PDF BibTex RIS Cite

Knowledge Production in Educational Administration in Turkey: An Overview of Researches in Journal of Educational Administration: Theory and Practice -2003 to 2013

Year 2014, Volume: 1 Issue: 1, 93 - 119, 27.07.2014
https://doi.org/10.14527/kuey.2014.005

Abstract

In this study, it was tried to make a situation assessment by analyzing the articles published in the Journal of Educational Administration – Theory and Practice, one of the main publication organs in Turkey within the field of educational administration, between 2003 to 2013 in respect to thematic, methodological and statistical analysis techniques. This study was designed as a methodological evaluation study and conducted on 266 articles published in the Journal of Educational Administration: Theory and Practice between 2003 to 2013. Data collected through document analysis, analyzed by using frequencies and categorical analysis. Findings indicated that themes which were studied in the articles published in the journal of Educational Administration-Theory and Practice focused on a narrow area, survey model was mostly used as a research model, t-test and one way ANOVA were mainly used as statistical data analysis processes.

References

 • Al, U. (2008). Türkiye’nin bilimsel yayın politikası: Atıf dizinlerine dayalı bibliyometrik bir yaklaşım (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • American Psychological Association. (2009). Publication manual of the American Psychological Association. Washington: American Psychological Association.
 • Aypay, A., Coruk, A., Yazgan, D., Kartal, O., Çağatay, M., Tuncer, B., & Emran, B. (2010). The status of research in educational administration: An analysis of educational administration journals, 1999-2007. Eurasian Journal of Educational Research, 39, 59-77.
 • Balcı, A. (1993). Türkiye’de eğitim araştırmalarının durumu: A.Ü. EBF örneği. Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi (s. 89-120). Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi.
 • Balcı, A., & Apaydın, Ç. (2009). Türkiye’de eğitim yönetimi araştırmalarının durumu: Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi dergisi örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(59), 325-343.
 • Bridges, E. M. (1982). Research on the school administrator: The state of the art, 1967-1980. Educational Administration Quarterly, 18(3), 12-33.
 • Byrd, J. K. (2007). A call for statistical reform in EAQ. Educational Administration Quarterly, 43(3), 381-391.
 • Corbin, J. M., & Strauss, A. C. (2007). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
 • Dillon, J. T. (1983). The use of questions in educational research. Educational Researcher, 12(9), 19-24.
 • Dunkin, M. J. (1996). Types of errors in synthesizing research in education. Review of Educational Research, 66(2), 87-97.
 • Elmore, P. B., & Woehlke, P. L. (1988). Statistical methods employed in American Educational Research Journal, Educational Researcher and Review of Educational Research from 1978 to 1987. Educational Researcher, 17(9), 9-20.
 • Elmore, P. B., & Woehlke, P. L. (1998). Twenty years of research methods employed in American Educational Research Journal, Educational Researcher and Review of Educaitonal Research. (ERIC Document Reproduction Service No. ED420701).
 • Goodwin, L. D., & Goodwin, W. L. (1985a). An analysis of statistical techniques used in the Journal of Educational Psychology, 1979-1983. Educational Psychologist, 20(1), 13-21.
 • Goodwin, L. D., & Goodwin, W. L. (1985b). Statistical techniques in AERJ articles, 1979-1983: The preparation of graduate students to read educational research literature. Educational Researcher, 14(2), 5-11.
 • Hall, B. W., Ward, A. W., & Comer, C. B. (1988). Published educational research: An empirical study of its quality. Journal of Educational Research, 81(3), 182-189.
 • Haller, E. (1979). Questionnaires and the dissertations in educational administration. Educational Administration Quarterly, 15(1), 47-66.
 • Hsu, T. (2005). Research methods and data analysis procedures used by educational researchers. International Journal of Research & Method in Education, 28(2), 109-133.
