Current Issue

Volume: 7 Issue: 2, 12/30/23

Year: 2023

Amaç ve Odak 
        Kadim Akademi (SBD), üyelerinin tamamı akademisyen olan Kadim Akademi Derneği’nin çıkardığı bilimsel ve hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı halinde ve elektronik olarak yayınlanan derginin temel amacı, sosyal bilimler alanına konu olan nitelikli bilimsel çalışmaların paylaşılmasına imkan sağlamaktır. Bununla birlikte dergi, popülist bir tavır içerisine girmeden “Doğu/Ortadoğu” sembolünde, bölgenin ve insanlığın edilgenleşmesinin/nesneleşmesinin önüne geçilebilme imkânlarını araştıran, sorgulayan ve çözümler üreten bir anlayışın yaygınlaşmasını amaçlamaktadır.

Kapsam
         Kadim Akademi (SBD), gerek ulusal ve gerek uluslararası düzeyde, bilimsel niteliklere sahip Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Kürtçe ve Süryanice dillerinde kaleme alınmış çalışmaları yayınlamaktadır. Konu alanı olarak da sosyal bilimler alanına giren Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Antropoloji, İlahiyat, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler vb. alanlarda, teori ve uygulamalara dönük yapılan çalışmaları öncelemektedir. Bu bağlamda dergide özgün ve bilimsel makalelerin yanı sıra kitap tanıtımı, eleştirisi ve değerlendirmesi ile kongre, sempozyum, çalıştay, panel vb. bilimsel etkinliklerin değerlendirmelerine de yer verilmektedir.


Derginin Yayın İlkeleri, Yazım Kuralları, gönderilen çalışmaların yayın süreci ve iş akışı ile yayın sürecinde ilgili tarafların (Yazar, Dergi editörlüğü ve Hakemler) görevleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler için şablon makalemize bakınız. Yazarlar dergimizin online sistemine çalışmalarını yüklerken belirtilen telif hakkı sözleşmesini okur ve imzalar, ardından bir kopyasını da dergi sistemine ek dosya (word) olarak yüklerler.

