PDF BibTex RIS Cite

The Power of Metaphorical Images in Reading the Institutional Change in Higher Education Organizations: The Case of a Large, Turkish Public University

Year 2013, Volume: 2 Issue: 2, 215 - 248, 01.03.2013

Abstract

This study aims to determine how the faculty perceives the institutional changes and new strategic directions that University of Agri İbrahim Çeçen is undergoing since 2007. In this study designed with a qualitative research approach, metaphors, concise and implicit expressions, are used as means of scientific data collection. Participants consist of 33 faculty who started to work In AICU before 2007 and continued to work while we conducted our research. 4 open ended questions were asked to this 33 faculty, and responds were able to be obtained from 26 of them. Of those 7 who did not want to respond, 3 stated that they would not want to answer because they were part of the management, and 4 did not answer without any reason. Data was analyzed in terms of their context, and faculty's perception about university's reconstruction was extrapolated.

References

 • Akalın, L. S. (1972). Edebiyat terimleri sözlüğü İstanbul: Varlık.
 • Altun, M. (2003). Edebi sanatlar: Klasik edebiyat bilgisi (belagat) bağlamında anlam. (http//mdilci.sitemynet.com/edebisanatlardoc.htm,02.04.2009)
 • Ataman, G. (2001). İşletme yönetimi: Temel kavram ve yeni yaklaşımlar. İstanbul: Türkmen.
 • Balcı, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma, yöntem teknik ve ilkeler, Ankara: Pegem A.
 • Bayraktar, B. B. ve Yıldız, A. K. (2007). Kurumsal bilginin stratejik planlama sürecinde kullanılması: Bir ilçe belediyesi örneği. Bilgi Dünyası, 8(2), 280-296. Bessant, J. (2002). Dawkins’ higher education reforms and how metaphors work in policy making. Journal of Higher Education Policy and Management, 24(1), 87
 • Çelikten, M. (2006). Kültür ve öğretmen metaforları. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 269-283.
 • Erdem, A. R. (2002). Pamukkale Üniversitesi'nin bugünü ve geleceğine ilişkin önemli iç ve dış paydaşlarının (ilgi gruplarının) algıları (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Gizir, S. (2007). Üniversitelerde örgüt kültürü ve örgüt-içi iletişim üzerine bir derleme çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (50), 247-268
 • Hıcks, H. G., & Gullet, C. R. (1981). Organizasyonlar: Teori ve davranış (Çev. B. Baykal). İstanbul: İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi.
 • Jacobs, C. D., & Heracleous, L. T. (2006). Constructing shared understanding: the role of embodied metaphors in organization development. Journal of Applied Behavioral Science, 42, 207-226.
 • Kahn, R. L., & Katz, D. (1977). Örgütlerin toplumsal psikolojisi (Çev. H. Can ve Y. Bayar). Ankara: Doğan.
 • Kalyoncu, R. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının “sanat eğitimi dersi” kavramına ilişkin metaforları. e-Journal of New World Sciences Academy, 8(1), 90-102.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri, Ankara: Tekışık Web Ofset.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri, kavramlar-ilkeler-teknikler. Ankara: Nobel.
 • Kiraz, M. (2007). Örgütlerde stratejik planlama sisteminin oluşturulması ve emniyet genel müdürlüğünde bir uygulama (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Küçüksüleymanoğlu, R. (2008). Stratejik planlama süreci. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 403-412.
 • Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). Metaphors we live by. Chicago: Chicago University Press.
 • Masland, A. T. (2000). Organizational culture in the study of higher education. ASHE Reader Series. Boston: Pearson Custom.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. California: Sage.
 • Morgan, G. (1980). Paradigms, metaphors and puzzle solving in organization theory. Administrative Science Quarterly, 25(4), 56-78.
 • Morgan, G. (1986). Images of organization. Newbury Park, CA: Sage.
 • Mouzelis, N. P. (2001). Örgüt ve bürokrasi: modern teorilerin analizi (Çev. B. Akan). Konya: Çizgi.
 • Özçam, E. (2007). Büyük işletmelerde stratejik planlama ve konuya ilişkin bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Reilly, B. J., & DiAngelo, J. A. (1990). Communication: a cultural system of meaning and value. Human Relations, 43(2), 129-140.
 • Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.
 • Sackmann, S. (1989). The role of metaphors in organization transformation. Human Relations, 42, 463-485.
 • Schein, E. H. (1978). Örgüt psikolojisi. (Çev. M. Tosun). Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü.
 • Sezgin, F. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin birey-örgüt değer uyumuna ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (48), 557-583.
 • Sterman, J. D. (1985). The growth of knowledge: Testing a theory of scientific revolutions with a formal model. Technological Forecasting and Social Change, 28, 93-122.
 • Şimşek, H. (1997). Metaphorical images of an organization: the power of symbolic constructs in reading change in higher education organizations. Higher Education, 33, 283-307.
 • Şişman, M. (1994). Örgüt kültürü. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Töremen, F. (2009). The metaphoric perceptions of primary school teachers on the concept of inspection. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri/Educational Sciences: Theory & Practice, 9(4), 1999-2012.
 • Turner, J. L., Miller, M., & Kernan, C. M. (2002). Disciplinary cultures and graduate education. Emergences, 12(1), 47-70.
 • Üst Yönetici Sunuşu, (2011). 2011-2012 Öğretim yılı açış konuşmasından alınmıştır. Wojcik, J. (1983). Metaphors in children’s speech acquisition. Poetics Today, 4(2), 297-30
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yule, G. (2006). Study of language. Cambridge: Cambridge University.
 • Zheng. H. B., & Song, W. J. (2010). Metaphor analysis in the educational discourse: a critical review. US-China Foreign Language, 8(9), 42-49. Received: 23/12/2012 Revision received: 18/02/2013
 • Second revision received: 28/03/2013 Approved: 05/04/2013

