Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Perceptions of Employees about the Use of Robots in Hospitality Businesses: The Case of Bursa

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 17 - 25, 15.05.2023
https://doi.org/10.58636/jtis.1255292

Abstract

In this study, it is aimed to measure the perceptions of employees in hotel businesses in Bursa about whether robots or humans work in hotels. This research on the measurement of perceptions will help individuals who will work on robotization in tourism and contribute to eliminating the deficiencies in the literature in terms of academics. Within the scope of the research, a questionnaire was applied to 200 hotel personnel working in 3, 4 and 5 star hotels in Bursa. Since the research was conducted close to the end of the pandemic process in the summer of 2022, the answers were given by including the pandemic process. It is important that the research has not been done in the region before and the winter tourism capacity of the region is examined. In the study, determining how the idea of robotization in tourism is perceived by the sector employees is a determination that can help future studies. As a result of the research, it has been revealed that it would be appropriate to use robots in the tourism sector, where one-on-one communication with people is more preferred by the personnel and in some departments that do not require one-to-one contact with people, it would be appropriate to use robots with the thought that they would be both workforce and faster. The study was approved by the Kütahya Dumlupınar University Social and Human Sciences Scientific Research Ethics Committee dated 03.02.2023 and numbered 62.

References

 • Atar, A. (2020). Gelenekselden Dijitale Turizm Sektörü. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2),1640-1654.
 • Ayyıldız, A. Y. , ve Eroğlu, E. (2021). Restoranlarda Kullanılan Akıllı Teknolojiler ve Robot Restoranlar Hakkında Tripadvisor’da Yapılan Yorumların Değerlendirilmesi (Evaluation of Tripadvisor. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(2), 1102-1122.
 • Chiang, A. H. , ve Trimi, S. (2020). Impacts Of Service Robots On Service Quality. Service Business, 14(3), 439-459.
 • Choi, Y. , Choi, M. , Oh, M. , ve Kim, S. (2020). Service Robots in Hotels: Understanding The Service Quality Perceptions Of Human-Robot İnteraction. Journal of Hospitality Marketing & Management, 29(6), 613-635.
 • Çakar, K. , ve Aykol, Ş. (2021). Understanding Travellers’ Reactions To Robotic Services: A Multiple Case Study Approach Of Robotic Hotels. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 12(1), 155-174.
 • Çerkez, M. , ve Uçuk, C. (2021). Geleceğin Restoranlarında Mutfak. Geleceğin Restoranları (113-129). içinde Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Dülgaroğlu, O. (2021). Turizmde Dijitalleşme: Akıllı Turizm Uygulamaları. Dijital Turizm ve Turizm 4.0. Journal of Tourism and Management, 2(1), 01-15.
 • Fiszman, B. P. , Giboreau, A. , ve Spence, C. (2013). Assessing The İnfluence Of The Color Of The Plate On The Perception Of A Complex Food in A Restaurant Setting. Flavour, 2(1), 1-11.
 • Fuentes-Moraleda, L. , Díaz-Pérez, P. , Orea-Giner, A. , Muñoz-Mazón, A. , ve Villacé-Molinero, T. (2020). Interaction Between Hotel Service Robots And Humans: A Hotel-Specific Service Robot Acceptance Model (Sram). Tourism Management Perspectives, 36, 100751.
 • Hazarhun, E. , ve Yılmaz, D. (2020). Restoranlarda Dijital Dönüşüm: Touch Restoran Örneği. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 4(3), 384-399.
 • İbiş, S. (2019). Turizm Endüstrisinde Robotlaşma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 403-420.
 • Ivanov, S. , Seyitoğlu, F. , ve Markova, M. (2020). Hotel Managers’ Perceptions Towards The Use Of Robots: A Mixed-Methods Approach. Information Technology & Tourism, 22(4), 505-535.
 • Ivanov, S. , Webster, C. , ve Berezına, K. (2017). Adoption Of Robots And Service Automation By Tourism And Hospitality Companies. Revista Turismo & Desenvolvimento, 27 (28), 1501-1517.
 • Kaya, İ. (2009). Otel İşletmelerinde kullanılanBilgi - İletişim Teknolojilerinin İşletmenin Farkı Boyutlarında Yarattığı Değişimler. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2), 25 - 46.
