Year 2020, Volume 1 , Issue 39, Pages 53 - 78 2020-06-30

İşveren Markası Oluşumunu Etkileyen Sosyo-Demografik Unsurlar Turizm Sektörü Örneği

Öznur YAVAN TEMİZKAN [1] , Funda YORULMAZ [2]


İşveren markası, işveren tarafından sağlanan işlevsel, ekonomik, psikolojik faydaların paketi olarak tanımlanmakta ve istihdamla özdeşleştirilebilir olduğu ifade edilmektedir. İşveren markası oluşumunu etkileyebileceği düşünülen sosyo-demografik unsurlardan cinsiyet, yaş, eğitim durumu, mesleki rol, aylık kazanç ve marka çalışması eğitimine katılma durumuna göre bir farklılığın olup olmadığı Antalya ilinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otellerde incelenmiştir. Anket yöntemiyle elde edilen verilerin puan dağılımları normal dağılmadığından non-parametrik istatistiklerden Mann WhitneyU ve Kruskal WallisH testleri ile değerlendirilmiştir. Analizler sonucunda işveren markası oluşumunda cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık olmadığı ancak yaş, eğitim durumu, mesleki rol, aylık kazanç ve marka çalışması eğitimine katılma durumuna göre anlamlı farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

İşveren Markası, Sosyo-Demografik Unsurlar, Turizm Sektörü
 • Achtenhagen ,C.,Wolff V. D. Sahl J., Hollmann C. ve Werner D. (2012). “Fachkraefte sichern Employer Branding/Arbeitgebermarke,” Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), Öffentlichkeitsarbeit 11019.
 • Akgün Ö. ve Akgün A. (2014). “Marka Ve Marka Değeri Olgusu: Marka Değerinin Tespitine Yönelik Bir Uygulama,” Selçuk Üniversitesi, Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, Sayı:8, s.1-13.
 • Aktuğlu, K., I. (2017). Marka Yönetimi, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Aldousari, A. A., Robertson A., Yajid M. S. Ab ve Ahmed Z. U. (2017). “Impact of Employer Branding on Organization’s Performance, Journal of Transnational Management, Cilt:22, Sayı:3, s.153-170.
 • Ambler, T. ve Barrow S. (1996). “The Employer Brand,” The Journal of Brand Management, Cilt:4, Sayı:3, s.185-205.
 • Ardınç, K. ve Gündoğmuş E. (2016). “Bireylerin Kişilik Özelliklerinin İşveren Çekiciliği Algısına Etkisi,” Journal of Behavior at Work, Cilt:1, Sayı:1, s. 1-14.
 • Backhaus, K. ve Tikoo S. (2004). "Conceptualizing and Researching Employer Branding," Career Development International, Cilt: 9 Sayı: 5, s.501 – 517.
 • Balcı, M. (2014). “İşveren Marka Değeri Yüksek Şirketlerde, İnsan Kaynakları Risklerinin Yönetimi Üzerine Bir Araştırma,” Uluslararası Hakemli Pazarlama Ve Pazar Araştırma Dergisi, Cilt:01, Sayı:03, s. 415-439.
 • Baş, T. (2011). İşveren Markası Yüksek Nitelikli Çalışanları Çekmenin ve Elde Tutmanın Anahtarı, Optimist Yayın ve Dağıtım, İstanbul.
 • Bektaş, F. (2010). “Örgütsel İmaj ve Örgüt Kültürü: Öğretmen Adayı Örnekleminde Nedensel Bir Araştırma,” Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, Cilt:1, Sayı: Yaz, s.5-18.
 • Berlin www.bmwi.de Eschbornwww. kompetenzzentrum-fachkraeftesicherung.de, Gestaltung und Produktion PRpetuum GmbH, München, Germany, February 2012. http://docplayer.org/ 5021738-Fachkraefte-sichern-employer-branding-arbeitgeber marke.html (Erişim Tarihi: 12.03.2018).