 • Kabaca, T. ve Erdoğan, Y. (2007). Fen bilimleri, bilgisayar ve matematik eğitimi alanlarındaki tez çalışmalarının istatistiksel açıdan incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 54-63.
 • Karadağ, E. (2009a). Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelenmesi: Bir durum çalışması (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Karadağ, E. (2009b). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik açıdan incelemesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 75-87.
 • Karadağ, E. (2009c). Sınıf öğretmenliği alanında yapılmış lisansüstü tezlerinin tematik açıdan incelemesi. B. Acat (Ed.) 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu içinde (ss. 1405-1419). Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Karadağ, E. (2010). Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(1), 49-71.
 • Kieffer, K. M., Reese, R. J., & Thompson, B. (2001). Statistical techniques employed in AERJ and JCP articles from 1988 to 1997: A methodological review. Journal of Experimental Education, 69(3), 280-309.
 • Köhler, T., & Stemmler, M. (1997). Normative versus impassive configure frequency analysis in personality research -their use discussed in a reanalysis of data on situation- bound anxiety. European Journal of Personality, 11(1), 69-79.
 • Martinmäki, K., & Rusko, H. (2008). Time-frequency analysis of heart rate variability during immediate recovery from low and high intensity exercise. European Journal of Applied Physiology, 102(3), 353-360.
 • Murphy, J, Vriesenga, M., & Storey, V. (2007). Educational Administration Quarterly, 1979-2003: An analysis of types of work, methods of investigation, and influences. Educational Administration Quarterly, 43(5), 612-628.
 • Neuman, L. W. (2007). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nitel ve nicel yaklaşımlar (S. Özge, Çev.). İstanbul: Yayın Odası.
 • Odom, S. L., Brantlinger, E., Gersten, R., Horner, R. H., Thompson, B., & Harris, K.R. (2005). Research in special education: Scientific methods and evidencebased practices. Council for Exiceptional Children, 71(2), 137–148.
 • Ogawa, R. T., Goldring, E. B., & Conley, S. (2000). Organizing the field to improve educational research on educational administration. Educational Administration Quarterly, 36(3), 340-357.
 • Onwuegbuzie, A. J. (2002). Common analytical and interpretational errors in educational research: An analysis of the 1998 volume of the British Journal of Educational Psychology. Educational Research Quarterly, 26, 11-22.
 • Onwuegbuzie, A. J., & Collins, K. M. T. (2007). A typology of mixed methods sampling designs in social science research. The Qualitative Report, 12(2), 281-3
 • Onwuegbuzie, A. J., & Daniel L.G. (2003). Typology of analytical and interpretational errors in quantitative and qualitative educational research. Current Issues in Education [On-line], 6(2). Retrieved from http://cie.ed.asu.edu/ volume6/number2/
 • Örücü, D. ve Şimşek, H. (2011). Akademisyenlerin gözünden Türkiye’de eğitim yönetiminin akademik durumu: Nitel bir analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 17(2), 167-197.
 • Shaver, J. P., & Norton, R. S. (1980). Randomness and replication in ten years of the American educational research. Educational Researcher, 9(1), 9-15.
 • Swafford, G. L. (1990). Window or mirror? A content analysis of the first 25 years of the journal of educational administration. Journal of Educational Administration, 28(1), 5-23.
 • Tavşançıl, E., & Aslan, A. E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon.
 • Walberg, H. J., Vukosavich, P., & Tsai, S. (1981). Scope and structure of the journal literature in educational research. Educational Researcher, 10(8), 11Willson, V. L. (1980). Research techniques in AERJ articles: 1969 to 1978. Educational Researcher, 9(6), 5-10.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin. Received: 18/11/2013 Revision received: 10/03/2014 Approved: 12/03/2014
 • _____________________________ * Bu çalışma, 07-09 Kasım 2013 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nde sunulan bildirinin genişletilmiş halidir.
