Year 2020, Volume 6 , Issue 2, Pages 75 - 84 2020-07-01

Research of the relationship between the unemployment anxiety and the self-esteem of potential workforce in tourism

Gonca MANAP DAVRAS [1]


Unemployment is one of the most important socio-economic problems waiting to be solved in Turkey as in most countries. It is known that unemployment creates economic, psychological and social effects on individuals. One of the most important impacts of unemployment on individuals is unemployment anxiety. The aim of this study is to determine the factors affecting the unemployment anxiety levels of the students and to determine whether unemployment anxiety differs according to the self-esteem levels of the students. The research was applied to the senior students of the Culinary, Tourism and Hotel Management Program studying at Süleyman Demirel University. Rosenberg Self-Esteem Scale has been utilized for evaluating self-esteem level and the unemployment anxiety scale has been utilized for evaluating unemployment anxiety levels. The analysis was performed on the responses received from 593 participants who were found to be eligible for the study. Furthermore, for analyzing the results, SPSS 22.0 was applied. The existence of the difference between self-esteem and unemployment anxiety was revealed by sample independent t-test analysis. The results revealed that the unemployment anxiety level of the students was below the average, and the level of anxiety of the Tourism and Hotel Management department students was higher than that of the Culinary Program students. A significant difference was found between self-esteem and unemployment anxiety. Accordingly, it was determined that students with low self-esteem have higher unemployment anxiety than those with high self-esteem
Unemployment Anxiety, Self-Esteem, Tourism
 • Balkıs, M. ve Duru, E., Akademik Erteleme Eğilimi, Akademik Başarı İlişkisinde, Genel ve Performans Benlik Saygısının Rolü, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 27, ss. 159-170, 2010.
 • Bjarnason, T. & Sigurdardottir, T.J. (2003). Psychological Distress During Unemployment And Beyond: Social Support And Material Deprivation Among Youth in Six Northern European Countries, Social Science & Medicine, 56, 973
 • Çağlar G A. Kekemelerde Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1993.
 • Çakmak, Ö. & Hevedanlı, M. (2004). Biyoloji öğretmen adaylarının kaygılarını etkileyen etmenler, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Çuhadaroğlu F. Adolesanlarda Benlik Saygısı. Yayınlanmış Uzmanlık Tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, 1986.
 • Dereli, F. & Kabataş, S. (2009). Sağlık Yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin iş bulma endişeleri ve umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesi, Yeni Tıp Dergisi, 26, 31-36.
 • Deveci E. D., Çalmaz A., Açık Y. (2012) Doğu Anadolu’da Yeni Açılan Bir Üniversitenin Öğrencilerinde Kaygı Düzeylerinin Sağlık, Sosyal ve Demografik Faktörler İle İlişkisi, Dicle Tıp Dergisi, 2012;39(2): 189-196.
 • Dursun, S. & Aytaç, S. (2009). Üniversite öğrencileri arasında işsizlik kaygısı, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(1), 72.
 • Ehtiyar, R. ve Üngüren, E. (2008), “Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Umutsuzluk ve Kaygı Seviyeleri İle Eğitime Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 1,Sayı 4,ss.159-181.
 • Ersoy-Kart, M., Erdost, H. E. (2008). Unemployment worries among Turkish University students. Social Behavior and Personality: An International Journal. 36. (2), 275-288.
 • Etci, H., Karagöl, V. (2019) Türkiye’de İstihdam ve İşsizlik: 2000-2018, Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 7, Cilt: 7, Sayı: 14, s.74
 • Gür A. (1996) Ergenlerde Depresyon ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996.
 • Kıcır, B. (2010). Üniversite son sınıf öğrencilerinde işsizlik kaygısı: psikolojik etmenler açısından bir inceleme, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Yükseklisans Tezi, Ankara.
 • Kulaksızoğlu A. Ergenlik Psikolojisi. 7. Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2005.
 • Öner, N. (1997) Psikolojik Testler, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1997
 • Özgüngör, S., Öğrencilerinde Benlik Saygısı Düzeyine Göre Kimlik Statüleri ile Başarı Yönelimleri Arasındaki İlişki, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35: ss.33-46, 2014
 • Sevinç M. (2003) Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar.1.Baskı, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları, 2003: 330-334.
 • Taşğın, Ö., Bozgeyikli, H., Boğazlıyan, E. E.(2017) Üniversiteli Gençlerin İşsizlik Kaygıları İle Psikolojik Dayanıklılıkları Arasındaki İlişki, Hak İş Uluslararası Emek Ve Toplum Dergisi, Cilt 6, Sayı 16, 551-567
 • Tekin T. A. N. Ve Korkmaz, A. (2016 Üniversite Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.8 Sayı.17. 2016- Aralık (S. 534-558)
 • Tektaş, N. (2014), Üniversite Mezunlarının Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Dr. Mehmet YILDIZ Özel Sayısı 2014, ss. 243-253
 • Turaç, İ. S. ve Donar, B. G. (2017). Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin İşsizlik Kaygılarını ve Yaşam Doyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Ekim 2017, Cilt: 5, Sayı: 4, ss.119-127
 • Üstün, Gonca, Şule Dedekoç Tuğba Kavalalı, Feyza Öztürk, Yasemin Sapçı ve Semih Can (2014), “Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İş Bulmaya İlişkin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi”, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi C.3 Sayı:2 s.200-221.
 • Yörükoğlu, A. (1988) Gençlik Çağı Ruh Sağlığı Eğitimi ve Ruhsal Sorunları. 5.Baskı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Sosyal ve Felsefi Eserler Dizisi
Primary Language en
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0014-9983
Author: Gonca MANAP DAVRAS (Primary Author)
Institution: ısparta uygulamalı bilimler üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 1, 2020

APA Manap Davras, G . (2020). Research of the relationship between the unemployment anxiety and the self-esteem of potential workforce in tourism . Journal of Tourism Theory and Research , 6 (2) , 75-84 . DOI: 10.24288/jttr.694817