 • Berthon, P., Ewing M. ve Hah L. L. (2005). “ Captivating company: Dimensions of Attractiveness in Employer Branding,” International Journal of Advertising. Cilt:2, Sayı:24, s. 151-172.
 • Can, E. (2007). “Marka ve Yapılandırma,” Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F.Dergisi, Cilt XXII, Sayı 1, s. 225-237.
 • Chhabra, N., L. ve Sharma S. (2011). “Employer Branding: Stratgy for Improving Employer Attractiveness,” International Journal of Organizational Analysis, Cilt:22, Sayı:1, s. 48-60.
 • Çetin, C., Arslan L. M. ve Dinç E. (2015). İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Demir, M. (2014). “İşveren Markası ve İşveren Markasının Çalışan Memnuniyeti Üzerindeki Etkileri”, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Dönmez, H. (2016). “ İşveren Markası Uygulamalarının Çalışanlarının İşyerinde Cezbolmasında Duygusal Bağlılığın Aracılık Rolü,” , Doktora Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Eshøj, A.,N., Pernille (2012). “The Impact of Employer Branding on The Formation of The Pysychological Contract,” MACC Master Thesis, Aarhus University, Bussiness and Sociaal Sciences Department of Business Communication, Copenhagen, Denmark.
 • Geissler, V. C. (2009). “Was ist ….: Eine Arbeitgebermarke?” https://www.harvardbusiness manager.de/ (Erişim Tarihi: 01.04.2018).
 • Gözen, E. (2016). “İşveren Markası Yönetimi Sürecinde İşe Alım Öncesi Dönem ve İşgören Seçimi: Kavramsal Bir Değerlendirme,” İşletme Araştırma ları Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, s. 6-74.
 • Gözen, E. (2016). “Potansiyel İşgörenler Açısından İşveren Markası Algısı: Akdeniz Üniversitesi Turizm Öğrencileri Örneği,” Journal of Tourism and Gastronomy Studies, Cilt: 4, Sayı:1, s. 70-80.
 • Gözen, E. (2016). İşveren Markası İK İçin Yeni Arena, Maya Akademi Yayın ve Dağıtım Eğitim Danışmanlık, Ankara.
 • Hendricks, M., (2016). “Organizational Reputation Organizational Attractiveness and Employer Branding: Clarifying The Concepts,” Master Business Administration, Human Resource Management Faculty Of Behavioral, Management and Social Sciences, https://essay.utwente.nl/71211/1/hendriks_MA_bms.pdf (Erişim Tarihi: 21. 03.2018).
 • Hillebrandt, I. ve Ivens B. S. (2013). “Measuring Employer Brands; An Examination of the Factor Structure, Scale Reliability and Validty,” Winter Marketing Educators Conference, Las Vegas, USA.
 • Khanolkar, R., S. (2016). “ Influence of Employer Branding on Satisfaction and Commitment of Generation Y Employees,” IOSR Journal of Business and Management (IOSR- JBM) e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668, s. 13-18.
 • Narcıkara, E., Gürol Y., Üzmez A. (2016). “İşveren Markası Oluşturma: Katılım Bankası Örneği,” İşletme &Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, IJRBS, Cilt:5, Sayı:2.Öksüz, B. (2012). “İşveren Marka Yönetimi Sürecinde İletişimin Önemi,” İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, s. 14-31.
 • Ören, K. ve Yüksel H. (2012). “Marka İşveren veya İşveren Markası Kavramı: Bu Kavramın İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Ve İşçi Devir Hızı Kapsamında Değerlendirilmesi,” Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Kamu-İş; C:12, S:3, s. 31-52.
 • Özgen, E. ve Akbayır Z. (2011). “İletişim Yaklaşımıyla Bir Değer Önermesi: İşveren Markalaşması,” Erciyes İletişim Dergisi “Akademia, Kayseri, Cilt:2, Sayı:1, s. 76-86.