Yükseköğretim Örgütlerinde Kurumsal Değişimi Okumada Mecazların Gücü: Bir Türk Devlet Üniversitesi Örneği

Year 2013, Volume: 2 Issue: 2, 215 - 248, 01.03.2013

Abstract

Bu çalışma, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ)'nin 2007'den sonra geçirdiği kurumsal değişim ve yeni stratejik yönelimi, öğretim elemanlarının nasıl algıladıklarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırma yaklaşımıyla desenlenen bu çalışmada, bilimsel veri toplama aracı olarak özlü ve örtük bir anlatım birimi olan mecazlar kullanılmıştır. Katılımcılar, 2007 yılından önce AİÇÜ'de çalışmaya başlamış ve araştırmanın yürütüldüğü sırada görevine devam etmekte olan 33 öğretim elemanından oluşmaktadır. Söz konusu otuz üç (33) öğretim elamanına dört (4) açık uçlu soru sorulmuş; (26) öğretim üyesinden cevap alınabilmiştir. Öğretim elemanlarından 3'ü yönetim içinde görevli olduğu gerekçesiyle, 4'ü ise herhangi bir gerekçe göstermeksizin sorulara cevap vermek istememiştir. Araştırma verileri içerik analizine tabi tutulmuş ve öğretim elemanlarının, üniversitenin yeniden yapılanma öncesi ve sonrasıyla ilgili çeşitli algıları yorumlanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular incelendiğinde öğretim elemanlarının algılarında homojen olmayan heterojen bir yapının var olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretim elemanlarının kullandıkları metaforların bazıları “klasik örgüt kültürü”nü yansıtırken bazıları “modern örgüt kültürü”nü yansıtmaktadır.