Kadim Akademi SBD Yayın İlkeleri ve Etiği
1. Kadim Akademi (SBD), gerek ulusal ve gerek uluslararası düzeyde, bilimsel niteliklere sahip Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Kürtçe ve Süryanice dillerinde kaleme alınmış çalışmaları yayınlamaktadır. Konu alanı olarak da sosyal bilimler alanına giren Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Antropoloji, İlahiyat, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler vb. alanlarda, teori ve uygulamalara dönük yapılan çalışmaları öncelemektedir. Bu bağlamda dergide özgün ve bilimsel makalelerin yanı sıra kitap tanıtımı, eleştirisi ve değerlendirmesi ile kongre, sempozyum, çalıştay, panel vb. bilimsel etkinliklerin değerlendirmelerine de yer verilmektedir
2. Kadim Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, yılda iki kez (Haziran-Aralık) yayınlanan hakemli bir dergidir. Çalışma gönderim son tarihi, Haziran sayıları için 15 Mayıs, Aralık sayıları için 15 Kasım olarak belirlenmiştir. Belirlenen tarihlerden sonra gönderilen çalışmalar, bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınır. Bununla birlikte son gönderim tarihinden sonra gelen çalışmalar, gerekli hallerde ilgili dönemde yayınlanmak üzere değerlendirmeye alınabilir. Bu konuda inisiyatif, dergi yayın kuruluna aittir. Dergiye gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda son gönderim tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde karar verilir ve araştırma yazarı bilgilendirilir.
3. Gönderilen çalışmalar, derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır.
4. Orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar değerlendirmeye kabul edilir.
5. Yazar/yazarların telif hakları ve yayın hakları saklıdır.
6. Kadim Akademi (SBD) dergisinin yayın ilkelerine ve kapsamına (araştırma makaleleri, kitap kritiği vb.) uygun olan çalışmalar değerlendirmeye alınır. Her sayı 15 bilimsel makale ve 5 kitap kritiği ile sınırlıdır.
7. Aynı yazarın aynı yayın döneminde sadece bir çalışması değerlendirmeye alınabilmekte ve hakemlerden geçmesi durumunda yayımlanabilmektedir.
8. Çalışmalar derginin yazım kurallarına uyularak hazırlanmalıdır.
9. Dergipark web sitesinde bulunan Kadim Akademi SBD sayfasından “Makale Gönder” sekmesinden elektronik olarak gönderilen çalışmalar değerlendirmeye alınır. E-mail veya başka yollarla gönderilen çalışmalar, dikkate alınmaz.
10. Çalışmalar, Microsoft Word ortamında yazılmalı ve yazı tipi olarak Times New Roman kullanılmalıdır. Çalışma metnine ait birinci derece başlıklar 12 punto, harflerin tamamı büyük, kalın (bold) yazı boyutuyla ve paragraf başıyla (soldan) aynı hizada yazılmalıdır. İkinci derece ve diğer başlıklar ise 11 punto, ilk harfleri büyük, kalın (bold) yazı boyutuyla ve paragraf başıyla (soldan) aynı hizada yazılmalıdır. Tüm başlıklar, metinde kullanılan yazı biçimi ile aynı olmalıdır. Tüm başlıkların öncesinde (14 nk), sonrasında (14 nk) boşluk bırakılmalıdır. Başlıklar sayfanın son satırı olarak yazılamaz, başlık altında en az 2 satır bulunmuyorsa başlık, sonraki sayfaya aktarılır. Yazı boyutu (11 pt.) olarak ayarlanmalıdır. Metin yazısı iki yana yaslanmış olarak yazılmalı, satır sonunda heceleme yapılmamalıdır. Bir paragrafın ilk satırı sayfanın son satırı, paragrafın son satırı da sayfanın ilk satırı olarak yazılamaz.
11. Kadim Akademi SBD dergisinde İSNAD (metin içi veya dipnotlu şekli) Atıf Sistemi kullanılmaktadır. Bu kurala uymayan çalışmalar iade edilir.
12. Çalışmaların “Geniş Özet / Summary” bölümleri haricinde 8000 kelime ve 30 sayfadan fazla olmaması beklenir.
13. Gönderilen çalışmalar, 150-250 kelimelik Türkçe özet, İngilizce özet ve en az 5 Türkçe ve İngilizce anahtar kelime içermelidir.
14. Hiçbir ad altında yazar veya kurumlardan herhangi bir ücret talep edilmez.
15. Dergiye bir çalışma gönderildikten sonra, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazarlardan birinin ismi silinemez, yazar olarak yeni bir isim eklenemez ancak etik kurallar çerçevesinde yazar sırası değiştirilebilir.
16. Bu dergi, incelenmeye sunulan çalışmalarda intihal olup olmadığını kontrol eder. Benzerlik, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştırma /veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm çalışmalar yayından çıkarılır.
17. Çift Kör Hakemlik: İntihal kontrolünden sonra, uygun olan çalışmalar editör tarafından orijinallik, metodoloji, işlenen konunun önemi ve dergi kapsamı ile uyumluluğu açısından değerlendirilir. Editör, makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakemlikten geçmesini sağlar ve makale biçimsel esaslara uygun ise en az iki hakemin değerlendirmesine sunar.
18. Yayın Kararı: Hakemler gerekli görürse yazar tarafından değişiklik yapılır. Yayın Kurulu, yazar tarafından düzeltilen metnin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verir.
19. Ön inceleme ve hakemleme süreci ortalama 8 hafta sürmektedir.
20. Kalıcı Makale Tanımlayıcısı: Yayınlanan tüm makalelere, kalıcı makale tanımlayıcısı olarak
Çalışmalarda Düzeltme, Geri Çekme
Editörler, yayınlanan çalışmada, bulguları, yorumları ve sonuçları etkilemeyen küçük hatalar tespit edilirse düzeltme yayınlamayı düşünebilirler. Editörler, bulguları ve sonuçları geçersiz kılan büyük hatalar / ihlaller söz konusu olduğunda, çalışmayı geri çeker/çekmelidir. Yazarlar tarafından araştırma veya yayını kötüye kullanmaya yönelik olasılık söz konusu ise; bulguların güvenilir olmadığına ve yazarların kurumlarının olayı soruşturmadığına dair kanıtlar var veya olası soruşturma haksız veya sonuçsuz görünüyor ise, editörler endişe ifadesi yayınlamayı düşünmelidir.