 • Ek: Makale Temalarının Yıllara Göre Dağılımları Liderlik 7 4 2 1 1 31 Tutum 2 2 1 3 1 16 Örgüt kültürü 3 1 1 4 1 15 Denetim 1 2 4 1 12 Yükseköğretim 1 3 1 2 11 Örgütsel vatandaşlık 3 1 1 2 Öğrenme stilleri 1 1 2 Çatışma çözme 1 1 1 2 Değerler 1 1 1 1 1 Sınıf yönetimi 1 1 1 2 Tükenmişlik 1 1 2 1 Örgütsel bağlılık 1 1 1 Öz-yeterlilik inancı 1 2 Sosyal bilimler öğretimi 1 2 1 Eğitim yönetimin gelişimi 1 1 Fen öğretimi 2 2 İlkokuma yazma 2 İş tatmini 3 1 Örgütsel adalet 1 2 Akademik başarı 1 1 1 Eğitim yönetimi araştırmaları 1 1 İşbirlikçi öğrenme 1 Karar verme 1 1 Kaygı 1 1 Matematik öğretimi 1 1 1 Ödül-ceza 1 Öğretmen yetiştirme 1 1 Öğretmenlik mesleği algısı 1 1 1 Örgüt sağlığı 1 1 1 Örgütsel davranış 1 Örgütsel değer 1 1 1 Örgütsel güven 1 2 Performans değerlendirme 1 1 1 Yaratıcılık 1 1 2 Yönetim aktiviteleri 2 1 Zorbalık 2 1 1 Ailesel faktörler 1 Avrupa birliği 1 1 1 Bilişsel farkındalık 1 1 1 Güdülenme Lisansüstü eğitim 1 1 1 Medya 2 Motivasyon 1 1 Okul iklimi 1 Program değerlendirme 3 Psikolojik danışma 2 1 Teknoloji 1 1 1 Yaşam doyumu 1 1 1 Akademik etkinlik 1 Bürokrasi 1 Çatışma Davranış problemi Değişim Düşünme becerisi 1 Eleştirel düşünme 1 Epistemolojik inançlar Güç alanı 1 Hiper ortam İmaj yönetimi 1 İstenmeyen davranışlar 1 Kariyer gelişimi Kavram haritaları 1 1 Mesleki örgütlenme 1 1 Okul deneyimi 1 Okul güvenliği 1 1 Okul yaşam kalitesi Öğretmen yeterliliği Örgütsel iletişim 1 Örgütsel öğrenme ÖSYM sınavı 1 1 Program geliştirme Sınıf disiplini 1 Sosyal davranış Stratejik planlama Stresle başa çıkma 1 Takım rolleri 1 Türk eğitim sistemi 1 Yapılandırmacı öğrenme Yönetici yetiştirme 1 Yönetim sorunları 1 Akademik iyimserlik Akademik özgürlük Akran çatışması Arabuluculuk 1 Araştırma deseni Arkadaş bağlılığı 1 Atılganlık 1 Başa çıkma Benlik kavramı 1 Beyin uyumlu öğrenme 1 Bilgi teknolojileri Bilgi yönetimi 1 Bilgisayar fobisi Bilgisayar kullanımı 1 Bilişsel koçluk 1 Bireysel eğitim 1 Biyoloji öğretimi 1 BÖTE öğretmeni 1 Çoklu zekâ Dedikodu Dezavantajlı çocuklar 1 Dil öğretimi Disiplin Dumansız hava sahası 1 Durum bağlamı Duygusal gelişim Eğitim doktorası 1 Eğitim düzeyi Eğitim hukuku 1 Eğitim planlaması Eğitim politikası Eğitim reformu 1 Eğitim sorunları Eğitim söylemi 1 Eğitim uygulamaları Eğitim yöneticisi yetiştirme 1 Eğitimsel hedef 1 Erasmus programı Ergen E-yönetim Ezbersiz eğitim 1 Fen dolabı Fizik öğretimi Formasyon Formatör öğretmen Foucault 1 Grup rehberliği Güven Hatırlama Hayat bilgisi öğretimi 1 Hemşire eğitimi 1 Hizmet-içi eğitim 1 Hoşgörü İdare mahkemeleri 1 İletişim çatışması 1 İlköğretim programı 1 İngiliz eğitim sistemi İnsan hakları eğitimi İnternet kullanımı 1 İş birlikçi öğrenme 1 İş yaşamı kalitesi 1 İşkoloklik 1 İzlenim yönetimi 1 Kadın yöneticiler Kamera sistemleri Kavram yanılgısı 1 Kaybolma 1 Kayıt alanı 1 Kişilik özellikleri Konuşma becerisi 1 Kopya çekme Kuram ve araştırma 1 Kurumsal sadakat 1 Küreselleşme Liyakat Matematiksel düşünme Materyal geliştirme Mentorluk Meslek yüksekokulları 1 Mesleki çalışma Mesleki etik Metafor 1 Mizah Müzakere Okul algısı 1 Okul etkililiği Okul kıyafeti Okul merkezli yönetim 1 Okul öncesi eğitimi Okul seçimi 1 Okuma alışkanlığı 1 Oryantasyon Osmanlı imparatorluğu Öğrenci problemleri Öğrenci sorumluluğu Öğrenen örgüt 1 Öğretim etkinliği Öğretim kalitesi 1 Öğretim performansı Öğretim teknolojileri Öğretim yılı sonu raporu Öğretmen performansı 1 Öğretmen yakınlığı Öğretmen-öğrenci ilişkileri 1 Ölçme-değerlendirme Örgüt uyumu 1 Örgütsel değişim 1 Örgütsel güç Örgütsel kimlik 1 Örgütsel metafor 1 Örgütsel semboller Örgütsel teori 1 Örtük program Özbelirleyiclik Özerklik 1 Özgecilik 1 Pisa 1 Portfolyo 1 Postmodernizm 1 Problem çözme becerisi 1 Profesyonelizm Psikomotor gelişim Rehberli öğrenme 1 Reklam Saldırganlık Sanat 1 Serbest kıyafet Sezgisel yönetim Sınav kaygısı Sınavsız geçiş 1 Sınıf içi davranış 1 Sınıf yönetimi Sınıf-içi davranış Siber-zorbalık Siyasal katılımcılık Siyasal partiler Sorumluluk eğitimi Sosyal adalet Sosyal beceri 1 Sosyal sermaye 1 Söylenti 1 Stratejik planlama 1 Suç Şiddet Şiddetle başa çıkma Tarih öğretimi Tartışma eğitimi Teşvik Topluma hizmet uygulamaları 1 Türkçe öğretimi Üniversite kavramı Vatandaşlık eğitimi 1 Veli katılımı 1 Yalnızlık 1 Yeniden yapılandırma 1 Yenilik 1 Yerelleşme Yerinden yönetimi Yetki devri 1 Yılgınlık Yönetici seçme sınavı 1 Yönetici yeterliliği Yönetim bilgi sistemleri Zaman yönetimi Zenginleştirilmiş öğretim Zihinsel gelişim 1 Zorunlu yer değiştirme 1