References

 • Akalın, L. S. (1972). Edebiyat terimleri sözlüğü İstanbul: Varlık.
 • Altun, M. (2003). Edebi sanatlar: Klasik edebiyat bilgisi (belagat) bağlamında anlam. (http//mdilci.sitemynet.com/edebisanatlardoc.htm,02.04.2009)
 • Ataman, G. (2001). İşletme yönetimi: Temel kavram ve yeni yaklaşımlar. İstanbul: Türkmen.
 • Balcı, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma, yöntem teknik ve ilkeler, Ankara: Pegem A.
 • Bayraktar, B. B. ve Yıldız, A. K. (2007). Kurumsal bilginin stratejik planlama sürecinde kullanılması: Bir ilçe belediyesi örneği. Bilgi Dünyası, 8(2), 280-296. Bessant, J. (2002). Dawkins’ higher education reforms and how metaphors work in policy making. Journal of Higher Education Policy and Management, 24(1), 87
 • Çelikten, M. (2006). Kültür ve öğretmen metaforları. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 269-283.
 • Erdem, A. R. (2002). Pamukkale Üniversitesi'nin bugünü ve geleceğine ilişkin önemli iç ve dış paydaşlarının (ilgi gruplarının) algıları (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Gizir, S. (2007). Üniversitelerde örgüt kültürü ve örgüt-içi iletişim üzerine bir derleme çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (50), 247-268
 • Hıcks, H. G., & Gullet, C. R. (1981). Organizasyonlar: Teori ve davranış (Çev. B. Baykal). İstanbul: İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi.
 • Jacobs, C. D., & Heracleous, L. T. (2006). Constructing shared understanding: the role of embodied metaphors in organization development. Journal of Applied Behavioral Science, 42, 207-226.
 • Kahn, R. L., & Katz, D. (1977). Örgütlerin toplumsal psikolojisi (Çev. H. Can ve Y. Bayar). Ankara: Doğan.
 • Kalyoncu, R. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının “sanat eğitimi dersi” kavramına ilişkin metaforları. e-Journal of New World Sciences Academy, 8(1), 90-102.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri, Ankara: Tekışık Web Ofset.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri, kavramlar-ilkeler-teknikler. Ankara: Nobel.
 • Kiraz, M. (2007). Örgütlerde stratejik planlama sisteminin oluşturulması ve emniyet genel müdürlüğünde bir uygulama (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Küçüksüleymanoğlu, R. (2008). Stratejik planlama süreci. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 403-412.
 • Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). Metaphors we live by. Chicago: Chicago University Press.
 • Masland, A. T. (2000). Organizational culture in the study of higher education. ASHE Reader Series. Boston: Pearson Custom.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. California: Sage.
 • Morgan, G. (1980). Paradigms, metaphors and puzzle solving in organization theory. Administrative Science Quarterly, 25(4), 56-78.
 • Morgan, G. (1986). Images of organization. Newbury Park, CA: Sage.
 • Mouzelis, N. P. (2001). Örgüt ve bürokrasi: modern teorilerin analizi (Çev. B. Akan). Konya: Çizgi.
 • Özçam, E. (2007). Büyük işletmelerde stratejik planlama ve konuya ilişkin bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Reilly, B. J., & DiAngelo, J. A. (1990). Communication: a cultural system of meaning and value. Human Relations, 43(2), 129-140.
 • Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.
 • Sackmann, S. (1989). The role of metaphors in organization transformation. Human Relations, 42, 463-485.
 • Schein, E. H. (1978). Örgüt psikolojisi. (Çev. M. Tosun). Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü.
 • Sezgin, F. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin birey-örgüt değer uyumuna ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (48), 557-583.
 • Sterman, J. D. (1985). The growth of knowledge: Testing a theory of scientific revolutions with a formal model. Technological Forecasting and Social Change, 28, 93-122.
 • Şimşek, H. (1997). Metaphorical images of an organization: the power of symbolic constructs in reading change in higher education organizations. Higher Education, 33, 283-307.
 • Şişman, M. (1994). Örgüt kültürü. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Töremen, F. (2009). The metaphoric perceptions of primary school teachers on the concept of inspection. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri/Educational Sciences: Theory & Practice, 9(4), 1999-2012.
 • Turner, J. L., Miller, M., & Kernan, C. M. (2002). Disciplinary cultures and graduate education. Emergences, 12(1), 47-70.
 • Üst Yönetici Sunuşu, (2011). 2011-2012 Öğretim yılı açış konuşmasından alınmıştır. Wojcik, J. (1983). Metaphors in children’s speech acquisition. Poetics Today, 4(2), 297-30
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yule, G. (2006). Study of language. Cambridge: Cambridge University.
 • Zheng. H. B., & Song, W. J. (2010). Metaphor analysis in the educational discourse: a critical review. US-China Foreign Language, 8(9), 42-49. Received: 23/12/2012 Revision received: 18/02/2013
 • Second revision received: 28/03/2013 Approved: 05/04/2013

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mehrali Calp This is me

Publication Date March 1, 2013
Published in Issue Year 2013 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA
Calp, M. (2013). Yükseköğretim Örgütlerinde Kurumsal Değişimi Okumada Mecazların Gücü: Bir Türk Devlet Üniversitesi Örneği. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(2), 215-248.
MLA
Calp, Mehrali. “Yükseköğretim Örgütlerinde Kurumsal Değişimi Okumada Mecazların Gücü: Bir Türk Devlet Üniversitesi Örneği”. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol. 2, no. 2, 2013, pp. 215-48.
Chicago
Calp, Mehrali. “Yükseköğretim Örgütlerinde Kurumsal Değişimi Okumada Mecazların Gücü: Bir Türk Devlet Üniversitesi Örneği”. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2, no. 2 (March 2013): 215-48.
EndNote
Calp M (March 1, 2013) Yükseköğretim Örgütlerinde Kurumsal Değişimi Okumada Mecazların Gücü: Bir Türk Devlet Üniversitesi Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2 2 215–248.
ISNAD
Calp, Mehrali. “Yükseköğretim Örgütlerinde Kurumsal Değişimi Okumada Mecazların Gücü: Bir Türk Devlet Üniversitesi Örneği”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2/2 (March 2013), 215-248.
AMA
Calp M. Yükseköğretim Örgütlerinde Kurumsal Değişimi Okumada Mecazların Gücü: Bir Türk Devlet Üniversitesi Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. March 2013;2(2):215-248.
Vancouver
Calp M. Yükseköğretim Örgütlerinde Kurumsal Değişimi Okumada Mecazların Gücü: Bir Türk Devlet Üniversitesi Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2013;2(2):215-48.
IEEE
M. Calp, “Yükseköğretim Örgütlerinde Kurumsal Değişimi Okumada Mecazların Gücü: Bir Türk Devlet Üniversitesi Örneği”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol. 2, no. 2, pp. 215–248, 2013.
JAMA
Calp M. Yükseköğretim Örgütlerinde Kurumsal Değişimi Okumada Mecazların Gücü: Bir Türk Devlet Üniversitesi Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2013;2:215–248.