.
 • Eryılmaz, B. (2014). Sosyal medya kullanımının müşteri tercihleri üzerine etkileri: Konaklama işletmelerinde bir inceleme (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Eryılmaz, B. ve Şengül, S. (2016). Sosyal medyada paylaşılan yöresel yemek fotoğraflarının turistlerin seyahat tercihleri üzerindeki etkisi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1), 32-42.
 • Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (2022). Coğrafi İşaretli Ürünler. Erişim Adresi: https://ci.gaziantep.bel.tr/Urunler/gaziantep-lahmacunu-antep-lahmacunu-1009 (erişim tarihi: 20.10.2022).
 • Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2022). Kültür. Erişim Adresi: https://gaziantep.ktb.gov.tr/TR-52296/ne-yenir.html (erişim tarihi: 20.10.2022).
 • Gedik, Y. (2020). Pazarlamada yeni̇ bi̇r pencere: Di̇ji̇tal pazarlama. Journal of Business in the Digital Age, 3(1), 63-75.
 • Giritlioğlu, İ., Armutcu, B. ve Düzgün, M. (2016). Geleneksel Gaziantep mutfağının kuşaklararası bilinirliğine yönelik bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(17), 126.
 • Goodson, I. ve Walker, R. (1988). Putting Life into Educational Research. In R. R. Sherman & R.B.Webb (Eds). Qualitative research in education: focus and methods (ss. 108-122). London: Routledge.
 • Güzel Şahin, G. ve Ünver, G. (2015). Destinasyon pazarlama aracı olarak “Gastronomi Turizmi”: İstanbul’un gastronomi turizmi potansiyeli üzerine bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(2), 63-73.
 • Hacı İbrahim Usta (2022). Ürünler. Erişim Adresi: https://www.haciibrahimusta.com/tr-TR/Products/Groups/katmer-ve-borek/simit-katmer (erişim tarihi: 20.10.2022).
 • Hayes, L. (2022). Social commerce set to be top objective for influencer marketing campaigns within the next year, according to marketers. Erişim adresi: https://martechseries.com/social/influencer-marketing/social-commerce-set-to-be-top-objective-for-influencer-marketing-campaigns-within-the-next-year-according-to-marketers/ (erişim tarihi: 18.10.2022).
 • Kalay, G. ve Sümer, S. I. (2019). Restoran işletmelerinde duyusal pazarlamanın tüketici tercihleri ve demografik değişkenler ile ilişkisinin incelenmesi: Samsun İli Örneği. Third Sector Social Economic Review, 54(3), 1547-1567.
 • Kaplan, A. M. ve Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, Business Horizons, 53(1): 59-68.
 • Kargiglioğlu, Ş. (2015). Gaziantep’te gastronomi turizmi: Gaziantep’i gastronomi turizmi kapsamında ziyaret eden yerli turistlerin görüşleri üzerine bir araştırma (Yüksek lisans tezi). Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Turizm İşletmeciliği Bilim Dalı, İzmir.
 • Kaur, S. (2016). Social media marketing. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 5(4), 6-12.
 • Kim, S. E., Lee, K. Y., Shin, S. I. ve Yang, S. B. (2017). Effects of tourism information quality in social media on destination image formation: The case of Sina Weibo. Information & Management, 54(6), 687-702.
 • Kiral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 170-189.
 • Kirtis, A. K.ve Karahan, F. (2011). To Be or Not to Be in Social Media Arena as the Most CostEfficient Marketing Strategy after the Global Recession’. 7th International Strategic Management Conference (s. 260-268). Procedia Social and Behavioral Sciences.
 • Kocabaş, E. (2019). Gastronomi turizmi çerçevesinde destinasyon marka değerinin festivaller aracılığıyla belirlenmesi: Gaziantep örneği (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, İstanbul.
 • Kotler, P. ve Keller, K. L. (2012). Marketing management. New Jersey, USA: Prentice Hall.
 • Maulinda, S., ve Riyanto, S. (2022). The influence of Youtube influencer (Youtuber) on a brand promoted through social media (Youtube). Manajemen Agribisnis: Jurnal Agribisnis, 22(1), 79-86.
 • Muşmal, H. ve Gürbüz, İ. (2018). “Doküman incelemesi”, Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (Nicel, Nitel ve Karma Tasarımlar İçin Bir Rehber), Ed. Şebnem Aslan, Eğitim Yayınevi Yayınları: Konya, s. 217-243.
 • Özyer, K. ve Azizoğlu, Ö. (2010). Demografik değişkenlerin kişilerin etik tutumlari üzerindeki etkileri. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 59-84.
 • Pan, P. ve John, C. (2012). Theoretical models of social media with marketing implications. UK: Ashgate Publishing.
