Year 2020, Volume 6 , Issue 2, Pages 103 - 114 2020-07-01

The impact of social media use on the resort choice: A structural model proposal
Sosyal medya kullanımının tatil yeri seçimine etkisi: Bir yapısal model önerisi

Serkan OLGAÇ [1] , Veysel YILMAZ [2]


With the development of web technologies, social media has turned into a digital platform that allows simultaneous sharing of information and where people share their opinions, information, thoughts, and visuals about a subject, and can comment on other thoughts. As social media is a platform that is actively used by many people and institutions, it enables people to use it for communication purposes and also, it gives people the chance to pursue all kinds of developments. People spend a lot of time in this virtual environment and they can meet their needs here. Therefore, social media is also a good promotion and marketing tool. Social media, which is used in every field, has also been an effective promotional tool in the field of tourism. It can be effective for people while purchasing any touristic product or making a vacation plan. In this study, the effect of students' attitudes towards the use of social media on their choice of holiday location was investigated. For this, a questionnaire was applied to 230 students randomly selected from Anadolu University Faculty of Tourism. The relationship between students' attitudes towards social media use and their intentions to take a vacation, vacation choice behaviors, and satisfaction was analyzed using the Structural Equation Model (SEM). According to the results, H1, H2, H3, and H4 hypotheses could not be rejected. Social media is effective in determining holiday choices for young people.

Sosyal medya gelişen web teknolojileri sayesinde, çift yönlü ve hızlı iletişim özellikleri kazanmış, eş zamanlı bilgi paylaşımı yapmaya olanak sağlayan, insanların fikirlerini, bir konu hakkında sahip olduğu bilgi ve düşüncelerini, bununla ilgili görselleri paylaştığı, paylaşılanlar hakkında yorum yapabildiği dijital bir ortama dönüşmüştür. Sosyal medya birçok kişi ve kurum tarafından aktif olarak kullanılan bir ortam olduğu için kişilerin iletişim amaçlı kullanmasının yanı sıra her türlü gelişmeyi takip etmesine de olanak sağlamaktadır. İnsanlar bu sanal ortamda çok fazla zaman geçirmekte ve bu ortam aracılığı ile ihtiyaçlarını giderme yoluna gitmektedir. Bu bakımdan sosyal medya aynı zamanda iyi bir tanıtım ve pazarlama aracı olma özelliği taşımaktadır. Her alanda kullanılan sosyal medya turizm alanında da etkili bir tanıtım aracı olmuştur. Herhangi bir turistik ürün satın alırken ya da tatil planı yaparken kişiler üzerinde etkiye sahip olabilmektedir. Bu çalışmada, öğrencilerin sosyal medya kullanımına yönelik tutumlarının tatil yeri seçimindeki etkisi araştırılmak üzere Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden rassal olarak seçilmiş 230 öğrenciye bir anket uygulaması yapılmıştır. Öğrencilerin sosyal medya kullanımına yönelik tutumları ile tatil yapma niyetleri, tatil yeri seçim davranışları ve memnuniyetleri arasındaki ilişki Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlara göre H1, H2, H3 ve H4 hipotezleri red edilememiştir. Sosyal medya gençler üzerinde tatil seçimlerini belirlemede etkili olmaktadır. 