 • Keskin, E. , ve Sezen, N. (2021). Gastronomi 4.0 Üzerine Kavramsal Bir Araştırma. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, 5(2), 177-198.
 • Khan, Z. H. , Khalid, A. , ve Iqbal, J. (2018).Towards Realizing Robotic Potential in Future İntelligent Food Manufacturing Systems. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 48, 11-24.
 • Kılıçhan, R. , ve Yılmaz, M. (2020). Artificial İntelligence And Robotic Technologies in Tourism And Hospitality İndustry. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (50), 353-380.
 • Koızumı, N. , Tanaka, H. , Uema, Y. , ve Inamı, M. (2011).Chewing Jockey: Augmented Food Texture By Using Sound Based On The Cross-Modal Effect. In Proceedings Of The 8th İnternational Conference On Advances İn Computer Entertainment Technology, 1-4.
 • Korže, S. Z. (2019). From Industry 4.0 to Tourism 4.0. Innovative İssues And Approaches İn Social Sciences , 12(3), 29-52.
 • Martinović, A. B. (2021). Tourism 4.0: Data-Driven Covid-19 Recovery. Innovatıve Aspects Of The Devel Opmentservıce And Tourism. içinde Stavropol Sequoıa: Stavropol State Agrarıan Unıversıty Faculty of Social and Cultural Service and Tourism.
 • Mil, B. , ve Dirican, C. (2018). Endüstri 4.0 Teknolojileri ve Turizme Etkileri. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 3(1), 1-9.
 • Özgüneş, R. E. , Bozok, D. , ve Küçükaltan, D. (2020). Yiyecek Ve İçecek Sektöründe İleri Teknoloji ve Pandemik Düzene Doğru: Yakın Gelecekte Bir Robota ‘Eline Sağlık!’ Diyebilir Miyiz? Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(4), 1124-1139.
 • Özgürel, G. , ve Şahin, S. K. (2021). Turizmde Robotlaşma: Yiyecek- İçecek Sektöründe Robot Şefler ve Robot Garsonlar. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (Yönetim ve Organizasyon Özel Sayısı), 18, 1-1.
 • Öztürk, H. M. (2020). Teknolojik Hedef Ve Gastronomi Yönelimleri: Gastronom 4.0.Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 222-239.
 • Piccarozzi, M. , Aquilani, B. , ve Gatti, C. (2018). Industry 4.0 in Management Studies: A Systematic Literature Review. Sustainability, 10(10), 3821.
 • Poon, A. (1993). Tourism, Technology And Competitive Strategies. Birleşik Krallık: CABI Yayıncılık, 87 - 96.
 • Rodıĉ, B. (2017). Industry 4.0 And The New Simulation Modelling Paradigm. Organizacija, 50(3), 193.
 • Rosete, A. , Soares, B. , Salvadorinho, J. , Reis, J. , ve Amorim, M. (2020). Service Robots in The Hospitality İndustry: An Exploratory Literature Review. In International Conference on Exploring Services Science Springer, Cham. , 174-186.
 • Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. Cologny-Geneva: World Economic Forum.
 • Sezgin, M., ve Karagöz, B. (2021). Turizmde Robotlaşma Teknolojisinin Kullanımı. Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi,5(3), 946-959.
 • Spence, C., & Piqueras-Fiszman, B. (2013). Technology At The Dining Table. Flavour, 2, 1-13.
 • Stankov, U., ve Gretzel, U. (2020).Tourism 4.0 Technologies And Tourist Experiences: A Human-Centered Design Perspective. Information Technology & Tourism, 22(3), 477-488.
 • Şanlıöz, K. , Dilek, E. , ve Koçak, N. (2013). Değişen Dünya, Dönüşen Pazarlama: Türkiye Turizm Sektöründen Öncü Bir Mobil Uygulama Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(2), 250 - 260.
 • TÜRSAB, (2019). Turizm Sektörü Dijitalleşme Yol Haritası Seyahat Acentaları Dijital Dönüşüm Raporu 28.12.2022 Tarihinde https://www.tursab.org.tr/apps/Files/Content/ad5f3ddb-5a11-410f-9e3c-fe8b2dc4df8b.pdf, Adresinden Alınmıştır.
 • Yapıcı, O. Ö. , ve Yıldırım, G. (2021). Endüstri 4.0'ın Turizm Alanındaki Kavramları Üzerine Bir Araştırma. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (11), 394-412.
 • Yıldız, E. , ve Davutoğlu, A. (2020). Turizm 4.0’dan Gastronomi 4.0’a Giden Yolda: Geleceğin Restoranları Ve Yönetimi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(109), 301-318.
 • Yıldız, S. (2018). Turist Rehberliği Mesleğinde Robot Rehberlerin Yükselişi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 10(23), 164-177.
 • Yurtsever, M. , ve Akgündüz, Y. (2021). Otel İşletmelerinde Endüstri 4.0 Teknolojilerinin Kullanımı Hizmet Kalitelerini Nasıl Etkiler? Journal of Tourism Intelligence and Smartness, 4(2), 95-116.

