Year 2020, Volume 6 , Issue 2, Pages 115 - 129 2020-07-01

Evaluation of Mersin province sports tourism potential by SWOT analysis
Mersin ili spor turizmi potansiyelinin SWOT analiziyle değerlendirilmesi

Erdinç KARADENİZ [1] , Tolga GÜDÜK [2]


The purpose of this research is to develop suggestions to improve sports tourism by identifying the strengths and weaknesses, opportunities and threats of Mersin in terms of sports tourism. For this purpose, face-to-face interviews were held with 40 experts who have a direct relationship with sports and tourism. The data obtained were analyzed by the strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) analysis method. As a result of the analysis, it was determined that the three strongest aspects of Mersin province in terms of sports tourism are its climate, sports facilities and nature suitable for sports tourism. The three weakest factors were the inadequacy of infrastructure investments, insufficient transportation facilities and inadequate publicity. The three most important opportunities in the future are determined as the increase in the number of sports organizations in recent years, the development of transportation opportunities and the increase of promotion. On the other hand, the three most important threats in the future are geopolitical location, the risk of inactive facilities and economic stagnation.
Bu araştırmanın amacı, Mersin ilinin spor turizmi açısından güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerini belirleyerek spor turizmini geliştirmeye yönelik öneriler geliştirmektir. Bu amaçla spor ve turizmle doğrudan ilişkisi olan 40 uzman kişiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler, güçlü-zayıf-fırsat-tehdit (SWOT) analizi yöntemiyle incelenmiştir. Analiz sonucunda Mersin ilinin spor turizmi açısından en güçlü üç yönünün iklim, spor tesisleri ve spor turizmine uygun doğası olduğu belirlenmiştir. En zayıf üç unsur ise alt yapı yatırımlarının yetersizliği, ulaşım olanaklarının yetersizliği ve yetersiz tanıtım olarak saptanmıştır. Gelecekteki en önemli üç fırsat ise son yıllarda gerçekleştirilen spor organizasyonlarının sayısının artması, ulaşım imkanlarının gelişmekte olması ve tanıtımın artması olarak belirlenmiştir. Buna karşın gelecekteki en önemli üç tehdidin ise jeopolitik konum, tesislerin atıl kalma riski ve ekonomik durgunluk olduğu saptanmıştır.
 • Akın, A. (2015). Spor Turizminin Etkileri Üzerine Bir Alan Araştırması. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3 (2), 20-30.
 • Akşam Gazetesi (2018). Mersin'in Tarsus İlçesindeki Kazanlı Bölgesine 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapılacak, www.aksam.com.tr/ekonomi/mersinin-tarsus-ilcesindeki-kazanli-bolgesine-1-milyar-dolarlik-yatirim-yapilacak/haber-728250, (14.02.2019).
 • Alpullu, A. (2011). Uluslararası Basketbol Organizasyonlarının Spor Turizmine, Ülke Ekonomisine ve Tanıtımına Katkılarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Atçı, D., Unur, K. ve Gürsoy, D. (2016). The Impacts Of Hosting Major Sporting Events: Resident’s Perceptions Of The Mediterranean Games 2013 In Mersin. International Review of Management and Marketing, 6 (1), 139-145.
 • Average And Total Attendance At FIFA Football World Cup Games From 1930 To 2018, https://www.statista.com/statistics/264441/number-of-spectators-at-football-world-cups-since-1930/ (10.01.2019).
 • Bartoluci, M., Škorić, S. ve Starešinić, Z. (2016). Sports Tourism Offer In Croatia. Poslovna İzvrsnost: Znanstveni Časopis Za Promicanje Kulture Kvalitete İ Poslovne İzvrsnosti, 10 (2), 9-25.
 • Bayraktar, Y., Aksakallı, Z. ve Selçuk, G.N. (2017). Yeni Turistik Ürün Olarak Futbol-Kamp Turizmi: Erzurum Yüksek İrtifa Kampı Örneği. Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 199-210.
 • Can, Z.G. ve Değirmen, S. (2017). Spor Organizasyonlarının Ekonomik Açıdan İncelenmesi: Mersin İli Örneği. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 5 (4), 91-105.
 • Coşkun, R., Altunışık, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2015), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Spss Uygulamalı, Sakarya, Sakarya Yayıncılık.