 • Aslan, A., & Ünlü, D. (2016). Instagram Fenomenleri ve Reklam İlişkisi: Instagram Fenomenlerinin Gözünden Bir Değerlendirme. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 3(2), 41-65.
 • Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. K. A. Bollen, & J. S. Long (Dü) içinde, Testing structural equation models (s. 136-162). Newbury Park, CA: Sage.
 • Cheng, E. L. (2001). SEM being more effective than multiple regression in parsimonious model testing for management devolopment research. Journal of Management Development, 20(7), 650-667.
 • Çetin, O. I., & Kumkale, İ. (2016). Sosyal Medya Kullanım Düzeyi ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkide Faydacı Motivasyonun Aracı Etkisi. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 90-101.
 • Doğan, M., Pekiner, A. B., & Karaca, E. (2018). Sosyal Medyanın Turizm ve Turist Tercihlerine Etkisi: Kars-Doğu Ekspresi Örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi/ Journal of Travel and Hospitality Management, 15(3), 669-683.
 • Erol, G., & Hassan, A. (2014). Gençlerin Sosyal Medya Kullanımı ve Sosyal Medya Kullanımının Tatil Tercihlerine Etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(31).
 • Fotis, J., Buhalis, D., & Rossides, N. (2012). Social media use and impact during the holiday travel planning process. M. Fuchs, F. Ricci, & L. Cantoni (Dü.). içinde Vienna, Austria: Information and Communication Technologies in Tourism 2012.
 • Hair Jr, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). Multivariate Data Analysis (Seventh Edition b.). USA: Pearson.
 • Hootsuite. (2019, 11 25). Hootsuite: https://hootsuite.com/resources/digital-in-2019 adresinden alındı
 • İlban, M. O., & Güleç, E. (2017). Sosyal Medyanın Turistik Deneyim Üzerindeki Etkisini Belirlemede Sosyal Medya Kullanma Yoğunluğunun Aracı Rolü. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi/ Journal of Travel and Hospitality Management, 15(1), 57-73.
 • Kheiri, J., & Nasihatkon, B. (2015). Evaluating the Effects of Social Media usage on Tourist's Behavior based on Different Phases of Travel Process. SIT Journal of Management, 5(2).
 • Magno, F., & Cassia, F. (2018). The impact of social media influencers in tourism. An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 29(2), 288-290.
 • Mangold, G. W., & Faulds, D. J. (2009). Social Media: The New Hybrid Element of The Promotion Mix. Business Horizons, 52, 357-365.
 • McIver, J. P., & Carmines, E. G. (1981). Unidimensional Scaling. Beverly Hills, CA.: Sage Publications.
 • Özdamar, K. (2016). Ölçek ve Test Geliştirme Yapısal Eşitlik Modellemesi. Eskişehir: Nisan Kitabevi.
 • Poon, A. (1993). Tourism, Technology and Competitive Strategies. Oxon: CAB International.
 • Ramanathan, U., Subramanian, N., & Parrot, G. (2017). Role of social media in retail network operations and marketing to enhance customer satisfaction. International Journal of Operations and Production Management, 37(1), 105-123.
 • Ribeiroa, H. V. (2014). Travel Content Creation: the Influence of Innovativeness, Involvement and Use of Social Media. Global Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, Volume 1, s. 743-752.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating The Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures” Methods of Psychological Research Online. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Schivinski, B., & Dabrowski, D. (2016). The effect of social media communication on consumer perceptions of brands. Journal of Marketing Communications, 22(2), 189-214.
 • Steiger, J. H. (1990). Structural model evaluation and modification: An interval estimation approach. Multivariate Behavioral Research, 25, 173−180.
 • Tutar, K., Ünalir, M., & Toker, L. (2015). Sosyal Ağlar Üzerinde Ontoloji Tabanlı Sezgi Analizi İçin Bir Uygulama Çerçevesinin Geliştirilmesi. 21(5), 194-202.
 • We are Social. (2019, 11 25). wearesocial: https://wearesocial.com/global-digital-report-2019 (25.11.2019) adresinden alındı
 • Werthner, H., & Klein, S. (1999). Information Technology and Tourism: A Challenging Relationship. Austria: Springer.
 • Yılmaz, V. (2004). Lisrel ile Yapısal Eşitlik Modelleri: tüketici şikâyetlerine uygulanması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 77-90.
Primary Language tr
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9539-9055
Author: Serkan OLGAÇ (Primary Author)
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5147-5047
Author: Veysel YILMAZ
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 1, 2020

APA Olgaç, S , Yılmaz, V . (2020). Sosyal medya kullanımının tatil yeri seçimine etkisi: Bir yapısal model önerisi . Journal of Tourism Theory and Research , 6 (2) , 103-114 . DOI: 10.24288/jttr.690848