Konaklama İşletmelerinde Robotların Kullanımı Hakkında Çalışanların Algıları: Bursa Örneği

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 17 - 25, 15.05.2023
https://doi.org/10.58636/jtis.1255292

Abstract

Bu çalışmada, Bursa’da bulunan otel işletmeleri çalışanlarının otellerde robotların görev almasına yönelik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Algıların ölçümüne yönelik yapılan bu araştırma ile turizmde robotlaşma konusunda alanyazına ve sektöre katkı sunulması düşünülmektedir. Araştırma kapsamında Bursa ilinde 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerde görev yapan 200 otel personeline anket uygulanmıştır. Araştırmanın 2022 yılında pandemi sürecinin bitmesine yakın bir zamanda yapılması nedeniyle bu sürecin etkilerini de yansıtabilecek bir nitelikte olduğu söylenebilir. Bölgede daha önce bu kapsamda bir çalışmaya rastlanmamış olması ve bölgenin turizmde öne çıkan bir destinasyon olması da çalışmanın önemini arttıran diğer bir unsur olarak görülmektedir. Bu çalışma ile turizmde robotikleşmenin sektör çalışanlarınca nasıl algılandığının tespit edilmesinin ileride yapılacak çalışmalara da yol göstereceği düşünülmektedir. Araştırma sonucunda turizm sektöründe yüzyüze iletişimin personel tarafından daha çok tercih edildiği ve yüzyüze temas gerektirmeyen bazı görevlerde daha hızlı olacakları düşüncesiyle robotların kullanılmasının uygun olacağı görüşleri gözlenmiştir. Bu araştırma Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma Etiği Kurulu 03/02/2023 tarih ve 62 sayılı Etik Kurul Onayı alınarak gerçekleştirilmiştir.

