Year 2018, Volume 8 , Issue 16, Pages 312 - 331 2018-12-24

İSLÂM CEZA HUKUKU AÇISINDAN ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR

Üzeyir KÖSE [1]


Çocukların cinsel istismarı klasik İslâm hukuku kaynaklarında müstakil bir başlık altında incelenmemiştir. Konu daha çok zina, livâta (homoseksüellik) ve sihâk (lezbiyenlik) suçlarında taraflardan birinin çocuk olmasının mükellef tarafa verilecek cezanın niteliğini nasıl etkilediği etrafında incelenmiştir. Bu bağlamda kadınların erkek çocuklarla cinsel ilişkileri, erkeklerin kız çocuklarla cinsel ilişkileri ile kız ve erkek çocukların cinsel ilişkileri zina başlığı altında ele alınmıştır. Homoseksüellik livâta başlığı altında ele alınırken lezbiyenlik ise sihâk başlığı altında ele alınmıştır.

çocuk, cinsel istismar, zina, livâta, sihâk
  • KAYNAKÇAAbbâdî, Hâmid Muhammed b. Mut’ab (2003), el-Ukûbetü’t-Ta’zîriyye li-Cerîmeti’z-Zinâ fi’l-Fıkhi’l-İslâmî, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Câmiatü Nâyifi’l Arabiyye li’l-Ulûmi’l-Emniyye Külliyetü’d-Dirâsâti’l-Ulyâ Kısmu’l-Adâleti’l-Cinâiyye, Riyad.Abdullatîf, Abdulhakîm b. Muhammed (2003), Cerâimü’ş-Şüzûzi’l-Cinsiyyi ve Ukûbetuhâ fi’ş-Şerîati’l-İslamiyyeti ve’l-Kânûn, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Câmiatü Nâyifi’l-Arabiyye li’l-Ulûmi’l-Emniyye Külliyetü’d-Dirâsâti’l-Ulyâ Kısmu’l-Adâleti’l-Cinâiyye, Riyad.Akarslan, Mediha (1998), Ana Hatlarıyla Çocuk Hakları ve Çocuk Hakları Mevzuatı, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.Alîş, Muhammed (trs), Minahu’l-Celîl alâ Muhtasari’l-Allâme Halîl, Dâru Mesâdır, I-IV, Basım Yeri Yok.Aynî, Bedru’d-dîn Ebû Muhammed Mahmûd b. Ali (1990), el-Binâye fî Şerhi’l-Hidâye, Dâru’l-Fikr, İkinci Baskı, Beyrut, I-XII.Ayral, Fatma (1998), Çocukların Cinsel İstismarı Suçu ve Bu Suçla Mücadele, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı Kamu Hukuku Bilim Dalı, İstanbul.Bağdâdî, Ali b. Bahâ (2002), Fethu’l-Meliki’l-Azîz bi Şerhi’l-Vecîz, Tahkik: Abdülmelik b. Dehîş, Dâru’l-Hadr, Beyrut, I-V.Behnesî, Ahmed Fethi (1988a), el-Cerâim fi’l-Fıkhı’l-İslâmî, Dâru’ş-Şurûk, Altıncı Baskı, Kahire.Bilginer, Çilem - Hesapçıoğlu, Selma Tural - Kandil, Sema (2013), “Çocukluk Çağı Cinsel İstismarı: Mağdur ve Sanık Açısından Çok Yönlü Bakış”, Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, Cilt: 26, Sayı: 1, ss.55-64.Buhûtî, Mansûr b. Yûnus b. İdrîs (2000), Şerhu Müntehâ’l-İrâdât Dekâiku Ûli’n-Nühâ li Şerhi’l-Müntehâ, Tahkik: Abdullah b. Abdulmuhsin et-Türkî, Müessetetü’r-Risâle, Birinci Baskı, Beyrut, I-VII.Canan, İbrahim (1995), “İslam’da Çocuk Hakları”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (1), ss.7-22.Çiğdem, Recep (2010), “Çocuk İstismar ve İhmali”, Çocuk Sorunları ve İslâm Sempozyumu (30 Eylül-2 Ekim 2005, İlahiyat Fakültesi, Rize), Ensar Neşriyat, Birinci Baskı, İstanbul, ss.183-198.Dağcı, Şamil (1996), İslâm Ceza Hukukunda Şahıslara Karşı Müessir Fiiller, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara.Derdîr, Ahmed b. Muhammed b. Ahmed (trs), eş-Şerhu’s-Sağîr alâ Akrabi’l-Mesâlik ilâ Mezhebi’l-İmâm Mâlik, Tahkik: Mustafa Kemâl Vasfi, Dâru’l-Maârif, Kahire, I-IV.Ebû Zehra, Muhammed (trs), Usûlü’l-Fıkh, Dâru’l-Fikri’l-Arabî, Beyrut.Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed (1997a), el-Vasît fi’l-Mezheb, Tahkik: Muhammed Tâmir, Dâru’s-Selâm, Birinci Baskı, Kahire, I-VII._____ (1997b), el-Vecîz fi’l-Fıkhı’l İmâm Şâfiî, Tahkik: Ali Muavvıd, Adil Abdülmevcûd, Dâru’l-Erkâm bin Ebî Erkâm, Beyrut, I-II.Göker, Zeynep - Aktepe Evrim - Hesapçıoğlu Selma Tural – Kandil, Sema (2010), “Cinsel İstismar Mağduru Olan Çocukların Başvuru Şekilleri, Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Sakarya Cilt: 17, Sayı: 4, s. 16.Hattâb, Ebî Abdullah Muhammed b. Muhammed b. Abdurrahman el-Mağribî (1995), Mevâhibü’l-Celîl li Şerhi Muhtasari Halîl, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Birinci Baskı, Beyrut, I-VIII.Hıllî, Ebu’l-Kâsım Necmüddîn Ca’fer b. Hasan (1985), el-Muhtasaru’n-Nâfi’ fî Fıkhi’l-İmâmiyye, Dâru’l-Edvâ, Üçüncü Baskı, Beyrut._____ (trs), Şerâi’u’l-İslâm fî Mesâili’l-Helâl ve’l-Harâm, Şebeketü’l-İmâmeyni’l Hasaneyn li’t-Türâsi ve’l-Fikri’l-İslâmî, I-IV.İbn Abdi’l-Berr, Ebî Omar Yûsuf b. Abdullah b. Muhammed (1992), el-Kâfî fî Fıkhi Ehli’l Medîneti’l-Mâlikî, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, İkinci Baskı, Beyrut.İbn Âbidîn, Muhammed Emin (2003), Reddü’l-Muhtâr ale’d-Dürri’l-Muhtâr Şerhu Tenvîri’l-Ebsâr, Tahkik: Şeyh Âdil Ahmed Abdulmevcûd, Şeyh Ali Muhammed Muavvıd, Dâru Âlemi’l-Kütüb, Özel Baskı, Riyad, I-X.İbn Hümâm, Kemâlüddîn Muhammed b. Abdilvâhid b. Abdilhamîd es-Sivâsî el-İskenderî (2003), Şerhu Fethi’l Kadîr alâ Hidâyeti Şerhi Bidâyeti’l-Mübtedî, Talik: Abdürrezzâk Gâlib el-Mehdî, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Birinci Baskı, Beyrut, I-X.İbn Kudâme, Muvaffakuddîn Ebû Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Mahmûd (1997), el-Muğnî, Tahkik: Abdullah b. Abdulmuhsin et-Türkî, Abdulfettâh Muhammed el-Halvâ, Dâru Âlemi’l-Kütüb, Üçüncü Baskı, Riyad, I-XV.İbn Kudâme, Şemsuddîn Ebu’l-Ferec Abdurrahman b. Muhammed b. Ahmed el-Makdisî (1996), el-Muğnî ve Şerhu’l-Kebîr, Tahkik: Abdullah b. Abdulmuhsin et-Türkî, Dâru Hicr, Birinci Baskı, I-XXXII.İbn Müflih, Ebî İshâk Burhâneddîn İbrâhîm b. Muhammed b. Abdullah b. Muhammed (1997), el-Mübdiu’ Şerhu’l-Mugni’, Tahkik: Muhammed İsmail eş-Şâfiî, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Birinci Baskı, Beyrut, I-VII.İbnü’l-Müneccâ, Zeynüddîn b. Osman b. Es’ad (2003), el-Mümti’ fî Şerhi’l-Muğni’, Tahkik: Abdulmelik b. Abdullah b. Dehîş, Mektebetü’l-Esedî, Üçüncü Baskı, Mekke, I-VI.İbnü’n-Neccâr, Muhammed b. Ahmed el-Fütûhî (trs), Müntehâ’l-İrâdât fî Cem’i’l-Mugni’ ma’a’t-Tenkîh ve Ziyâdât, Tahkik: Abdulğaniy Abdulhâlık, Âlemü’l-Kütüb, Beyrut, I-III.İbn Nüceym, Zeynuddîn b. İbrâhîm (1997), Bahru’r- Râik Şerhu Kenzi’d-Dekâik, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, I-IX.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Aralık 2018
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Author: Üzeyir KÖSE
Institution: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Acceptance Date : December 12, 2018
Publication Date : December 24, 2018

APA Köse, Ü . (2018). İSLÂM CEZA HUKUKU AÇISINDAN ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (16) , 312-331 . DOI: 10.31834/kilissbd.453415