Türkiye’de Eğitim Yönetiminde Bilgi Üretimi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2003-2013 Yayınlarının İncelenmesi

Year 2014, Volume: 1 Issue: 1, 93 - 119, 27.07.2014
https://doi.org/10.14527/kuey.2014.005

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye'de eğitim yönetimi alanının önemli yayın organlarından bir olan Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi'nde 2003–2013 yıllarında yayınlanmış makalelerin tematik, metodolojik ve istatistikî çözümleme teknikleri açısından analizi yoluyla bir durum değerlendirmesi yapılmaya çalışılmıştır. Çalışma metodolojik değerlendirme çalışması olarak düzenlenmiştir. Araştırma, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi'nde 2003–2013 yılları arasında yayınlanmış 266 makale üzerinde yürütülmüştür. Doküman analizi yoluyla toplanan veriler frekans ve kategorik analizler yardımıyla çözümlenmiştir. Bulgular, yayımlanan makalelerde ele alınan temaların kısmen dar kapsamlı olduğunu, araştırma modeli olarak daha çok tarama modelinin kullanıldığını ve istatistiksel veri çözümleme işlemlerinde t-testi ve ANOVA analizlerinin ağırlıklı olarak kullanıldığını göstermektedir.

References

 • Al, U. (2008). Türkiye’nin bilimsel yayın politikası: Atıf dizinlerine dayalı bibliyometrik bir yaklaşım (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • American Psychological Association. (2009). Publication manual of the American Psychological Association. Washington: American Psychological Association.
 • Aypay, A., Coruk, A., Yazgan, D., Kartal, O., Çağatay, M., Tuncer, B., & Emran, B. (2010). The status of research in educational administration: An analysis of educational administration journals, 1999-2007. Eurasian Journal of Educational Research, 39, 59-77.
 • Balcı, A. (1993). Türkiye’de eğitim araştırmalarının durumu: A.Ü. EBF örneği. Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi (s. 89-120). Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi.
 • Balcı, A., & Apaydın, Ç. (2009). Türkiye’de eğitim yönetimi araştırmalarının durumu: Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi dergisi örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(59), 325-343.
 • Bridges, E. M. (1982). Research on the school administrator: The state of the art, 1967-1980. Educational Administration Quarterly, 18(3), 12-33.
 • Byrd, J. K. (2007). A call for statistical reform in EAQ. Educational Administration Quarterly, 43(3), 381-391.
 • Corbin, J. M., & Strauss, A. C. (2007). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
 • Dillon, J. T. (1983). The use of questions in educational research. Educational Researcher, 12(9), 19-24.
 • Dunkin, M. J. (1996). Types of errors in synthesizing research in education. Review of Educational Research, 66(2), 87-97.
 • Elmore, P. B., & Woehlke, P. L. (1988). Statistical methods employed in American Educational Research Journal, Educational Researcher and Review of Educational Research from 1978 to 1987. Educational Researcher, 17(9), 9-20.
 • Elmore, P. B., & Woehlke, P. L. (1998). Twenty years of research methods employed in American Educational Research Journal, Educational Researcher and Review of Educaitonal Research. (ERIC Document Reproduction Service No. ED420701).