References

 • Atar, A. (2020). Gelenekselden Dijitale Turizm Sektörü. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2),1640-1654.
 • Ayyıldız, A. Y. , ve Eroğlu, E. (2021). Restoranlarda Kullanılan Akıllı Teknolojiler ve Robot Restoranlar Hakkında Tripadvisor’da Yapılan Yorumların Değerlendirilmesi (Evaluation of Tripadvisor. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(2), 1102-1122.
 • Chiang, A. H. , ve Trimi, S. (2020). Impacts Of Service Robots On Service Quality. Service Business, 14(3), 439-459.
 • Choi, Y. , Choi, M. , Oh, M. , ve Kim, S. (2020). Service Robots in Hotels: Understanding The Service Quality Perceptions Of Human-Robot İnteraction. Journal of Hospitality Marketing & Management, 29(6), 613-635.
 • Çakar, K. , ve Aykol, Ş. (2021). Understanding Travellers’ Reactions To Robotic Services: A Multiple Case Study Approach Of Robotic Hotels. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 12(1), 155-174.
 • Çerkez, M. , ve Uçuk, C. (2021). Geleceğin Restoranlarında Mutfak. Geleceğin Restoranları (113-129). içinde Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Dülgaroğlu, O. (2021). Turizmde Dijitalleşme: Akıllı Turizm Uygulamaları. Dijital Turizm ve Turizm 4.0. Journal of Tourism and Management, 2(1), 01-15.
 • Fiszman, B. P. , Giboreau, A. , ve Spence, C. (2013). Assessing The İnfluence Of The Color Of The Plate On The Perception Of A Complex Food in A Restaurant Setting. Flavour, 2(1), 1-11.
 • Fuentes-Moraleda, L. , Díaz-Pérez, P. , Orea-Giner, A. , Muñoz-Mazón, A. , ve Villacé-Molinero, T. (2020). Interaction Between Hotel Service Robots And Humans: A Hotel-Specific Service Robot Acceptance Model (Sram). Tourism Management Perspectives, 36, 100751.
 • Hazarhun, E. , ve Yılmaz, D. (2020). Restoranlarda Dijital Dönüşüm: Touch Restoran Örneği. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 4(3), 384-399.
 • İbiş, S. (2019). Turizm Endüstrisinde Robotlaşma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 403-420.
 • Ivanov, S. , Seyitoğlu, F. , ve Markova, M. (2020). Hotel Managers’ Perceptions Towards The Use Of Robots: A Mixed-Methods Approach. Information Technology & Tourism, 22(4), 505-535.
 • Ivanov, S. , Webster, C. , ve Berezına, K. (2017). Adoption Of Robots And Service Automation By Tourism And Hospitality Companies. Revista Turismo & Desenvolvimento, 27 (28), 1501-1517.
 • Kaya, İ. (2009). Otel İşletmelerinde kullanılanBilgi - İletişim Teknolojilerinin İşletmenin Farkı Boyutlarında Yarattığı Değişimler. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2), 25 - 46.
 • Keskin, E. , ve Sezen, N. (2021). Gastronomi 4.0 Üzerine Kavramsal Bir Araştırma. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, 5(2), 177-198.
 • Khan, Z. H. , Khalid, A. , ve Iqbal, J. (2018).Towards Realizing Robotic Potential in Future İntelligent Food Manufacturing Systems. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 48, 11-24.
 • Kılıçhan, R. , ve Yılmaz, M. (2020). Artificial İntelligence And Robotic Technologies in Tourism And Hospitality İndustry. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (50), 353-380.
 • Koızumı, N. , Tanaka, H. , Uema, Y. , ve Inamı, M. (2011).Chewing Jockey: Augmented Food Texture By Using Sound Based On The Cross-Modal Effect. In Proceedings Of The 8th İnternational Conference On Advances İn Computer Entertainment Technology, 1-4.
 • Korže, S. Z. (2019). From Industry 4.0 to Tourism 4.0. Innovative İssues And Approaches İn Social Sciences , 12(3), 29-52.
 • Martinović, A. B. (2021). Tourism 4.0: Data-Driven Covid-19 Recovery. Innovatıve Aspects Of The Devel Opmentservıce And Tourism. içinde Stavropol Sequoıa: Stavropol State Agrarıan Unıversıty Faculty of Social and Cultural Service and Tourism.