 • Phan, N. (2022). The Use of Visual Marketing In Promoting Food Image Through Instagram Case: Vietnam (Bachelor’s thesis). JAMK University of Applied Sciences, Hospitality Management. Degree Program in Tourism Management, Finlandiya.
 • Quan, S. ve Wang, N. (2004). Towards a structural model of the tourist experience: An illustration from food experiences in tourism. Tourism management, 25(3), 297-305.
 • Sak, R., Şahin Sak, İ. T., Öneren Şendil, Ç. and Nas, E. (2021). Bir araştırma yöntemi olarak doküman analizi, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 4(1), 227-250.
 • Saylan, U. (2021). Turistik tren yolculukları ve sosyal medya etkileşimi: Van gölü ekspresi hakkındaki Youtube paylaşım videosunun analizi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Van Özel Sayısı), 803-830.
 • Sabbağ, Ç. (2015). Gaziantep yeme içme kültürü, Fırat’tan Volga’ya medeniyetler köprüsü. Yıldırım R.Y. (Ed.). Adıyaman: Adıyaman Üniversitesi Yayınları.
 • Savaşkan, Y. (2021). Türkiye’deki gastronomi müzelerine genel bakiş. Turizm Çalışmaları Dergisi, 3(2).
 • Stankov, U., Lazic, L. ve Dragicevic, V. (2010). The extent of use of basic facebook user-generated content by the national tourism organizations in europe. European Journal of Tourism Research, 3(2), 105 –113.
 • Süzer, Ö. (2018). Gaziantep Yemekleri Üzerine Bir İçerik İncelemesi (Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı, Gaziantep.
 • Şahin, E., Çağlıyan, V. ve Başer, H. H. (2017). Sosyal medya pazarlamasının tüketici satın alma davranışına etkisi: Selçuk üniversitesi İİ BF örneği. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(4), 67-86.
 • Taşkın, T. (2015). Sosyal Medyada Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketicilerin Marka Bilinirliğine Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Beykent Üniversitesi.
 • Tian, Y. (2010). Organ donation on web 2.0: Content and audience analysis of organ donation videos on YouTube. Health Communication, 25(3), 238-246.
 • Türkiye Kültür Portalı (2022). Medya Kütüphanesi. Eriişim Adresi: https://www.kulturportali.gov.tr/medya/fotograf/fotodokuman/8967/antep-baklavasi (erişim tarihi: 20.10.2022).
 • Türk Patent ve Marka Kurumu (2022). Coğrafi İşaretler. Erişim Adresi: https://ci.turkpatent.gov.tr/ (erişim tarihi: 20.09.2022-24.10.2022).
 • Uca, S., Albayrak, A. ve Güdük, T. (2016). Edirrne ilinene özgü gastronomi kültürünün pazarlanmasında sosyal medyanin rolü: Instagram’da Edirne İline yönelik etiketlemeler üzerine bir içerik analizi. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, (2), 71-80.
 • Vuksanović, N., Tešanović, D., Kalenjuk, B., Portić, M. ve Knežević, M. (2017). Socio-demographic characteristics as determinants of differences in perception of local gastronomy. Економика пољопривреде, 64(1), 359-373.
 • Wang, Y.C. (2015). A Study on the influence of electronic word of mouth and the image of gastronomy tourism on the intentions of tourists visiting Macau. Tourism, 63(1), 67-80.
 • Weng, C. H. ve Huang, T. (2018). Observation of sales trends by mining emerging patterns in dynamic markets. Applied Intelligence, 48(11), 4515-4529.
 • Yaylacı S, Serinken M, Eliçabuk H, Yılmaz A, Dal O ve Kaya G.F. (2015). Youtube kaynaklı Türkçe ‘’Temel Yaşam Desteği’’ ve “Kalp Masajı’’ videolarının güvenilirliği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (6)126–132.
 • Zhang, T. ve Huang, X. (2022). Viral marketing: Influencer marketing pivots in tourism–a case study of meme influencer instigated travel interest surge. Current Issues in Tourism, 25(4), 508-515.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Tourism (Other)
Journal Section Articles
Authors

Selda KARAHAN
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
0000-0001-7589-5732
Türkiye


Gözde UZUN
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0001-6415-4234
Türkiye


Selda UCA
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0002-9308-9184
Türkiye

Publication Date May 15, 2023
Submission Date January 27, 2023
Acceptance Date March 6, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA Karahan, S. , Uzun, G. & Uca, S. (2023). Gaziantep Yöresel Lezzetleri İle İlgili YouTube Videolarının İçerik Analizi . Journal of Tourism Intelligence and Smartness , 6 (1) , 1-16 . DOI: 10.58636/jtis.1243424