Year 1997, Volume 5 , Issue 2, Pages 0 - 0 1997-06-01

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN DOKTOR VE HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ
Burn-Out İn Medical Doctors and Nurses of Ankara University Medical School

İşık SAYIL [1] , Seda HARAN [2] , Şenay ÖLMEZ [3] , Halise Devrimci ÖZGÜVEN [4]


Tükenmişlik insanlarla yakından ilişkili mesleklerde, örneğin doktor ve hemşirelerde sık görülen bir bozukluktur. Bu çalışmanın amacı A.Ü. Tıp Fakültesi'nde çalışan doktor ve hemşireler arasında tükenmişlik sendromunun yaygınlığını saptamak ve tükenmişlik düzeyini etkileyen faktörleri belirlemektir. Veriler İç Hastalıkları Servisi'nde çalışan 109 hemşire ve 56 doktordan, Maslach Tükenmişlik Ölçeği, İş Doyumu Ölçeği ve Çok Yönlü Sosyal Destek Ölçeği uygulanarak toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, hemşireler ve doktorlar arasında duygusal tükenme altölçeğinde anlamlı fark bulunmuş, buna karşılık kişisel başarı ve duyarsızlaşma alt ölçeklerinde anlamlı bir fark saptanmamıştır. Gruplar arasında İş Doyumu Ölçeği, Sosyal Destek Ölçeği skorları açısından da anlamlı fark bulunmamaktadır. Ayrıca cinsiyet, yaş ve çalışma süresinin de ölçeklerden elde edilen puanlar üzerinde anlamlı bir etkisi saptanmamıştır. Sonuçlar çalışma koşulları, bedensel sorunlar vb açılardan tartışılmıştır.
Burnout is an offen disorder that is seen in some professions the phsychians and the nurses who are in çare of people. The aim of this research is to determine the prevelance of burnout in medical doctors and nurses who work in Medical Faculty of Ankara University and to identify the factors vvhich affect the burnout level. Data were collected from 109 nurses and 56 doctors who work in the internal medicine service using Maslach Burnout Inventory, Job Satisfaction Inventory and Multidimentional Social Supports Scales. According to the result of the research, there was significant statistical difference in the emotional burnout subscale betvveen doctors and nurses, but there was not any significant difference in the personal accomplishment and insensitiveness subscales. Also there was no significant difference betvveen the two groups concerning the total score of Job Satisfaction Inventory and Multidimentional Social Support Scales. Moreover gender, age and the number of years spent in job vvere not found to be significant on the scores of the scales.
  • Arslan H, Ünal M, Aslan O, Gürkan S, Alpaslan N: Pratisyen Hekimlerde Tükenme Düzeyleri. Düşünen Adam, 9 (3): 1996.
  • Çam O: Tükenmişlik Envanteri'nin Geçerlik ve Güvenirliğinin Araştırılması. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, sayfa 155-160, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, 1992.
  • Ergin C: Doktor ve hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Uyarlanması. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, sayfa 143-154, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara 1992.
  • Ergin C: Maslach Tükenmişlik Ölçeği'nin Türkiye Sağlık Personeli Normları. 3P Dergisi, 4(1): 1996. Freudenberger NJ: Staff Burnout. J Social Issues, 30:159-165, 1974.
  • Gilliant BE, James RK: Crisis Intervention Strategies. S 553-594, Brooks/Cole Publishing Company, London 1997.
  • Maslach V, Jackson SE.: Maslach Burnout Inventary Manual (2nd Ed.) Co: Consulting Psychologist Press, Palo Alto 1981.
  • Palabıyıkoğlu R, Çakır Y: Gençlerde Sosyal Destek. Çok Yönlü Algılanan Sosyal Destek Ölçeği'nin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. A.Ü.S.B.E. Klinik Psikoloji ABD Yüksek Lisans Tezi, 1993.
  • Sucuoğlu B, Kuloğlu N: Özürlü Çocuklarla Çalışan Öğretmenlerde Tükenmişliğin Değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 11(36): 44-60,1996.
  • Ünlüoğlu G, Düzyürek S: Hekimlerde Tükenmişlik (burnout) Sendromu. Psikiyatri Bülteni, 1(3): 108-112. Tezer E: İş Doyumu Ölçeği. 9(1, 2, 3):5-76,1991.
Other ID JA89ER68RF
Journal Section Research Article
Authors

Author: İşık SAYIL

Author: Seda HARAN

Author: Şenay ÖLMEZ

Author: Halise Devrimci ÖZGÜVEN

Dates

Publication Date : June 1, 1997

APA Sayıl, İ , Haran, S , Ölmez, Ş , Özgüven, H . (1997). ANKARA ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN DOKTOR VE HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ . Kriz Dergisi , 5 (2) , 0-0 . DOI: 10.1501/Kriz_0000000009