Benzerlik Eylem Planı ve Derginin Önlemleri
Dergi fikri mülkiyete saygı duyar ve yazarlarının özgün çalışmalarını korumayı ve teşvik etmeyi amaçlar. Benzer içerikli yazılar kalite, araştırma ve yenilik standartlarına aykırıdır. Bu nedenle, dergiye çalışma gönderen tüm yazarların etik standartlara uyması ve herhangi bir biçimde intihalden kaçınması beklenir. Gönderilen veya yayınlanan bir yazıda bir yazarın benzerlikten şüphelenilmesi durumunda, öncelikle çalışmayı derginin Editörü inceler. Sonrasında bu çalışma Editörler Kurulu'nda incelenir. Daha sonra Dergi iki hafta içinde açıklamalarını göndermek için yazar(lar)la iletişime geçer. Dergi, belirtilen süre içinde yazardan herhangi bir yanıt almazsa, yazarın bağlı olduğu üniversite ile iletişime geçerek iddianın araştırılmasını talep eder.
Dergi, benzerlik içerdiği tespit edilen yayınlanmış yazılara karşı aşağıda belirtilen ciddi önlemleri alacaktır:
1. Dergi, ilgili yazar hakkında kesin işlem yapılması için yazar(lar)ın bağlı olduğu üniversite ile derhal iletişime geçecektir.
2. Dergi, yayınlanan çalışmanın PDF kopyasını web sitesinden kaldıracak ve tam metin çalışmaya tüm bağlantıları devre dışı bırakacaktır. İntihal Edilmiş Makale ibaresi yayınlanan makalenin başlığına eklenecektir.
3. Dergi, yazar hesabını devre dışı bırakacak ve yazarın gelecekteki tüm gönderilerini 3 yıl süreyle reddedecektir.
Kadim Akademi (SBD) dergi, incelenmeye sunulan çalışmalarda benzerlik olup olmadığını kontrol eder: Ön kontrolden geçirilen çalışmalar, iThenticate veya Turnitin yazılımı kullanılarak benzerlik için taranır. Kendi kendine benzerlik tespit edilirse yazarlar bilgilendirilir. Editörler, gerekli olması halinde çalışmayı değerlendirme ya da üretim sürecinin çeşitli aşamalarında benzerlik kontrolüne tabi tutabilirler. Yüksek benzerlik oranları, bir çalışmanın kabul edilmeden önce ve hatta kabul edildikten sonra reddedilmesine neden olabilir. Bu oranın %20’ten az olması beklenir.
Anket ve Mülakata Dayanan Çalışmaların Yayını
Kadim Akademi (SBD), bilimsel süreli yayıncılıkta etik güvence oluşturmak amacıyla, Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE) “Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Rehber İlkeleri” ve “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” ilkelerini benimsemektedir. Bu kapsamda dergiye gönderilen çalışmalarda aşağıdaki hususlara uyulmalıdır:
1. Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay çalışmada belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
2. Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca çalışmanın ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye çalışmada yer verilmelidir.
Yayın Etiği Beyanı ve Tarafların Sorumlulukları
Kadim Akademi SBD Dergisi, araştırma ve yayın etiği konusunda ulusal ve uluslararası standartlara bağlıdır. Bu çerçevede Basın Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi'ne uymaktadır. Ayrıca Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan Uluslararası Etik Yayıncılık İlkeleri’ni benimsemiştir.
Not: Yayın etiği konusunda ulusal ve uluslararası standartları içeren dokümanlara, yukarıda verilen linklere tıklayarak (Ctrl+Enter) ulaşılabilir.
1. Yazarın Sorumlulukları
• Tüm yazarlar önemli oranda araştırmaya katkıda bulunmalıdır.
• Çalışmalardaki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğu beyanı gerekir.
• Tüm yazarlar geri çekmeyi ve hataların düzeltilmesini sağlamak zorundadır.
• Kaynakça listesi eksiksiz olmalıdır
• İntihal ve sahte veriye yer verilmemelidir
• Aynı araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasına teşebbüs edilmemeli, bilim araştırma ve yayın etiğine uymalıdır. Bilim araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:
a) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,
b) Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek,
c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
ç) Tekrar yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,
d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,
e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
f) Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 8).
2. Hakemliklerin Sorumlulukları
• Değerlendirmeler tarafsız olmalıdır.
• Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcıları ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
• Hakemler ilgili yayımlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidirler.
• Kontrol edilmiş çalışmalar gizli tutulmalıdır.
3. Editörlerin Sorumlulukları
• Editörler bir çalışmayı kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.
• Editörler kabul ettiği ya da reddettiği çalışmalar ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
• Sadece alana katkı sağlayacak çalışmalar kabul edilmelidir.
• Hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir.
• Hakemlerin ismini saklı tutmalıdır ve benzerlik sahte veriye engel olmalıdır. Hakemlik süreci bilimsel yayımlamanın başarısının merkezinde bulunmaktadır. Hakemlik sürecinin korunması ve iyileştirilmesi taahhüdümüzün bir parçasıdır ve Kadim Akademi (SBD), bilim camiasına yayıncılık etiği ile ilgili her durumda özellikle şüpheli, yinelenen yayınlar olması durumunda ya da benzerlik durumlarında yardım etme zorunluluğu vardır. Okuyucu Kadim Akademi (SBD)’de yayınlanan bir çalışmada önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editöryal içerik ile ilgili herhangi bir şikâyetini (benzerlik, yinelenen makaleler vb.) kadimakademidergisi@gmail.com veya Dergipark’ta yer alan Kadim Akademi (SBD) sayfası üzerinden mesaj ile bildirebilir.