 • Çakıcı, C. ve Güler, O. (2014). Büyük Spor Organizasyonlarına Ev Sahipliği Yapmaya Değer Mi? Ekonomik Beklentiler ve Turizm Açısından Bir Değerlendirme, Paper presented at the3.Doğu Akdeniz Sempozyumu, Türkiye.
 • Çakıcı, C. ve Yavuz, G. (2013). Akdeniz Oyunları Bağlamında Spor Etkinlikleri ve Olası Etkileri, Paper presented at the 1. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Türkiye.
 • Çukurova Kalkınma Ajansı (2017). RIS+ Mersin Yenilik İhtiyaç Analizi Raporu, http://www.cka.org.tr/dosyalar/RIS_mersin_yenilik_ıhtiyac_analizi_raporu.pdf, (10.01.2019).
 • Daniels, M.J. ve Norman, W.C. (2003). Estimating The Economic Impacts Of Seven Regular Sport Tourism Events. Journal Of Sport Tourism, 8 (4), 214-222.
 • Demir, M. ve Demir, Ş.Ş. (2004). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Futbol Turizmi: Antalya Bölgesinde Bir Araştırma. 9 Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (1), 94-116.
 • Devecioğlu, S. (2004). Sporun Ekonomik Boyutu. Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, 43 (511), 1-11.
 • Diker, O., Çetinkaya, A. ve Cinkara, A. (2016). Hava Sporları Turizmi ve Safranbolu'nun Hava Sporları Potansiyelinin Belirlenmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (1), 84-100.
 • Dünya Gazetesi (2016). Spor Ekonomisi 130 Ülkeye Fark Attı, https://www.dunya. com/ekonomi/spor-ekonomisi-130-ulkeye-fark-atti-haberi-320627, (15.01.2019).
 • Elmas, B., Akkuş, Ç. ve Cengiz, G. (2013). Erzurum İli Temel ve Destekleyici Turistik Ürün Çeşitlerinin Değerlendirilmesi. EUL Journal of Social Sciences, 4 (1), 84-109. Gibson, H.J. (1998). Active SportTourism: Who Participates? Leisure Studies, 17 (2), 155-170.
 • Gibson, H.J., Willming, C. ve Holdnak, A. (2003). Small-Scale Event Sport Tourism: Fans As Tourists. Tourism Management, 24 (2), 181-190.
 • Güçer, E. ve Silik, C. E. (2014). TheImpacts of The International Sports Organizations: A Study on 2013 Mersin XVII. Mediterranean Games. International Journal of Science Culture and Sport, 2 (5), 148-170.
 • Gürel, E. ve Tat, M. (2017). SWOT Analysis: A Theoretical Review. Journal of International Social Research, 10 (51), 994-1006.
 • Gürsoy, Y. (2016). Giresun İlinin Spor Turizmi Açısından Değerlendirilmesi. Journal of International Social Research, 9 (45), 1080-1088.
 • Karadeniz, E., Kandır, S. Y. ve Önal, Y. B. (2007). Seçilmiş Paydaşların SWOT Yöntemiyle Türk Turizm Yatırımlarını Değerlendirmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18 (2), 195-205.
 • Karakoç, B. (2011). 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası’nın Spor Turizmi ve Ekonomik Etkileri Açısından İncelenmesi.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Karharman, A. (2014). Antalya Destinasyonunda Spor Turizmi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Mevlâna Kalkınma Ajansı (2012). Karaman İl Kırsal Bölgelerdeki Spor Turizm Alanlarının Belirlenmesi Projesi Araştırma ve Tespit Raporu, www.mevka.org. tr/Yukleme/Uploads/DsyDUr6bN7202017104647AM.pdf, (08.01.2019).
 • Mursalov M. (2009). Bir Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Olarak Kış Turizmi ve Kış Turizmi Açısından Azerbaycan’ın Guba – Haçmaz Turizm Bölgesinin Arz Potansiyeli. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Naghibi, S., Hakakzadeh, M. ve Razaghi, M. E. (2018). Compilation of Iran Sport Tourism Strategy (SWOT). International Journal of Science Culture and Sport, 6 (2), 182-190. Ongan, S. (2007). Futbol Ekonomisi: Hedef 2016 Avrupa Şampiyonası. Sosyal Bilimler Dergisi, (2), 107-113.
 • Ongun, U., Gövdere, B. ve Çiçek, U. (2016). Yeşilova’nın Kırsal Turizm Potansiyelinin SWOT Analiziyle Değerlendirilmesi. Vizyoner Dergisi, 7 (16), 75-88.