 • Goodwin, L. D., & Goodwin, W. L. (1985a). An analysis of statistical techniques used in the Journal of Educational Psychology, 1979-1983. Educational Psychologist, 20(1), 13-21.
 • Goodwin, L. D., & Goodwin, W. L. (1985b). Statistical techniques in AERJ articles, 1979-1983: The preparation of graduate students to read educational research literature. Educational Researcher, 14(2), 5-11.
 • Hall, B. W., Ward, A. W., & Comer, C. B. (1988). Published educational research: An empirical study of its quality. Journal of Educational Research, 81(3), 182-189.
 • Haller, E. (1979). Questionnaires and the dissertations in educational administration. Educational Administration Quarterly, 15(1), 47-66.
 • Hsu, T. (2005). Research methods and data analysis procedures used by educational researchers. International Journal of Research & Method in Education, 28(2), 109-133.
 • Kabaca, T. ve Erdoğan, Y. (2007). Fen bilimleri, bilgisayar ve matematik eğitimi alanlarındaki tez çalışmalarının istatistiksel açıdan incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 54-63.
 • Karadağ, E. (2009a). Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelenmesi: Bir durum çalışması (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Karadağ, E. (2009b). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik açıdan incelemesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 75-87.
 • Karadağ, E. (2009c). Sınıf öğretmenliği alanında yapılmış lisansüstü tezlerinin tematik açıdan incelemesi. B. Acat (Ed.) 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu içinde (ss. 1405-1419). Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Karadağ, E. (2010). Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(1), 49-71.
 • Kieffer, K. M., Reese, R. J., & Thompson, B. (2001). Statistical techniques employed in AERJ and JCP articles from 1988 to 1997: A methodological review. Journal of Experimental Education, 69(3), 280-309.
 • Köhler, T., & Stemmler, M. (1997). Normative versus impassive configure frequency analysis in personality research -their use discussed in a reanalysis of data on situation- bound anxiety. European Journal of Personality, 11(1), 69-79.
 • Martinmäki, K., & Rusko, H. (2008). Time-frequency analysis of heart rate variability during immediate recovery from low and high intensity exercise. European Journal of Applied Physiology, 102(3), 353-360.
 • Murphy, J, Vriesenga, M., & Storey, V. (2007). Educational Administration Quarterly, 1979-2003: An analysis of types of work, methods of investigation, and influences. Educational Administration Quarterly, 43(5), 612-628.
 • Neuman, L. W. (2007). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nitel ve nicel yaklaşımlar (S. Özge, Çev.). İstanbul: Yayın Odası.
 • Odom, S. L., Brantlinger, E., Gersten, R., Horner, R. H., Thompson, B., & Harris, K.R. (2005). Research in special education: Scientific methods and evidencebased practices. Council for Exiceptional Children, 71(2), 137–148.
 • Ogawa, R. T., Goldring, E. B., & Conley, S. (2000). Organizing the field to improve educational research on educational administration. Educational Administration Quarterly, 36(3), 340-357.