 • Sharma, R. (2014). “Influences of Employer Brand Image on Applicant Attraction in Recruitment Process,” International Conference on Management and Information Systems, University of Jammu in Indian, ISBN 978-81-924713-4-1 8.
 • Sokro, E. (2012). “Impact of Employer Branding On Employee Attraction And Retention,” European Journal Of Business and Management, Cilt:4, Sayı:18, s. 164-173.
 • Vardarlıer, P. (2017). “İşveren Markası ve Yetenekli Çalışan Etkileşimi,” Journal of Business Research Turk, Cilt:9, Sayı:4, s.628-648.
 • Yoonkung, H. K. (2012). Evaluation of Employer Branding on Hospitaly and Tourism Management Student’s Perceptions of Future Employers, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Faculty of Purde Unverity, Indiana, U.S.A.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2051-0417
Author: Öznur YAVAN TEMİZKAN (Primary Author)
Institution: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9905-6869
Author: Funda YORULMAZ
Institution: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { kosbed628506, journal = {Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-6658}, address = {kosbed@kocaeli.edu.tr}, publisher = {Kocaeli University}, year = {2020}, volume = {1}, pages = {53 - 78}, doi = {10.35343/kosbed.628506}, title = {İşveren Markası Oluşumunu Etkileyen Sosyo-Demografik Unsurlar Turizm Sektörü Örneği}, key = {cite}, author = {Yavan Temi̇zkan, Öznur and Yorulmaz, Funda} }
APA Yavan Temi̇zkan, Ö , Yorulmaz, F . (2020). İşveren Markası Oluşumunu Etkileyen Sosyo-Demografik Unsurlar Turizm Sektörü Örneği . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (39) , 53-78 . DOI: 10.35343/kosbed.628506
MLA Yavan Temi̇zkan, Ö , Yorulmaz, F . "İşveren Markası Oluşumunu Etkileyen Sosyo-Demografik Unsurlar Turizm Sektörü Örneği" . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2020 ): 53-78 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kosbed/issue/55815/628506>
Chicago Yavan Temi̇zkan, Ö , Yorulmaz, F . "İşveren Markası Oluşumunu Etkileyen Sosyo-Demografik Unsurlar Turizm Sektörü Örneği". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2020 ): 53-78
RIS TY - JOUR T1 - İşveren Markası Oluşumunu Etkileyen Sosyo-Demografik Unsurlar Turizm Sektörü Örneği AU - Öznur Yavan Temi̇zkan , Funda Yorulmaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.35343/kosbed.628506 DO - 10.35343/kosbed.628506 T2 - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 78 VL - 1 IS - 39 SN - 1302-6658- M3 - doi: 10.35343/kosbed.628506 UR - https://doi.org/10.35343/kosbed.628506 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İşveren Markası Oluşumunu Etkileyen Sosyo-Demografik Unsurlar Turizm Sektörü Örneği %A Öznur Yavan Temi̇zkan , Funda Yorulmaz %T İşveren Markası Oluşumunu Etkileyen Sosyo-Demografik Unsurlar Turizm Sektörü Örneği %D 2020 %J Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-6658- %V 1 %N 39 %R doi: 10.35343/kosbed.628506 %U 10.35343/kosbed.628506
ISNAD Yavan Temi̇zkan, Öznur , Yorulmaz, Funda . "İşveren Markası Oluşumunu Etkileyen Sosyo-Demografik Unsurlar Turizm Sektörü Örneği". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 39 (June 2020): 53-78 . https://doi.org/10.35343/kosbed.628506
AMA Yavan Temi̇zkan Ö , Yorulmaz F . İşveren Markası Oluşumunu Etkileyen Sosyo-Demografik Unsurlar Turizm Sektörü Örneği. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 1(39): 53-78.
Vancouver Yavan Temi̇zkan Ö , Yorulmaz F . İşveren Markası Oluşumunu Etkileyen Sosyo-Demografik Unsurlar Turizm Sektörü Örneği. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 1(39): 53-78.