 • Mil, B. , ve Dirican, C. (2018). Endüstri 4.0 Teknolojileri ve Turizme Etkileri. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 3(1), 1-9.
 • Özgüneş, R. E. , Bozok, D. , ve Küçükaltan, D. (2020). Yiyecek Ve İçecek Sektöründe İleri Teknoloji ve Pandemik Düzene Doğru: Yakın Gelecekte Bir Robota ‘Eline Sağlık!’ Diyebilir Miyiz? Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(4), 1124-1139.
 • Özgürel, G. , ve Şahin, S. K. (2021). Turizmde Robotlaşma: Yiyecek- İçecek Sektöründe Robot Şefler ve Robot Garsonlar. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (Yönetim ve Organizasyon Özel Sayısı), 18, 1-1.
 • Öztürk, H. M. (2020). Teknolojik Hedef Ve Gastronomi Yönelimleri: Gastronom 4.0.Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 222-239.
 • Piccarozzi, M. , Aquilani, B. , ve Gatti, C. (2018). Industry 4.0 in Management Studies: A Systematic Literature Review. Sustainability, 10(10), 3821.
 • Poon, A. (1993). Tourism, Technology And Competitive Strategies. Birleşik Krallık: CABI Yayıncılık, 87 - 96.
 • Rodıĉ, B. (2017). Industry 4.0 And The New Simulation Modelling Paradigm. Organizacija, 50(3), 193.
 • Rosete, A. , Soares, B. , Salvadorinho, J. , Reis, J. , ve Amorim, M. (2020). Service Robots in The Hospitality İndustry: An Exploratory Literature Review. In International Conference on Exploring Services Science Springer, Cham. , 174-186.
 • Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. Cologny-Geneva: World Economic Forum.
 • Sezgin, M., ve Karagöz, B. (2021). Turizmde Robotlaşma Teknolojisinin Kullanımı. Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi,5(3), 946-959.
 • Spence, C., & Piqueras-Fiszman, B. (2013). Technology At The Dining Table. Flavour, 2, 1-13.
 • Stankov, U., ve Gretzel, U. (2020).Tourism 4.0 Technologies And Tourist Experiences: A Human-Centered Design Perspective. Information Technology & Tourism, 22(3), 477-488.
 • Şanlıöz, K. , Dilek, E. , ve Koçak, N. (2013). Değişen Dünya, Dönüşen Pazarlama: Türkiye Turizm Sektöründen Öncü Bir Mobil Uygulama Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(2), 250 - 260.
 • TÜRSAB, (2019). Turizm Sektörü Dijitalleşme Yol Haritası Seyahat Acentaları Dijital Dönüşüm Raporu 28.12.2022 Tarihinde https://www.tursab.org.tr/apps/Files/Content/ad5f3ddb-5a11-410f-9e3c-fe8b2dc4df8b.pdf, Adresinden Alınmıştır.
 • Yapıcı, O. Ö. , ve Yıldırım, G. (2021). Endüstri 4.0'ın Turizm Alanındaki Kavramları Üzerine Bir Araştırma. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (11), 394-412.
 • Yıldız, E. , ve Davutoğlu, A. (2020). Turizm 4.0’dan Gastronomi 4.0’a Giden Yolda: Geleceğin Restoranları Ve Yönetimi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(109), 301-318.
 • Yıldız, S. (2018). Turist Rehberliği Mesleğinde Robot Rehberlerin Yükselişi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 10(23), 164-177.
 • Yurtsever, M. , ve Akgündüz, Y. (2021). Otel İşletmelerinde Endüstri 4.0 Teknolojilerinin Kullanımı Hizmet Kalitelerini Nasıl Etkiler? Journal of Tourism Intelligence and Smartness, 4(2), 95-116.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Tourism (Other)
Journal Section Articles
Authors

Medine DOĞAN
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, TAVŞANLI UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ, GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ
0000-0002-9478-6539
Türkiye


Kansu GENÇER
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6400-7274
Türkiye

Publication Date May 15, 2023
Submission Date February 23, 2023
Acceptance Date March 18, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA Doğan, M. & Gençer, K. (2023). Konaklama İşletmelerinde Robotların Kullanımı Hakkında Çalışanların Algıları: Bursa Örneği . Journal of Tourism Intelligence and Smartness , 6 (1) , 17-25 . DOI: 10.58636/jtis.1255292