 • Onwuegbuzie, A. J. (2002). Common analytical and interpretational errors in educational research: An analysis of the 1998 volume of the British Journal of Educational Psychology. Educational Research Quarterly, 26, 11-22.
 • Onwuegbuzie, A. J., & Collins, K. M. T. (2007). A typology of mixed methods sampling designs in social science research. The Qualitative Report, 12(2), 281-3
 • Onwuegbuzie, A. J., & Daniel L.G. (2003). Typology of analytical and interpretational errors in quantitative and qualitative educational research. Current Issues in Education [On-line], 6(2). Retrieved from http://cie.ed.asu.edu/ volume6/number2/
 • Örücü, D. ve Şimşek, H. (2011). Akademisyenlerin gözünden Türkiye’de eğitim yönetiminin akademik durumu: Nitel bir analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 17(2), 167-197.
 • Shaver, J. P., & Norton, R. S. (1980). Randomness and replication in ten years of the American educational research. Educational Researcher, 9(1), 9-15.
 • Swafford, G. L. (1990). Window or mirror? A content analysis of the first 25 years of the journal of educational administration. Journal of Educational Administration, 28(1), 5-23.
 • Tavşançıl, E., & Aslan, A. E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon.
 • Walberg, H. J., Vukosavich, P., & Tsai, S. (1981). Scope and structure of the journal literature in educational research. Educational Researcher, 10(8), 11Willson, V. L. (1980). Research techniques in AERJ articles: 1969 to 1978. Educational Researcher, 9(6), 5-10.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin. Received: 18/11/2013 Revision received: 10/03/2014 Approved: 12/03/2014
 • _____________________________ * Bu çalışma, 07-09 Kasım 2013 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nde sunulan bildirinin genişletilmiş halidir.
 • Ek: Makale Temalarının Yıllara Göre Dağılımları Liderlik 7 4 2 1 1 31 Tutum 2 2 1 3 1 16 Örgüt kültürü 3 1 1 4 1 15 Denetim 1 2 4 1 12 Yükseköğretim 1 3 1 2 11 Örgütsel vatandaşlık 3 1 1 2 Öğrenme stilleri 1 1 2 Çatışma çözme 1 1 1 2 Değerler 1 1 1 1 1 Sınıf yönetimi 1 1 1 2 Tükenmişlik 1 1 2 1 Örgütsel bağlılık 1 1 1 Öz-yeterlilik inancı 1 2 Sosyal bilimler öğretimi 1 2 1 Eğitim yönetimin gelişimi 1 1 Fen öğretimi 2 2 İlkokuma yazma 2 İş tatmini 3 1 Örgütsel adalet 1 2 Akademik başarı 1 1 1 Eğitim yönetimi araştırmaları 1 1 İşbirlikçi öğrenme 1 Karar verme 1 1 Kaygı 1 1 Matematik öğretimi 1 1 1 Ödül-ceza 1 Öğretmen yetiştirme 1 1 Öğretmenlik mesleği algısı 1 1 1 Örgüt sağlığı 1 1 1 Örgütsel davranış 1 Örgütsel değer 1 1 1 Örgütsel güven 1 2 Performans değerlendirme 1 1 1 Yaratıcılık 1 1 2 Yönetim aktiviteleri 2 1 Zorbalık 2 1 1 Ailesel faktörler 1 Avrupa birliği 1 1 1 Bilişsel farkındalık 1 1 1 Güdülenme Lisansüstü eğitim 1 1 1 Medya 2 Motivasyon 1 1 Okul iklimi 1 Program değerlendirme 3 Psikolojik danışma 2 1 Teknoloji 1 1 1 Yaşam doyumu 1 1 1 Akademik etkinlik 1 Bürokrasi 1 Çatışma Davranış problemi Değişim Düşünme becerisi 1 Eleştirel düşünme 1 Epistemolojik inançlar Güç alanı 1 Hiper ortam İmaj yönetimi 1 İstenmeyen davranışlar 1 Kariyer gelişimi Kavram