Hakem Değerlendirme Süreci

 Ön Değerlendirme

Çalışma Kadim Akademi Sosyal Bilimler Dergisi’nin yayın ve etik ilkelerine, akademik yazım kurallarına ve İSNAD Atıf Sistemi’ne uygunluk açısından editör tarafından incelenir ve iThenticate veya Turnitin programı kullanılarak benzerlik taramasından geçirilir. İntihal benzerlik oranının % 20’ten az olması şartı aranır. Ön inceleme en fazla 15 gün içinde tamamlanır. Ön İnceleme ve İntihal Taraması aşamasından geçen çalışma, ilgili Yazım ve dil editörleri tarafından problematik ve akademik dil-üslup açısından incelenir. Bu inceleme, en fazla 15 gün içinde tamamlanır. İnceleme sonunda gerekli görülmesi halinde yazardan düzeltme talep edilebilir.

Hakem Politikası

Kadim Akademi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınan makalelerin hakem değerlendirme sürecinin her aşamasında, hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik uygulaması çerçevesinde gizlilik içinde yürütülür.

Hakem Değerlendirmesi

Alan editörünün incelemesinden geçen araştırma makaleleri, alan editörüne atanarak ya da doğrudan incelenmek üzere konusunda uzman en az iki ya da daha fazla hakeme sunulur. Hakemin incelediği çalışma hakkındaki görüş ve kanaatini ya metin üzerinde belirtmesi ya da çevirimiçi hakem formu üzerinde bir açıklama ile gerekçelendirmesi talep edilir. Yazara, hakem görüşlerine katılmaması halinde itiraz ve görüşlerini savunma hakkı verilir. Hakem değerlendirilmelerinden geçen makalelere ait düzeltmeler, düzeltmeler listesi ile birlikte en geç 30 gün içerisinde çevrimiçi dergi sistemine yüklenerek makale revizyon süreci tamamlanmalıdır. Aksi takdirde mevcut makale yeni sunulan bir makale olarak yeniden değerlendirmeye alınabilir.

Son Değerlendirme

Hakem raporlarının ikisi de olumlu ise çalışma, yayımlanmasının değerlendirilmesi teklifi ile Yayın Kurulu’na sunulur. İki hakemden birinin olumsuz kanaat belirmesi halinde çalışma, üçüncü bir hakeme gönderilir. Çalışmalar, en az iki hakemin olumlu kararı ile yayımlanabilir. Çeviri makaleler; orijinaline uygunluk, alan kavramlarının yerinde kullanımı ve dil açısından değerlendirilmek üzere dil ve ilgili alan uzmanlarına gönderilir. Uzmanların olumsuz kanaat belirttikleri çeviriler, yayımlanmaz. Kitap ve sempozyum değerlendirmeleri ile doktora tez özetlerinin yayımına, ilgili alan editörlerinin değerlendirmesi sonucunda karar verilir. Tashih isteyen hakem, yazarın metinde kendisinden talep edilmiş düzeltmeleri yapıp yapmadığını kontrol eder. Kontrol işlemi, en fazla 7 gün içinde tamamlanır. Yayınlanmaya kabul edilen makaleler erken görünüme eklenerek yayınlanmak üzere sıraya alınır.


Hakem değerlendirme süreç dosyasını buradan indirebilirsiniz.

Kadim Akademi Sosyal Bilimler Dergisi yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir. Yazarlara da herhangi bir ücret ödenmemektedir.

Kadim Akademi SBD is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

29762