 • Oskay, C. (2012). Mersin Turizminin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi.Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (2), 185-202.
 • Öncel, A. (2018). Uluslararası Spor Organizasyonlarının Sosyoekonomik Etkileri: 2012 Londra Olimpiyatları Örneği ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 8 (22), 357-375.
 • Ören, Ş. T. (2018). Spor Turizmi Aracılığı İle Sürdürülebilir Destinasyon Geliştirme: Hava Sporları Açısından Uşak İli Potansiyeli. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Scandizzo, P.L. ve Pierleoni, M.R. (2018). AssessingThe Olympic Games: The Economic Impact And Beyond. Journal of Economic Surveys, 32 (3), 649-682.
 • Soykan, E. (2004). Kütahya İlinde Rekreatif Amaçlı Trekking (Doğa Yürüyüşü) Alanlarının Belirlenmesi ve Spor Turizminin Geliştirilmesi Açısından Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Sportcal Global Communications Ltd. (2017). Global Sports Impacts 2017 Report, http://www.sportcal.com/PDF/GSI/Report/GSI_Report_2017_Sample_Pack_v1.pdf, (03.01. 2019).
 • Sport England (2013). Economic Value Of Sport In England, https://www.sportengland.org/media/3465/economic-value-of-sport.pdf, (15.01.2019).
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (2019). Türkiye’nin 2013-2019 Yılları Arasında Ev Sahipliği Yaptığı Uluslararası Spor Organizasyonlarının Sayısı.
 • T.C. Gençlik & Spor Bakanlığı (2013). 17. Akdeniz Oyunları Muhteşem Kapanış Töreniyle Sona Erdi, http://www.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/3/3237/17-akdeniz-oyunlari-muhtesem-kapanis-toreniyle-sona-erdi.aspx,(15.01.2019).
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Mersin İl Kültür Turizm Müdürlüğü (2019). Mersin Spor Tesisleri ve Gençlik Kampları, www.mersinkulturturizm.gov.tr/TR-159546/mersin-spor-tesisleri-ve-genclik-kamplari.html, (14.02.2019).
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Mersin İl Kültür Turizm Müdürlüğü (2019). İstatistikler, www.mersinkulturturizm.gov.tr/TR-73541/istatistikler.html,(13.01.2019).
 • The Telegraph (2012). Tourist Spending Spree At London2012 Olympics Boosts UK Economy, https://www.telegraph.co.uk/finance/economics/9601918/Tourist-spending-spree-at-London-2012-Olympics-boosts-UK-economy.html,(15.02.2019).
 • Toramanlı, A. (2014). Spor Turizminde Olimpiyat Oyunları ve Spor Turizminin Gelişimine Katkıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tutar, F., Fırat, E., Erkan, Ç. ve Tutar, E. (2013). Yerel Ekonomilerin Yeni Aktörü, Bölgesel İnovasyon Stratejileri: RIS Mersin Uygulaması. Paper presented at the International Conference on Eurasian Economies, St. Petersburg, Rusya.
 • Türkiye Seyahat Acentaları Birliği-TÜRSAB (2014). Spor Turizmi Raporu, http://www.tursab.org. tr/dosya/12195/tursab-spor-turizmiraporu_12195_5670173.pdf, (13.01.2019).
 • Ural, A. & Kılıç, İ. (2013), Bilimsel Araştırma Süreci Ve SPSS İle Veri Analizi, Ankara, Detay Yayıncılık.
 • Yeşil, M. (2015). Antalya’da Spor Turizmi: Mevcut Durumun Tespiti. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Yıldırım, O. (2014). Ankara’daki Özel Spor Merkezlerine Devam Eden Bireylerin Spor Ekonomisine Katkısı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Zgurovski, K. ve Akın, A. (2016). Spor Turizminin Gelişimine Yönelik Alan Araştırması (Gaziantep Örneği). Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 13 (1), 47-59.
Primary Language tr
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2658-8490
Author: Erdinç KARADENİZ (Primary Author)
Institution: Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5769-044X
Author: Tolga GÜDÜK
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 1, 2020

APA Karadeni̇z, E , Güdük, T . (2020). Mersin ili spor turizmi potansiyelinin SWOT analiziyle değerlendirilmesi . Journal of Tourism Theory and Research , 6 (2) , 115-129 . DOI: 10.24288/jttr.696503