haritaları 1 1 Mesleki örgütlenme 1 1 Okul deneyimi 1 Okul güvenliği 1 1 Okul yaşam kalitesi Öğretmen yeterliliği Örgütsel iletişim 1 Örgütsel öğrenme ÖSYM sınavı 1 1 Program geliştirme Sınıf disiplini 1 Sosyal davranış Stratejik planlama Stresle başa çıkma 1 Takım rolleri 1 Türk eğitim sistemi 1 Yapılandırmacı öğrenme Yönetici yetiştirme 1 Yönetim sorunları 1 Akademik iyimserlik Akademik özgürlük Akran çatışması Arabuluculuk 1 Araştırma deseni Arkadaş bağlılığı 1 Atılganlık 1 Başa çıkma Benlik kavramı 1 Beyin uyumlu öğrenme 1 Bilgi teknolojileri Bilgi yönetimi 1 Bilgisayar fobisi Bilgisayar kullanımı 1 Bilişsel koçluk 1 Bireysel eğitim 1 Biyoloji öğretimi 1 BÖTE öğretmeni 1 Çoklu zekâ Dedikodu Dezavantajlı çocuklar 1 Dil öğretimi Disiplin Dumansız hava sahası 1 Durum bağlamı Duygusal gelişim Eğitim doktorası 1 Eğitim düzeyi Eğitim hukuku 1 Eğitim planlaması Eğitim politikası Eğitim reformu 1 Eğitim sorunları Eğitim söylemi 1 Eğitim uygulamaları Eğitim yöneticisi yetiştirme 1 Eğitimsel hedef 1 Erasmus programı Ergen E-yönetim Ezbersiz eğitim 1 Fen dolabı Fizik öğretimi Formasyon Formatör öğretmen Foucault 1 Grup rehberliği Güven Hatırlama Hayat bilgisi öğretimi 1 Hemşire eğitimi 1 Hizmet-içi eğitim 1 Hoşgörü İdare mahkemeleri 1 İletişim çatışması 1 İlköğretim programı 1 İngiliz eğitim sistemi İnsan hakları eğitimi İnternet kullanımı 1 İş birlikçi öğrenme 1 İş yaşamı kalitesi 1 İşkoloklik 1 İzlenim yönetimi 1 Kadın yöneticiler Kamera sistemleri Kavram yanılgısı 1 Kaybolma 1 Kayıt alanı 1 Kişilik özellikleri Konuşma becerisi 1 Kopya çekme Kuram ve araştırma 1 Kurumsal sadakat 1 Küreselleşme Liyakat Matematiksel düşünme Materyal geliştirme Mentorluk Meslek yüksekokulları 1 Mesleki çalışma Mesleki etik Metafor 1 Mizah Müzakere Okul algısı 1 Okul etkililiği Okul kıyafeti Okul merkezli yönetim 1 Okul öncesi eğitimi Okul seçimi 1 Okuma alışkanlığı 1 Oryantasyon Osmanlı imparatorluğu Öğrenci problemleri Öğrenci sorumluluğu Öğrenen örgüt 1 Öğretim etkinliği Öğretim kalitesi 1 Öğretim performansı Öğretim teknolojileri Öğretim yılı sonu raporu Öğretmen performansı 1 Öğretmen yakınlığı Öğretmen-öğrenci ilişkileri 1 Ölçme-değerlendirme Örgüt uyumu 1 Örgütsel değişim 1 Örgütsel güç Örgütsel kimlik 1 Örgütsel metafor 1 Örgütsel semboller Örgütsel teori 1 Örtük program Özbelirleyiclik Özerklik 1 Özgecilik 1 Pisa 1 Portfolyo 1 Postmodernizm 1 Problem çözme becerisi 1 Profesyonelizm Psikomotor gelişim Rehberli öğrenme 1 Reklam Saldırganlık Sanat 1 Serbest kıyafet Sezgisel yönetim Sınav kaygısı Sınavsız geçiş 1 Sınıf içi davranış 1 Sınıf yönetimi Sınıf-içi davranış Siber-zorbalık Siyasal katılımcılık Siyasal partiler Sorumluluk eğitimi Sosyal adalet Sosyal beceri 1 Sosyal sermaye 1 Söylenti 1 Stratejik planlama 1 Suç Şiddet Şiddetle başa çıkma Tarih öğretimi Tartışma eğitimi Teşvik Topluma hizmet uygulamaları 1 Türkçe öğretimi Üniversite kavramı Vatandaşlık eğitimi 1 Veli katılımı 1 Yalnızlık 1 Yeniden yapılandırma 1 Yenilik 1 Yerelleşme Yerinden yönetimi Yetki devri 1 Yılgınlık Yönetici seçme sınavı 1 Yönetici yeterliliği Yönetim bilgi sistemleri Zaman yönetimi Zenginleştirilmiş öğretim Zihinsel gelişim 1 Zorunlu yer değiştirme 1

