Year 2020, Volume 6 , Issue 2, Pages 130 - 139 2020-07-01

A research on determination of the factors that affect destination choices of tourists: The case of Göbeklitepe
Turistlerin destinasyon seçimlerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesine yönelik bir araştırma: Göbeklitepe örneği

Aydın ÜNAL [1]


In this study, it is aimed to determine the factors that affect the destination choice processes of domestic tourists who visited Göbeklitepe. In this context, 400 questionnaire forms were delivered to domestic tourists who visited the Göbeklitepe destination by buying package tours, by face to face communication between 20 June-20 August 2019. Data obtained from 390 questionnaire forms that were suitable for analysis were analyzed by the use of the SPSS statistics program. As a result of the analyzes, domestic tourists were affected by the touristic price level, transportation facilities, accommodation facilities, image and recognition, touristic facilities and the safety and security level of the destination in their destination choice processes.

Bu çalışmada Göbeklitepe destinasyonunu ziyaret eden yerli turistlerin destinasyon seçim süreçlerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 20 Haziran-20 Ağustos 2019 döneminde Göbeklitepe destinasyonunu paket turlar kapsamında ziyaret eden yerli turistlere kendilerinin cevapladığı 400 anket formu yüz yüze iletişim kurularak ulaştırılmıştır. Geri dönüş sağlanan ve analize uygun 390 anket formundan elde edilen veriler SPSS istatistik programında analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda; yerli turistlerin destinasyon seçim süreçlerinde destinasyonun sahip olduğu turistik fiyat düzeyinden, ulaşım olanaklarından, konaklama olanaklarından, destinasyonun imajından ve tanınırlığından, turistik olanaklarından ve destinasyonun emniyet ve güvenlik düzeyinden etkilendikleri belirlenmiştir. 