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Selahattin TURAN This is me


Engin KARADAĞ This is me


Fatih BEKTAŞ This is me


Mikail YALÇIN This is me

Publication Date July 27, 2014
Published in Issue Year 2014 Volume: 1 Issue: 1

Cite

Bibtex @ { kuey126547, journal = {Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi}, issn = {1300-4832}, address = {}, publisher = {Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.}, year = {2014}, volume = {1}, number = {1}, pages = {93 - 119}, doi = {10.14527/kuey.2014.005}, title = {Türkiye’de Eğitim Yönetiminde Bilgi Üretimi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2003-2013 Yayınlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Turan, Selahattin and Karadağ, Engin and Bektaş, Fatih and Yalçın, Mikail} }
APA Turan, S. , Karadağ, E. , Bektaş, F. & Yalçın, M. (2014). Türkiye’de Eğitim Yönetiminde Bilgi Üretimi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2003-2013 Yayınlarının İncelenmesi . Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi , 1 (1) , 93-119 . DOI: 10.14527/kuey.2014.005
MLA Turan, S. , Karadağ, E. , Bektaş, F. , Yalçın, M. "Türkiye’de Eğitim Yönetiminde Bilgi Üretimi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2003-2013 Yayınlarının İncelenmesi" . Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 1 (2014 ): 93-119 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kuey/issue/10317/126547>
Chicago Turan, S. , Karadağ, E. , Bektaş, F. , Yalçın, M. "Türkiye’de Eğitim Yönetiminde Bilgi Üretimi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2003-2013 Yayınlarının İncelenmesi". Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 1 (2014 ): 93-119
RIS TY - JOUR T1 - Knowledge Production in Educational Administration in Turkey: An Overview of Researches in Journal of Educational Administration: Theory and Practice -2003 to 2013 AU - SelahattinTuran, EnginKaradağ, FatihBektaş, MikailYalçın Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.14527/kuey.2014.005 DO - 10.14527/kuey.2014.005 T2 - Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 119 VL - 1 IS - 1 SN - 1300-4832- M3 - doi: 10.14527/kuey.2014.005 UR - https://doi.org/10.14527/kuey.2014.005 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Türkiye’de Eğitim Yönetiminde Bilgi Üretimi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2003-2013 Yayınlarının İncelenmesi %A Selahattin Turan , Engin Karadağ , Fatih Bektaş , Mikail Yalçın %T Türkiye’de Eğitim Yönetiminde Bilgi Üretimi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2003-2013 Yayınlarının İncelenmesi %D 2014 %J Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi %P 1300-4832- %V 1 %N 1 %R doi: 10.14527/kuey.2014.005 %U 10.14527/kuey.2014.005
ISNAD Turan, Selahattin , Karadağ, Engin , Bektaş, Fatih , Yalçın, Mikail . "Türkiye’de Eğitim Yönetiminde Bilgi Üretimi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2003-2013 Yayınlarının İncelenmesi". Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 1 / 1 (July 2014): 93-119 . https://doi.org/10.14527/kuey.2014.005
AMA Turan S. , Karadağ E. , Bektaş F. , Yalçın M. Türkiye’de Eğitim Yönetiminde Bilgi Üretimi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2003-2013 Yayınlarının İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2014; 1(1): 93-119.
Vancouver Turan S. , Karadağ E. , Bektaş F. , Yalçın M. Türkiye’de Eğitim Yönetiminde Bilgi Üretimi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2003-2013 Yayınlarının İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2014; 1(1): 93-119.
IEEE S. Turan , E. Karadağ , F. Bektaş and M. Yalçın , "Türkiye’de Eğitim Yönetiminde Bilgi Üretimi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2003-2013 Yayınlarının İncelenmesi", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol. 1, no. 1, pp. 93-119, Jul. 2014, doi:10.14527/kuey.2014.005