 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı (Geliştirilmiş Beşinci Baskı). Sakarya Yayıncılık: Sakarya.
 • Baloglu, M. & Uysal, S. (1996). Market Segments of Push and Pull Motivations: A Canonical Correlation Approach. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 8(3), 32-38.
 • Beqiri, M., Boriçi, A. & Dergjini, A. (2014). An Empirical Study of Service Quality Factors Impacting Tourist Satisfaction and Loyalty: Velipoja Tourist Destination. TMC Academic Journal, 8(2), 36-48.
 • Caber, M. & Albayrak, T. (2016). Push or Pull? Identifying Rock Climbing Tourists’ Motivations. Tourism Management, 55, 74-84.
 • Cha, S., Mccleary, K. W. & Uysal, M. (1995). Travel Motivations of Japanese Overseas Travelers: A Factor-Cluster Segmentation Approach. Journal of Travel Research, 34(1), 33-39.
 • Cirik, K. (2013). Bilgi Kaynakları, Seyahat Motivasyonu ve Destinasyon İmajının Seyahat Kalitesi Algısına Etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Çakıcı, C. A. & Yıldız, E. (2016). Kapadokya’yı Ziyaret Eden Turistlerin Ziyaret Motivasyonları ve Tatmin Düzeyleri. V. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Gazimağusa, 22-23 Nisan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Çetin, B. (2015). Japon Turistlerin Seyahat Motivasyonlarının Turist Memnuniyeti ve Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerine Etkisi: Kapadokya Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.
 • Çetinsöz, B. C. & Artuğer, S. (2014). Yabancı Turistlerin Antalya’yı Tercih Etmesinde Etkili Olan Çekici Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(32), 573-582.
 • Dann, G. (1981). Tourist Motivation and Appraisal. Annals of Tourism Research, 8(2), 187-219.
 • Demirbulat Güdü, Ö. & Saatcı, G. (2015). Tüketici Tercih ve Davranışları. (Edt. Mesut Bozkurt ve Bayram Şahin). Turizm Pazarlaması. Paradigma Akademi: Çanakkale. ss. 117-148.
 • Dunne, G. (2009). Motivation and Decision Making in City Break Travel. VDM Publishing: Saarbrucken.
 • Durmuş, B., Yurtkoru, E. S. & Çinko, M. (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi (Tıpkı Üçüncü Basım). Beta Yayıncılık: İstanbul.
 • Ekici, Y. (2019). Destinasyon Seçiminde Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Mersin Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Evren, S. & Kozak, N. (2012). Eskişehir’in Çekici Faktörlerinin Günübirlik Ziyaretçilerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 23(2), 220-232.
 • Garcia, A. J., Gomez, M. & Molina, A. (2012). A Destination-Branding Model: An Empirical Analysis Based on Stakeholders. Tourism Management, 33(3), 646-661.
 • Göbeklitepe Örenyeri. (2020). Göbeklitepe Hakkında. https://muze.gov.tr/muze-detay?SectionId=SGT01&DistId=SGT; Erişim Tarihi: 07.02.2020.
 • Harman, S. (2014). Bağımsız Seyahat Eden Yerli Gezginlerin Seyahat Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(2-1), 107-128.
 • Heung, V. C. S., Qu, H. & Chu, R. (2001). The Relationship Between Vacation Factors and Socio Demographic and Travelling Characteristics: The Case of Japanase Leisure Travellers. Tourism Management, 22, 259-269.
 • Iso-Ahola, S. E. (1982). Toward a Social Psychological Theory of Tourism Motivation: A Rejoinder. Annals of Tourism Research, 9(2), 256-262.
 • İbiş, S. & Batman, O. (2018a). Japonya ve Güney Kore’den İstanbul’a Gelen Turistlerin Seyahat Motivasyonları ve Yeniden Ziyaret Etme Niyeti Üzerine Bir Araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 15(2), 246-262.
 • İbiş, S. & Batman, O. (2018b). Türkiye’ye Gelen Çinli Turistlerin Seyahat Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 455-476.
 • Karasakal, S. & Dursun, A. (2018). Destinasyona Yönelik İtici ve Çekici Faktörler: Bir Literatür İncelemesi. Journal of Recreation and Tourism Research, 5(1), 23-37.
 • Kay, P. (2003). Consumer Motivation in a Tourist Context: Continuing the Work of Maslow, Rokeach, Vroom, Deri, Haley and Others. The Australian and New Zealand Marketing Congress, South Australia, 1-3 December, Australia.
 • Kurnaz Akyurt, H., Çeken, H. & Kılıç, B. (2013). Hüzün Turizmi Katılımcılarının Seyahat Motivasyonlarının Belirlenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(2), 57-73.
 • McGhee, N. G., Murphy, L. L. & Uysal, M. (1996). The Australian International Pleasure Travel Market: Motivations From a Gendered Perspective. The Journal of Tourism Studies, 7(1), 45-57.
 • Moutinho, L., Albayrak, T. & Caber, M. (2012). How Far Does Overall Service Quality of A Destination Affect Customers’ Post-Purchase Behaviours?. International Journal of Tourism Research, 14(4), 307-322.
 • Pektaş, F. (2017). Seyahat Motivasyonunu Oluşturan İtici ve Çekici Faktörlerin Tüketici Temelli Destinasyon Değeri Üzerine Etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.
 • Prayag, G. & Ryan, C. (2011). The Relationship Between the “Push” and “Pull” Factors of a Tourist Destination: The Role of Nationality-An Analytical Qualitative Research Approach. Current Issues in Tourism, 14(2), 121-143.
 • Qu, H. & Li, I. (1997). The Characteritics and Satisfaction of Mainland Chinese Visitors to Hong Kong. Journal of Travel Research, 35, 37-41.
 • Rızaoğlu, B. (2012). Turizm Davranışı (3. Baskı). Detay Yayıncılık: Ankara.
 • Rittichainuwat, N. (2008). Responding to Disaster: Thai and Scandinavian Tourists’ Motivation to Visit Phuket, Thailand. Journal of Travel Research, 46(4), 422-432.
 • Seçilmiş, C. (2012). Termal Turizm Destinasyonlarından Duyulan Memnuniyet Düzeyinin Tekrar Ziyaret Niyetine Etkisi: “Sakarıılıca Örneği”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(39), 231-250.
 • Swarbrooke, J. & Horner, S. (2007). Consumer Behaviour in Tourism. Routledge: London.
 • Şenol Aldoğan, F. (2019). Turistlerin Seyahat Motivasyonu ile Seyahat Memnuniyeti Arasındaki İlişki. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tuna, S. (2018). Tüketicilerin Destinasyon Seçimini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Türedi, Ö. (2009). Turizm Pazarlaması Açısından Tatil Yeri Seçiminde Etkili Olan Faktörler. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Türk Dil Kurumu. (2020). Turizmin Tanımı. https://sozluk.gov.tr/; Erişim Tarihi: 07.02.2020.
 • Ural, A. & Kılıç, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Detay Yayıncılık: Ankara.
 • Ünal, A. (2018). Turistlerin Destinasyon Öncesi Beklentileri ve Satın Alma Sonrası Değerlendirmeleri: Kapadokya Örneği. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Ünlüönen, K. & Tokmak, C. (2009). Topkapı Sarayı’nda Çalışanlar ve Ziyaretçilerin Sosyal Taşıma Kapasitesine Göre Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 1(1), 17-30.
 • Vetitnev, A., Romonova, G., Matushenko, N. & Kvetenadze, E. (2014). Factors Affecting Domestic Tourists’ Destination Satisfaction: The Case of Russia Resorts. World Applied Science Journal, 22(8), 1162- 1173.
 • Yazıcıoğlu, Y. & Erdoğan, S. (2007). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Genişletilmiş İkinci Baskı). Detay Yayıncılık: Ankara.
 • Yoon, Y. & Uysal, M. (2005). An Examination of the Effects of Motivation and Satisfaction on Destination Loyalty: An Structural Model. Tourism Management, 26(1), 45-56.
Primary Language tr
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6377-8587
Author: Aydın ÜNAL (Primary Author)
Institution: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 1, 2020

APA Ünal, A . (2020). Turistlerin destinasyon seçimlerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesine yönelik bir araştırma: Göbeklitepe örneği . Journal of Tourism Theory and Research , 6 (2) , 130-139 . DOI: 10.24288/jttr.686617